ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reason

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reason-, *reason*
Possible hiragana form: れあそん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reason(n) เหตุผล, See also: มูลเหตุ, Syn. cause, motive
reason(n) ความมีเหตุผล, Syn. rationality, sanity
reason(n) สติ, See also: สติสัมปชัญญะ, Syn. common sense
reason(n) การใช้เหตุผล, See also: การให้เหตุผล, Syn. logic
reason(vi) คิดอย่างมีเหตุผล, Syn. think through
reason(vt) ชี้แจงเหตุผล
reasoned(adj) ซึ่งแสดงด้วยเหตุผล
reasoning(n) การใช้เหตุผล, See also: การอ้างเหตุผล, Syn. rationalizing, argumentation
reason out(phrv) หาคำตอบด้วยการคิดหาเหตุผล
reasonable(adj) มีเหตุผล, Syn. rational, logical, Ant. unreasonable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reason(รี'เซิน) n. เหตุผล, มูลเหตุ, สติสัมปชัญญะ, ความสำนึก, การพิจารณาที่ดี, จิตปกติ, ความพอควร, ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล, ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล, คิดคำนวณในใจ, สรุป, ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ), See also: reasoner n.
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม, มีเหตุผล, พอสมควร, ไม่เกินไป, ไม่แพงไป, ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible, judicious, rational, Ant. illogical
reasoned(รี'เซินดฺ) adj. มีเหตุผล, See also: reasonedly adv.
reasoning(รี'เซินนิง) n. การมีเหตุผล, การคิดอย่างมีเหตุผล, การชี้แจงอย่างมีเหตุผล, การคิดคำนวณในใจ, เหตุผล, มูลเหตุ, See also: reasoningly adv., Syn. logic, thought
reasonless(รี'เซินลิส) adj. ไร้เหตุผล, ไร้สติ, ไร้ความสำนึก
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
high treasonการทรยศต่อประเทศ
treason(ทรี'เซิน) n. การกบฏ, การทรยศ, Syn. disloyalty, deceit, Ant. loyalty
treasonable(ทรี'ซะนะเบิล) adj. เป็นกบฏ, ทรยศ, หักหลัง., See also: treasonableness n. treasonably adv., Syn. traitorous
treasonous(ทรี'ซะเนิส) adj. =treasonable (ดู), See also: treasonously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
reason(n) เหตุผล, ความสำนึก, สัมปชัญญะ, มติ
reason(vt) ชี้แจงเหตุผล, ให้เหตุผล
reasonable(adj) เหมาะสม, มีเหตุผล, พอสมควร
reasoning(n) การชี้แจงเหตุผล, การให้เหตุผล, เหตุผล
treason(n) การกบฏ, การขายชาติ
treasonable(adj) เป็นกบฏ, หักหลัง, ขายชาติ
treasonous(adj) เป็นกบฏ, หักหลัง, ขายชาติ
unreasonable(adj) ไม่มีเหตุผล, ขาดสติ, เกินสมควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reasonableตามสมควร, สมควรแก่เหตุ, มีเหตุอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable actการกระทำที่สมควรแก่เหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable beliefเหตุอันควรเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable careการระมัดระวังตามสมควร [ ดู proper care ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable causeมูลเหตุอันสมควร [ ดู reasonable ground ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable despatch clauseข้อกำหนดปฏิบัติการโดยพลันตามควร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable diligenceความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable doubtความสงสัยที่สมเหตุผล, ข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable excuseข้อแก้ตัวอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable financial provisionข้อกำหนดให้ได้รับเงินค่าเลี้ยงชีพตามสมควร (จากกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reasonเหตุผล [TU Subject Heading]
Reasoningการใช้เหตุผล [TU Subject Heading]
Reasoning in childrenการใช้เหตุผลในเด็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
reason(n) เหตุผล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I sometimes seem to fly off the handle for no reason at all.บางครั้งผมก็เกรี้ยวกราดโดยไร้เหตุผล Rebecca (1940)
What could be the reason for that?- แล้วอะไรเป็นสาเหตุล่ะ Rebecca (1940)
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat?คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
I know of no reason whatever.ผมไม่ทราบอะไรทั้งนั้น Rebecca (1940)
We're here to decide his innocence or guilt, not to go into the reasons why he grew up the way he did.ที่จะไม่ไปเป็นเหตุผลที่เขาเติบโตขึ้นมาวิธีที่เขาทำ 12 Angry Men (1957)
- It stands to reason he couldn't have.- มันยืนเพื่อเหตุผลที่เขาไม่สามารถมี 12 Angry Men (1957)
For the same reason you're not. It's the way I was brought up.ด้วยเหตุผลเดียวกันกับคุณไม่ได้ มันเป็นวิธีที่ฉันถูกนำขึ้น 12 Angry Men (1957)
This is one of the reasons why we are strong.นี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมเรามีความแข็งแรง 12 Angry Men (1957)
And they don't need any real big reason to kill someone, either.And they don't need any real big reason to kill someone, either. 12 Angry Men (1957)
The reason I asked that was because you were rubbing your nose like...The reason I asked that was because you were rubbing your nose like... 12 Angry Men (1957)
Your reason for being around here?ทำไมมาป้วนเปี้ยนแถวนี้? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The first reason gets you in, and the reason when you're in is staying alive.และเหตุผลที่เมื่อคุณอยู่ใน จะมีชีวิตอยู่ ฉันจะไม่ทราบเหตุผลที่พวกเขา พบ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reason"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
reasonA good management would listen to reasonable demands.
reasonAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
reasonA man of reason could answer the question.
reasonAnd as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
reasonAnger deprived him of his reason.
reasonAnimals have no reason.
reasonAny apartment will do as long as the rent is reasonable.
reasonAya has good reason to speak perfect German.
reasonBut the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.
reasonCan you think of any reasons?
reasonDo not resort to the sword but appeal to reason.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเหตุมีผล(v) reason, See also: have reason, be reasonable, Syn. มีเหตุผล, Ant. ไร้เหตุผล, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักคิด มีเหตุมีผล
สาเหตุ(n) cause, See also: reason, determinant, Syn. มูลเหตุ, ต้นเหตุ
เหตุ(n) reason, See also: cause, Syn. เหตุผล, Example: เขาดับเครื่องยนต์เข็นมาตั้งไกลก่อนที่จะเข้าเขตบ้าน เหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะกลัวลูกสะดุ้งตื่นแล้วร้องกวน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหตุผล(n) reason, Syn. เหตุ, สาเหตุ, Example: สหรัฐขยายอิทธิพลของตนเข้าไปในเกาหลีใต้ไต้หวันด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงทางการเมือง
มูลเหตุ(n) cause, See also: reason, motive, motivation, incentive, inducement, Syn. สาเหตุ, ต้นเหตุ, Example: การตายของเขามีมูลเหตุมาจากความเข้าใจผิดและลุกลามเป็นความใหญ่โต, Count Unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai Definition: สาเหตุหรือเค้าเรื่องเดิมที่ทำให้เกิดเรื่อง
ความสมเหตุสมผล(n) reasonability, Syn. ความเป็นเหตุเป็นผล, Example: เมื่อพูดถึงความสมเหตุสมผลในงานประพันธ์พฤติกรรมของตัวละครอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของมวลมนุษย์, Thai Definition: ความมีเหตุผลสมควร, ความมีเหตุผลรับกันได้
พอใช้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พอสมควร(adv) moderately, See also: reasonably, Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร, Example: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร
ฟังขึ้น(adv) plausibly, See also: reasonably, believably, tenably, Example: เขาพูดฟังขึ้นอยู่นะ เพราะเขาคงไม่กล้าโกหกต่อหน้าคนเยอะๆ แบบนี้หรอก, Thai Definition: พอจะยึดถือได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ฉะนั้น[chanan] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[chanī] (x) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon ; pour cette raison
โดยใช่เหตุ[dōi chai hēt] (adv) EN: unreasonably
โดยไม่มีเหตุผล[dōi mai mī hētphon] (adv) EN: without reason ; for no reason  FR: sans raison
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร[dōi mai mī hētphon an somkhūan] (x) EN: without sufficient reason
โดยไม่ทราบสาเหตุ[dōi mai sāp sāhēt] (adv) EN: for some unknown reason  FR: pour une raison inconnue
ด้วยเหตุนี้[dūay hēt nī] (conj) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why  FR: c'est pour cette raison
ด้วยประการฉะนี้[dūay prakān chanī] (adv) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore
ฟังได้[fangdāi = fangdai] (adj) EN: reasonable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reason
reasons
reasoned
reasoner
reasoning
reasonable
reasonable
reasonably
reasoner's
reasonover

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reason
reasons
reasoned
reasoning
reasonable
reasonably
reasonless
reasonableness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理由[lǐ yóu, ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ,  ] reason; grounds; justification #1,688 [Add to Longdo]
道理[dào lǐ, ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ,  ] reason; argument; sense; principle; basis; justification #3,176 [Add to Longdo]
理性[lǐ xìng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ,  ] reason; rationality; rational #3,267 [Add to Longdo]
理智[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ,  ] reason; intellect; rationality #7,167 [Add to Longdo]
缘故[yuán gù, ㄩㄢˊ ㄍㄨˋ,   /  ] reason; cause #9,262 [Add to Longdo]
推理[tuī lǐ, ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ,  ] reasoning; speculative; inference #11,873 [Add to Longdo]
合理性[hé lǐ xìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ,   ] reason; rationality; rationale; reasonableness #13,582 [Add to Longdo]
缘由[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ,   /  ] reason; cause #21,832 [Add to Longdo]
情理[qíng lǐ, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄧˇ,  ] reason; sense #28,783 [Add to Longdo]
合情合理[hé qíng hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ,    ] reasonable and fair #30,069 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Änderungsgrund { m }reason for changes [Add to Longdo]
Staatsräson { f }reason of state [Add to Longdo]
Vernunft { f }; gesunder Verstand | die Vernunft verlieren | auf die Vernunft hörenreason | to lose one's reason | to listen to reason [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[shi] (prt, conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) #11 [Add to Longdo]
ので(P);んで[node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) #81 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) #417 [Add to Longdo]
理由[りゆう, riyuu] (n) reason; pretext; motive; (P) #445 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (uk) conclusion from reasoning, judgement or calculation based on something read or heard; reason; cause; meaning; circumstances; situation; (P) #921 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n, n-suf) (1) sign; indication; trace; touch; feeling; (n-pref) (2) somehow; for some reason; seeming to be #979 [Add to Longdo]
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P) #1,126 [Add to Longdo]
由来[ゆらい, yurai] (adv, n, vs) origin; source; history; derivation; reason; destiny; (P) #1,328 [Add to Longdo]
事情[じじょう, jijou] (n) circumstances; consideration; conditions; situation; reasons; (P) #2,584 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification [Add to Longdo]
後向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
後方推論[こうほうすいろん, kouhousuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction [Add to Longdo]
前向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning [Add to Longdo]
前方推論[ぜんぽうすいろん, zenpousuiron] forward reasoning (AI) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reason \Rea"son\ (r[=e]"z'n), n. [OE. resoun, F. raison, fr. L.
   ratio (akin to Goth. ra[thorn]j[=o] number, account,
   gara[thorn]jan to count, G. rede speech, reden to speak), fr.
   reri, ratus, to reckon, believe, think. Cf. {Arraign},
   {Rate}, {Ratio}, {Ration}.]
   1. A thought or a consideration offered in support of a
    determination or an opinion; a just ground for a
    conclusion or an action; that which is offered or accepted
    as an explanation; the efficient cause of an occurrence or
    a phenomenon; a motive for an action or a determination;
    proof, more or less decisive, for an opinion or a
    conclusion; principle; efficient cause; final cause;
    ground of argument.
    [1913 Webster]
 
       I'll give him reasons for it.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The reason of the motion of the balance in a wheel
       watch is by the motion of the next wheel. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
       This reason did the ancient fathers render, why the
       church was called "catholic."     --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
       Virtue and vice are not arbitrary things; but there
       is a natural and eternal reason for that goodness
       and virtue, and against vice and wickedness.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. The faculty or capacity of the human mind by which it is
    distinguished from the intelligence of the inferior
    animals; the higher as distinguished from the lower
    cognitive faculties, sense, imagination, and memory, and
    in contrast to the feelings and desires. Reason comprises
    conception, judgment, reasoning, and the intuitional
    faculty. Specifically, it is the intuitional faculty, or
    the faculty of first truths, as distinguished from the
    understanding, which is called the discursive or
    ratiocinative faculty.
    [1913 Webster]
 
       We have no other faculties of perceiving or knowing
       anything divine or human, but by our five senses and
       our reason.              --P. Browne.
    [1913 Webster]
 
       In common and popular discourse, reason denotes that
       power by which we distinguish truth from falsehood,
       and right from wrong, and by which we are enabled to
       combine means for the attainment of particular ends.
                          --Stewart.
    [1913 Webster]
 
       Reason is used sometimes to express the whole of
       those powers which elevate man above the brutes, and
       constitute his rational nature, more especially,
       perhaps, his intellectual powers; sometimes to
       express the power of deduction or argumentation.
                          --Stewart.
    [1913 Webster]
 
       By the pure reason I mean the power by which we
       become possessed of principles.    --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       The sense perceives; the understanding, in its own
       peculiar operation, conceives; the reason, or
       rationalized understanding, comprehends.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. Due exercise of the reasoning faculty; accordance with, or
    that which is accordant with and ratified by, the mind
    rightly exercised; right intellectual judgment; clear and
    fair deductions from true principles; that which is
    dictated or supported by the common sense of mankind;
    right conduct; right; propriety; justice.
    [1913 Webster]
 
       I was promised, on a time,
       To have reason for my rhyme.     --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       But law in a free nation hath been ever public
       reason; the enacted reason of a parliament, which he
       denying to enact, denies to govern us by that which
       ought to be our law; interposing his own private
       reason, which to us is no law.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The most probable way of bringing France to reason
       would be by the making an attempt on the Spanish
       West Indies.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) Ratio; proportion. [Obs.] --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   {By reason of}, by means of; on account of; because of.
    "Spain is thin sown of people, partly by reason of the
    sterility of the soil." --Bacon.
 
   {In reason},
 
   {In all reason}, in justice; with rational ground; in a right
    view.
    [1913 Webster]
 
       When anything is proved by as good arguments as a
       thing of that kind is capable of, we ought not, in
       reason, to doubt of its existence.  --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   {It is reason}, it is reasonable; it is right. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Yet it were great reason, that those that have
       children should have greatest care of future times.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Motive; argument; ground; consideration; principle;
     sake; account; object; purpose; design. See {Motive},
     {Sense}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reason \Rea"son\ (r[=e]"z'n), v. i. [imp. & p. p. {Reasoned}
   (r[=e]"z'nd); p. pr. & vb. n. {Reasoning}.] [Cf. F.
   raisonner. See {Reason}, n.]
   1. To exercise the rational faculty; to deduce inferences
    from premises; to perform the process of deduction or of
    induction; to ratiocinate; to reach conclusions by a
    systematic comparison of facts.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To carry on a process of deduction or of induction,
    in order to convince or to confute; to formulate and set
    forth propositions and the inferences from them; to argue.
    [1913 Webster]
 
       Stand still, that I may reason with you, before the
       Lord, of all the righteous acts of the Lord. --1
                          Sam. xii. 7.
    [1913 Webster]
 
   3. To converse; to compare opinions. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reason \Rea"son\, v. t.
   1. To arrange and present the reasons for or against; to
    examine or discuss by arguments; to debate or discuss; as,
    I reasoned the matter with my friend.
    [1913 Webster]
 
       When they are clearly discovered, well digested, and
       well reasoned in every part, there is beauty in such
       a theory.               --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. To support with reasons, as a request. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To persuade by reasoning or argument; as, to reason one
    into a belief; to reason one out of his plan.
    [1913 Webster]
 
       Men that will not be reasoned into their senses.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To overcome or conquer by adducing reasons; -- with down;
    as, to reason down a passion.
    [1913 Webster]
 
   5. To find by logical processes; to explain or justify by
    reason or argument; -- usually with out; as, to reason out
    the causes of the librations of the moon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reason
   n 1: a rational motive for a belief or action; "the reason that
      war was declared"; "the grounds for their declaration"
      [syn: {reason}, {ground}]
   2: an explanation of the cause of some phenomenon; "the reason a
     steady state was never reached was that the back pressure
     built up too slowly"
   3: the capacity for rational thought or inference or
     discrimination; "we are told that man is endowed with reason
     and capable of distinguishing good from evil" [syn: {reason},
     {understanding}, {intellect}]
   4: the state of having good sense and sound judgment; "his
     rationality may have been impaired"; "he had to rely less on
     reason than on rousing their emotions" [syn: {rationality},
     {reason}, {reasonableness}]
   5: a justification for something existing or happening; "he had
     no cause to complain"; "they had good reason to rejoice"
     [syn: {cause}, {reason}, {grounds}]
   6: a fact that logically justifies some premise or conclusion;
     "there is reason to believe he is lying"
   v 1: decide by reasoning; draw or come to a conclusion; "We
      reasoned that it was cheaper to rent than to buy a house"
      [syn: {reason}, {reason out}, {conclude}]
   2: present reasons and arguments [syn: {argue}, {reason}]
   3: think logically; "The children must learn to reason"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top