หรือคุณหมายถึง lazineß?
Search result for

laziness

(41 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laziness-, *laziness*, lazines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laziness[N] ความเกียจคร้าน, See also: ความขี้เกียจ, ความเฉื่อยชา, Syn. idleness, sloth, torpidness, inertness, Ant. briskness, diligence, alert;

English-Thai: Nontri Dictionary
laziness(n) ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lazinessเกียจคร้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't get mad at me for exposing your laziness.ฉันแค่เปิดโปงความขี้เกียจ Laryngitis (2010)
- Don't help him justify his laziness.- อย่าเข้าข้างคนขี้เกียจสิ Love & Other Drugs (2010)
I already justified my laziness.ขี้เกียจแล้วไม่ดีตรงไหน Love & Other Drugs (2010)
- I find laziness very attractive.นัยน์ตาขี้เกียจมีเสน่ห์ดีออก The Innkeepers (2011)
Laziness is next to slothfulness, Ben.แค่เอาถ้วยมายัดไว้ใต้นั้น ไม่เอาน่า, ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิด ของความเฉื่อยชานะ เบน With Friends Like These (2011)
Although I must say, your chronic irresponsibility and terminal laziness has lost its humor.แม้ฉันต้องบอกว่า ไอ้นิสัยไร้ความรับผิดชอบ Muse of Fire (2012)
There were days of mistakes and laziness and infighting.เคยผิดพลาด เกียจคร้าน คิดเห็นไม่ตรงกัน Primer (2004)
White Beard doesn't tolerate laziness.เคราขาวไม่พอใจ คนขี้เกียจ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lazinessHis laziness boded ill for future.
lazinessHis laziness is past the margin of endurance.
lazinessI am ashamed of my son's laziness.
lazinessI can't excuse his laziness.
lazinessI'm fed up with her laziness.
lazinessIndustrious people look down on laziness.
lazinessIt is his laziness that he must overcome.
lazinessLaziness is my weak point.
lazinessShe reproach me with laziness.
lazinessSuccess does not come from laziness.
lazinessThe primary cause of his failure is laziness.
lazinessThis misery resulted from his laziness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขี้เกียจ[N] laziness, See also: slothfulness, indolence, Syn. ความเฉื่อยชา, Ant. ความขยัน, ความพากเพียร, Example: บุคคลที่มีความขี้เกียจอยู่ในตัวไม่มีทางจะได้ดี
ความเฉื่อยชา[N] sluggishness, See also: laziness, indolence, idleness, Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ, ความแฉะแบะ, Ant. ความรวดเร็ว, ความฉับไว, Example: ผู้บริหารบริหารงานด้วยความเฉื่อยชาหมดความกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkīet) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAZINESS    L EY1 Z IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laziness    (n) (l ei1 z i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
気無精[きぶしょう, kibushou] (adj-na,n) laziness; indolence [Add to Longdo]
休怠[きゅうたい, kyuutai] (n) laziness; neglect [Add to Longdo]
骨惜しみ[ほねおしみ, honeoshimi] (n,vs) sparing oneself; laziness [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
怠け癖;怠けぐせ[なまけぐせ, namakeguse] (n) habit of idleness (laziness); indolence [Add to Longdo]
怠惰(P);怠情(iK)[たいだ, taida] (adj-na,n) laziness; idleness; sloth; (P) [Add to Longdo]
物臭;懶[ものぐさ, monogusa] (adj-na,n) laziness; lazy person [Add to Longdo]
無精(P);不精[ぶしょう, bushou] (adj-na,n) indolence; laziness; sloth; (P) [Add to Longdo]
懈怠[かいたい;けたい;げたい, kaitai ; ketai ; getai] (n,vs) negligence; laziness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laziness \La"zi*ness\, n.
   The state or quality of being lazy.
   [1913 Webster]
 
      Laziness travels so slowly, that Poverty soon overtakes
      him.                   --Franklin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laziness
   n 1: inactivity resulting from a dislike of work [syn:
      {indolence}, {laziness}]
   2: relaxed and easy activity; "the laziness of the day helped
     her to relax"
   3: apathy and inactivity in the practice of virtue (personified
     as one of the deadly sins) [syn: {sloth}, {laziness},
     {acedia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top