ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persevere

P ER0 S AH0 V IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persevere-, *persevere*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persevere(vi) พยายาม, See also: บากบั่น, การเพียร, มีมานะอุตสาหะ, มีความมุ่งมั่น, Syn. continue, endure, persist, Ant. desist, stop
persevere with(phrv) มุ่งมั่นทำงาน, See also: มุมานะทำ, Syn. persevere at
persevere at/in(phrv) เพียรพยายามทำ, See also: มุมานะทำงาน, Syn. persevere with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persevere(เพอซะเวียร์') vi. อุตสาหะ, พาก-พียร, พยายาม, ยืนหยัด, บากบั่น, Syn. endure

English-Thai: Nontri Dictionary
persevere(vi) ขยันหมั่นเพียร, เพียร, บากบั่น, อุตสาหะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll persevere til' the end!เราจะต้องทำให้สำเร็จ! Episode #1.9 (2006)
All the fathers who persevere in the coal mines...พ่อทุกๆคน ที่พยายามทำงานในเหมืองถ่านหิน... Episode #1.7 (2008)
Extremists in his own country hate him and yet he perseveres his course, despite multiple attempts on his life.เขารู้ว่ามันจะทำให้ประเทศยากจนเกลียดพระองค์ และเขายังรักษาแนวความคิดของเขา Unknown (2011)
I'll be able to persevere to the end.ฉันจะสามารถอดทนได้จนถึงที่สุด Protect the Boss (2011)
Please help me to survive and not get fired, to be able to persevere and win over Cha Ji Heon.ได้โปรดช่วยให้หนูรอดชีวิตและไม่โดนไล่ออก สามารถพยายามเอาชนะนายชาจิฮอนให้ได้ Protect the Boss (2011)
Even if it's a little hard, you must hang in there and persevere to the end.แม้ว่ามันจะลำบากไปหน่อย แต่คุณต้องอดทดและพยายามให้ถึงที่สุด Protect the Boss (2011)
I just think it's a striking expression of love's ability to persevere within the cracks and cogs of inhuman systems.ผมแค่คิดว่ามันเป็นสำนวนโดนๆ เกี่ยวกับความรักที่สามารถ อยู่ได้ในทุกซอกมุมของระบบอันไร้มนุษยธรรม Digital Exploration of Interior Design (2012)
That this life is a boot camp, that we must persevere through all the obstacles and hardships to earn our way into the next life.เธอว่ามันเหมือนการมาเข้าค่าย ที่เราต้องฝ่าฟัน ผ่านอุปสรรคต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อม ไปมีชีวิตในภพต่อไป Odd Thomas (2013)
We must persevere as one nation.เราจะต้องทำหน้าที่เป็นหนึ่งในประเทศ 300: Rise of an Empire (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persevereA man will succeed to the same extent as he perseveres.
persevereBe the matter what it may, we must persevere.
persevereHe equipped his son with the will to persevere.
persevereHe persevered with the hard lessons.
persevereYou must persevere before you can accomplish anything great.
persevereYou must persevere before you can succeed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พากเพียร(v) persevere, See also: persist, Syn. มานะ, พยายาม, ขยัน, หมั่นเพียร, วิริยะ, บากบั่น, เพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, Example: เขาพากเพียรทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลาถึงยี่สิบปีเต็ม เพื่อเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง, Thai Definition: พยายามอย่างหนักโดยไม่นึกถึงอุปสรรค, มุ่งทำโดยไม่ท้อถอย
บุกบั่น(v) persevere, See also: brave the way, go through difficulties, Syn. บุกป่าฝ่าดง, Example: เด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันหนอถึงบุกบั่นมาถึงภูเขาลูกนี้ได้, Thai Definition: ฝ่าเข้าด้วยความพยายามไม่ท้อถอย
บากบั่น(v) persevere, See also: try hard, Syn. พยายาม, พากเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, มานะบากบั่น, Example: เขาบากบั่นกับการงานมานานนับสิบปีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้, Thai Definition: ทำด้วยความพยายามหรือตั้งหน้าฝ่าความยากลำบาก
ก้มหน้า(v) persevere, See also: bear, endure, yield, Syn. จำทน, จำยอม, Example: ชาวนาต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไป, Thai Definition: จำทน เช่น ต้องก้มหน้าตามประสายาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[bākban] (v) EN: persevere; try hard ; struggle  FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
กราน[krān] (v) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold
มานะ[māna] (v) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious  FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
พากเพียร[phākphīen] (v) EN: persevere ; persist  FR: persévérer ; s'appliquer
เพียร[phīen] (v) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent  FR: persévérer
สู้[sū] (v) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront  FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister ; perséverer
สู้[sū] (v) EN: persisit ; persevere ; be unyielding  FR: persévérer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERSEVERE P ER0 S AH0 V IH1 R
PERSEVERED P ER2 S AH0 V IH1 R D
PERSEVERES P ER0 S AH0 V IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persevere (v) pˌɜːʳsɪvˈɪəʳr (p @@2 s i v i@1 r)
persevered (v) pˌɜːʳsɪvˈɪəʳd (p @@2 s i v i@1 d)
perseveres (v) pˌɜːʳsɪvˈɪəʳz (p @@2 s i v i@1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r, vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P) [Add to Longdo]
根気負け[こんきまけ, konkimake] (n, vs) being outpersevered [Add to Longdo]
粘る[ねばる, nebaru] (v5r, vi) (1) to be sticky; to be adhesive; (2) to persevere; to persist; to stick to; to hold out; to linger; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persevere \Per`se*vere"\, v. i. [imp. & p. p. {Persevered}; p.
   pr. & vb. n. {Persevering}.] [F. pers['e]v['e]rer, L.
   perseverare, fr. perseverus very strict; per + severus
   strict, severe. See {Per-}, and {Severe}.]
   To persist in any business or enterprise undertaken; to
   pursue steadily any project or course begun; to maintain a
   purpose in spite of counter influences, opposition, or
   discouragement; not to give or abandon what is undertaken.
   [1913 Webster]
 
      Thrice happy, if they know
      Their happiness, and persevere upright. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To {Persevere}, {Continue}, {Persist}.
 
   Usage: The idea of not laying aside is common to these words.
      Continue is the generic term, denoting simply to do as
      one has done hitherto. To persevere is to continue in
      a given course in spite of discouragements, etc., from
      a desire to obtain our end. To persist is to continue
      from a determination of will not to give up. Persist
      is frequently used in a bad sense, implying obstinacy
      in pursuing an unworthy aim.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persevere
   v 1: be persistent, refuse to stop; "he persisted to call me
      every night"; "The child persisted and kept asking
      questions" [syn: {persevere}, {persist}, {hang in}, {hang
      on}, {hold on}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top