Search result for

andins

(528 entries)
(0.2406 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -andins-, *andins*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา andins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *andins*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in good standing น่าเชื่อถือ
landing (n ) โถง พื้นซึ่งเชื่อมระหว่างห้องหนึ่งกับห้องหนึ่ง
outstanding paymentค้างชำระ
standing army (n) กองทัพประจำการ
Standing Invitation (n jargon ) การออกคำเชิญอย่างถาวร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
landing    [N] การเทียบเท่า, See also: การนำเรือเทียบเท่า
landing    [N] การนำเครื่องบินลงจอด
landing    [N] ท่าเรือ, Syn. quay, wharf
standing    [N] ตำแหน่ง, See also: จุดยืน
handiness    [N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความชำนาญ, Syn. proficiency, skillfulness
commanding    [ADJ] ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ, See also: ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา, ซึ่งเป็นผู้สั่งการ, ซึ่งมีอำนาจเหนือ, Syn. sizable, dominant
upstanding    [ADJ] ที่ประพฤติในทางดี, Syn. upright
outstanding    [ADJ] ที่ดีเยี่ยม, See also: ที่ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, Syn. excellent, best, Ant. interior, poor
outstanding    [ADJ] ที่ค้างชำระ, See also: ที่ยังไม่ได้ชำระ, ที่ต้องชำระ, Syn. unpaid, due, Ant. paid, clear
outstanding    [ADJ] เป็นที่สังเกตเห็นได้, See also: เด่น, ซึ่งสังเกตเห็นได้ง่าย, Syn. prominent, conspicuous, Ant. ordinary, usual
Scandinavia    [N] ดินแดนในยุโรปเหนือ, See also: กลุ่มประเทศแถบยุโรปเหนือ (ประกอบด้วยประเทศนอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์และ
landing gear    [N] ล้อหรือส่วนใดๆ ที่ใช้รับน้ำหนักเมื่อลงสู่พื้นดิน, Syn. undercarriage
Scandinavian    [ADJ] เกี่ยวกับประเทศแถบยุโรปเหนือ, See also: เกี่ยวกับประเทศแถบสแกนดิเนเวียน
Scandinavian    [N] ชาวสแกนดิเนเวียน, See also: ภาษาสแกนดิเนเวียน, Syn. Norse, Viking, Nordic
landing field    [N] พื้นที่สำหรับนำเครื่องบินขึ้นลง, Syn. airfield, flying field, airstrip
landing strip    [N] ลานบิน (ที่ทำขึ้นชั่วคราว), Syn. airstrip
long-standing    [ADJ] นาน, See also: ยาวนาน, ที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน, Syn. enduring, lasting, long-lasting
outstandingly    [ADV] อย่างสังเกตเห็นได้, See also: อย่างโดดเด่น, Syn. superbly, notably, supremely
standing joke    [IDM] เรื่องตลก, See also: เรื่องขำ
standing room    [N] จุดยืน
understanding    [N] ความสามารถในการเข้าใจ, See also: ความเข้าใจ, Syn. meaning, purport, significance
understanding    [N] ข้อตกลงร่วมกัน, See also: สัญญา, Syn. intendment, acceptance
understanding    [ADJ] ซึ่งเข้าอกเข้าใจ, See also: ซึ่งเห็นอกเห็นใจ, ซึ่งเข้าใจแท้จริง, Syn. perceptive, Ant. unperceptive
upstandingness    [N] ความซื่อสัตย์, Syn. honesty, Ant. dishonesty
notwithstanding    [PREP] อย่างไรก็ตาม, See also: ทั้งๆ ที่, แม้ว่า, Syn. despite, on the other hand, nonetheless
understandingly    [ADV] อย่างเข้าอกเข้าใจ, See also: อย่างเห็นอกเห็นใจ, Syn. kindly, sympathetically
misunderstanding    [N] ความเข้าใจผิด, See also: ความหลงผิด, Syn. misapprehension, misconception, misinterpretation, mistaking, Ant. understanding, conception
misunderstanding    [N] ความไม่เห็นด้วย, See also: ความไม่ลงรอยกัน, Syn. discord, difference, difficulty, dissension
labour under misunderstanding    [IDM] ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง, Syn. be under
able to do something standing on one's head    [IDM] สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prostaglandinsยาโพรสตาแกลนดินส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
landing gear; landing legเท้าคำยัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
still outstandingค้าง, ยังคงค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing armyกองทัพประจำการ [ดู regular army และ regular forces] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standing byการรู้แล้วนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing chargesค่าใช้จ่ายคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing committeeคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standing committeeคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา (นิติบัญญัติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing muteการปฏิเสธโดยการนิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing order๑. คำสั่งของสภา๒. คำสั่งประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standing ordersระเบียบข้อบังคับ (ของสภาหรือของศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing waveคลื่นนิ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims portfolioยอดรวมค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims reserveเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding debtหนี้ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding termระยะเวลาที่เหลือหลังสำเร็จประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
order, standing๑. คำสั่งของสภา๒. คำสั่งประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
army, regular; army, standingกองทัพประจำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
army, standing; army, regularกองทัพประจำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misbrandingการปลอมเครื่องหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commonsense understandingความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee, standingคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compandingการบีบขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customary strandingsการเกยตื้นที่แหล่งประจำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
free-standingรูปเห็นรอบตัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Uninsured Standing Charges clauseข้อกำหนดค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่ได้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Branding (Marketing)การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด) [TU Subject Heading]
Prostaglandinsพรอสตาแกลนดินส์ [TU Subject Heading]
Scandinaviaกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย [TU Subject Heading]
Scandinavian Airlines Systemสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ซิสเต็ม [TU Subject Heading]
Scandinaviansชาวสแกนดิเนเวียน [TU Subject Heading]
Standing Water แหล่งน้ำนิ่ง
สระน้ำ หนอง (คือ แหล่งน้ำอยู่ตามป่า และทุ่ง) บึง (คือ แอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำขังตลอดปี) และทะเลสาบ (คือ ห้วงน้ำใหญ่คล้ายบึง แต่โตกว่า) เป็นลักษณะของระบบนิเวศน้ำจืดที่มีพื้นผิวหน้ากว้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น แหล่งน้ำที่แยกออกจากแหล่งน้ำอื่น แต่หลายแห่งอาจรับน้ำจากแม่น้ำ ลำคลองเป็นครั้งคราว เป้นระบบนิเวศที่มีโอกาสเสียสมดุลได้ง่ายหากได้รับของเสียลงไปในระบบ แต่อย่างไรก็ตาม พืชน้ำ (Aquatic Plants) ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งจะเป็นกลไกการปรับสมดุลโดยการนำแร่ธาตุของเสีย นั้นไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต ขณะเดียวกันก็ให้ออกซิเจนที่ได้รับจากกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะช่วยทำให้แหล่งน้ำนิ่งมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น สามารถแบ่งขอบเขตของแหล่งน้ำนิ่งตามหลักนิเวศวิทยาได้ 3 เขต คือ Littoral Zone, Limnetic Zone และ Profundal Zone [สิ่งแวดล้อม]
Andean Community (Communidad Andina - CAN)ประชาคมแอนเดียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู และสมาชิกสมทบ 4 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัยและปารากวัย และประเทศผู้สังเกตการณ์ 2 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก และปานามา [การทูต]
Andean Community (Communidad Andina -CAN)ประชาคมแอนเดียน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู และสมาชิกสมคบ ประเทศ ได้แก้ อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย และปารากวัย และประเทศผู้สังเกตการณ์ 2 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก และปานามา [การทูต]
ASEAN Standing Committeeคณะกรรมการประจำอาเซียน " ประกอบด้วยอธิบดีกรมอาเซียนของทุกประเทศสมาชิก มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ติดตามการดำเนินงานของกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน ปกติจะประชุมปีละ 6 ครั้ง เป็นการประชุมในนามของ รัฐมนตรีต่างประเทศ ในช่วงกลางระหว่างการประชุมประจำปีของ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน " [การทูต]
Memorandum of Understandingบันทึกความเข้าใจ ในทางปฏิบัติระหว่างประเทศถือเป็นสนธิสัญญาชนิดหนึ่ง [การทูต]
standing arrangementแนวปฏิบัติที่วางไว้ [การทูต]
Memorandum of Understandingบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ [การค้าระหว่างประเทศ]
Anti-Prostaglandinsแอนติ-โปรสตาแกลนดิน [การแพทย์]
Bandingการย้อมลาย [การแพทย์]
Banding Techniqueวิธีย้อมแถบ [การแพทย์]
Chromosome Banding Techniquesวิธีย้อมแถบโฆรโมโซม [การแพทย์]
Cortex, Expandingคอร์เท็กซ์ของเนื้องอกปูดออก [การแพทย์]
Cross-Bandingลักษณะลายตามขวางสีดำสลับขาว [การแพทย์]
Ear, Outstandingใบหูกางแต่กำเนิด [การแพทย์]
Expandingค่อนข้างรวดเร็ว [การแพทย์]
Standing waveคลื่นทรงตัว [อุตุนิยมวิทยา]
standing waveคลื่นนิ่ง, คลื่นที่เกิดจากการรวมของคลื่น 2 ขบวนที่มีความยาวคลื่นและความถี่เท่ากัน เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม คลื่นนิ่งมีตำแหน่งบัพและปฏิบัพคงที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Knee Standingท่าคุกเข่า [การแพทย์]
Lesions, Expandingรอยโรคที่มีการขยาย [การแพทย์]
Lesions, Expanding Focal, Acuteรอยโรคที่ขยายอย่างรวดเร็วทันทีทันใด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
andinThe boy standing over there is my son.
andinThe man standing over there is the owner of the store.
andinThe man standing over there is Mr Smith.
andinThe man who is standing there is my father.
andinDo you know the name of the boy standing over there?
andinThe fellow standing over there is my friend.
andinLook at the tall pretty girl standing there.
andinWho is the woman standing there?
andinWho is the man standing in front of the building?
andinA report came in that Apollo 11 succeeded in landing on the moon.
andinThe oak tree remained standing after the storm.
andinIchiro is an outstanding baseball player.
andinYou have a standing invitation to join us.
andinThere'll be Standing Room Only.
andinGloria, don't let him feed you that line about his wife not understanding him.
andinKate broke his heart by rudely demanding he go away.
andinWith her pure voice, Kate shined outstandingly on the stage of a musical.
andinThe purpose of this text is to deepen the understanding of black culture.
andinStanding as it does on a hill, the house commands a fine view.
andinStanding as it does on the hill, this hotel commands a fine view.
andinStanding as it does on a hill, the church commands a fine view.
andinI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
andinThis kind of music is something that older people have difficulty understanding.
andinThis book is above my understanding.
andinThis book is basic to an understanding of biology.
andinUnderstanding this book is beyond my capacity.
andinThis tree has been standing for five decades.
andinThis problem arose from the mutual misunderstanding.
andinBut there are always some cheap standing tickets for the finals which you can buy on the day.
andinJohn was standing alone in the room with his arms folded.
andinJohn was standing alone with his arms folded.
andinYou left me standing here a long, long, time ago
andinSuch a remark is open to misunderstanding.
andinWho is standing there?
andinThe girl standing there is Mary.
andinIt removes misunderstandings.
andinStanding as it does on the hill the hotel commands a fine view.
andinThe singer was standing by in the studio.
andinThe mountain is standing out in sharp relief against the blue sky.
andinThe child was incapable of understanding his father's death.
andinThat market has been rapidly expanding.
andinThe boy kept standing for a while.
andinThe explain was beyond my understanding.
andinThe crane was standing on one leg.
andinThe plane made a perfect landing.
andinI'm afraid the book is beyond the reach of his understanding.
andinThe problem is beyond the scope of my understanding.
andinShe accepted our offer notwithstanding.
andinI think that is based on a lack of mutual understanding.
andinDo you mind handing me the hammer?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almandine(แอล' แมนดิน) โกเมนชนิดสีขาว
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
commanding(คะมาน'ดิง) adj. n. เกี่ยวกับการบัญชาการ,เด่น,ครอบงำ,สูงคลุม
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร
freestandingadj. อิสระ,ซึ่งยืนหรือตั้งอยู่อย่างอิสระ
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
landing(แลน'ดิง) n. การขึ้นบก,การลงสู่พื้นดิน,สถานที่ที่ขึ้นบก,พื้นหัวหรือใต้บันได,ขั้นบันได
longstanding(ลอง'สแทนดิง) adj. นาน,ยาวนาน, Syn. long, See also: lasting ###A. short lived
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
notwithstanding(นอทวิธสแทน'ดิง) prep. โดยไม่คำนึงถึง,แต่กระนั้นก็ตาม,แม้ว่า. -adv. อย่างไรก็ตาม,ก็เถอะ, Syn. nevertheless,yet
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น,สำคัญโผล่ออก,นูนออก,ยังไม่ได้ชำระ,ยังคงเป็นอยู่,ยังไม่ยุติ,ยังไม่สำเร็จ,ยังคาราคาซังอยู่,ค้าง,ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted
sandiness(แซน'ดินิส) n. ความเป็นทราย,ลักษณะทราย
scandinavian(สแคนดิเน'เวียน) adj.,n. เกี่ยวกับ (ประเทศแถบสแกนดิเนเวียน,ประชาชน หรือภาษาที่ใช้กัน) .
standing(สแทน'ดิง) n. ตำแหน่ง,ฐานะ,ชื่อเสียง,ความยาวนาน,จุดยืน,ที่ยืน. adj. ตั้งตรง,แนวตรง,ท่ายืน,นิ่ง,คงที่,อยู่นิ่ง,ไม่ไหล,ต่อเนื่อง,มาตรฐาน,มีผลในระยะยาว,เตรียมพร้อม,สำรอง,ประจำการ, Syn. status,rank,place
standing roomn. ตำแหน่งที่ยืน,จุดยืน
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ,การเข้าใจ,ความสามารถในการเข้าใจ,สติปัญญา,ความรู้,เชาวน์,ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence,intellect,agreement
upstanding(อัพสแทน'ดิง) adj. ตั้งตรง,ยืนตรง,สะโอดสะอง,ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา., See also: upstandingness n., Syn. upright

English-Thai: Nontri Dictionary
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม,อย่างไรก็ตาม
notwithstanding(pre) แม้กระนั้น,แม้ว่า,แต่กระนั้นก็ตาม
outstanding(adj) มีชื่อ,เด่น,สำคัญ,ยังไม่ยุติ,ยังไม่เสร็จ
standing(adj) มั่นคง,คงที่,แน่นอน,ตายตัว,นิ่ง
standing(n) ชื่อเสียง,ฐานะ,ความนิยม,ตำแหน่ง,จุดยืน
understanding(n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับโลก    [ADJ] world-class, See also: outstanding, Syn. ยิ่งใหญ่, สุดยอด, Example: ภายในห้องแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยชุดเครื่องเพชร จากร้านเพชรชื่อดังระดับโลก
จ๊าบ    [ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
ผู้การ    [N] commander in chief, See also: commanding officer, Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ, Example: ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, Thai definition: เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ, Notes: (ปาก)
ศูนย์บัญชาการ    [N] commanding center
ไม้ยืนต้น [N] standing timber
เจ๋ง [V] be great, See also: cool, smart, excellent, outstanding, exceptional, Syn. แจ๋ว, เยี่ยม, เก่ง, Example: ถ้าพวกมันเจ๋งมากนัก ก็มาสู้กับพวกเราสักตั้ง, Thai definition: ทำได้เด่นหรือทำดีเลิศอย่างมีความสามารถ, Notes: (ปาก)
ดีมาก    [ADJ] excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
ถึงจะอย่างไร    [CONJ] however, See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding, Syn. ถึงอย่างไร, Example: ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
ผู้บังคับการ    [N] commandant, See also: commander, commanding officer, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Example: ผู้บังคับการเรือสั่งให้หยั่งดูความลึกของน้ำ, Thai definition: ผู้ที่อำนาจรับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
วิทยฐานะ    [N] academic standing, Syn. ภูมิรู้, ภูมิปัญญา, Example: ช่วงระยะที่จัดงานบังเอิญประจวบกับงานเทศกาลอบรมวิชาชุดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
อัจฉริยะ    [ADJ] genius, See also: bright, exceptional, outstanding, gift, Example: เด็กฉลาดคนนี้เข้าทดสอบเชาวน์ปัญญาแล้วถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กอัจฉริยะ, Thai definition: ที่มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปกติ
แม้กระนั้น [CONJ] nevertheless, See also: notwithstanding, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น, Example: ้รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่, Thai definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
เยี่ยม [ADJ] excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
ค้างคา    [V] remain, See also: leave, be unresolved, be outstanding, Example: ความแคลงใจต่อความเป็นไปและเป็นมาของเหตุการณ์นี้ยังค้างคาอยู่ในจิตใจของผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในโซเวียตอยู่ไม่น้อย, Thai definition: ยังคงอยู่
ความหลง    [N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด, Example: เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด
ความหลงผิด    [N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, Example: ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์, Thai definition: การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง
ผู้บัญชาการ    [N] commander in chief, See also: commanding officer, commander, superior, Syn. ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Example: ผู้บัญชาการทหารบกมีคำสั่งให้ตรึงจุดชายแดนไทย-เขมรไว้, Count unit: นาย, Thai definition: ผู้สั่งการงานตามอำนาจหน้าที่
พุทธิปัญญา    [N] intellect, See also: wisdom, intelligence, understanding, rationality, perception, Example: ้ฟังท่านพูดมานานแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นบ้างหรือยัง, Thai definition: ความรู้, ปัญญา, ความเข้าใจ
มุติ    [N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
เป็นหน้าเป็นตา [ADJ] remarkable, See also: outstanding, notable, Syn. เด่น, โดดเด่น, Example: ระบบตรึงค่าเงินกับดอลลาร์นับเป็นผลงานที่เป็นหน้าเป็นตาในประเทศที่เงินเฟ้ออย่างบราซิล, Thai definition: ที่โดดเด่น, ที่เชิดหน้าชูตา
เลอเลิศ [ADJ] excellent, See also: supreme, superior, outstanding, Syn. วิเศษ, เลิศยิ่ง, ดีเลิศ, ล้ำเลิศ, Example: นักศึกษาถูกปลุกเร้าให้เห็นดีเห็นงามกับหลักการอันเลอเลิศ, Thai definition: ที่ยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ
โลดแล่น [V] play an outstanding role, Example: เขาโลดแล่นอยู่ในวงการธุรกิจเครื่องเพชรมากว่า 10 ปี, Thai definition: มีบทบาทอยู่ในนั้น
วิญญูภาพ    [N] condition of attaining the state of normal understanding, See also: attaining a realm of a person with breadth of vision, Thai definition: ความเป็นผู้รู้ผิดรู้ชอบตามปกติ, ความเป็นผู้มีความรู้
สนามบิน    [N] airport, See also: airfield, landing strip, landing ground, Syn. ท่าอากาศยาน, Example: ใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆ สนามบินก็ต้องชินกับเสียงดังของเครื่องบินอยู่ตลอด, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลง ประกอบด้วยลานจอดเครื่องบิน ลู่เครื่องบินขึ้นลง โรงเก็บอุปกรณ์การบิน หอบังคับการบิน ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ และที่พักผู้โดยสารเข้าออก
สมฐานะ    [V] be suitable for one's rank or standing, Syn. สมหน้า, สมเกียรติ, Example: เขามีบ้านใหญ่โตสมฐานะของเขา, Thai definition: สมควรแก่ฐานะ, สมควรแก่เกียรติยศ
เอก [ADJ] great, See also: excellent, outstanding, Syn. ดีเลิศ, Example: พวกเราเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ เพื่อไปชมผลงานศิลปะ และภาพวาดลือชื่อของจิตรกรเอกของโลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ [V] be unresolved, See also: be outstanding, be unfinished, Syn. คาราคาซัง
เอกบุคคล [N] unique person, See also: outstanding person, excellent person, great man, Syn. เอกบุรุษ, Example: วัฒนธรรมเป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในฐานะที่เป็นเอกบุคคล, Thai definition: คนเยี่ยมยอด, คนประเสริฐ
เอกบุรุษ [N] great man, See also: outstanding person, unique person, excellent person, Syn. เอกบุคคล, Example: เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานยกให้เขาเป็นเอกบุรุษผู้หนึ่งของเมืองไทย, Thai definition: คนเยี่ยมยอด, คนประเสริฐ
เด่น [ADJ] prominent, See also: excellent, outstanding, eminent, remarkable, notable, conspicuous, distinguished, Syn. เยี่ยม, เลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, วิเศษ, พิเศษ, Example: นักเขียนคนนี้มีผลงานเขียนเด่นๆ อยู่หลายเรื่อง
เด่น [V] be prominent, See also: be excellent, be outstanding, be eminent, be remarkable, be notable, be conspicuous, be di, Syn. โดดเด่น, สะดุดตา, Ant. ด้อย, Example: เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ เขาจะเด่นสะดุดตากว่าใครๆ
ตัวตั้ง    [N] number standing on the top line, See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one, Example: เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร
ตัวกลั่น    [N] outstanding, See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one, Example: เจ้าสุนัขตัวที่ออกหน้าฝูงนั่นแหละคือตัวกลั่นล่ะ, Count unit: ตัว, คน, Thai definition: ผู้ที่เลือกสรรแล้ว
ตั้งไข่    [V] train an infant to stand, See also: practise standing, teach an infant to stand, begin to stand, learn to stand on one's feet, Syn. สอนยืน, หัดยืน, เริ่มยืน, Example: ทุกคนในบ้านยิ้มอย่างดีใจที่เห็นลูกน้อยตั้งไข่เป็นครั้งแรก, Thai definition: สอนยืน (ใช้แก่เด็ก)
ตัวตั้ง    [N] number standing on the top line, See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one, Example: เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร
ตัวกลั่น    [N] outstanding, See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one, Example: เจ้าสุนัขตัวที่ออกหน้าฝูงนั่นแหละคือตัวกลั่นล่ะ, Count unit: ตัว, คน, Thai definition: ผู้ที่เลือกสรรแล้ว
ตระหง่าน    [ADV] loftily, See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously, Syn. สูงเด่น, Example: พระราชวังพระรามมนัสจรรยงค์ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี, Thai definition: อย่างสูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
ท้องแบน    [N] landing craft, Syn. เรือท้องแบน, Example: ฝ่ายตรงข้ามส่งเรือท้องแบน ซึ่งหุ้มเกราะ จำนวน 1 ลำ พุ่งตรงเข้ามาด้านซ้าย, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือชนิดหนึ่งมีท้องแบน กินน้ำตื้น สำหรับลำเลียงทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นบก
ทั้งที่    [CONJ] even if, See also: in spite of, although, despite, even though, though, while, notwithstanding, Syn. ทั้งๆ ที่, ในขณะที่, Example: ทั้งที่คุณพ่อตายไปหลายปีแล้ว แต่ลูกๆ ก็ยังคงคิดถึงคุณพ่ออยู่เสมอ
ทั้งๆ ที่    [CONJ] although, See also: though, even though, even if, notwithstanding, while, despite, in spite of, Example: ทั้งๆ ที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล แต่เขาก็พยายามร่าเริง ไม่กังวล, Thai definition: ในขณะที่
ท่า    [N] wharf, See also: landing place, dock, quay, pier, port, harbour, ferry, Example: สุทิตายืนรอเรือที่ท่า, Count unit: ท่า, Thai definition: ฝั่งน้ำสำหรับขึ้นลงหรือจอดเรือ, ที่สำหรับขึ้นลงริมน้ำ, โดยปริยายหมายถึงที่จอดยานพาหนะบางชนิด
ท่าน้ำ    [N] waterside, See also: landing stage with steps, river's harbour, Syn. ท่า, Example: วัดที่หันหน้าลงแม่น้ำลำคลอง มักมีท่าน้ำ สร้างเป็นศาลา และมีสะพานทอดลงไปในลำน้ำ, Count unit: ท่า, แห่ง, Thai definition: ริมน้ำสำหรับใช้เป็นที่ขึ้นลง
ท่าเรือจ้าง    [N] ferry landing, Example: เขาผละจากท่าเรือจ้าง รีบวิ่งไปช่วยคนจมน้ำ, Count unit: ท่า, Thai definition: ริมน้ำสำหรับใช้จอดเรือจ้าง
ไม้ตายขาน [N] the trees die in standing state for the whole row, See also: row of dead wood-tree, Thai definition: ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเป็นแถวๆ
ยศอย่าง    [N] standing on one's dignity, See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness, Syn. การถือยศถือศักดิ์, Thai definition: การทำตามแบบอย่างผู้มียศ, การถือยศถือศักดิ์
ปรับความเข้าใจ    [V] reconcile, See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding, Example: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน
ประเสริฐ    [ADJ] superb, See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid, Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม, Example: การให้ทานความรู้เป็นทานอันประเสริฐสุด
เฉียบ [V] be outstanding, See also: be extreme, Syn. ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, ดีเลิศ, ยอด, เด็ด, Example: ผลงานคราวนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเฉียบจริงๆ
เฉียบ [ADJ] excellent, See also: outstanding, brilliant, great, superb, Syn. ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, ยอด, เด็ด, Example: สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติด้วยผู้นำมาดเฉียบ
การตรัสรู้    [N] enlightenment, See also: learning, understanding, Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง, Example: การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความหลุดพ้น, Thai definition: การรู้แจ้งด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great   FR: excellent ; remarquable
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai phit) EN: due to a misunderstanding   
หอบังคับการ[n. exp.] (hø bangkhapkān) EN: commanding room ; control room   FR: salle de commandes [f]
เจ๋ง[X] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic   FR: fantastique ; remarquable ; excellent
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
การลงจอดของเครื่องบิน[n. exp.] (kān long jøt khøng khreūangbin) EN: landing   FR: atterrissage [m]
การลงสู่พื้น [n. exp.] (kān long sū pheūn ) EN: landing   
การถือยศถือศักดิ์[n.] (kān theūyottheūsak) EN: standing on ones dignity   
ค่าบริการใช้ท่า[n. exp.] (khā børikān chai thā) EN: landing charges   
คณะกรรมการถาวร[n. exp.] (khanakammakān thāwøn) EN: standing committee   FR: comité permanent [m]
ขนานน้ำ[n.] (khanānnām) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier   FR: pont flottant [m]
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
ขนลุก[v. exp.] (khon luk) EN: have hair standing on end   FR: avoir la chair de poule
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเห็นชอบ[n. exp.] (khwām henchøp) EN: right understanding   FR: compréhension juste [f]
ความเข้าใจ [n.] (khwām khaojai) EN: understanding ; comprehension   FR: compréhension [f]
กลุ่มเรียกร้อง[n. exp.] (klum rīekrøng) EN: demanding group   
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter   FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature   FR: trait dominant [m]
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field   FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal   FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
โลดแล่น[v.] (lōtlaen) EN: play an outstanding role   
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding   FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng chamra) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage   
หนี้คงค้าง[n. exp.] (nī khong khāng) EN: oustanding debts ; residual debt ; balance owing   
พรรคเพื่อแผ่นดิน[n. prop.] (Phak Pheūa Phaēdin) EN: Puea Pandin   FR: Puea Pandin
ผู้บัญชาการ[n.] (phūbanchākān) EN: commander ; commander in chief ; commanding officer ; superior   FR: commandant [m]
ผู้บังคับการ[n.] (phūbangkhapkān) EN: commandant ; commander ; commanding officer   FR: commandant [m]
ผู้บังคับการเรือ[n. exp.] (phūbangkhapkān reūa) EN: commanding officer ; captain ; master   FR: capitaine [m]
ผู้การ[n.] (phūkān) EN: commander in chief ; commanding officer ; commander   
โป๊ะ[n.] (po) EN: pontoon ; floating landing   
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām khaojai) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding   
ระดับโลก[adj.] (radap lōk) EN: world-class ; outstanding   FR: de classe mondiale ; de niveau mondial ; phénoménal ; exceptionnel
สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Sakaēndinēwiēn Aēlai) EN: SAS ; Scandinavian Airlines   FR: SAS [f] ; Scandinavian Airlines [f]
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special   FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif
สนามบิน[n.] (sanāmbin) EN: airport ; airfield ; landing field   FR: aéroport [m] ; aérodrome [m] ; terrain d'atterrissage [m]
สะพานหัวเดียว[n. exp.] (saphān hūa dīo) EN: landing ; wharf   
สะพานท่าน้ำ[n. exp.] (saphān thānām) EN: landing ; wharf   
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry   FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ทำให้เข้าใจผิด[v. exp.] (thamhai khaojai phit) EN: cause a misunderstanding ; mislead   
ฐานะ[n.] (thāna) EN: status ; condition ; position ; place ; station ; standing   FR: statut [m] ; position [f] ; situation [f] ; condition [f] ; standing [m]
ท่าน้ำ[n.] (thānām) EN: waterside ; landing stage with steps ; river's harbour ; boat landing ; dock   FR: quai [m]
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding   FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré
ท่าเรือ[n.] (thāreūa) EN: port ; harbour = harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing   FR: port [m] ; quai [m] ; dock [m]
ที่ต่ำที่สูง[xp] (thī tam thī sūng) EN: unmindful of one's own place ; unaware of one's place or social standing   
ท้องแบน[n. exp.] (thøng baēn) EN: landing craft   
ติดค้าง[v.] (titkhāng) EN: owe ; be in debt ; have an outstanding amount to be paid   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDING    AE1 N D IH0 NG
ANDINO    AA0 N D IY1 N OW0
SANDIN    S AE1 N D IH2 N
LANDIN    L AE1 N D IH2 N
GRANDIN    G R AE1 N D IH2 N
LANDINO    L AA0 N D IY1 N OW0
HANDING    HH AE1 N D IH0 NG
VANDINE    V AE2 N D AY1 N
SANDING    S AE1 N D IH0 NG
LANDING    L AE1 N D IH0 NG
LANDINI    L AA0 N D IY1 N IY0
BLANDIN    B L AE1 N D IH2 N
BANDING    B AE1 N D IH0 NG
SANDINO    S AE0 N D IY1 N OW0
STANDING    S T AE1 N D IH0 NG
LANDINGS    L AE1 N D IH0 NG Z
STANDIN'    S T AE1 N D AH0 N
BLANDING    B L AE1 N D IH0 NG
BLANDINO    B L AA0 N D IY1 N OW0
BRANDING    B R AE1 N D IH0 NG
STANDINGS    S T AE1 N D IH0 NG Z
SANDINO'S    S AE0 N D IY1 N OW0 Z
CELANDINE    S EH1 L AH0 N D AY2 N
NORMANDIN    N AO1 R M AH0 N D IH2 N
STRANDING    S T R AE1 N D IH0 NG
EXPANDING    IH0 K S P AE1 N D IH0 NG
DEMANDING    D IH2 M AE1 N D IH0 NG
SANDINISTA    S AE2 N D AH0 N IY1 S T AH0
FERRANDINO    F ER0 AA0 N D IY1 N OW0
FERNANDINA    F ER0 N AH0 N D IY1 N AH0
LANDINGHAM    L AE1 N D IH0 NG HH AE2 M
DISBANDING    D IH2 S B AE1 N D IH0 NG
UPSTANDING    AH1 P S T AE2 N D IH0 NG
COMMANDING    K AH0 M AE1 N D IH0 NG
SANDINISTA    S AE2 N D AH0 N IH1 S T AH0
DEMANDINGLY    D IH2 M AE1 N D IH0 NG L IY0
GRANDINETTI    G R AE0 N D IY0 N EH1 T IY0
SANDINISTAS    S AE2 N D AH0 N IY1 S T AH0 Z
SCANDINAVIA    S K AE2 N D AH0 N EY1 V IY0 AH0
OUTSTANDING    AW2 T S T AE1 N D IH0 NG
WITHSTANDING    W IH2 TH S T AE1 N D IH0 NG
SCANDINAVIAN    S K AE2 N D AH0 N EY1 V IY0 AH0 N
LONGSTANDING    L AO1 NG S T AE2 N D IH0 NG
SANDINISTAS'    S AE2 N D AH0 N IY1 S T AH0 Z
FREESTANDING    F R IY1 S T AE2 N D IH0 NG
VALLANDINGHAM    V AE0 L AH1 N D IH0 NG HH AE2 M
GRANDSTANDING    G R AE1 N S T AE2 N D IH0 NG
UNDERSTANDING    AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG
VANLANDINGHAM    V AE2 N L AE1 N D IH0 NG HH AE2 M
GRANDSTANDING    G R AE1 N D S T AE2 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banding    (v) (b a1 n d i ng)
handing    (v) (h a1 n d i ng)
landing    (v) (l a1 n d i ng)
sanding    (v) (s a1 n d i ng)
branding    (v) (b r a1 n d i ng)
landings    (n) (l a1 n d i ng z)
standing    (v) (s t a1 n d i ng)
celandine    (n) (s e1 l @ n d ai n)
demanding    (v) (d i1 m aa1 n d i ng)
expanding    (v) (i1 k s p a1 n d i ng)
handiness    (n) (h a1 n d i n @ s)
remanding    (v) (r i1 m aa1 n d i ng)
sandiness    (n) (s a1 n d i n @ s)
stranding    (v) (s t r a1 n d i ng)
unhanding    (v) (uh1 n h a1 n d i ng)
Sandinista    (n) (s a1 n @ n ii1 s t @)
celandines    (n) (s e1 l @ n d ai n z)
commanding    (v) (k @1 m aa1 n d i ng)
disbanding    (v) (d i1 s b a1 n d i ng)
garlanding    (v) (g aa1 l @ n d i ng)
husbanding    (v) (h uh1 z b @ n d i ng)
upstanding    (j) (uh2 p s t a1 n d i ng)
Sandinistas    (n) (s a1 n @ n ii1 s t @ s)
landing-net    (n) - (l a1 n d i ng - n e t)
outstanding    (j) (au2 t s t a1 n d i ng)
softlanding    (v) (s o1 f t l a1 n d i ng)
undemanding    (j) (uh2 n d i m aa1 n d i ng)
Scandinavian    (n) (s k a2 n d i n ei1 v i@ n)
bellylanding    (v) (b e1 l i l a n d i ng)
landing-gear    (n) - (l a1 n d i ng - g i@ r)
landing-nets    (n) - (l a1 n d i ng - n e t s)
reprimanding    (v) (r e1 p r i m aa n d i ng)
withstanding    (v) (w i1 dh s t a1 n d i ng)
Scandinavians    (n) (s k a2 n d i n ei1 v i@ n z)
branding-iron    (n) - (b r a1 n d i ng - ai @ n)
crash-landing    (v) - (k r a1 sh - l a1 n d i ng)
force-landing    (v) - (f oo1 s - l a1 n d i ng)
free-standing    (j) - (f r ii1 - s t a1 n d i ng)
landing-craft    (n) - (l a1 n d i ng - k r aa f t)
landing-field    (n) - (l a1 n d i ng - f ii l d)
landing-party    (n) - (l a1 n d i ng - p aa t ii)
landing-place    (n) - (l a1 n d i ng - p l ei s)
landing-stage    (n) - (l a1 n d i ng - s t ei jh)
landing-strip    (n) - (l a1 n d i ng - s t r i p)
long-standing    (j) - (l o1 ng - s t a n d i ng)
outstandingly    (a) (au2 t s t a1 n d i ng l ii)
understanding    (v) (uh2 n d @ s t a1 n d i ng)
branding-irons    (n) - (b r a1 n d i ng - ai @ n z)
countermanding    (v) (k au2 n t @ m aa1 n d i ng)
crash-landings    (n) - (k r a1 sh - l a1 n d i ng z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
立ち食スタンド[たちぐいすたんど, tachiguisutando] Thai: ที่ยืนกิน English: stand (food eaten standing)
立ち話[たちばなし, tachibanashi] Thai: ยืนสนทนา English: standing around talking

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Treppenabsatz {m}; Stiegenabsatz {m} [Ös.]half landing [Add to Longdo]
Unhandlichkeit {f}unhandiness [Add to Longdo]
Verständigkeit {f}understanding [Add to Longdo]
Verständnis {n} | Verständnisse {pl} | bei jmdm. Verständnis findenunderstanding | understandings | to find understanding from sb. [Add to Longdo]
Verstehen {n}understanding [Add to Longdo]
Völkerverständigung {f}understanding among nations [Add to Longdo]
Welle {f}; Woge {f} | Wellen {pl}; Wogen {pl} | kleine Welle | abklingende Welle | dynamische Welle | stehende Wellewave | waves | wavelet | decaying wave | dynamic wave | standing wave; stationary wave [Add to Longdo]
Weltgeltung {f}international standing [Add to Longdo]
Wirtschaft {f}; Ökonomie {f} | moderne Wirtschaft {f} | expandierende Wirtschaft {f} | freie Wirtschaft {f} | gelenkte Wirtschaft {f} | heimische Wirtschaft {f} | Modell der freien Wirtschaft | in der Wirtschafteconomy | modern economy | expanding economy | private enterprise | controlled economy; directed economy | home industry; domestic industry; national industry | model of competitive economy | in commerce [Add to Longdo]
Zahlungsfähigkeit {f}; Bonität {f}; kaufmännische Solidität {f} [fin.]financial standing [Add to Longdo]
Zusammenrottung {f}ganging up; banding together [Add to Longdo]
Zwischenlandung {f} | ohne Zwischenlandungintermediate landing; flight stop-over; stopover | without stopover [Add to Longdo]
abbestellen; widerrufen; zurückrufen | abbestellend; widerrufend; zurückrufend | abbestellt; widerrief; zurückgerufento countermand | countermanding | countermanded [Add to Longdo]
durch Dauerauftrag abbuchen (von)to pay by standing order (from) [Add to Longdo]
abgeben; aushändigen | abgebend; aushändigend | abgegeben; ausgehändigt | er/sie gibt ab | ich/er/sie gab ab | er/sie hat/hatte abgegebento hand over; to hand in; to give in | handing over | handed over | he/she hands over | I/he/she handed over | he/she has/had handed over [Add to Longdo]
abrufen; abfordern | abrufend; abfordernd | abgerufen; abgefordertto demand; to request | demanding; requesting | demanded; requested [Add to Longdo]
abschleifen | abschleifend | abgeschliffen | er/sie schleift ab | ich/er/sie schliff ab | er/sie hat/hatte abgeschliffento sand off; to grind off | sanding off; grindig off | sanded off; ground off | he/she sands off | I/he/she sanded off | he/she has/had sanded off [Add to Longdo]
abverlangen (von) | abverlangend | abverlangtto demand; to require (from) | demanding | demanded [Add to Longdo]
alteingeführt; lang ansässig; bodenständig {adj}longstanding; old-established; long-established [Add to Longdo]
anspruchslos {adj}; ihne große Ansprücheundemanding [Add to Longdo]
anspruchsvoll {adj}demanding [Add to Longdo]
auflösen | auflösendto disband | disbanding [Add to Longdo]
aufrechtupstanding [Add to Longdo]
ausdehnendexpanding [Add to Longdo]
aushalten | aushaltend | ausgehalten | hält aus | hielt austo withstand | withstanding | withstood | withstands | withstood [Add to Longdo]
befehlen; kommandieren | befehlend; kommandierend | befohlen; kommandiertto command | commanding | commanded [Add to Longdo]
beispringendstanding by [Add to Longdo]
bewährendstanding the test [Add to Longdo]
darreichend; reichendhanding [Add to Longdo]
dastehen | dastehendto stand there | standing there [Add to Longdo]
einreichen; hineinreichen; vorlegen | einreichendto hand in | handing in [Add to Longdo]
entlassen | entlassend | entlassento disband | disbanding | disbanded [Add to Longdo]
erweitern; ausweiten; expandieren | erweiternd | erweitertto expand | expanding | expanded [Add to Longdo]
feststehen | feststehendto stand firm | standing firm [Add to Longdo]
freistehendfreestanding [Add to Longdo]
gelassenleft standing [Add to Longdo]
herrschend {adv}commandingly [Add to Longdo]
herumreichen | herumreichendto hand round | handing round [Add to Longdo]
herumstehen | herumstehendto stand about | standing about [Add to Longdo]
hervorragend; überdurchschnittlich {adj}outstanding [Add to Longdo]
landen | landend | gelandet | er/sie landet | ich/er/sie landete | er/sie ist/war gelandetto land | landing | landed | he/she lands | I/he/she landed | he/she has/had landed [Add to Longdo]
lassendleaving standing [Add to Longdo]
loslassen | loslassendto unhand | unhanding [Add to Longdo]
missverstehen | missverstehend | missverstanden | er/sie missversteht | ich/er/sie missverstandto misunderstand {misunderstood; misunderstood} | misunderstanding | misunderstood | he/she misunderstands | I/he/she misunderstood [Add to Longdo]
jdm. etw. nahe bringen; jdm. etw. näher bringento give sb. an understanding of sth. [Add to Longdo]
notgelandetmade a forced landing [Add to Longdo]
notwassern (eines Flugzeugs)to ditch; to make an emergency landing on sea (of an aircraft) [Add to Longdo]
offenstehen | offenstehendto stand open | standing open [Add to Longdo]
rügendreprimanding [Add to Longdo]
skandinavischScandinavian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding) [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[, yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
アウトスタンディング[, autosutandeingu] (n) outstanding [Add to Longdo]
アルマンディン[, arumandein] (n) almandine [Add to Longdo]
エマージェンシーランディング[, ema-jienshi-randeingu] (n) emergency landing [Add to Longdo]
エレベーターホール[, erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall [Add to Longdo]
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader [Add to Longdo]
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball) [Add to Longdo]
スカンジナビア[, sukanjinabia] (n) Scandinavia [Add to Longdo]
スタンディング[, sutandeingu] (n) (abbr) free-standing bar [Add to Longdo]
スタンディングウェーブ[, sutandeinguue-bu] (n) standing wave [Add to Longdo]
スタンディングウエーブ[, sutandeinguue-bu] (n) standing wave [Add to Longdo]
スタンディングオベーション[, sutandeinguobe-shon] (n) standing ovation [Add to Longdo]
スタンディングスタート[, sutandeingusuta-to] (n) standing start [Add to Longdo]
ソフトランディング[, sofutorandeingu] (n) soft landing [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ネーミング[, ne-mingu] (n,vs) naming (esp. of a commercial product or company); branding; (P) [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} handshake request outstanding [Add to Longdo]
バンディング[, bandeingu] (n) banding [Add to Longdo]
ピンポイントランディング[, pinpointorandeingu] (n) pinpoint landing [Add to Longdo]
ブイトール[, buito-ru] (n) vertical take-of and landing; VTOL [Add to Longdo]
ブランドウィンドウ[, burandouindou] (n) {comp} branding pane [Add to Longdo]
ブランド化[ブランドか, burando ka] (n) branding [Add to Longdo]
プロスタグランジン[, purosutaguranjin] (n) prostaglandin [Add to Longdo]
プロスタグランディン[, purosutagurandein] (n) prostaglandin [Add to Longdo]
マイクロ波着陸装置[マイクロはちゃくりくそうち, maikuro hachakurikusouchi] (n) microwave landing system; MLS [Add to Longdo]
ミスアンダスタンディング[, misuandasutandeingu] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
モンスターペアレンツ;モンスター・ペアレンツ[, monsuta-pearentsu ; monsuta-. pearentsu] (n) (See モンスターペアレント) over-demanding parents (wasei [Add to Longdo]
モンスターペアレント;モンスター・ペアレント[, monsuta-pearento ; monsuta-. pearento] (n) over-demanding parent (wasei [Add to Longdo]
ラバーバンディング[, raba-bandeingu] (n) {comp} rubber-banding [Add to Longdo]
ランク[, ranku] (n,vs) rank; standing; (P) [Add to Longdo]
ランヂングバーン[, randinguba-n] (n) landing bahn [Add to Longdo]
ランディング[, randeingu] (n) landing; (P) [Add to Longdo]
ランディングギア;ランディング・ギア[, randeingugia ; randeingu . gia] (n) (See 降着装置) landing gear [Add to Longdo]
ランディングゾーン[, randeinguzo-n] (n) {comp} landing zone; LZ [Add to Longdo]
レストランハウス[, resutoranhausu] (n) freestanding building, often in a park, used for receptions, dinners, etc. (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不同凡响[bù tóng fán xiǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] outstanding; out of the ordinary; out of the common run [Add to Longdo]
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding [Add to Longdo]
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
人杰[rén jié, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] outstanding talent; wise and able person; illustrious individual [Add to Longdo]
人尖儿[rén jiān r, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, / ] outstanding individual; person of great ability [Add to Longdo]
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] elite; outstanding talent; genius [Add to Longdo]
傲立[ào lì, ㄠˋ ㄌㄧˋ, ] standing proud [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] variant of 俊 outstanding, talented, hansome etc [Add to Longdo]
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ, / ] exceptional; outstandingly good [Add to Longdo]
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent [Add to Longdo]
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances [Add to Longdo]
冰释[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, / ] (of misgivings, misunderstandings etc) disappear; vanish; be dispelled [Add to Longdo]
出人头地[chū rén tóu dì, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] outstanding (成语 saw); a pinnacle of virtue and ability [Add to Longdo]
出尖[chū jiān, ㄔㄨ ㄐㄧㄢ, ] out of the ordinary; outstanding; egregious [Add to Longdo]
出尖儿[chū jiān r, ㄔㄨ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 出尖; out of the ordinary; outstanding; egregious [Add to Longdo]
出众[chū zhòng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥˋ, / ] to stand out; outstanding [Add to Longdo]
出色[chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ, ] remarkable; outstanding [Add to Longdo]
利器[lì qì, ㄌㄧˋ ㄑㄧˋ, ] a sharp weapon; effective implement; an outstandingly able individual [Add to Longdo]
前列腺素[qián liè xiàn sù, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, ] prostaglandin [Add to Longdo]
功业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] achievement; outstanding work; glorious deed [Add to Longdo]
功臣[gōng chén, ㄍㄨㄥ ㄔㄣˊ, ] minister who has given outstanding service [Add to Longdo]
北欧[Běi Ōu, ㄅㄟˇ ㄡ, / ] north Europe; Scandinavia [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] outstanding; surname Zhuo [Add to Longdo]
卓著[zhuó zhù, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨˋ, ] outstanding; eminent; brilliant [Add to Longdo]
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, ] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid [Add to Longdo]
司令[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, ] commanding officer [Add to Longdo]
名优[míng yōu, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄡ, / ] outstanding; excellent quality [Add to Longdo]
垂直和短距起落飞机[chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical or short take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
垂直起落飞机[chuí zhí qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
夙嫌[sù xián, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄢˊ, ] old grudge; long-standing resentment [Add to Longdo]
夙敌[sù dí, ㄙㄨˋ ㄉㄧˊ, / ] old foe; long-standing enemy [Add to Longdo]
夙诺[sù nuò, ㄙㄨˋ ㄋㄨㄛˋ, / ] old promise; long-standing commitment [Add to Longdo]
安定门[Ān dìng mén, ㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄇㄣˊ, / ] Andingmen neighborhood of Beijing [Add to Longdo]
宜家[Yí jiā, ㄧˊ ㄐㄧㄚ, ] IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd), Scandinavian-style furniture store [Add to Longdo]
宿债[sù zhài, ㄙㄨˋ ㄓㄞˋ, 宿 / 宿] long-standing debt [Add to Longdo]
宿弊[sù bì, ㄙㄨˋ ㄅㄧˋ, 宿] long-standing abuse; continuing fraud [Add to Longdo]
对头[duì tou, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡ˙, / ] (longstanding) opponent; enemy; inimical; adversary; opponent [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] outstanding; particularly; especially; surname You [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] (standing) screen [Add to Longdo]
崭然[zhǎn rán, ㄓㄢˇ ㄖㄢˊ, / ] outstanding; towering [Add to Longdo]
崭露头角[zhǎn lù tóu jiǎo, ㄓㄢˇ ㄌㄨˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] to reveal outstanding talent (成语 saw); to stand out as conspicuously brilliant [Add to Longdo]
常务委员会[cháng wù wěi yuán huì, ㄔㄤˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] standing committee (e.g. of National People's Congress) [Add to Longdo]
常委[cháng wěi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ, ] member of standing committee [Add to Longdo]
常委会[cháng wěi huì, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] standing committee [Add to Longdo]
德高望重[dé gāo wàng zhòng, ㄉㄜˊ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, ] a person of virtue and prestige; a person of good moral standing and reputation [Add to Longdo]
心照不宣[xīn zhào bù xuān, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ, ] a tacit mutual understanding [Add to Longdo]
恩怨[ēn yuàn, ㄣ ㄩㄢˋ, ] (feeling of) resentment; (longstanding) grudge [Add to Longdo]
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc) [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, ] a lance; standing alone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
ラバーバンディング[らばーばんでいんぐ, raba-bandeingu] rubber-banding [Add to Longdo]
継続発注[けいぞくはっちゅう, keizokuhacchuu] standing order [Add to Longdo]
利用者誤り指示未完了[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding [Add to Longdo]
利用者誤り要求未完了[りようしゃあやまりようきゅうみかんりょう, riyoushaayamariyoukyuumikanryou] User error request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
北欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] die_nordischen_Laender, die_skandinavischen_Laender, (Skandinavien) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top