ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harden

HH AA1 R D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harden-, *harden*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harden(vt) ทำให้แข็ง, Syn. firm, rigidify, stiffen, Ant. soften
harden(vt) ทำให้ใจแข็ง, See also: ทำให้ดุดัน, ทำให้ไร้ความรู้สึกสงสาร, ทำให้อำมหิต
hardened(adj) ซึ่งแข็งขึ้น, See also: ซึ่งแน่นขึ้น
hardened(adj) ซึ่งไม่มีความรู้สึก, See also: ซึ่งไร้ความรู้สึกสงสาร, Syn. callous, hardhearted, insensitive, Ant. sensitive
harden in(phrv) ดึงเชือกไว้ (การแล่นเรือ), See also: ควบคุมเชือก, Syn. flatten in, round in
harden to(phrv) ทนทานต่อ
harden up(phrv) ดึงเชือกไว้ (การแล่นเรือ), See also: ควบคุมเชือก, Syn. harden in
hardening(n) การแข็งตัว
harden off(phrv) (ต้นไม้) โตพอที่จะปลูกไว้ข้างนอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardenvt. ทำให้แข็ง, ทำให้จิตใจด้าน, เสริมกำลัง, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น, (จิตใจ) ด้านหรือเหี้ยมขึ้น, มั่งคงขึ้น, Syn. fortify, solidity
hardenedadj. แข็งขึ้น, ด้านขึ้น, ไม่มีความรู้สึก, ด้านขึ้น, มั่งคง, แข็งกล้า
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก, ทำให้จิตใจแข็งกล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
harden(vt) ทำให้ยาก, ทำให้แข็งแกร่ง, ทำให้แข็ง, ทำให้มั่นคงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardeningการทำให้แข็ง, Example: กระบวนการทางเคมี เพื่อผสมของเสียและทำให้เป็นของแข็ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Mary Harden Trent.""แมรี่ ฮาดเด็น เทรนท์" The Witch in the Wardrobe (2010)
Mary Harden Trent is a member of the Circle of Moonwick Coven.แมรี่ ฮาดเด็น เทรนท์ เป็นสมาชิกของชมรมจันทรคติ The Witch in the Wardrobe (2010)
Mary Harden Trent.แมรี่ ฮาดเด็น เทรนท์ The Witch in the Wardrobe (2010)
But using magic like this, will only harden his heart.แต่การใช้เวทมนตร์แบบนี้ จะทำได้เพียงให้จิตใจพระองค์ด้านชา The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
If he sees his father killed through the use of magic, it will harden his mind forever.ถ้าเขาเห็นพ่อของเขาถูกฆ่าตาย ด้วยการใช้เวทมนตร์ มันจะฝังใจของเขาตลอดไป The Sorcerer's Shadow (2010)
- All hands, windward! - Harden up two points!หันเรือหาลม ขึงใบตึงขึ้น 2 จุด Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Geiss kan erde mak harden ob Stein, geiss kan lewf mak krig ob blitz, geiss kan pire mak blud loge raga, geiss kan vass byn skol zum Asajj!. . . Monster (2011)
Harden up around the V.P. now.เสริมกำลังห้องท่านรองฯ เดี๋ยวนี้ A Message Back (2011)
"... Nokaze uses dem lies ta harden her armor den overcomes things..."โนคาเสะก็ได้ใช้การโกหกเพื่อเป็นเกราะป้องกัน, ในสิ่งที่เข้ามา Episode #2.7 (2011)
Harden your hearts.ทำใจให้เข้มแข็ง Episode #1.2 (2012)
Harden up and get ready to set sail, mates!แข็งขันเตรียมพร้อม กางใบแล่นเรือ สหาย The Crocodile (2012)
Give me four minutes, Mr. President. Harden down on Olympus.หิ้วเป้ไปด้วยกัน น่าสนุกนะ Olympus Has Fallen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardenAnd so the method that works is treading down the snow to harden it, making blocks and piling them up.
hardenHe hardened clay by putting it in a fire.
hardenHe hardened his heart against her.
hardenI became hardened to punishing pupils.
hardenThe heat of the sun hardens clay.
hardenYears of farm work has hardened his body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกร็ง(v) contract, See also: harden, tense, shorten, reduce, shrink, Ant. คลาย, Example: เราต่างนั่งซึม ศีรษะหลุบต่ำ เกร็งมือทั้งสองข้างจนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Thai Definition: ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง
แข็งตัว(v) harden, See also: become stiff, Syn. แข็ง, Ant. อ่อนตัว, Example: ถ้าเลือดแข็งตัวเร็วเกินไปจะทำให้น้ำไหลไปเลี้ยงสมองไม่ทัน, Thai Definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
กล้า(adj) hardened, See also: strong, stiff, Syn. แข็ง, แข็งกล้า, มั่นคง, Example: ที่สหภาพโซเวียดมีการทำอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามาก
ดินเผา(n) baked clay, See also: hardened clay, Example: เครื่องดินเผานั้นมีอยู่สองลักษณะคือเครื่องดินเผาชนิดไม่เคลือบและเคลือบ, Thai Definition: วัสดุทำจากดินเหนียวและผ่านความร้อนสูงเพื่อทำให้แข็ง
การแข็งตัว(n) hardening, Ant. การอ่อนตัว, Example: เขากำลังศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการแข็งตัวของเลือด
ด้าน(adj) rough, See also: hardened, Syn. หยาบ, กระด้าง, สาก, แข็ง, Ant. นุ่ม, Example: คนใช้หัวเข่าด้านเพราะเธอต้องคุกเข่าถูพื้น
แข็ง(v) solidify, See also: harden, be set, Ant. เหลว, นิ่ม, Example: คุณต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้, Thai Definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[dān] (v) EN: be hardened ; be callous ; be inured
ด้าน[dān] (adj) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused
ด้านไม้[dānmāi] (adj) EN: case-hardened ; inured to the rod
ดินเผา[dinphao] (n) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay  FR: terre cuite [ f ]
แข็ง[khaeng] (v) EN: stiffen ; harden  FR: rigidifier ; affermir
เกร็ง[kreng] (v) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink  FR: contracter
พรรดึก[phanradeuk] (n) EN: hardened feces  FR: constipation [ f ]
ทำให้แข็ง[thamhai khaeng] (v) EN: harden  FR: durcir
ทำให้แกร่งกล้า[thamhai kraengklā] (v) EN: harden
ทำใจแข็ง[thamjai khaeng] (v, exp) EN: harden one's heart

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HARDEN HH AA1 R D AH0 N
HARDENS HH AA1 R D AH0 N Z
HARDEN'S HH AA1 R D AH0 N Z
HARDENED HH AA1 R D AH0 N D
HARDENER HH AA1 R D AH0 N ER0
HARDENERS HH AA1 R D AH0 N ER0 Z
HARDENING HH AA1 R D AH0 N IH0 NG
HARDENING HH AA1 R D N IH0 NG
HARDENBROOK HH AA1 R D AH0 N B R UH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harden (v) hˈaːdn (h aa1 d n)
hardens (v) hˈaːdnz (h aa1 d n z)
hardened (v) hˈaːdnd (h aa1 d n d)
hardening (v) hˈaːdnɪŋ (h aa1 d n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动脉硬化[dòng mài yìng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ,     /    ] hardening of the arteries; arteriosclerosis #26,227 [Add to Longdo]
板结[bǎn jié, ㄅㄢˇ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] harden #55,080 [Add to Longdo]
使硬化[shǐ yìng huà, ㄕˇ ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 使  ] harden [Add to Longdo]
鼻牛儿[bí niú er, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄡˊ ㄦ˙,    /   ] hardened mucus in nostrils [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na, n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P) #6,042 [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
乾固[かんこ, kanko] (n, vs) dry and harden [Add to Longdo]
乾固まる[ひかたまる, hikatamaru] (v5r) to dry and harden [Add to Longdo]
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.) [Add to Longdo]
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
凝る;痼る[しこる, shikoru] (v5r, vi) to stiffen; to harden [Add to Longdo]
凝固点[ぎょうこてん, gyoukoten] (n) hardening point; freezing point; congealing point [Add to Longdo]
固まる[かたまる, katamaru] (v5r, vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1, vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる, 嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harden \Hard"en\, v. i.
   1. To become hard or harder; to acquire solidity, or more
    compactness; as, mortar hardens by drying.
    [1913 Webster]
 
       The deliberate judgment of those who knew him [A.
       Lincoln] has hardened into tradition. --The Century.
    [1913 Webster]
 
   2. To become confirmed or strengthened, in either a good or a
    bad sense.
    [1913 Webster]
 
       They, hardened more by what might most reclaim.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harden \Hard"en\ (h[aum]rd"'n), v. t. [imp. & p. p. {Hardened}
   (-'nd); p. pr. & vb. n. {Hardening} (-'n*[i^]ng).] [OE.
   hardnen, hardenen.]
   1. To make hard or harder; to make firm or compact; to
    indurate; as, to harden clay or iron.
    [1913 Webster]
 
   2. To accustom by labor or suffering to endure with
    constancy; to strengthen; to stiffen; to inure; also, to
    confirm in wickedness or shame; to make unimpressionable.
    "Harden not your heart." --Ps. xcv. 8.
    [1913 Webster]
 
       I would harden myself in sorrow.   --Job vi. 10.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurden \Hur"den\, n. [From {Hurds}.]
   A coarse kind of linen; -- called also {harden}. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harden
   v 1: become hard or harder; "The wax hardened" [syn: {harden},
      {indurate}] [ant: {soften}]
   2: make hard or harder; "The cold hardened the butter" [syn:
     {harden}, {indurate}] [ant: {soften}]
   3: harden by reheating and cooling in oil; "temper steel" [syn:
     {temper}, {harden}]
   4: make fit; "This trip will season even the hardiest traveller"
     [syn: {season}, {harden}]
   5: cause to accept or become hardened to; habituate; "He was
     inured to the cold" [syn: {inure}, {harden}, {indurate}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 harden /hɑrdən/
  1. abide; endure
  2. harden; temper

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top