Search result for

supremely

(22 entries)
(0.0396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supremely-, *supremely*, supreme
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trinity leaves his out in the open, supremely confident that no one will ever trace them to him,ทรีริตี้ เลือกที่จะเปิดเผยตัวตนของเขา และมั่นใจว่าไม่มีใครที่จะสืบเรื่องของเขา Blinded by the Light (2009)
It's crazy, isn't it, how quickly you can get used to the supremely weird?มันบ้า ว่ามะ ไวแค่ไหนกว่าคุณจะชินกับ เรื่องประหลาดสุดๆ นี้ Take It! (2010)
Well, I'm sure that will make all the men at the party supremely happy.อ่อ ผมแน่ใจว่า นั่นจะทำให้ ผู้ชายทุกคนในงานมีความสุขนะ The End of the Affair? (2012)
- Choosing supremely sucks.- เร็วสิ สุดสวย คุณต้องเลือก ทริค การลังเลอาจฆ่าเขาได้ Fae-ge Against the Machine (2013)
This is supremely weird.นี่มันแปลกสุดๆ เลย (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
I don't know about you, but I'd be supremely pissed.ไม่รู้สินะแต่ เป็นฉันฉันก็โกรธ Delinquents (2013)
Now, the discovery of flasks of cinnamon might sound supremely unimpressive, but it didn't just make food taste better.ตอนนี้การค้นพบ ขวดซินนาม่อน อาจจะฟังดูไม่น่าประทับใจอย่างยิ่ง แต่มันไม่แค่ทำให้อาหารอร่อย Sisters of Dinah (2015)
The octopus is one of the great symbols of Hydra... supremely intelligent, highly adaptable, and they are ruthless killers.ปลาหมึกยักษ์มันเป็นสัญลักษณ์ของพวกไฮดร้า.. มันมีสติปัญญาชั้นสูง ปรับตัวได้เก่งกาจ และเป็นนักฆ่าที่ไร้ความปราณี Many Heads, One Tale (2015)
"How funny. How supremely, wonderfully funny."ตลกดีนะ ช่างน่าหัวเราะอะไรปานนี้" Rebecca (1940)
I had the most supremely awful day.วันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดของฉันละค่ะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I'm the supremely evil diabolical mastermind.เป็นปีศาจที่สุดยอดชำนาญการด้านปีศาจ Happily N'Ever After (2006)
Trusting that He will make all things right, If I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever in the next.หากลูกได้น้อมรับ ต่อความประสงค์ของพระองค์ ซึ่งลูกอาจพบความสุขของชีวิตตามสมควร และอาจพบความสุขล้ำเลิศตลอดไป กับพระองค์ในชาติหน้า Mr. Brooks (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supremelyI am supremely glad to hear it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรมสุข[ADV] blissfully (happy), See also: supremely (happy), Ant. บรมทุกข์, Example: เขาดำเนินชีวิตอย่างบรมสุข, Thai definition: เป็นสุขมาก, มีความสุขมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ti) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly   FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
ยิ่ง[X] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many   FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely   
ยิ่งยวด[adv.] (yingyūat) EN: supremely ; sublimely ; superbly ; extremely   FR: extrêmement

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPREMELY    S UW0 P R IY1 M AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supremely    (a) (s uu1 p r ii1 m l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Supremely \Su*preme"ly\, adv.
     In a supreme manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  supremely
      adv 1: to the maximum degree; "he was supremely confident"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top