ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conspicuously

K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conspicuously-, *conspicuously*, conspicuous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
she had a conspicuously radiant presence...ตอนอยู่ในห้องเรียน เธอก็ยังคงเป็นคนที่มีบุคลิกร่าเริงอย่างเห็นได้ชัด We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Upon my return home, I found the streets conspicuously silent.Upon my return home, I found the streets conspicuously silent. Watchmen (2009)
Our still conspicuously absent gallery owner. Hmm. He may explain what I found in Nicholas's bank account-- not much.เจ้าของแกลลอรี่ที่ยังหาตัวไม่เจอของเรา เขาอาจอธิบายเรื่องเงินในบัญชีของนิโคลัสได้ Worth (2012)
but you've been conspicuously absent from practice since Thursday, December 6.แล้วนายก็กล้าขาดซ้อมอย่างสง่าผ่าเผย จนถึงวันพฤหัสฯที่ 6 ธันวา Feud (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[tamtā] (adv) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously  FR: sous les yeux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSPICUOUSLY K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conspicuously (a) kˈənspˈɪkjuəʳsliː (k @1 n s p i1 k y u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でんと[dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
めきめき[mekimeki] (adv) (on-mim) conspicuously; (P) [Add to Longdo]
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially [Add to Longdo]
優れて[すぐれて, sugurete] (adv) exceedingly; conspicuously; by far [Add to Longdo]
聳立[しょうりつ, shouritsu] (n, vs) being conspicuously tall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conspicuous \Con*spic"u*ous\, a. [L. conspicuus, fr. conspicere
   to get sight of, to perceive; con- + spicere, specere, to
   look. See {Spy}]
   1. Open to the view; obvious to the eye; easy to be seen;
    plainly visible; manifest; attracting the eye.
    [1913 Webster]
 
       It was a rock
       Of alabaster, piled up to the clouds,
       Conspicious far.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Conspicious by her veil and hood,
       Signing the cross, the abbess stood. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Obvious to the mental eye; easily recognized; clearly
    defined; notable; prominent; eminent; distinguished; as, a
    conspicuous excellence, or fault.
    [1913 Webster]
 
       A man who holds a conspicuous place in the
       political, ecclesiastical, and literary history of
       England.               --Macaulay.
 
   Syn: Distinguished; eminent; famous; illustrious; prominent;
     celebrated. See {Distinguished}. -- {Con*spic"u*ous*ly},
     adv. -- {Con*spic"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conspicuously
   adv 1: in a manner tending to attract attention; "there have
       been plenty of general declarations about willingness to
       meet and talk, but conspicuously no mention of time and
       place" [ant: {inconspicuously}]
   2: in a prominent way; "the new car was prominently displayed in
     the driveway" [syn: {prominently}, {conspicuously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top