ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kind

K AY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kind-, *kind*, kin
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kind(adj) ใจดี, See also: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา, Syn. compassionate, generous, Ant. cruel
kind(adj) อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่, Syn. agreeable, gentle, Ant. aggressive
kind(n) ชนิด, See also: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ, Syn. type, group
kindle(vt) จุดไฟ, See also: ก่อไฟ, Syn. lighten, ignite
kindle(vt) เร้าอารมณ์, See also: กระตุ้นอารมณ์
kindle(vi) ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา), See also: ให้ผลผลิต
kindle(vt) ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา), See also: ให้ผลผลิต
kindly(adv) ด้วยจิตใจที่ดี, See also: ด้วยใจกรุณา, ด้วยใจเมตตากรุณา, Syn. please
kindly(adj) อ่อนโยน, See also: อย่างนุ่มนวล, Syn. pleasant, mild, tender, Ant. aggressive
kind of(idm) นิดหน่อย, See also: เล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kind(ไคดฺ) n. ชนิด, จำพวก, ประเภท, กลุ่ม, พรรคพวก, พันธุ์, ลักษณะ, คุณสมบัติ, แบบ, รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน, เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา, ปรานี, ใจดี, หวังดี, เมตตา
kindergarten(คิน'เดอการ์'เทิน) n. โรงเรียนอนุบาล
kindergartner(คิน'เดอะการ์ท'เนอะ) n. เด็กโรงเรียนอนุบาล, See also: kindergartener n. ครูโรงเรียนอนุบาล, เด็กโรงเรียนอนุบาล
kindhearted(ไคดฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา, ใจดี, ปรานี, หวังดี, มีไมตรีจิต, See also: kindheartedness n., Syn. gracious
kindle 1(คิน'เดิล) { kindled, kindling, kindles } vt. จุดไฟ, ก่อไฟ, ทำให้ลุกเป็นไฟ, กระตุ้น, ปลุก, เร้า, อารมณ์ vi. เริ่มลุกไหม้, มีอารมณ์เร่าร้อน, ลุกลาม, Syn. inflame, ignite, excite, Ant. discourage
kindle 2(คิน'เดิล) { kindled, kindling, kindles } v. ให้ผล, คลอดลูก n. คอกลูกสัตว์ (แมว กระต่ายหรืออื่น ๆ), Syn. bear, give birth
kindless(ไคดฺ'ลิส) adj. ไร้ความกรุณา, ไร้ความปรานี, ไม่มีใจเมตตา, ผิดธรรมชาติ, Syn. unkind
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา, ความปรานี, ความมีใจเมตตา, ความใจดี, ความหวังดี, การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence
kindling(คิน'ลิง) n. สิ่งที่ลุกไหม้ได้, การกระทำที่เป็นการกระตุ้น, การปลุก, การเร้าอารมณ์
kindly(ไคดฺ'ลี) adj., adv. เมตตา, กรุณา, ปรานี, ใจดี, หวังดี, มีใจเป็นมิตร, อ่อน, โยน., Syn. kind-hearted, benign

English-Thai: Nontri Dictionary
kind(adj) กรุณา, เมตตา, ใจดี, ปรานี
kind(n) ชนิด, จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, แบบ, พันธุ์, คุณสมบัติ
kindergarten(n) โรงเรียนอนุบาล
kindle(vi) ติดไฟ, ลุกเป็นไฟ, เร่าร้อน, เร้าอารมณ์
kindle(vt) จุดไฟ, ปลุก, ก่อไฟ, กระตุ้น
kindliness(n) ความกรุณา, ความเมตตา, ความใจดี, ความปรานี
kindly(adv) อย่างกรุณา, อย่างเมตตา, อย่างจริงใจ, อย่างอ่อนโยน
kindness(n) ความกรุณา, ความเมตตา, ความใจดี, ความปรานี, ความอ่อนโยน
kindred(adj) เกี่ยวดองกัน, เป็นญาติกัน, เกี่ยวข้องกัน
kindred(n) ญาติพี่น้อง, เทือกเถาเหล่ากอ, วงศ์ตระกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kindergartenโรงเรียนอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kindredเครือญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kindred and affinityความเป็นญาติเกี่ยวดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kindergartenการศึกษาขั้นอนุบาล [TU Subject Heading]
Kindergarten facilitiesทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนอนุบาล [TU Subject Heading]
Kindergarten teachersครูอนุบาลศึกษา [TU Subject Heading]
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]
Kindsตัวอักษรที่มักแสดงต่อท้ายตรงหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการแสดงถึงสถานะของเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นขอ, ตัวอักษรที่มักแสดงต่อท้ายตรงหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการแสดงถึงสถานะของเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นขอ, Example: ตัวอย่าง DE1234A1 หมายถึงคำโฆษณาที่ยื่นขอเปิดเผยให้สาธารณะตรวจสอบ ส่วน DE1234C1 หมายถึงเอกสารสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติของสำนักงานสิทธิบัตรเยอรมนี [ทรัพย์สินทางปัญญา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
kinda(slang) นิดหน่อย, เล็กน้อย, See also: kind of, Syn. kind of

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kind of?แบบหรอ? Thanksgiving (2012)
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Kind of rusty.ชนิดของสนิม Pinocchio (1940)
- Oh, well, please don't be polite. I... It's very kind of you but I'll be all right if they just change the cloth.คุณสุภาพมากเลย แต่แค่ให้เขาเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่ก็พอแล้วค่ะ Rebecca (1940)
Thank you. It's very kind of you, but I'm not very hungry.ขอบคุณค่ะ คุณช่างมีนํ้าใจนัก เเต่ฉันไม่ค่อยหิว Rebecca (1940)
Asking grown-up people to believe that kind of jazz.ขอให้คนโตขึ้นจะเชื่อว่าชนิดของดนตรีแจ๊สที่ 12 Angry Men (1957)
The storekeeper said it was the only one of its kind he had ever had in stock.ภัณฑารักษ์กล่าวว่ามันเป็นเพียงคนเดียวของชนิดที่เขาเคยมีในสต็อก 12 Angry Men (1957)
You think somebody else did the stabbing with exactly the same kind of knife?คุณคิดว่าคนอื่นไม่แทงตรงกับชนิดเดียวกันของมีด? 12 Angry Men (1957)
- What kind of a bum is he?- ชนิดของก้นเขาคืออะไร? 12 Angry Men (1957)
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ 12 Angry Men (1957)
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
I don't think the kind of boy he is has anything to do with it.ฉันไม่คิดว่าชนิดของเด็กเขามีอะไรที่จะทำอย่างไรกับมัน 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindAbove all, be kind to old people.
kindAbove all, try to be kind to the old.
kindAccidents of this kind often occur.
kindA cold often leads to all kinds of disease.
kindA dolphin is a kind of mammal.
kindAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
kindA gentleman is always kind to others.
kindA little kindness goes a long way.
kindAll human beings have the same kind of body.
kindAll the girls in my class are kind.
kindAll the nurses of this hospital are very kind.
kindAlmost all girls are kind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนใจบุญ(n) philanthropist, See also: kind-hearted person, Syn. คนใจบุญสุนทาน, Ant. คนใจบาป, Example: พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนเขาเกิด และได้มีคนใจบุญนำเขามาเลี้ยงจนโต, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ชอบทำบุญสุนทาน หรือมีความเอื้ออารีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ
ใจพระ(adj) kind, See also: kind-hearted, benevolent, compassionate, generous, Syn. ใจดี, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นสามีใจพระ ภรรยานอกใจก็ยังให้อภัย, Thai Definition: ไม่ถือโกรธ, มีใจกรุณา, ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอ
รัว(n) kind of Thai musical music, Syn. เพลงรัว, Thai Definition: ชื่อเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่ง
พะเนียง(n) kind of water-pot, Syn. หม้อพะเนียง, Example: ในครัวมีอุปกรณ์หลายอย่างทั้งเตาถ่าน หม้อพะเนียง ลังถึงนึ่งข้าว, Count Unit: หม้อ, ลูก, Thai Definition: ชื่อหม้อน้ำชนิดหนึ่ง รูปอย่างหม้อคะนน
มะม่วง(n) venereal bubo, See also: kind of venereal disease with buboes, Syn. ฝีมะม่วง, Count Unit: หัว, Thai Definition: ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมน้ำเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereum
แม่พระ(n) kind-hearted woman, Example: เธอไม่อยากเป็นแม่พระ เพราะเธอคิดว่าคนดีอยู่ยาก แม่พระยิ่งอยู่ยากกว่า, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงผู้มีเมตตากรุณา และคุณงามความดี
ยอ(n) square dip net, See also: kind of fish-trap, Example: ชาวประมงใช้ยอจับปลาเพื่อทุ่นแรง, Thai Definition: เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง เป็นร่างแหสี่เหลี่ยมมีคันสำหรับยก
ร่าย(n) kind of Thai verse, Example: งานพระนิพนธ์ด้านร้อยกรองของพระองค์มีทุกประเภท คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย, Thai Definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
โรงเรียนอนุบาล(n) kindergarten, Example: ลูกเรียนโรงเรียนอนุบาลที่ใกล้บ้าน, Count Unit: แห่ง
อนุบาล(n) kindergarten, Example: เราใช้แบบเรียน วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดผลแบบผิดๆ มาตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 และผิดมานานนับสิบๆ ปีแล้ว, Thai Definition: ระดับการศึกษาที่สอนเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ขวบครึ่ง ถึง 7 ขวบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [ f ] ; école gardienne [ f ] (Belg.) ; jardin d'enfants [ m ]
อารีอารอบ[ārī-ārøp] (adj) EN: kind ; generous ; hospitable
แบบ[baēp] (n) EN: example ; model ; kind  FR: modèle [ m ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; style [ m ] ; forme [ f ]
ใบดาล[baidān] (n) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
ชนิด[chanit] (n) EN: kind ; type ; species ; category ; variety  FR: sorte [ f ] ; espèce [ f ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; exemple [ m ]
เช่น[chen] (n) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind  FR: exemple [ m ] ; spécimen [ m ]
เชื้อเพลิง[cheūaphloēng] (n) EN: fuel ; combustible ; kindling  FR: carburant [ m ] ; combustible [ m ]
เชิดฉิ่ง[choētching] (n) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [ m ] ; physionomie [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KIND K AY1 N D
KINDA K IH1 N D AH0
KINDY K AY1 N D IY0
KINDT K IH1 N T
KINDS K AY1 N Z
KINDS K AY1 N D Z
KINDLE K IH1 N D AH0 L
KINDIG K IH1 N D IH0 G
KINDER K AY1 N D ER0
KINDEL K IH1 N D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kind (n) kˈaɪnd (k ai1 n d)
kinda (a) kˈaɪndə (k ai1 n d @)
kinds (n) kˈaɪndz (k ai1 n d z)
kinder (j) kˈaɪndər (k ai1 n d @ r)
kindle (v) kˈɪndl (k i1 n d l)
kindly (j) kˈaɪndliː (k ai1 n d l ii)
kindest (j) kˈaɪndɪst (k ai1 n d i s t)
kindled (v) kˈɪndld (k i1 n d l d)
kindles (v) kˈɪndlz (k i1 n d l z)
kindred (n) kˈɪndrɪd (k i1 n d r i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lèi, ㄌㄟˋ, / ] kind; type; class; category; similar; like; to resemble #662 [Add to Longdo]
[ēn, ㄣ, ] kind act (from above) #2,083 [Add to Longdo]
幼儿园[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ,    /   ] kindergarten; nursery school #4,516 [Add to Longdo]
种类[zhǒng lèi, ㄓㄨㄥˇ ㄌㄟˋ,   /  ] kind; genus; type; category; variety; species; sort; class #5,865 [Add to Longdo]
好心[hǎo xīn, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄣ,  ] kindness; good intentions #10,400 [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, / ] kind-hearted #20,884 [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, ] kind-hearted; place name #20,884 [Add to Longdo]
慈祥[cí xiáng, ㄘˊ ㄒㄧㄤˊ,  ] kindly; benevolent (often of older person) #24,761 [Add to Longdo]
和蔼[hé ǎi, ㄏㄜˊ ㄞˇ,   /  ] kindly; nice; amiable #25,311 [Add to Longdo]
善心[shàn xīn, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄣ,  ] kindness; benevolence; philanthropy; virtuous intentions #34,378 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kind(n) |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก
Kind(n) |das, pl. Kinder| เด็ก
Kinder(n) |pl.|, See also: das Kind
Kindergarten(n) |der, pl. Kindergärten| โรงเรียนอนุบาล
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
wie ein Kind อย่างกับเด็กเลย
das Kind erwarten(phrase) ในที่นี้หมายถึง ตั้งครรภ์ เช่น Meine Frau erwartet ein Kind!! = ภรรยาผมตั้งครรภ์, Syn. schwanger werden

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
kindlein Au(n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutwurst { f }; Rotwurst { f }kind of black pudding; blutwurst [ Am. ]; blood sausage [ Am. ] [Add to Longdo]
Einbandart { n }kind of binding [Add to Longdo]
herzliche Grüße; mit herzlichen Grüßen (an) (vertraut)Kind regards; Best regards (to) [Add to Longdo]
Kinderpsychologie { f }child psychology [Add to Longdo]
Kind { n } | Kinder { pl } | Kinder im Alter von drei Jahrenchild | children | children aged three [Add to Longdo]
Kind { n }; Säugling { m } | Kinder { pl }infant | infants [Add to Longdo]
Kind { n }; Gör { n }; Kid { n } | Kinder { pl }kid | kids [Add to Longdo]
Kind { n }kiddy [Add to Longdo]
Kind und Kegelbag and baggage [Add to Longdo]
Kindbett { n } | Kindbetten { pl }childbed | childbeds [Add to Longdo]
Kindbett { n }; Wochenbett { n }puerperal [Add to Longdo]
Kindbettfieber { n }childbed fever [Add to Longdo]
Kindchen { n } | Kindchen { pl }chit | chits [Add to Longdo]
Kinderabteilung { f }children's department [Add to Longdo]
Kinderarbeit { f }child labour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]
同様[どうよう, douyou] (adj-no, adj-na, n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P) #527 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
[たね, tane] (n, n-suf) (1) kind; variety; (2) (biological) species; (3) (abbr) (See 種概念) (logical) species #565 [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) #565 [Add to Longdo]
[よう, you] (n, suf) (1) (pol) Mr, Mrs or Ms; (2) (See お粗末さまでした) used (gen. in fixed expressions) to make words more polite; (3) manner; kind; appearance; (P) #945 [Add to Longdo]
種類[しゅるい, shurui] (n) (1) variety; kind; type; category; (ctr) (2) counter for different sorts of things; (P) #989 [Add to Longdo]
[るい, rui] (n, n-suf) kind; sort; class; family; genus; (P) #1,076 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
種別型パラメタ[しゅべつがたパラメタ, shubetsugata parameta] kind type parameter [Add to Longdo]
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乳母車[うばぐるま, ubaguruma] Kinderwagen [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
[こ, ko] Kind [Add to Longdo]
子供[こども, kodomo] Kind [Add to Longdo]
小人[しょうにん, shounin] Kind, Kinder [Add to Longdo]
小児科医[しょうにかい, shounikai] Kinderarzt [Add to Longdo]
小児麻痺[しょうにまひ, shounimahi] Kinderlaehmung [Add to Longdo]
幼少[ようしょう, youshou] Kindheit [Add to Longdo]
幼心[おさなごころ, osanagokoro] kindliches_Gemuet, Kinderseele [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kind \Kind\ (k[imac]nd), a. [Compar. {Kinder} (k[imac]nd"[~e]r);
   superl. {Kindest}.] [AS. cynde, gecynde, natural, innate,
   prop. an old p. p. from the root of E. kin. See {Kin}
   kindred.]
   1. Characteristic of the species; belonging to one's nature;
    natural; native. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       It becometh sweeter than it should be, and loseth
       the kind taste.            --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. Having feelings befitting our common nature; congenial;
    sympathetic; as, a kind man; a kind heart.
    [1913 Webster]
 
       Yet was he kind, or if severe in aught,
       The love he bore to learning was his fault.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Showing tenderness or goodness; disposed to do good and
    confer happiness; averse to hurting or paining;
    benevolent; benignant; gracious.
    [1913 Webster]
 
       He is kind unto the unthankful and to evil. --Luke
                          vi 35.
    [1913 Webster]
 
       O cruel Death, to those you take more kind
       Than to the wretched mortals left behind. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       A fellow feeling makes one wondrous kind. --Garrick.
    [1913 Webster]
 
   4. Proceeding from, or characterized by, goodness,
    gentleness, or benevolence; as, a kind act. "Manners so
    kind, yet stately." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. Gentle; tractable; easily governed; as, a horse kind in
    harness.
 
   Syn: Benevolent; benign; beneficent; bounteous; gracious;
     propitious; generous; forbearing; indulgent; tender;
     humane; compassionate; good; lenient; clement; mild;
     gentle; bland; obliging; friendly; amicable. See
     {Obliging}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kind \Kind\, n. [OE. kinde, cunde, AS. cynd. See {Kind}, a.]
   1. Nature; natural instinct or disposition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He knew by kind and by no other lore. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Some of you, on pure instinct of nature,
       Are led by kind t'admire your fellow-creature.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Race; genus; species; generic class; as, in mankind or
    humankind. "Come of so low a kind." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Every kind of beasts, and of birds.  --James iii.7.
    [1913 Webster]
 
       She follows the law of her kind.   --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       Here to sow the seed of bread,
       That man and all the kinds be fed.  --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. Sort; type; class; nature; style; character; fashion;
    manner; variety; description; as, there are several kinds
    of eloquence, of style, and of music; many kinds of
    government; various kinds of soil, etc.
    [1913 Webster]
 
       How diversely Love doth his pageants play,
       And snows his power in variable kinds ! --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       There is one kind of flesh of men, another flesh of
       beasts, another of fishes, and another of birds. --I
                          Cor. xv. 39.
    [1913 Webster]
 
       Diogenes was asked in a kind of scorn: What was the
       matter that philosophers haunted rich men, and not
       rich men philosophers?        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {A kind of}, something belonging to the class of; something
    like to; -- said loosely or slightingly.
 
   {In kind}, in the produce or designated commodity itself, as
    distinguished from its value in money.
    [1913 Webster]
 
       Tax on tillage was often levied in kind upon corn.
                          --Arbuthnot.
 
   Syn: Sort; species; type; class; genus; nature; style;
     character; breed; set.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kind \Kind\, v. t. [See {Kin}.]
   To beget. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kind
   adj 1: having or showing a tender and considerate and helpful
       nature; used especially of persons and their behavior;
       "kind to sick patients"; "a kind master"; "kind words
       showing understanding and sympathy"; "thanked her for her
       kind letter" [ant: {unkind}]
   2: agreeable, conducive to comfort; "a dry climate kind to
     asthmatics"; "the genial sunshine";"hot summer pavements are
     anything but kind to the feet" [syn: {kind}, {genial}]
   3: tolerant and forgiving under provocation; "our neighbor was
     very kind about the window our son broke" [syn: {kind},
     {tolerant}]
   n 1: a category of things distinguished by some common
      characteristic or quality; "sculpture is a form of art";
      "what kinds of desserts are there?" [syn: {kind}, {sort},
      {form}, {variety}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 kind
  cheek

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Kind /kint/ 
  child; infant; kid; kiddy

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 kind /kint/
  1. child; offspring; young
  2. bairn; child; infant
  3. child

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 kind
  cheek

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top