ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snobbery

S N AA1 B ER0 IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snobbery-, *snobbery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snobbery[N] พฤติกรรมหรือทัศนคติของคนหัวสูง, Syn. snobbism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snobbery(สนอบ'เบอรี) n. ลักษณะที่เห่อ,ความบ้าเห่อ,การประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงกว่าแต่วางท่าปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คำพูดประจบสอพลอดังกล่าว,ความอยากเป็นผู้ด'

English-Thai: Nontri Dictionary
snobbery(n) การวางท่า,ความบ้าเห่อ,การวางมาด,ความหัวสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And his snobbery. And that dig about Grover's Corners.และหัวสูงของเขา และขุดเกี่ยวกับโกรเวอร์คอร์เนอร์ที่ The Birdcage (1996)
A shortage of food, or a surplus of snobbery?อาหารไม่พอ หรือจองหองจนตัวพอง Ratatouille (2007)
Brooklyn roots, and he will decry my constructive criticism as snobbery.บลูคลิน และเขาก็จะด่าฉันกลับ ว่าฉันเป็นนักวิจารณ์หัวสูง Cross Rhodes (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยศอย่าง[N] standing on one's dignity, See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness, Syn. การถือยศถือศักดิ์, Thai definition: การทำตามแบบอย่างผู้มียศ, การถือยศถือศักดิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยศอย่าง[n. exp.] (yot yāng) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
SNOBBERY    S N AA1 B ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snobbery    (n) snˈɒbəriː (s n o1 b @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snobbery \Snob"ber*y\, n.
   The quality of being snobbish; snobbishness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snobbery
   n 1: the trait of condescending to those of lower social status
      [syn: {snobbery}, {snobbism}, {snobbishness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top