ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convince

K AH0 N V IH1 N S   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convince-, *convince*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convince[VT] ทำให้แน่ใจ, See also: ทำให้แน่ชัด, Syn. make feel sure, prove
convince[VT] โน้มน้าว, See also: ชักจูง, Syn. persuade
convinced[ADJ] ที่ถูกโน้มน้าว
convince of[PHRV] ทำให้เชื่อในเรื่อง, See also: โน้มน้าวให้เชื่อในเรื่อง (การทำผิด), Syn. convict of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness

English-Thai: Nontri Dictionary
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้ 12 Angry Men (1957)
I didn't expect a turn. I thought you were all gonna to try to convince me.ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะ ฉันคิดว่าคุณทุกคนจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉัน 12 Angry Men (1957)
Perhaps convince some of your friends in the movies to do the same.Perhaps convince some of your friends in the movies to do the same. The Godfather (1972)
To slip her out of the convent school we had to convince two nunsกว่าจะนำตัวเธอออกมาจากโรงเรียนได้ เราต้องใช้แม่ชีถึงสองคน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And how do I convince anybody that I've actually seen you?ผมจะบอกยังไงให้คนเชื่อว่า ผมเห็นท่านจริง ๆ Oh, God! (1977)
Bobbie, how can I convince anyone at all, if I can't convince you?ผมจะทำให้คนอื่นเชื่อได้ยังไง ถ้าผมทำให้คุณเชื่อไม่ได้ Oh, God! (1977)
Until I can convince people of this miracle.จนกว่าคนจะเชื่อผมเรื่องปาฏิหาริย์นี้ Oh, God! (1977)
Ladies and gentlemen, brothers and sisters this is the young man who has used so much energy to convince everyone that he has seen God.ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ พี่ชายน้องสาวครับ นี่คือชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญมาก Oh, God! (1977)
How could you convince your people to allow Americans to go on the flight?วิธีที่คุณสามารถโน้มน้าวให้คน ของคุณ ที่จะอนุญาตให้ชาวอเมริกันที่ จะไปในเที่ยวบิน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't know if I could convince our people.ฉันไม่ทราบว่าฉันสามารถโน้ม น้าวคนของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
But now I have to convince him of who he is.แต่ตอนนี้ฉันต้องโน้มน้าว ให้เขาว่าเขาเป็นใคร Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I'll convince them to stop.แล้วฉันจะ สั่งพวกมันให้หยุด An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convinceAlthough the arguments were rational, he was not convinced.
convinceAt first everybody was convinced of his innocence.
convinceHe convinced me of his innocence.
convinceHe convinced me that it was not his fault.
convinceHe convinced me that I was in the wrong.
convinceHe convinced us of her innocence.
convinceHe couldn't convince her of her mistake.
convinceHer smile convinced him that she was happy.
convinceHer smile convinced me of her trust in me.
convinceHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.
convinceHe tried in vain to convince them of his innocence.
convinceHe tried to convince them of his innocence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลี้ยกล่อม[V] persuade, See also: convince, prevail upon, induce, coax, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, โน้มน้าว, ชักจูง, กล่อม, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จปราบปราม และเกลี้ยกล่อมเจ้าชุมชนต่างๆและพวก ให้ยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์, Thai definition: ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตาม หรือปฏิบัติตาม
โน้มน้าวใจ[V] persuade, See also: convince, induce, prevail, Syn. ชักชวน, โน้มน้าว, Example: เขาโน้มน้าวใจให้ผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบได้อย่างไม่ยากเย็น, Thai definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม
หว่านล้อม[V] convince, See also: persuade somebody to believe, sway, influence, induce, Syn. ชักชวน, ชักจูง, โน้มน้าว, Example: เขาหว่านล้อมให้เราเห็นดีเห็นงามไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced   FR: être convaincu ; être persuadé
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīakløm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax   FR: persuader ; convaincre
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince   FR: persuader ; convaincre
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced   FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of;   FR: être sûr (de soi) ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced   FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé
แน่ใจ[adj.] (naējai) EN: sure ; confident ; certain ; convinced   FR: certain ; sûr ; convaincu ; persuadé
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway   FR: persuader ; influencer ; convaincre
ประจักษ์[v.] (prajak) EN: be evident ; be certain ; be convinced ; be obvious ; be clear ; realize   FR: être sûr ; être évident ; être clair ; s'avérer ; être avéré
ตายใจ[v.] (tāijai) EN: trust completely ; be complacent ; be convinced   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVINCE K AH0 N V IH1 N S
CONVINCED K AH0 N V IH1 N S T
CONVINCES K AH0 N V IH1 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convince (v) kˈənvˈɪns (k @1 n v i1 n s)
convinced (v) kˈənvˈɪnst (k @1 n v i1 n s t)
convinces (v) kˈənvˈɪnsɪz (k @1 n v i1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心折[xīn zhé, ㄒㄧㄣ ㄓㄜˊ, / ] convinced; to admire from the heart; enchanted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P) [Add to Longdo]
信伏;信服;信腹[しんぷく, shinpuku] (n,vs) being convinced [Add to Longdo]
説き伏せる;説伏せる[ときふせる, tokifuseru] (v1,vt) to confute; to argue down; to persuade; to convince; to prevail on [Add to Longdo]
脱がせ屋[ぬがせや, nugaseya] (n) persons who convince female celebrities to pose nude for photoshoots [Add to Longdo]
得心[とくしん, tokushin] (n,vs) consenting to; being convinced of; being satisfied; understanding [Add to Longdo]
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convince \Con*vince"\, v. t. [imp. & p. p. {Convinced}; p. pr. &
   vb. n. {Convincing}.] [L. convincere, -victum, to refute,
   prove; con- + vincere to conquer. See {Victor}, and cf.
   {Convict}.]
   1. To overpower; to overcome; to subdue or master. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His two chamberlains
       Will I with wine and wassail so convince
       That memory, the warder of the brain,
       Shall be a fume.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To overcome by argument; to force to yield assent to
    truth; to satisfy by proof.
    [1913 Webster]
 
       Such convincing proofs and assurances of it as might
       enable them to convince others.    --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   3. To confute; to prove the fallacy of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God never wrought miracle to convince atheism,
       because his ordinary works convince it. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To prove guilty; to convict. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which of you convinceth me of sin?  --John viii.
                          46.
    [1913 Webster]
 
       Seek not to convince me of a crime
       Which I can ne'er repent, nor you can pardon.
                          --Dryden.
 
   Syn: To persuade; satisfy; convict.
 
   Usage: To {Convince}, {persuade}. To convince is an act of
      the understanding; to persuade, of the will or
      feelings. The one is effected by argument, the other
      by motives. There are cases, however, in which
      persuade may seem to be used in reference only to the
      assent of the understanding; as when we say, I am
      persuaded it is so; I can not persuade myself of the
      fact. But in such instances there is usually or always
      a degree of awakened feeling which has had its share
      in producing the assent of the understanding.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convince
   v 1: make (someone) agree, understand, or realize the truth or
      validity of something; "He had finally convinced several
      customers of the advantages of his product" [syn:
      {convert}, {win over}, {convince}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top