Search result for

arrogance

(45 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrogance-, *arrogance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrogance[N] ความเย่อหยิ่ง, See also: ความจองหอง, ความยโส, ความทะนง, Syn. pride, self-importance, arrogancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's more, with all the tyranny and arrogance King Daeso is showing, there doesn't seem to be any hope for improvement.อีกอย่าง, การแสดงความยะโสและกดขี่ข่มเห่งอย่างที่กษัตริย์แดโซกระทำอยู่ มันจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
The beauty of American arrogance is that they cannot imagine a world where they're not a step ahead.สะใจไอกันจอมยโส ชอบคิดว่าคนทั้งโลกโง่ ไม่รู้ทันแผนการณ์ของพวกมัน Vantage Point (2008)
That a kid is fighting for his life in hospital right now because of your goddamn arrogance!เด็กคนนั้นกำลังจะตายอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะความหยิ่งของคุณ WarGames: The Dead Code (2008)
Your arrogance offends me.พวกกระทำผิดกฏหมายอย่างพวกนายทำให้ฉันขุ่นเคือง Taken (2008)
WELL, HIS ARROGANCE IS TYPICAL OF A DOMINANT PERSONALITY.คู่หูของเค้าเป็นพวกชอบกัด Soul Mates (2009)
Only it wasn't rage, It was, uh, Arrogance. Like the alter ego Wanted me to know.คุณคิดว่าความเครียดจากการสอบปากคำ ทำให้เส้นกั้นระหว่างอดัมกับตัวตนที่สองของเขาบางลงเหรอ Conflicted (2009)
Arrogance diminishes wisdom.}ความยโสบดบังซึ่งปัญญา Trespass (2009)
Your arrogance.ความยะโสของคุณไงล่ะ Hello, Dexter Morgan (2009)
It's not arrogance. Ignore him, he's an idiot.มันไม่ใช่ความหยิ่งยโสซักหน่อย อย่าไปสนใจ ไอ้หมอนี่มันโง่ The Once and Future Queen (2009)
My mother is dead because of your selfishness and arrogance.แม่ข้าตาเพราะ ความเห็นแก่ตัว และเย่อหยิ่งของท่าน The Sins of the Father (2009)
The arrogance. - The Holy Father didn't see it like that.มาที่. Angels & Demons (2009)
The lies, your arrogance, that black spot on your soul.ทั้งโกหก ทั้งอวดดี จุดมืดดำในจิตใจนาย Sam, Interrupted (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arroganceHe arrogance is no longer tolerable.
arroganceHis arrogance led to his downfall.
arroganceI cannot put up with his arrogance.
arroganceI can not stand his arrogance any longer.
arroganceI can't do with his arrogance.
arroganceI can't stand his arrogance any longer.
arroganceI get mad at his arrogance.
arroganceThe hostess couldn't possibly put up with his arrogance.
arroganceThe hostess couldn't possibly tolerate his arrogance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทะนง[N] egoism, See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, , Syn. ความทะนงตัว, การถือตัว, ความทระนง, Example: ความทะนงตนทำให้เขาเป็นคนชอบถากถางผู้อื่นไปทุกเรื่อง
อหังการ[N] arrogance, See also: daring, boldness, assertiveness, impudence, impertinence, audacity, Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว, Thai definition: ความก้าวร้าวด้วยการถือตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหยิ่งยโส[n.] (khwām ying-yasō) EN: arrogance   FR: arrogance [f]
ถือดี[v.] (theūdī) EN: assume too much ; be presumptuous ; think a lot of oneself ; have a high opinion of oneself   FR: faire preuve d'arrogance ; être présomptueux
ยศอย่าง[n. exp.] (yot yāng) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARROGANCE    EH1 R AH0 G AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrogance    (n) (a1 r @ g @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横風[おうふう;よこかぜ, oufuu ; yokokaze] (adj-na,n) (1) cross wind; (2) (おうふう only) arrogance; haughtiness [Add to Longdo]
横柄[おうへい, ouhei] (adj-na,n) arrogance; haughtiness; insolence; (P) [Add to Longdo]
我輩;吾輩;我が輩;吾が輩;わが輩[わがはい, wagahai] (pn,adj-no) (1) (arch) (male) I (nuance of arrogance); me; myself; (2) we; us; ourselves [Add to Longdo]
高ぶり;昂り[たかぶり, takaburi] (n) (1) excitement; stimulation; agitation; arousal; (2) pride; haughtiness; arrogance [Add to Longdo]
高慢さ[こうまんさ, koumansa] (n) pride; arrogance; haughtiness [Add to Longdo]
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence [Add to Longdo]
大柄[おおへい, oohei] (n,adj-no) (See 横柄・おうへい) arrogance; haughtiness; insolence [Add to Longdo]
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na,n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence [Add to Longdo]
不遜[ふそん, fuson] (adj-na,n) arrogance; insolence; disrespect [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自傲[zì ào, ㄗˋ ㄠˋ, ] arrogance; proud of sth, #38,311 [Add to Longdo]
骄气[jiāo qi, ㄐㄧㄠ ㄑㄧ˙, / ] arrogance, #90,925 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrogance \Ar"ro*gance\, n. [F., fr. L. arrogantia, fr.
   arrogans. See {Arrogant}.]
   The act or habit of arrogating, or making undue claims in an
   overbearing manner; that species of pride which consists in
   exorbitant claims of rank, dignity, estimation, or power, or
   which exalts the worth or importance of the person to an
   undue degree; proud contempt of others; lordliness;
   haughtiness; self-assumption; presumption.
   [1913 Webster]
 
      I hate not you for her proud arrogance. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Haughtiness; hauteur; assumption; lordliness;
     presumption; pride; disdain; insolence; conceit;
     conceitedness. See {Haughtiness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrogance
   n 1: overbearing pride evidenced by a superior manner toward
      inferiors [syn: {arrogance}, {haughtiness}, {hauteur},
      {high-handedness}, {lordliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top