ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misinterpretation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misinterpretation-, *misinterpretation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misinterpretation(n) การแปลความหมายผิดๆ, See also: การตีความผิด, การเข้าใจผิดๆ, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. distortion, delusion

English-Thai: Nontri Dictionary
misinterpretation(n) การแปลความผิด, การตีความผิด, การถอดความผิด, การเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misinterpretationแปลผิด, การตีความที่ผิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was my misinterpretation that sent him to prison for life.ข้าเข้าใจผิดที่จำคุกเขา Warrior Baek Dong-soo (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตีความผิด[kān tīkhwām phit] (n, exp) EN: misinterpretation  FR: fausse interprétation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misinterpretation

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲解[きょっかい, kyokkai] (n, vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misinterpretation \Mis`in*ter"pre*ta"tion\, n.
   The act of interpreting erroneously; a mistaken
   interpretation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misinterpretation
   n 1: putting the wrong interpretation on; "his misinterpretation
      of the question caused his error"; "there was no mistaking
      her meaning" [syn: {misinterpretation}, {misunderstanding},
      {mistaking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top