หรือคุณหมายถึง lazineß?
Search result for

laziness

(31 entries)
(0.0728 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laziness-, *laziness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laziness    [N] ความเกียจคร้าน, See also: ความขี้เกียจ, ความเฉื่อยชา, Syn. idleness, sloth, torpidness, inertness, Ant. briskness, diligence, alert;

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lazinessเกียจคร้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lazinessThis misery resulted from his laziness.
lazinessSuccess does not come from laziness.
lazinessIndustrious people look down on laziness.
lazinessI am ashamed of my son's laziness.
lazinessI'm fed up with her laziness.
lazinessWere it not for laziness, he might have been rich.
lazinessIt is his laziness that he must overcome.
lazinessIt is his laziness that he must overcome.
lazinessThe primary cause of his failure is laziness.
lazinessI can't excuse his laziness.

English-Thai: Nontri Dictionary
laziness(n) ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขี้เกียจ    [N] laziness, See also: slothfulness, indolence, Syn. ความเฉื่อยชา, Ant. ความขยัน, ความพากเพียร, Example: บุคคลที่มีความขี้เกียจอยู่ในตัวไม่มีทางจะได้ดี
ความเฉื่อยชา    [N] sluggishness, See also: laziness, indolence, idleness, Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ, ความแฉะแบะ, Ant. ความรวดเร็ว, ความฉับไว, Example: ผู้บริหารบริหารงานด้วยความเฉื่อยชาหมดความกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkīet) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAZINESS    L EY1 Z IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laziness    (n) (l ei1 z i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
気無精[きぶしょう, kibushou] (adj-na,n) laziness; indolence [Add to Longdo]
休怠[きゅうたい, kyuutai] (n) laziness; neglect [Add to Longdo]
骨惜しみ[ほねおしみ, honeoshimi] (n,vs) sparing oneself; laziness [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
怠け癖;怠けぐせ[なまけぐせ, namakeguse] (n) habit of idleness (laziness); indolence [Add to Longdo]
怠惰(P);怠情(iK)[たいだ, taida] (adj-na,n) laziness; idleness; sloth; (P) [Add to Longdo]
物臭;懶[ものぐさ, monogusa] (adj-na,n) laziness; lazy person [Add to Longdo]
無精(P);不精[ぶしょう, bushou] (adj-na,n) indolence; laziness; sloth; (P) [Add to Longdo]
懈怠[かいたい;けたい;げたい, kaitai ; ketai ; getai] (n,vs) negligence; laziness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laziness \La"zi*ness\, n.
   The state or quality of being lazy.
   [1913 Webster]
 
      Laziness travels so slowly, that Poverty soon overtakes
      him.                   --Franklin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laziness
   n 1: inactivity resulting from a dislike of work [syn:
      {indolence}, {laziness}]
   2: relaxed and easy activity; "the laziness of the day helped
     her to relax"
   3: apathy and inactivity in the practice of virtue (personified
     as one of the deadly sins) [syn: {sloth}, {laziness},
     {acedia}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top