ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prominence

P R AA1 M AH0 N AH0 N S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prominence-, *prominence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prominence[N] คุณสมบัติเด่น, Syn. influence, distinction, renown
prominence[N] สิ่งที่เด่นชัดออกมา, Syn. jut, protusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prominence(พรอม'มะเนินซฺ) n. การนูนออก,การโผล่ออก,โหนก,ปุ่ม,เนิน,โคก., Syn. prominency

English-Thai: Nontri Dictionary
prominence(n) ความสำคัญ,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prominenceความเด่นชัด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence; promontorium; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't expect, I insist, that you print his message in your paper and give it the prominence it deserves.ไม่ใช่ ผมขอแนะนำให้นำข้อความนี้ พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของคุณ แล้วก็... ให้ผู้ที่นับถือได้อ่านกัน Oh, God! (1977)
Because the landscape there must be given more prominence than the south village pastureเพราะภูมิทัศน์ที่นั่นสำคัญมากกว่าทุ่งหญ้าทางใต้ครับ Episode #1.2 (2011)
Of rising in prominence of office.ว่าจะได้ทำงานในตำแหน่งใหญ่ A Place in This World (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prominenceWith the appearance of a promising new writer, the aging novelist fell from prominence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวกลั่น[N] outstanding, See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one, Example: เจ้าสุนัขตัวที่ออกหน้าฝูงนั่นแหละคือตัวกลั่นล่ะ, Count unit: ตัว, คน, Thai definition: ผู้ที่เลือกสรรแล้ว
ตัวกลั่น[N] outstanding, See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one, Example: เจ้าสุนัขตัวที่ออกหน้าฝูงนั่นแหละคือตัวกลั่นล่ะ, Count unit: ตัว, คน, Thai definition: ผู้ที่เลือกสรรแล้ว
ความมีหน้ามีตา[N] reputation, See also: prominence, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความมีหน้าตา, Example: เขาห่วงความมีหน้ามีตาของตนเองเลยไม่กล้าแจ้งความเรื่องลูกสาวหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[v. exp.] (dāi dip dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence   FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f]
กระโดงคาง[n.] (kradōngkhāng) EN: chin prominence   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMINENCE P R AA1 M AH0 N AH0 N S
PROMINENCES P R AA1 M AH0 N AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prominence (n) prˈɒmɪnəns (p r o1 m i n @ n s)
prominences (n) prˈɒmɪnənsɪz (p r o1 m i n @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロミネンス[, purominensu] (n) prominence [Add to Longdo]
逸出[いっしゅつ, isshutsu] (n,vs) escape; excelling; prominence [Add to Longdo]
顕要[けんよう, kenyou] (adj-na,n) of great prominence or dignity [Add to Longdo]
喉頭隆起[こうとうりゅうき, koutouryuuki] (n) (See 喉仏) laryngeal prominence; Adam's Apple [Add to Longdo]
喉仏[のどぼとけ, nodobotoke] (n) laryngeal prominence; Adam's apple [Add to Longdo]
紅炎;紅焔[こうえん, kouen] (n) (1) red flame; (2) (solar) prominence [Add to Longdo]
師長[しちょう, shichou] (n) teachers, superiors, and men of prominence [Add to Longdo]
出色[しゅっしょく, shusshoku] (adj-na,n) prominence; excellence [Add to Longdo]
台頭(P);擡頭[たいとう, taitou] (n,vs) rise of; appearance of; raising one's head; coming to power; becoming famous; (being in the) forefront; prominence; (P) [Add to Longdo]
注目を集める[ちゅうもくをあつめる, chuumokuwoatsumeru] (exp,v1) to gather (attract, receive) attention; to have a high profile; to gain prominence; to become popular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prominence \Prom"i*nence\, Prominency \Prom"i*nen*cy\, n. [L.
   prominentia: cf. F. prominence. See {Prominent}. ]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being prominent; a standing out
    from something; conspicuousness.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is prominent; a protuberance.
    [1913 Webster]
 
   {Solar prominences}. (Astron.) See {Solar Protuberances},
    under {Protuberance}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prominence
   n 1: the state of being prominent: widely known or eminent [ant:
      {obscurity}]
   2: relative importance
   3: something that bulges out or is protuberant or projects from
     its surroundings; "the gun in his pocket made an obvious
     bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the rocky
     prominence"; "the occipital protuberance was well developed";
     "the bony excrescence between its horns" [syn: {bulge},
     {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity}, {gibbousness},
     {jut}, {prominence}, {protuberance}, {protrusion},
     {extrusion}, {excrescence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top