Search result for

perception

(58 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perception-, *perception*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perception[N] ความเข้าใจ, See also: ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้, Syn. awareness, recognition, mindfulness, Ant. ignorance
perception[N] แนวความคิด, See also: การแสดงความคิด, Syn. knowledge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perception(เพอเซพ'เชิน) n. การเข้าใจ,การแลเห็น,การมองเห็น,สัญญาณ,การหยั่งรู้,ญาน,ความรู้สึก,ความรู้สึกสัมผัส,สิ่งที่มองเห็น,การรับรู้สัมผัส,การกำหนดรู้,การกำหนดหมาย., See also: perceptional adj.
apperception(แอพพะเซพ'เชิน) n. สติสัมปชัญญะ, ขบวนการเข้าใจ. -apperceptive adj.
imperception(อิมเพอเซพ' เชิน) n. การไร้ความรู้สึก, อำนาจที่ด้อยลงในการรับความรู้สึก (สำเหนียกได้ยิน, ความเข้าใจ, ความเห็น) ., See also: imperceptive adj. imperceptivity, imperceptiveness n., Syn. blemish, fault
sense perceptionn. ความรู้สึกสัมผัส,ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส

English-Thai: Nontri Dictionary
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ
apperception(n) ความเข้าใจ,สติสัมปชัญญะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perceptionสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perception, theories ofทฤษฎีสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perception; aesthesia; esthesiaความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [มีความหมายเหมือนกับ sense ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perceptionการรับรู้ [TU Subject Heading]
Perception in childrenการรับรู้ในเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been doing some research on some PTSD patients... that may have developed an extrasensory perception.ฉันกำลังค้นคว้าบางอย่าง เกี่ยวกับคนไข้ทางจิตบางคน... ที่อาจถูกพัฒนาไป เป็นคนมีโทรจิต Passengers (2008)
Problems with your depth perception,ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น The Price (2008)
I mean,who knows what information's been tainted by time and perception?ผมหมายถึง ใครจะไปรู้ได้ว่าข้อมูลที่ได้ถูกบิดเบือนหรือเปล่า? Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Your skewed perception of male-female interaction is not the truth.แนวคิดในเรื่องผู้ชายและผู้หญิงของคุณ มันไม่จริง The Ugly Truth (2009)
I have to say - and this isn't my own opinion - but that's not the general perception.ฉันต้องบอก และมันไม่ใช่ความคิดฉัน แต่มันไม่ใช่ความเข้าใจทั่วไป Episode #3.1 (2009)
Well, that perception would be entirely wrong.อืม ความรู้สึกนี้มันน่าจะผิดนะ Episode #3.1 (2009)
Something about his perception triggers his fixation.และความรู้สึกนั้นกระตุ้นความสนใจเขา Roadkill (2009)
We're each a fragment of total perception --เราคือ แต่ละส่วน ของการเข้าใจทั้งหมด -- The End (2009)
Now, the key to this total, shared perception --ตอนนี้ กุญแจของการ แบ่งปันความเข้าใจ -- The End (2009)
Or else, they're not limited by our human perception of time.หรือไม่ก็ พวกเขาไม่ได้ถูกจำกัด ด้วยแนวความคิดเรื่องกาลเวลาอย่างพวกเรา August (2009)
Your perception must be in error.ความเข้าใจของคุณ ต้องผิดพลาดแน่ August (2009)
Why does my perception of time distress you so?ทำไมญาณหยั่งรู้ของผม ถึงเป็นภัยต่อคุณน่ะเหรอ ? Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceptionAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
perceptionI'm afraid my depth perception is very poor.
perceptionIt is hard, perhaps even impossible, to define normal sensory perception.
perceptionPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
perceptionThe perception of beauty is a moral test.
perceptionThe problem lies in the fact that the necessary gap is bridged by perception.
perceptionThe simple perception of natural forms is a delight.
perceptionWhich means that our perception of any situation depends only partly on sensory signals being received at that time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาณ[N] perception, See also: insight, knowledge, Example: เมื่อใจเราหนักแน่นเป็นกลางแล้ว ความคิดพิจารณาญาณก็กระจ่างแจ่มใส เป็นไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์, Thai definition: ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเก็บ[n.] (kān kep) EN: saving   FR: conservation [f] ; perception [f]
การมองเห็น[n.] (kān mønghen) EN: vision   FR: perception visuelle [f]
การรับรู้[n.] (kān raprū) EN: recognition . perception   
สติ[n.] (sati) EN: consciousness ; mind ; conscience ; sense   FR: conscience [f] ; esprit [m] ; pensée [f] ; perception [f]
ญาณ[n.] (yān) EN: perception ; insight ; knowledge ; vision ; sight   FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]
ญาณวิถี[n.] (yānwithī) EN: means of perception   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCEPTION    P ER0 S EH1 P SH AH0 N
PERCEPTIONS    P ER0 S EH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perception    (n) (p @1 s e1 p sh @ n)
perceptions    (n) (p @1 s e1 p sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
エスパー[, esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception) [Add to Longdo]
パーセプション[, pa-sepushon] (n) perception [Add to Longdo]
リスク認知[リスクにんち, risuku ninchi] (n) risk perception [Add to Longdo]
窺知[きち, kichi] (n,vs) perception; understanding [Add to Longdo]
奥行き知覚;奥行知覚[おくゆきちかく, okuyukichikaku] (n) depth perception [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P) [Add to Longdo]
勘の良い人[かんのいいひと, kannoiihito] (n) person of quick perception [Add to Longdo]
感知[かんち, kanchi] (n,vs) perception [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感知[gǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄓ, ] perception; awareness [Add to Longdo]
知觉[zhī jué, ㄓ ㄐㄩㄝˊ, / ] perception [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perception \Per*cep"tion\ (p[~e]r*s[e^]p"sh[u^]n), n. [L.
   perceptio: cf. F. perception. See {Perceive}.]
   1. The act of perceiving; cognizance by the senses or
    intellect; apprehension by the bodily organs, or by the
    mind, of what is presented to them; discernment;
    apprehension; cognition.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) The faculty of perceiving; the faculty, or
    peculiar part, of man's constitution by which he has
    knowledge through the medium or instrumentality of the
    bodily organs; the act of apperhending material objects or
    qualities through the senses; -- distinguished from
    {conception}. --Sir W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Matter hath no life nor perception, and is not
       conscious of its own existence.    --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   3. The quality, state, or capability, of being affected by
    something external; sensation; sensibility. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This experiment discovereth perception in plants.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. An idea; a notion. [Obs.] --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   Note: "The word perception is, in the language of
      philosophers previous to Reid, used in a very extensive
      signification. By Descartes, Malebranche, Locke,
      Leibnitz, and others, it is employed in a sense almost
      as unexclusive as consciousness, in its widest
      signification. By Reid this word was limited to our
      faculty acquisitive of knowledge, and to that branch of
      this faculty whereby, through the senses, we obtain a
      knowledge of the external world. But his limitation did
      not stop here. In the act of external perception he
      distinguished two elements, to which he gave the names
      of perception and sensation. He ought perhaps to have
      called these perception proper and sensation proper,
      when employed in his special meaning." --Sir W.
      Hamilton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perception
   n 1: the representation of what is perceived; basic component in
      the formation of a concept [syn: {percept}, {perception},
      {perceptual experience}]
   2: a way of conceiving something; "Luther had a new perception
     of the Bible"
   3: the process of perceiving
   4: knowledge gained by perceiving; "a man admired for the depth
     of his perception"
   5: becoming aware of something via the senses [syn: {sensing},
     {perception}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top