Search result for

honesty

(54 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honesty-, *honesty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honesty[N] ความจริงใจ
honesty[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม, Syn. incorruptibility, integrity, uprightness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just diving into the deep end of honesty.แค่ไปให้ถึงสิ้นสุดของความจริงใจ Pret-a-Poor-J (2008)
Give him some honesty.ให้ความซื่อสัตย์กับเขา The Itch (2008)
You believe being rude, destroying other people's relationship, and begging for love is honesty?เธอเข้าใจว่าการหยาบคาย, ทำลายความสัมพันธ์ ระหว่างคนอื่น, และขอร้องเพื่อให้ได้รับความรัก เป็นความซื่อสัตย์? Episode #1.9 (2008)
I believe honesty is the best policy. Alright...ผมเชื่อว่าความซื่อสัตย์เป็นหลักการที่ดีที่สุด Made of Honor (2008)
- The honesty.- ความจริงไง Made of Honor (2008)
But I do admire her for her honesty, really I do.ฉันนับถือความตรงไปตรงมาของเธอ จริงๆ Nights in Rodanthe (2008)
Love, loyalty, honesty, and commitment.ความรัก ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ Loyal and True (2008)
Well, what about honesty?แล้วความซื่อสัตย์ Confessions of a Shopaholic (2009)
A little honesty.- สุดท้ายก็ยอมรับ Look What He Dug Up This Time (2009)
But how can I expect complete honesty from him if I'm asking any less of myself?But how can I expect complete honesty from him if I'm asking any less of myself? Did You Hear About the Morgans? (2009)
Amanda will be coming around with your ring of honesty.อแมนดาจะมาพร้อมกับ แหวนแห่งความสัตย์ซื่อของทุกคน Keep This Party Going (2009)
- Honesty.- จริงใจนะ Keep This Party Going (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honestyAll the people praised him for his honesty.
honestyAmericans admire Lincoln for his honesty.
honestyHe didn't believe that honesty is the best policy.
honestyHe does not have a particle of honesty in him.
honestyHe expressed his belief in her honesty.
honestyHe gains many friends through his honesty.
honestyHe is a model of honesty.
honestyHe is honesty itself.
honestyHe paid all his debts, which is the proof of his honesty.
honestyHe praised the girl for her honesty.
honestyHe praised the pupil for his honesty.
honestyHer honesty is beyond question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสัตย์[N] honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
อาชวะ[N] rectitude, See also: honesty, Thai definition: ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา, ความมีสัตย์
ความจริงใจ[N] sincerity, See also: honesty, frankness, genuineness, Syn. ความสุจริตใจ, ความบริสุทธิ์ใจ, Example: การมีความจริงใจต่อกันทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
ความซื่อตรง[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อ, ความสุจริต, Ant. ความทุจริต, Example: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ
ความซื่อ[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, Ant. ความทุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, Example: เขามีความซื่ออยู่ในตัวมาตลอดจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มภัยให้เขาเป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจริงใจ[n.] (khwām jingjai) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness   FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
ความสุจริต[n.] (khwām sutjarit) EN: honesty ; good faith   FR: bonne foi [f]
สัตย์[n.] (sat) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity   FR: honnêteté [f] ; loyauté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HONESTY    AA1 N AH0 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honesty    (n) (o1 n i s t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
愚直[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness [Add to Longdo]
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P) [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
真率[しんそつ, shinsotsu] (adj-na,n) honesty; sincerity; frankness [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) [Add to Longdo]
正直の頭に神宿る[しょうじきのこうべにかみやどる, shoujikinokoubenikamiyadoru] (exp) (id) Honesty is the best policy; Honesty pays [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honesty \Hon"es*ty\, n. [OE. honeste, oneste, honor, OF.
   honest['e], onest['e] (cf. F. honn[^e]tet['e]), L. honestas.
   See {Honest}, a.]
   1. Honor; honorableness; dignity; propriety; suitableness;
    decency. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       She derives her honesty and achieves her goodness.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being honest; probity; fairness
    and straightforwardness of conduct, speech, etc.;
    integrity; sincerity; truthfulness; freedom from fraud or
    guile.
    [1913 Webster]
 
       That we may lead a quiet and peaceable life in all
       godliness and honesty.        --1 Tim. ii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   3. Chastity; modesty. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To lay . . . siege to the honesty of this Ford's
       wife.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Satin flower; the name of two cruciferous herbs
    having large flat pods, the round shining partitions of
    which are more beautiful than the blossom; -- called also
    {lunary} and {moonwort}. {Lunaria biennis} is common
    honesty; {Lunaria rediva} is perennial honesty.
 
   Syn: Integrity; probity; uprightness; trustiness;
     faithfulness; honor; justice; equity; fairness; candor;
     plain-dealing; veracity; sincerity.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lunaria \Lunaria\ prop. n.
   A small genus of European herbs of the mustard family,
   including the herb {honesty} ({Lunaria annua}), which is also
   called {moonwort} and {lunary}.
 
   Syn: genus {Lunaria}.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honesty
   n 1: the quality of being honest [syn: {honesty}, {honestness}]
      [ant: {dishonesty}]
   2: southeastern European plant cultivated for its fragrant
     purplish flowers and round flat papery silver-white seedpods
     that are used for indoor decoration [syn: {honesty}, {silver
     dollar}, {money plant}, {satin flower}, {satinpod}, {Lunaria
     annua}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top