ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anyhow

EH1 N IY0 HH AW2   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anyhow-, *anyhow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anyhow[ADV] กรณีใดๆ, See also: ในทุกๆ กรณี, ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม, Syn. in any event, at all events, in any case
anyhow[ADV] อย่างไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazardly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)

English-Thai: Nontri Dictionary
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anyhow (adv) ทั้งนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I think we're doing that anyhow.ฉันคิดว่าเรากำลังทำนั้น แต่ อย่างใด และฉันจะเกษียณอายุในไม่ช้าก็ เร็ว How I Won the War (1967)
Won't do you any good, anyhow!ดำไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว Blazing Saddles (1974)
What kind of people are we, anyhow? I say we stay and fight it out!เราขี้ขลาดกันรึไง เราจะอยู่สู้จนตัวตาย Blazing Saddles (1974)
That dude's got no brains, anyhow.แต่ยังไงหมดนั่นก็ไม่มีสมองอยู่ดี Airplane! (1980)
Anyhow, what's wrong with being a girl?เป็นผู้หญิงแล้วผิดตรงไหน? The Cement Garden (1993)
Anyhow, I'll be as accurate as I can with names, dates and places... anything that might help in our defense.ทั้งนี้ผมจะมีความถูกต้องเป็นที่ฉันสามารถ ที่มีชื่อ? สิ่งใดที่อาจช่วยให้ ในการป้องกันประเทศของเรา In the Name of the Father (1993)
But it doesn't matter, 'cause I'm no good anyhow. It doesn't matter.แต่มันไม่สำคัญ'ทำให้ฉัน ไม่ดี แต่อย่างใด ชั่งหัวมัน In the Name of the Father (1993)
Anyhow, the main thing is to get the case reopened... because I don't know how long he can survive in here.ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือ ที่จะได้รับกรณี reopened ... เพราะผมไม่ทราบวิธียาว เขาสามารถอยู่รอดได้ในที่นี่ In the Name of the Father (1993)
Anyhow, this is what I see. Worry about the race.การสร้างรูปสลักนี่แหละที่ข้าคิดอยู่ Rapa Nui (1994)
I plan to each him myself. All I know, anyhow.ฉันวางแผนจะสอนเขาเอง ทุกอย่างที่ฉันรู้ ทุกๆ ทาง The Education of Little Tree (1997)
It'll make a meal for them, anyhow.น่าจะเป็นอาหารให้พวกนั้นได้ The Education of Little Tree (1997)
Anyhow, Little Tree is an Indian name.อย่างไรก็ตาม ลิตเติ้ลทรี เป็นชื่อของอินเดียน The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anyhowAnyhow, don't make me one.
anyhowAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
anyhowAnyhow I will see him.
anyhowAnyhow, just why is it that I have to be sent out in the middle of the night to buy a canned drink?
anyhowAnyhow let's begin.
anyhowAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
anyhowHe never did his work anyhow.
anyhowI can not do not anyhow.
anyhowIf it stops even raining anyhow, probably, it will go out.
anyhowI'm feeling ill, but I intend to go out anyhow.
anyhowIt may rain, but I will go today anyhow.
anyhowIt's too late, anyhow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่อย่างใด[ADV] anyhow, See also: anyway, Example: การกระทำนี้คงไม่ได้เป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใด
ถึงจะอย่างไร[CONJ] however, See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding, Syn. ถึงอย่างไร, Example: ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
ดีร้าย[ADV] anyhow, See also: in any case, good and bad, Syn. ชะรอย, บางที, Example: ดีร้ายมันคงจะกลับมาอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยังไงก็ตาม[adv.] (yang-ngai køtām) EN: anyhow   
อย่างไร[X] (yāngrai) EN: how ; what ; in what manner ; anyhow ; anything   FR: comment ? ; de quelle manière ? ; de quelle façon ? ; quel que soit
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless   FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtām) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless   FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

CMU English Pronouncing Dictionary
ANYHOW    EH1 N IY0 HH AW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anyhow    (a) ˈɛnɪhau (e1 n i h au)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论如何[wú lùn rú hé, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, / ] anyhow; anyway; whatever, #7,507 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とりま[, torima] (exp) (sl) (from とりあえず and まあ) (See 取りあえず・とりあえず) anyhow; for now [Add to Longdo]
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P) [Add to Longdo]
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case [Add to Longdo]
何しろ[なにしろ, nanishiro] (adv,conj) at any rate; anyhow; anyway; in any case; (P) [Add to Longdo]
何せ[なにせ;なんせ, nanise ; nanse] (adv) (uk) at any rate; anyhow [Add to Longdo]
何とか[なんとか, nantoka] (exp,adv,n) (1) something; something or other; so-and-so; (2) somehow; anyhow; one way or another; (P) [Add to Longdo]
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case [Add to Longdo]
何分[なんぷん, nanpun] (n,adj-no) (1) some; any; (a) little; of some kind; of some sort; (adv) (2) please; (3) anyway; anyhow; at any rate; after all; (P) [Add to Longdo]
何分にも[なにぶんにも, nanibunnimo] (exp,adv) (See 何分・なにぶん・3) anyway; anyhow; at any rate; after all [Add to Longdo]
兎にも角にも[とにもかくにも, tonimokakunimo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anyhow \A"ny*how`\, adv.
   In any way or manner whatever; at any rate; in any event.
   [1913 Webster]
 
      Anyhow, it must be acknowledged to be not a simple
      selforiginated error.          --J. H.
                          Newman.
   [1913 Webster]
 
      Anyhow, the languages of the two nations were closely
      allied.                 --E. A.
                          Freeman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anyhow
   adv 1: used to indicate that a statement explains or supports a
       previous statement; "Anyhow, he is dead now"; "I think
       they're asleep; anyhow, they're quiet"; "I don't know
       what happened to it; anyway, it's gone"; "anyway, there
       is another factor to consider"; "I don't know how it
       started; in any case, there was a brief scuffle"; "in any
       event, the government faced a serious protest"; "but at
       any rate he got a knighthood for it" [syn: {anyhow},
       {anyway}, {anyways}, {in any case}, {at any rate}, {in
       any event}]
   2: in any way whatsoever; "they came anyhow they could"; "get it
     done anyway you can" [syn: {anyhow}, {anyway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top