ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrogance

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrogance-, *arrogance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrogance(n) ความเย่อหยิ่ง, See also: ความจองหอง, ความยโส, ความทะนง, Syn. pride, self-importance, arrogancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง, ความยโส, ความจองหอง., Syn. arrogancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง, ความจองหอง, ความยโส, ความอวดดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Boy, the arrogance of this guy!- บอย, ความเย่อหยิ่งของผู้ชายคนนี้! 12 Angry Men (1957)
The count hit you? The arrogance of some people.ให้พระองค์ลงมือเรอะ ช่างผยองเสียจริง Robots (2005)
Your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others made me realise you were the last man in the world I could ever marry.ความหยิ่งยะโสและความอวดดี และความเห็นแก่ตัวที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น ทำให้ฉันรู้ว่า ถึงคุณจะเป็นผู้ชายคนเดียวในโลก ฉันก็จะไม่แต่งงานด้วย Pride & Prejudice (2005)
Men are either eaten up with arrogance or stupidity.ผู้ชายถูกครอบงำ ด้วยความหยิ่งยโสและความโง่เขลา Pride & Prejudice (2005)
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ Casino Royale (2006)
Despite your insufferable arrogance the god-king has come to admire Spartan valor and fighting skill.ท่านจักเป็นพันธมิตรสำคัญ จำนนเถิด ลีโอนายเดิส ใช้สติเถิด ตรองถึงเหล่าทหาร 300 (2006)
What's more, with all the tyranny and arrogance King Daeso is showing, there doesn't seem to be any hope for improvement.อีกอย่าง, การแสดงความยะโสและกดขี่ข่มเห่งอย่างที่กษัตริย์แดโซกระทำอยู่ มันจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
The beauty of American arrogance is that they cannot imagine a world where they're not a step ahead.สะใจไอกันจอมยโส ชอบคิดว่าคนทั้งโลกโง่ ไม่รู้ทันแผนการณ์ของพวกมัน Vantage Point (2008)
Your arrogance offends me.พวกกระทำผิดกฏหมายอย่างพวกนายทำให้ฉันขุ่นเคือง Taken (2008)
WELL, HIS ARROGANCE IS TYPICAL OF A DOMINANT PERSONALITY.คู่หูของเค้าเป็นพวกชอบกัด Soul Mates (2009)
Arrogance diminishes wisdom. }ความยโสบดบังซึ่งปัญญา Trespass (2009)
Jimmy's greed and arrogance has become a hindrance both internally and politically.ความละโมบและความเย่อหยิ่งของจิมมี่ กลายมาเป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องภายในและทางการเมือง Lochan Mor (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arroganceHe arrogance is no longer tolerable.
arroganceHis arrogance led to his downfall.
arroganceI cannot put up with his arrogance.
arroganceI can not stand his arrogance any longer.
arroganceI can't do with his arrogance.
arroganceI can't stand his arrogance any longer.
arroganceI get mad at his arrogance.
arroganceThe hostess couldn't possibly put up with his arrogance.
arroganceThe hostess couldn't possibly tolerate his arrogance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทะนง(n) egoism, See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, , Syn. ความทะนงตัว, การถือตัว, ความทระนง, Example: ความทะนงตนทำให้เขาเป็นคนชอบถากถางผู้อื่นไปทุกเรื่อง
อหังการ(n) arrogance, See also: daring, boldness, assertiveness, impudence, impertinence, audacity, Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว, Thai Definition: ความก้าวร้าวด้วยการถือตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหยิ่งยโส[khwām ying-yasō] (n) EN: arrogance  FR: arrogance [ f ]
ถือดี[theūdī] (v) EN: assume too much ; be presumptuous ; think a lot of oneself ; have a high opinion of oneself  FR: faire preuve d'arrogance ; être présomptueux
ยศอย่าง[yot yāng] (n, exp) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
arrogance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrogance

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自傲[zì ào, ㄗˋ ㄠˋ,  ] arrogance; proud of sth #38,311 [Add to Longdo]
骄气[jiāo qi, ㄐㄧㄠ ㄑㄧ˙,   /  ] arrogance #90,925 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傲慢;ごう慢;強慢(iK)[ごうまん, gouman] (adj-na, n) pride; haughtiness; arrogance; insolence; hubris #19,699 [Add to Longdo]
横風[おうふう;よこかぜ, oufuu ; yokokaze] (adj-na, n) (1) cross wind; (2) (おうふう only) arrogance; haughtiness [Add to Longdo]
横柄[おうへい, ouhei] (adj-na, n) arrogance; haughtiness; insolence; (P) [Add to Longdo]
我輩;吾輩;我が輩;吾が輩;わが輩[わがはい, wagahai] (pn, adj-no) (1) (arch) (male) I (nuance of arrogance); me; myself; (2) we; us; ourselves [Add to Longdo]
高ぶり;昂り[たかぶり, takaburi] (n) (1) excitement; stimulation; agitation; arousal; (2) pride; haughtiness; arrogance [Add to Longdo]
高慢さ[こうまんさ, koumansa] (n) pride; arrogance; haughtiness [Add to Longdo]
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n, adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence [Add to Longdo]
大柄[おおへい, oohei] (n, adj-no) (See 横柄・おうへい) arrogance; haughtiness; insolence [Add to Longdo]
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na, n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence [Add to Longdo]
不遜[ふそん, fuson] (adj-na, n) arrogance; insolence; disrespect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrogance \Ar"ro*gance\, n. [F., fr. L. arrogantia, fr.
   arrogans. See {Arrogant}.]
   The act or habit of arrogating, or making undue claims in an
   overbearing manner; that species of pride which consists in
   exorbitant claims of rank, dignity, estimation, or power, or
   which exalts the worth or importance of the person to an
   undue degree; proud contempt of others; lordliness;
   haughtiness; self-assumption; presumption.
   [1913 Webster]
 
      I hate not you for her proud arrogance. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Haughtiness; hauteur; assumption; lordliness;
     presumption; pride; disdain; insolence; conceit;
     conceitedness. See {Haughtiness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrogance
   n 1: overbearing pride evidenced by a superior manner toward
      inferiors [syn: {arrogance}, {haughtiness}, {hauteur},
      {high-handedness}, {lordliness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top