ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indulgent

IH2 N D AH1 L JH AH0 N T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indulgent-, *indulgent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indulgent[ADJ] ซึ่งยอมผ่อนผัน, See also: ซึ่งยอมทำตามความประสงค์, Syn. kind, permissive, Ant. strict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering ###A. displined

English-Thai: Nontri Dictionary
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The former teacher, a lady, was too indulgent.อดีตครูหญิงเป็นคนใจเย็นเกินไป Idemo dalje (1982)
Alone I will feed on... indulgent swindlers...ผมจะจัดการกับพวกนักต้มตุ๋นด้วยตัวของผมเอง Eiga: Kurosagi (2008)
It's for weak, indulgent...มันกินเวลา ทำให้เราปล่อยตัว... How About a Friendly Shrink? (2010)
Everyone in the family blames him for causing trouble all the time, and for being indulgent and unrestrained.ครอบครัวของฉันบอกว่า เขาชอบสร้างปัญหาอยู่เสมอ แล้วเขาก็ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย Episode #1.5 (2010)
indulgently sober ♪# indulgently sober # Pilot (2011)
Mr. Brooks was kind enough not to question your absence, but I am not feeling so indulgent.คุณบรู้คมีค่ามากพอ ที่จะถามว่าทำไมคุณถึงไม่มาอยู่คุยด้วย แต่ฉันไม่รู้สึก ถึงความตามใจ Scandal (2012)
It sounds appealingly indulgent.ฟังดูแล้วน่าไปดื่มด่ำมาก The Don't in the Do (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indulgentI suppose we're a little too indulgent to the dog.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อนผัน[V] indulgent, See also: allow, permit, Syn. ผ่อนปรน, ลดหย่อน, อนุโลม, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนผัน[v. exp.] (phǿnphan) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace   FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent
ปล่อยตัวปล่อยใจ[v.] (plǿitūaplǿijai) EN: be unrestrained ; be self-indulgent   
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for   FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
โปรดสัตว์[v. exp.] (prōt sat) EN: show clemency to animal ; save mankind from sin   FR: être indulgent envers les animaux
ตามใจตัวเอง[X] (tāmjai tūa-ēng) EN: self-indulgent ; headstrong   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDULGENT    IH2 N D AH1 L JH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indulgent    (j) ˈɪndˈʌlʤənt (i1 n d uh1 l jh @ n t)
indulgently    (a) ˈɪndˈʌlʤəntliː (i1 n d uh1 l jh @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
甘やかして育てる[あまやかしてそだてる, amayakashitesodateru] (v1) to bring up indulgently [Add to Longdo]
子供に甘い[こどもにあまい, kodomoniamai] (adj-i) indulgent to (one's) children [Add to Longdo]
子煩悩[こぼんのう, kobonnou] (adj-na,n) indulgent; fond [Add to Longdo]
縦;恣;擅[ほしいまま, hoshiimama] (adj-na) (uk) selfish; self-indulgent; arbitrary [Add to Longdo]
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P) [Add to Longdo]
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]
放恣;放肆[ほうし, houshi] (adj-na) licentious; self-indulgent [Add to Longdo]
遊蕩[ゆうとう, yuutou] (n,vs) self-indulgent pleasure [Add to Longdo]
遊蕩三昧[ゆうとうざんまい, yuutouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indulgent \In*dul"gent\, a. [L. indulgens, -entis, p. pr. of
   indulgere: cf. F. indulgent. See {Indulge}.]
   Prone to indulge; yielding to the wishes, humor, or appetites
   of those under one's care; compliant; not opposing or
   restraining; tolerant; mild; favorable; not severe; as, an
   indulgent parent. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The indulgent censure of posterity.   --Waller.
   [1913 Webster]
 
      The feeble old, indulgent of their ease. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indulgent
   adj 1: characterized by or given to yielding to the wishes of
       someone ; "indulgent grandparents" [ant: {nonindulgent},
       {strict}]
   2: tolerant or lenient; "indulgent parents risk spoiling their
     children"; "too soft on the children"; "they are soft on
     crime" [syn: {indulgent}, {lenient}, {soft}]
   3: being favorably inclined; "an indulgent attitude"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 indulgent /ɛ̃dylʒɑ̃/ 
  lenient; charitable; merciful

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top