ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discord

D IH1 S K AO0 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discord-, *discord*, discor
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discord(n) ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้ง, Syn. conflict, friction, Ant. agreement, feud
discord(vi) ไม่ลงรอยกัน, See also: ขัดแย้งกัน, Syn. disagree, differ, Ant. agree
discordant(adj) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, See also: ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, Syn. contradictory, adversative, Ant. agreeable, similar
discordance(n) ความบาดหมาง, See also: ความไม่ลงรอยกัน, การทะเลาะวิวาท, Syn. disagreement, dispute
discord from(phrv) ไม่สอดคล้องกับ, See also: ไม่เห็นด้วยกับ
discord with(phrv) ไม่สอดคล้องกับ, See also: ไม่เห็นด้วยกับ
discordantly(adv) อย่างไม่สอดคล้องกัน, See also: อย่างไม่พร้อมเพรียงกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discord(ดิส'คอร์ด) { discorded, discording, discords } n. ความไม่ลงรอยกัน, ความบาดหมาง, ความไม่ประสานกัน, ความขัดแย้ง, การทะเลาะ, การต่อสู้, สงคราม, เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement, strife
discordance(ดิสคอร์'เดินซฺ) n. ภาวะที่ไม่ลงรอยกัน, ความไม่ประสานกัน, Syn. conflict
discordancy(-คอร์'เดินซี) n. ดูdiscordance
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน, บาดหมางกัน, ทะเลาะกัน, ต่อสู้กัน, ไม่เข้าหู, ห้วน, Syn. contradictory

English-Thai: Nontri Dictionary
discord(n) ความบาดหมาง, ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่สามัคคี
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน, บาดหมางกัน, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discordanat drainageทางน้ำไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discordance๑. การแทรกซอนไม่ร่วมแนว๒. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discordant intrusionการแทรกซอนไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They said Yoon died due to internal discord in the North.พวกเขาบอกว่ายุนเสียชีวิตเนื่องจากการไม่ลงรอยกันภายในในภาคเหนือ Airiseu: Deo mubi (2010)
And others like you, to infiltrate the monarchies, and plant the seeds of discord from within.และคนอื่นที่เหมือนคุณ เพื่อเข้าแทรกซึมกลุ่มโมนาคี ไปเป็นหนอนบ่อนไส้ You Smell Like Dinner (2011)
But, according to witness testimony, there was quite a bit of discord between you and Lee Tae Chul.แต่ว่า จากการให้ปากคำของพยาน คุณค่อนข้างจะขัดแย้งกับลีแทชอล Midas (2011)
Rather, it's more convenient to consider discord with unions as inevitable.มันน่าจะดีกว่าหากเราจะถือว่า การขัดแย้งกับสหภาพเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Midas (2011)
You've brought discord into our camp.นั่นก็จะเป็นการเริ่มต้น The Prince of Winterfell (2012)
So vast was the discord between them that it was said only a great hero or a terrible villain might bring them together.ดังนั้นใหญ่เป็นความขัดแย้งระหว่างพวกเขา ซึ่งกล่าวไว้ว่าเพียงวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ หรือคนร้ายอาจจะน่ากลัว นำพวกเขาเข้าด้วยกัน Maleficent (2014)
- Sowers of discord there? No.- พวกมารศาสนา ไม่ใช่ Inferno (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discordA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
discordAt length the discord between them came to an end.
discordI'm afraid of discord arising with my husband so I'm turning a blind eye to his mistress.
discordSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปร่ง(adj) discordant, See also: out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่งๆ, Example: คนไทยบางคนเห็นว่าฝรั่งที่พูดไทยด้วยเสียงที่แปร่งมีความน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติในหมู่คณะ
แปร่งหู(adj) discordant, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: เขาอ่านจดหมายด้วยน้ำเสียงที่แปร่งหู, Thai Definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
เสียงแตก(v) discordant, See also: disagreeing, Example: แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเกรงว่าหลายๆ พรรคจะเสียงแตกตอนโหวต, Thai Definition: ไม่เห็นด้วย, ความเห็นไม่พ้องกัน
ความระหองระแหง(n) discord, See also: disagreement, dissension, conflict, quarrelsome, Syn. ความร้าวฉาน, ความบาดหมาง, Ant. ความปรองดอง, ความสามัคคี, Example: ความระหองระแหงในบ้านเกิดจากพ่อไปมีเมียน้อย, Thai Definition: ความไม่ลงรอยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดใจ[phitjai] (v) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up  FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดพ้องหมองใจ[phitphøng-møngjai] (v) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy
ผิดเส้น[phit sen] (adj) EN: dissident ; discordant
แตกแยก[taēkyaēk] (v) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited  FR: se diviser; se désunir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCORD D IH1 S K AO0 R D
DISCORDANT D IH0 S K AO1 R D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discord (n) dˈɪskɔːd (d i1 s k oo d)
discords (n) dˈɪskɔːdz (d i1 s k oo d z)
discordant (j) dˈɪskˈɔːdənt (d i1 s k oo1 d @ n t)
discordance (n) dˈɪskˈɔːdəns (d i1 s k oo1 d @ n s)
discordantly (a) dˈɪskˈɔːdəntliː (d i1 s k oo1 d @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不调和[bù tiáo hé, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, / 調] discord [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火水[ひみず, himizu] (n) (as discordant as) fire and water [Add to Longdo]
確執[かくしつ, kakushitsu] (n, vs) discord; antagonism; (P) [Add to Longdo]
葛藤[かっとう, kattou] (n, vs) conflict; complication; troubles; discord; (P) [Add to Longdo]
骨肉相食[こつにくそうしょく, kotsunikusoushoku] (n) blood feud; domestic discord [Add to Longdo]
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp, v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights [Add to Longdo]
心のぶつかり合い[こころのぶつかりあい, kokoronobutsukariai] (exp) clash of minds (between friends); discord; emotional conflict [Add to Longdo]
仲違い[なかたがい, nakatagai] (n, vs) discord; breaking up (e.g. friendship) [Add to Longdo]
仲間割れ[なかまわれ, nakamaware] (n, vs) split among friends; falling out; internal discord [Add to Longdo]
内紛[ないふん, naifun] (n) domestic discord; internal discord; internal strife; internal struggle; infighting; storm in a teacup [Add to Longdo]
内訌[ないこう, naikou] (n, vs) internal or domestic discord [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discord \Dis"cord`\, n. [OE. discord, descord, OF. discorde,
   descorde, F. discorde, from L. discordia, fr. discors,
   -cordis, discordant, disagreeable; dis- + cor, cordis, heart;
   cf. F. discord, n., and OF. descorder, discorder, F.
   discorder, to discord, L. discordare, from discors. See
   {Heart}, and cf. {Discord}, v. i.]
   1. Want of concord or agreement; absence of unity or harmony
    in sentiment or action; variance leading to contention and
    strife; disagreement; -- applied to persons or to things,
    and to thoughts, feelings, or purposes.
    [1913 Webster]
 
       A false witness that speaketh lies, and he that
       soweth discord among brethren.    --Prov. vi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       Peace to arise out of universal discord fomented in
       all parts of the empire.       --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Union of musical sounds which strikes the ear
    harshly or disagreeably, owing to the incommensurability
    of the vibrations which they produce; want of musical
    concord or harmony; a chord demanding resolution into a
    concord.
    [1913 Webster]
 
       For a discord itself is but a harshness of divers
       sounds m???ing.            --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Apple of discord}. See under {Apple}.
 
   Syn: Variance; difference; opposition; contrariety; clashing;
     dissension; contention; strife; disagreement;
     dissonance.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discord \Dis*cord"\, v. i. [OE. discorden, descorden, from the
   French. See {Discord}, n.]
   To disagree; to be discordant; to jar; to clash; not to suit.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The one discording with the other.    --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discord
   n 1: lack of agreement or harmony [syn: {discord}, {strife}]
   2: disagreement among those expected to cooperate [syn:
     {discord}, {dissension}]
   3: a harsh mixture of sounds [syn: {discordance}, {discord}]
   4: strife resulting from a lack of agreement [syn: {discord},
     {discordance}]
   v 1: be different from one another [syn: {disagree},
      {disaccord}, {discord}] [ant: {agree}, {check},
      {correspond}, {fit}, {gibe}, {jibe}, {match}, {tally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top