ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anyhow

EH1 N IY0 HH AW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anyhow-, *anyhow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anyhow(adv) กรณีใดๆ, See also: ในทุกๆ กรณี, ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม, Syn. in any event, at all events, in any case
anyhow(adv) อย่างไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazardly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม, กรณีใด ๆ , อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway

English-Thai: Nontri Dictionary
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
anyhow(adv) ทั้งนี้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not anyhow smarter than I was 30 years ago, ผมไม่ได้ฉลาดเลยแม้เเต่น้อย จนกระทั่งผมอายุ30ปีขึ้นไป AK-51 (2008)
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน Iljimae (2008)
Anyhow ... it appears you left a favorable impression at the meeting today and that's a relief.ยังไงก็ตามดูเหมือนว่าคุณทำให้ที่ประชุมวันนี้ ประทับใจได้ดีมันน่าโล่งอกจริง ๆ Bread, Love and Dreams (2010)
So you anyhow use as excuse.เธอก็เลยใช้เป็นข้ออ้าง Dae Mul (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anyhowAnyhow, don't make me one.
anyhowAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
anyhowAnyhow I will see him.
anyhowAnyhow, just why is it that I have to be sent out in the middle of the night to buy a canned drink?
anyhowAnyhow let's begin.
anyhowAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
anyhowHe never did his work anyhow.
anyhowI can not do not anyhow.
anyhowIf it stops even raining anyhow, probably, it will go out.
anyhowI'm feeling ill, but I intend to go out anyhow.
anyhowIt may rain, but I will go today anyhow.
anyhowIt's too late, anyhow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่อย่างใด(adv) anyhow, See also: anyway, Example: การกระทำนี้คงไม่ได้เป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใด
ถึงจะอย่างไร(conj) however, See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding, Syn. ถึงอย่างไร, Example: ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
ดีร้าย(adv) anyhow, See also: in any case, good and bad, Syn. ชะรอย, บางที, Example: ดีร้ายมันคงจะกลับมาอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยังไงก็ตาม[yang-ngai køtām] (adv) EN: anyhow
อย่างไร[yāngrai] (x) EN: how ; what ; in what manner ; anyhow ; anything  FR: comment ? ; de quelle manière ? ; de quelle façon ? ; quel que soit
อย่างไรก็ดี[yāngraikødī] (x) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless  FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[yāngraikøtām] (adv) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless  FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANYHOW EH1 N IY0 HH AW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anyhow (a) ˈɛnɪhau (e1 n i h au)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论如何[wú lùn rú hé, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ,     /    ] anyhow; anyway; whatever #7,507 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f, n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) #262 [Add to Longdo]
何とか[なんとか, nantoka] (exp, adv, n) (1) something; something or other; so-and-so; (2) somehow; anyhow; one way or another; (P) #11,065 [Add to Longdo]
とりま[torima] (exp) (sl) (from とりあえず and まあ) (See 取りあえず・とりあえず) anyhow; for now [Add to Longdo]
どうせ[douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P) [Add to Longdo]
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case [Add to Longdo]
何しろ[なにしろ, nanishiro] (adv, conj) at any rate; anyhow; anyway; in any case; (P) [Add to Longdo]
何せ[なにせ;なんせ, nanise ; nanse] (adv) (uk) at any rate; anyhow [Add to Longdo]
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case [Add to Longdo]
何分[なんぷん, nanpun] (n, adj-no) (1) some; any; (a) little; of some kind; of some sort; (adv) (2) please; (3) anyway; anyhow; at any rate; after all; (P) [Add to Longdo]
何分にも[なにぶんにも, nanibunnimo] (exp, adv) (See 何分・なにぶん・3) anyway; anyhow; at any rate; after all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anyhow \A"ny*how`\, adv.
   In any way or manner whatever; at any rate; in any event.
   [1913 Webster]
 
      Anyhow, it must be acknowledged to be not a simple
      selforiginated error.          --J. H.
                          Newman.
   [1913 Webster]
 
      Anyhow, the languages of the two nations were closely
      allied.                 --E. A.
                          Freeman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anyhow
   adv 1: used to indicate that a statement explains or supports a
       previous statement; "Anyhow, he is dead now"; "I think
       they're asleep; anyhow, they're quiet"; "I don't know
       what happened to it; anyway, it's gone"; "anyway, there
       is another factor to consider"; "I don't know how it
       started; in any case, there was a brief scuffle"; "in any
       event, the government faced a serious protest"; "but at
       any rate he got a knighthood for it" [syn: {anyhow},
       {anyway}, {anyways}, {in any case}, {at any rate}, {in
       any event}]
   2: in any way whatsoever; "they came anyhow they could"; "get it
     done anyway you can" [syn: {anyhow}, {anyway}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top