ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

difference

D IH1 F ER0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -difference-, *difference*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
difference(n) ข้อโต้แย้ง, See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, ความขัดแย้ง, Syn. contra diction, disagreement, Ant. accord, correspondence
difference(n) ความแตกต่าง, See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง, Syn. adaptability, deviation, dissimilarity, Ant. resemblance, similarity, likeness
difference(vt) ทำให้แตกต่าง, See also: แยกความแตกต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difference(ดิฟ'เฟอเรินซฺ) n. ความแตกต่าง, ข้อแตกต่าง, จำนวนแตกต่างกัน. vt. ทำให้แตกต่าง, แบ่งแยกข้อแตกต่าง, Syn. distinction
indifference(อินดิฟ' เฟอเรินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, Syn. carelessness, unconcern, Ant. concern

English-Thai: Nontri Dictionary
difference(n) ความแตกต่าง, ความไม่เหมือนกัน
indifference(n) ความเฉยเมย, ความไม่สนใจ, ความไม่แยแส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
differenceผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differenceความแตกต่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
differenceข้อขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
difference๑. ผลลบ, ผลต่าง๒. เชิงผลต่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
difference amplifier; differential amplifierเครื่องขยายผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
difference engineเครื่องผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
difference equationสมการเชิงผลต่าง [ มีความหมายเหมือนกับ finite difference equation ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
difference in conditions policyกรมธรรม์คุ้มครองความต่างกันของเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
difference insuranceการประกันภัยค่าแตกต่าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
difference operatorตัวดำเนินการผลต่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differenceความแตกต่าง [การแพทย์]
Difference (Psychology)ความแตกต่างระหว่างบุคคล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Difference of Bias, Meanความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย [การแพทย์]
difference of setsผลต่างระหว่างเซต, ดู  relative complement [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Difference, Tests ofการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม [การแพทย์]
Differences, Intraindividualความแตกต่างภายในตัวบุคคล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
difference(n, vi, vt, adj, adv)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Makes no difference who you areทำให้ไม่แตกต่างว่าคุณเป็นใคร Pinocchio (1940)
It's going to make all the difference to his life.มันจะทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเเปลงไปหมด Rebecca (1940)
What's the difference how long it takes? Supposin' we take five minutes?สิ่งที่แตกต่างว่าจะใช้เวลานานหร​​ือไม่ Supposin 'ที่เราใช้เวลาห้านาที? 12 Angry Men (1957)
What difference does it make if you get it here or at the ball game?มันไม่สิ่งที่แตกต่างทำให้ถ้าคุณได้รับมันนี่หรือที่เกมลูก? 12 Angry Men (1957)
No difference at all.ไม่แตกต่างกันเลย 12 Angry Men (1957)
Did hear the scream, didn't hear it - what difference does it make?ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่ได้ยินมัน - สิ่งที่แตกต่างไม่ได้ทำให้? 12 Angry Men (1957)
That's a difference of seven inches.นั่นคือความแตกต่างของเจ็ดนิ้ว 12 Angry Men (1957)
What's the difference how many seconds it was?What's the difference how many seconds it was? 12 Angry Men (1957)
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง The Old Man and the Sea (1958)
It doesn't make any difference to me what a man does for a living.มันไม่ได้สร้างความแตกต่างใด ๆ ให้ฉันสิ่งที่มนุษย์ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ The Godfather (1972)
Anyone know the difference between "8", "no-no", and the family?มีใครรู้ความแตกต่างระหว่าง แปด, ไม่มี-ไม่มี และครอบครัวมั้ย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The difference between a boy and a girl is enormousความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชาย and a เด็กผู้หญิงมหึมา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
differenceA careful observation will show you the difference.
differenceAlthough there are various differences, Joan and Ann are friends.
differenceA musician can appreciate small differences in sounds.
differenceAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
differenceBecause of the difference in climate, the same crop is not cultivated in the North and East of the country.
differenceCan you describe to me the difference between black tea and green tea?
differenceCan you see the difference?
differenceCan you tell the difference between an American and a Canadian?
differenceCan you tell the difference between these two pictures?
differenceCompare the two carefully, and you will see the difference.
differenceDoes a uniform eliminate class difference?
differenceDo you know the difference between a microscope and a telescope?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหลื่อมล้ำ(n) difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai Definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
เภท(n) difference, See also: variation, strangeness, Syn. ความแตกต่าง, ความแปลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity, Syn. ความต่าง, ความตรงข้ามกัน, Ant. ความเหมือน, Example: สัดส่วนจำนวนสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างจากสัดส่วนในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน
ความห่างไกล(n) difference, See also: separation, dissimilarity, Syn. ความแตกต่าง, Example: ภาพพจน์ของประเทศกัมพูชาซึ่งดูเหมือนจะมีความห่างไกลจากความเจริญอย่างมาก
ผลต่าง(n) difference, Syn. ผลลบ, Ant. ผลบวก, Example: ผลต่างระหว่าง 9 กับ 6 คือ 3, Thai Definition: จำนวนที่ได้จากการคำนวณส่วนต่าง
ข้อแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, distinction, unlikeness, Ant. ข้อเหมือน, Example: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง, Count Unit: ข้อ
ความต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, unlikeness, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเหมือน, Example: ความต่างของสินค้าอยู่ที่คุณภาพ
ความต่างกัน(n) difference, See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement, Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง, Ant. ความเหมือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
การขาดความสนใจ[kān khāt khwām sonjai] (n, exp) EN: indifference  FR: indifférence [ f ]
ข้อเหมือนและข้อแตกต่าง[khø meūoen lae khø taēktāng] (n, exp) EN: similarities and differences ; things in common and differences
ข้อแตกต่าง[khø taēktāng] (n) EN: difference
ความเฉยเมย[khwām choēimoēi] (n) FR: indifférence [ f ]
ความเหลื่อมล้ำ[khwām leūamlam] (n) EN: difference  FR: différence [ f ]
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้[khwām leūamlam dān rāidāi] (n, exp) EN: differences in income  FR: différence de revenus [ f ]
ความไม่สนใจ[khwām mai sonjai] (n) EN: apathy ; indifference  FR: apathie [ f ] ; indifférence [ f ]
ความแตกต่าง[khwām taēktāng] (n) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation  FR: différence [ f ] ; nuance [ f ]
ความต่าง[khwām tāng] (n) EN: difference  FR: différence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIFFERENCE D IH1 F ER0 AH0 N S
DIFFERENCE D IH1 F R AH0 N S
DIFFERENCES D IH1 F ER0 AH0 N S IH0 Z
DIFFERENCES D IH1 F R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difference (n) dˈɪfrəns (d i1 f r @ n s)
differences (n) dˈɪfrənsɪz (d i1 f r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ,   /  ] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively #624 [Add to Longdo]
[chā, ㄔㄚ, ] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake #938 [Add to Longdo]
差异[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ,   /  ] difference; discrepancy #2,002 [Add to Longdo]
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ,   /  ] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction #2,965 [Add to Longdo]
差别[chā bié, ㄔㄚ ㄅㄧㄝˊ,   /  ] difference; disparity #4,495 [Add to Longdo]
分歧[fēn qí, ㄈㄣ ㄑㄧˊ,  ] difference (of opinion, position); bifurcation #6,700 [Add to Longdo]
误差[wù chā, ㄨˋ ㄔㄚ,   /  ] difference; error; inaccuracy #9,752 [Add to Longdo]
差价[chā jià, ㄔㄚ ㄐㄧㄚˋ,   /  ] difference in price #12,221 [Add to Longdo]
异样[yì yàng, ㄧˋ ㄧㄤˋ,   /  ] difference; peculiar #15,911 [Add to Longdo]
温差[wēn chā, ㄨㄣ ㄔㄚ,   /  ] difference in temperature #18,491 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Differenz { f } | Differenzen { pl }difference | differences [Add to Longdo]
Differenzenquotient { m } [ math. ]difference quotient [Add to Longdo]
Differenzenschema { f } [ math. ]difference scheme [Add to Longdo]
Höhenunterschied { m }difference in altitude [Add to Longdo]
Meinungsverschiedenheit { f }difference of opinion [Add to Longdo]
Unterschied { m }; Verschiedenheit { f }; Abweichung { f } | Unterschiede { pl }; Abweichungen { pl } | ein großer Unterschied | ein wesentlicher Unterschieddifference | differences | a wide difference | a major difference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わけ, wake] (adj-no, adj-na, n, n-suf) distinction; difference; different; another; particular; separate; extra; exception; (P) #249 [Add to Longdo]
違い[ちがい, chigai] (n, n-suf) difference; discrepancy; (P) #1,547 [Add to Longdo]
[さ, sa] (n, n-suf) difference; variation; (P) #1,627 [Add to Longdo]
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P) #2,367 [Add to Longdo]
[い, i] (n, adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different #2,859 [Add to Longdo]
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n, adj-na, n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary #2,859 [Add to Longdo]
相違(P);相異[そうい, soui] (n, vs) difference; discrepancy; variation; (P) #7,406 [Add to Longdo]
差異[さい, sai] (n) difference; disparity; (P) #9,004 [Add to Longdo]
時差[じさ, jisa] (n) time difference; (P) #9,763 [Add to Longdo]
枚数[まいすう, maisuu] (n) (1) the number of flat things; (2) win-loss difference which influences the ranking of sumo wrestlers; (P) #10,314 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[さ, sa] difference [Add to Longdo]
差分法[さぶんほう, sabunhou] difference method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difference \Dif"fer*ence\, v. t. [imp. & p. p. {Differenced}; p.
   pr. & vb. n. {Differencing}.]
   To cause to differ; to make different; to mark as different;
   to distinguish.
   [1913 Webster]
 
      Thou mayest difference gods from men.  --Chapman.
   [1913 Webster]
 
      Kings, in receiving justice and undergoing trial, are
      not differenced from the meanest subject. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      So completely differenced by their separate and
      individual characters that we at once acknowledge them
      as distinct persons.           --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difference \Dif"fer*ence\, n. [F. diff['e]rence, L.
   differentia.]
   1. The act of differing; the state or measure of being
    different or unlike; distinction; dissimilarity;
    unlikeness; variation; as, a difference of quality in
    paper; a difference in degrees of heat, or of light; what
    is the difference between the innocent and the guilty?
    [1913 Webster]
 
       Differencies of administration, but the same Lord.
                          --1 Cor. xii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   2. Disagreement in opinion; dissension; controversy; quarrel;
    hence, cause of dissension; matter in controversy.
    [1913 Webster]
 
       What was the difference? It was a contention in
       public.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Away therefore went I with the constable, leaving
       the old warden and the young constable to compose
       their difference as they could.    --T. Ellwood.
    [1913 Webster]
 
   3. That by which one thing differs from another; that which
    distinguishes or causes to differ; mark of distinction;
    characteristic quality; specific attribute.
    [1913 Webster]
 
       The marks and differences of sovereignty. --Davies.
    [1913 Webster]
 
   4. Choice; preference. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That now he chooseth with vile difference
       To be a beast, and lack intelligence. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. (Her.) An addition to a coat of arms to distinguish the
    bearings of two persons, which would otherwise be the
    same. See {Augmentation}, and {Marks of cadency}, under
    {Cadency}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Logic) The quality or attribute which is added to those
    of the genus to constitute a species; a differentia.
    [1913 Webster]
 
   7. (Math.) The quantity by which one quantity differs from
    another, or the remainder left after subtracting the one
    from the other.
    [1913 Webster]
 
   {Ascensional difference}. See under {Ascensional}.
 
   Syn: Distinction; dissimilarity; dissimilitude; variation;
     diversity; variety; contrariety; disagreement; variance;
     contest; contention; dispute; controversy; debate;
     quarrel; wrangle; strife.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 difference
   n 1: the quality of being unlike or dissimilar; "there are many
      differences between jazz and rock" [ant: {sameness}]
   2: a variation that deviates from the standard or norm; "the
     deviation from the mean" [syn: {deviation}, {divergence},
     {departure}, {difference}]
   3: a disagreement or argument about something important; "he had
     a dispute with his wife"; "there were irreconcilable
     differences"; "the familiar conflict between Republicans and
     Democrats" [syn: {dispute}, {difference}, {difference of
     opinion}, {conflict}]
   4: a significant change; "the difference in her is amazing";
     "his support made a real difference"
   5: the number that remains after subtraction; the number that
     when added to the subtrahend gives the minuend [syn:
     {remainder}, {difference}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top