ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perception

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perception-, *perception*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perception(n) ความเข้าใจ, See also: ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้, Syn. awareness, recognition, mindfulness, Ant. ignorance
perception(n) แนวความคิด, See also: การแสดงความคิด, Syn. knowledge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perception(เพอเซพ'เชิน) n. การเข้าใจ, การแลเห็น, การมองเห็น, สัญญาณ, การหยั่งรู้, ญาน, ความรู้สึก, ความรู้สึกสัมผัส, สิ่งที่มองเห็น, การรับรู้สัมผัส, การกำหนดรู้, การกำหนดหมาย., See also: perceptional adj.
apperception(แอพพะเซพ'เชิน) n. สติสัมปชัญญะ, ขบวนการเข้าใจ. -apperceptive adj.
imperception(อิมเพอเซพ' เชิน) n. การไร้ความรู้สึก, อำนาจที่ด้อยลงในการรับความรู้สึก (สำเหนียกได้ยิน, ความเข้าใจ, ความเห็น) ., See also: imperceptive adj. imperceptivity, imperceptiveness n., Syn. blemish, fault
sense perceptionn. ความรู้สึกสัมผัส, ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส

English-Thai: Nontri Dictionary
perception(n) การสังเกตเห็น, การได้ยิน, ความรู้สึก, ความเข้าใจ, การหยั่งรู้, ญาณ
apperception(n) ความเข้าใจ, สติสัมปชัญญะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perceptionสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perceptionการรับรู้ [TU Subject Heading]
Perception in childrenการรับรู้ในเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because even though the perception is that you have absolute power to do whatever you want the reality is you don't have that power sometimes if you had a really free hand if you really did what you wanted to doแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่า ซีอีโอมีอำนาจสูงสุดที่จะทำอะไรก็ได้ ความจริงก็คือซีอีโอไม่มีอำนาจขนาดนั้น The Corporation (2003)
Perception management is a very interesting conceptการบริหารภาพพจน์เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก (คริส โคมิซาร์เยฟสกี ซีอีโอ บรรษัทเบอร์สันมาร์สเตลเลอร์, บรรษัทประชาสัมพันธ์ระดับโลก) The Corporation (2003)
It's with the public perception and the public image that they are projecting.อยู่ที่ภาพพจน์และสายตาของสังคม ที่บรรษัทต้องแบกรับ The Corporation (2003)
What do you mean a different angle? What does that mean? Regarding your perception of reality.เกี่ยวกับทัศนคติของความเป็นจริง เดี๋ยวเขาจะบอกเอง I Heart Huckabees (2004)
Your everyday perceptions and give up your usual identity...และช่วยให้ลืมความเป็นตัวตนแบบเดิม I Heart Huckabees (2004)
The public perception is that the fbi doesn't have an exemplary record with snipers.รูปแบบการฆ่าเป็นเอกลักษณ์มาก สภาพศพหน้าบวมจากการรัดคอ L.D.S.K. (2005)
Perception creates a lot of pressure.รู้แบบนี้ก็ทำให้เกิดความกดดัน Bombshell (2008)
HAS CHANGED, AND SO HAS HIS ROLE IN IT. AND THAT OF HIS FAMILY. HIS PERCEPTION OF HIS HOME LIFEที่บ้าน เขาจะรู้สึกไม่ค่อยเป็นลูกผู้ชาย เป็นพ่อและสามีที่ล้มเหลว Normal (2008)
We have to undermine their perception that we're an invading army laying siege to their home.เราต้องไม่ให้เขารู้ว่าเราส่งกำลังเข้าไป Minimal Loss (2008)
Your skewed perception of male-female interaction is not the truth.แนวคิดในเรื่องผู้ชายและผู้หญิงของคุณ มันไม่จริง The Ugly Truth (2009)
Well, that perception would be entirely wrong.อืม ความรู้สึกนี้มันน่าจะผิดนะ Episode #3.1 (2009)
Something about his perception triggers his fixation.และความรู้สึกนั้นกระตุ้นความสนใจเขา Roadkill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceptionAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
perceptionI'm afraid my depth perception is very poor.
perceptionIt is hard, perhaps even impossible, to define normal sensory perception.
perceptionPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
perceptionThe perception of beauty is a moral test.
perceptionThe problem lies in the fact that the necessary gap is bridged by perception.
perceptionThe simple perception of natural forms is a delight.
perceptionWhich means that our perception of any situation depends only partly on sensory signals being received at that time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาณ(n) perception, See also: insight, knowledge, Example: เมื่อใจเราหนักแน่นเป็นกลางแล้ว ความคิดพิจารณาญาณก็กระจ่างแจ่มใส เป็นไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์, Thai Definition: ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERCEPTION
PERCEPTIONS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perception
perceptions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感知[gǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄓ,  ] perception; awareness #12,987 [Add to Longdo]
知觉[zhī jué, ㄓ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] perception #14,010 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P) #9,596 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) conception; idea; thought; (2) { Buddh } (See 五蘊) samjna (perception); (P) #10,202 [Add to Longdo]
知覚[ちかく, chikaku] (n, vs, adj-no) perception; (P) #17,811 [Add to Longdo]
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
エスパー[esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception) [Add to Longdo]
パーセプション[pa-sepushon] (n) perception [Add to Longdo]
リスク認知[リスクにんち, risuku ninchi] (n) risk perception [Add to Longdo]
窺知[きち, kichi] (n, vs) perception; understanding [Add to Longdo]
奥行き知覚;奥行知覚[おくゆきちかく, okuyukichikaku] (n) depth perception [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n, vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perception \Per*cep"tion\ (p[~e]r*s[e^]p"sh[u^]n), n. [L.
   perceptio: cf. F. perception. See {Perceive}.]
   1. The act of perceiving; cognizance by the senses or
    intellect; apprehension by the bodily organs, or by the
    mind, of what is presented to them; discernment;
    apprehension; cognition.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) The faculty of perceiving; the faculty, or
    peculiar part, of man's constitution by which he has
    knowledge through the medium or instrumentality of the
    bodily organs; the act of apperhending material objects or
    qualities through the senses; -- distinguished from
    {conception}. --Sir W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Matter hath no life nor perception, and is not
       conscious of its own existence.    --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   3. The quality, state, or capability, of being affected by
    something external; sensation; sensibility. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This experiment discovereth perception in plants.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. An idea; a notion. [Obs.] --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   Note: "The word perception is, in the language of
      philosophers previous to Reid, used in a very extensive
      signification. By Descartes, Malebranche, Locke,
      Leibnitz, and others, it is employed in a sense almost
      as unexclusive as consciousness, in its widest
      signification. By Reid this word was limited to our
      faculty acquisitive of knowledge, and to that branch of
      this faculty whereby, through the senses, we obtain a
      knowledge of the external world. But his limitation did
      not stop here. In the act of external perception he
      distinguished two elements, to which he gave the names
      of perception and sensation. He ought perhaps to have
      called these perception proper and sensation proper,
      when employed in his special meaning." --Sir W.
      Hamilton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perception
   n 1: the representation of what is perceived; basic component in
      the formation of a concept [syn: {percept}, {perception},
      {perceptual experience}]
   2: a way of conceiving something; "Luther had a new perception
     of the Bible"
   3: the process of perceiving
   4: knowledge gained by perceiving; "a man admired for the depth
     of his perception"
   5: becoming aware of something via the senses [syn: {sensing},
     {perception}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top