ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lasting

L AE1 S T IH0 NG   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lasting-, *lasting*, last
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lasting[ADJ] ยั่งยืน, See also: ยืนยง, คงทน, ถาวร, ยาวนาน, ยืนยาว, มั่นคง, ชั่วกัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, Syn. continuing, enduring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal

English-Thai: Nontri Dictionary
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're lasting a while this time.พักนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันบ่อยนะ? Autumn in My Heart (2000)
Well, yeah, that'll make a lasting impression.ขอเช็คบางอย่างก่อนนะ แต่ถ้ามีน้ำสังวาสก็เข้ามาได้เลย Rock Star (2001)
Primary effect of the gas-- complete unconsciousness lasting anything up to four hours.ผลกระทบหลักของแก๊สคือ ลบความจำในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนโดยสิ้นเชิง Resident Evil (2002)
You guys are lasting longer than I expectedเธออยู่นานกว่าที่ฉันคิดไว้นะ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
As ratchet as I am these Arabs believe that the time that waits me in hell is far more severe and lasting.ต่อความยะโสของอาณาจักรของเรา. ทำให้ข้าเป็นโรคนี้ตามความเชื่อของพวกอาหรับ แล้วยังมีสิ่งที่รอข้าอยู่ในนรกอีกมาก. Kingdom of Heaven (2005)
I wonder he does not marry and secure a lasting convenience of that kind.ฉันสงสัยจัง ว่าทำไมเขาถึงไม่แต่งงาน จะได้มีคนทำตามความต้องการอย่างยั่งยืน Pride & Prejudice (2005)
Lasting over 500 years, its uniqueness under the reign of 27 kings still remains unmatched in the annals of word history.กว่าห้าร้อยปีที่ผ่านมา มีกษัตริย์ที่ ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์โลก ถึง 27 พระองค์ The King and the Clown (2005)
Her death left a lasting trauma on the future king's psyche. No doubt, this trauma played a significant role in the deformation of his character.การสิ้นพระชนม์ของพระมารดากลายเป็นบาดแผลของอนาคตกษัตริย์ และด้วยเหตุนี้ The King and the Clown (2005)
The Earth is so big we can't possibly have any lasting harmful impact on the Earth's environment.เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างผลกระทบร้ายๆให้เกิดขึ้นอย่างถาวร ต่อสภาพแวดล้อมของโลก An Inconvenient Truth (2006)
Stanton received a call lasting approximately one minute that was connected to no one.แสตนตั้น ได้รับโทรศัพท์ สายสุดท้าย โดยประมาณ หนึ่ง นาที ซึ่งถูกโทรจากใครสักคน Deal or No Deal (2008)
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท" Frost/Nixon (2008)
Four, kiss lasting over three minutes without breath.สี่ จูบกันนานกว่าสามนาที ไม่หายใจ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lastingI noticed that I got a more lasting satisfaction from works of a more incomplete character.
lastingI saw a woman at the church, whose beauty made a lasting impression on me.
lastingThe first impression is most lasting.
lastingThe new plan may bring into being a peace which will be lasting.
lastingThe scenery of the Alps left a lasting impression on me.
lastingThis new medicine has a lasting effect.
lastingThose books which have made a lasting contribution to man's quest for truth, we call great books.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาวร[ADJ] permanent, See also: lasting, enduring, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: ประเทศผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ของโลกอีก 4 ประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะพร้อมใจกันลดการส่งออกอาวุธธรรมดาๆ, Thai definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ดำน้ำทน[X] (damnām thon) EN: lasting dive   
ดำรง[adj.] (damrong) EN: lasting ; straight ; upright   
คงทน[v.] (khongthon) EN: be durable ; be permanent ; be lasting ; last   
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent   FR: durable ; permanent
ไม่มีที่สิ้นสุด[adv.] (mai mī thī sinsut) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending   FR: sans fin
นิรันดร[adj.] (nirandøn) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting   FR: éternel ; perpétuel
สถาพร[adj.] (sathāphøn) EN: stable ; eternal ; everlasting   FR: stable ; permanent
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary
LASTING    L AE1 S T IH0 NG
LASTINGER    L AE1 S T IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lasting    (v) lˈaːstɪŋ (l aa1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直至[zhí zhì, ㄓˊ ㄓˋ, ] lasting until; up till (the present), #5,746 [Add to Longdo]
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, ] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive, #13,744 [Add to Longdo]
永久和平[yǒng jiǔ hé píng, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] lasting peace; enduring peace [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bleibende Eindrückelasting impressions [Add to Longdo]
mehrjähriglasting over several years; stretching over several years [Add to Longdo]
minutenlanglasting a minute [Add to Longdo]
wertbeständig {adj} | wertbeständig bleibenlasting value; stabile | to retain its value [Add to Longdo]
wochenlanglasting several weeks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
永続的[えいぞくてき, eizokuteki] (adj-na) permanent; perpetual; persistent; lasting [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
恒久的[こうきゅうてき, koukyuuteki] (adj-na) permanent; perpetual; lasting [Add to Longdo]
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting [Add to Longdo]
砂吹き[すなふき, sunafuki] (n) sand-blasting; sandblast [Add to Longdo]
使い出[つかいで, tsukaide] (n) lasting quality; good wearing [Add to Longdo]
子は三界の首枷[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents [Add to Longdo]
持ちのいい;持ちの良い;持ちのよい[もちのいい(持ちのいい;持ちの良い);もちのよい(持ちの良い;持ちのよい), mochinoii ( mochi noii ; mochi no yoi ); mochinoyoi ( mochi no yoi ; mochi noyoi )] (adj-i) (See 持ちがいい) long lasting [Add to Longdo]
常闇[とこやみ, tokoyami] (n) everlasting darkness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lasting \Last"ing\, a.
   Existing or continuing a long while; enduring; as, a lasting
   good or evil; a lasting color.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Durable; permanent; undecaying; perpetual; unending.
 
   Usage: {Lasting}, {Permanent}, {Durable}. Lasting commonly
      means merely continuing in existence; permanent
      carries the idea of continuing in the same state,
      position, or course; durable means lasting in spite of
      agencies which tend to destroy.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lasting \Last"ing\, n.
   1. Continuance; endurance. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A species of very durable woolen stuff, used for women's
    shoes; everlasting.
    [1913 Webster]
 
   3. The act or process of shaping on a last.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Last \Last\, v. i. [imp. & p. p. {Lasted}; p. pr. & vb. n.
   {Lasting}.] [OE. lasten, As. l[ae]stan to perform, execute,
   follow, last, continue, fr. l[=a]st, l[=ae]st, trace,
   footstep, course; akin to G. leisten to perform, Goth.
   laistjan to follow. See {Last} mold of the foot.]
   1. To continue in time; to endure; to remain in existence.
    [1913 Webster]
 
       [I] proffered me to be slave in all that she me
       would ordain while my life lasted.  --Testament of
                          Love.
    [1913 Webster]
 
   2. To endure use, or continue in existence, without
    impairment or exhaustion; as, this cloth lasts better than
    that; the fuel will last through the winter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lasting
   adj 1: continuing or enduring without marked change in status or
       condition or place; "permanent secretary to the
       president"; "permanent address"; "literature of permanent
       value" [syn: {permanent}, {lasting}] [ant: {impermanent},
       {temporary}]
   2: existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a
     long-lasting friendship" [syn: {durable}, {lasting}, {long-
     lasting}, {long-lived}]
   3: retained; not shed; "persistent leaves remain attached past
     maturity"; "the persistent gills of fishes" [syn:
     {persistent}, {lasting}] [ant: {caducous}, {shed}]
   4: lasting a long time without change; "a lasting relationship"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top