หรือคุณหมายถึง idleneß?
Search result for

idleness

(34 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idleness-, *idleness*, idlenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idleness[N] ความเกียจคร้าน, See also: ความขี้เกียจ, Syn. indolence, laziness

English-Thai: Nontri Dictionary
idleness(n) ความเกียจคร้าน,การอยู่ว่างๆ,การผลาญเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I once give way to idleness, I shall be wretched.ถ้าฉันเกียจคร้านแม้สักครั้ง ฉันคงจะโชคร้ายแน่ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idlenessHe did not repent of his idleness till he failed in the examination.
idlenessHis failure was consequent upon his idleness.
idlenessHis idleness resulted in the failure, and with reason.
idlenessI cannot put up with his idleness any longer.
idlenessIdleness is only the refuge of weak minds.
idlenessIdleness leads to failure.
idlenessIdleness leads to ruin.
idlenessIdleness often accounts for poverty.
idlenessIf it were not for his idleness, he would be a nice fellow.
idlenessIt is not his illness that ruined him so much as his idleness.
idlenessSooner or later, you will regret your idleness.
idlenessThat is a mere excuse for idleness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
กินนอน [v. exp.] (kin-nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness   FR: ne rien faire que manger et dormir

CMU English Pronouncing Dictionary
IDLENESS    AY1 D AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idleness    (n) (ai1 d l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怠惰[dài duò, ㄉㄞˋ ㄉㄨㄛˋ, ] idleness, #90,088 [Add to Longdo]
逸豫[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, ] idleness and pleasure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Müßiggang ist aller Laster Anfang. [Sprw.]Idleness is the beginning of all vice. [prov.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
アイドゥルネス;アイドルネス[, aidourunesu ; aidorunesu] (n) idleness [Add to Longdo]
安佚;安逸[あんいつ, an'itsu] (n,adj-na) (idle) ease; idleness; indolence [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
懐手;ふところ手[ふところで, futokorode] (n,vs) with hands in pockets; idleness [Add to Longdo]
居食い[いぐい, igui] (n,vs) living in idleness [Add to Longdo]
座食[ざしょく, zashoku] (n,vs) living in idleness [Add to Longdo]
財産を食いつぶす;財産を食い潰す[ざいさんをくいつぶす, zaisanwokuitsubusu] (exp,v5s) to run through one's fortune (in idleness) [Add to Longdo]
寝食い[ねぐい, negui] (n) living in idleness [Add to Longdo]
怠け癖;怠けぐせ[なまけぐせ, namakeguse] (n) habit of idleness (laziness); indolence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idleness \I"dle*ness\, n. [AS. [imac]delnes.]
   The condition or quality of being idle (in the various senses
   of that word); uselessness; fruitlessness; triviality;
   inactivity; laziness.
 
   Syn: Inaction; indolence; sluggishness; sloth.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idleness
   n 1: having no employment [syn: {idleness}, {idling}, {loafing}]
   2: the quality of lacking substance or value; "the
     groundlessness of their report was quickly recognized" [syn:
     {groundlessness}, {idleness}]
   3: the trait of being idle out of a reluctance to work [syn:
     {faineance}, {idleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top