ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honesty

AA1 N AH0 S T IY0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honesty-, *honesty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honesty[N] ความจริงใจ
honesty[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม, Syn. incorruptibility, integrity, uprightness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร" Gandhi (1982)
So the kid would learn how honesty pays.กำลังพาเด็กๆไปโรงเรียนเหรอคะ Hero (1992)
Strangers with this kind of honesty make me go a big. rubbery one.ผู้คนก็มักจะคิดไปในแง่เลวร้ายสุดๆ ยินดีต้อนรับ, ทราวิส ขอต้อนรับ, ทราวิส Fight Club (1999)
I love honesty more than wealth.ฉันรักความซื่อสัตย์มากกว่าเงินทอง Malèna (2000)
Thank you, Edmund. I'm glad this creature got to see some honesty before he dies.ขอบใจ เอ็ดมันด์ ข้าดีใจที่สิ่งมีชีวิตนี้ยังคงซื่อสัตย์อยู่... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
When all else fails honesty works best.ไม่มีอะไรสู้ความซื่อสัตย์ได้หรอก Art of Seduction (2005)
Don't know if in your days such hoax is considered respect, but for our generation honesty is respect.เพิ่งรู้นะว่า รุ่นพ่อเขาเรียกความตอแหล ว่าความเคารพ แต่รุ่นผม ความซื่อสัตย์ต่างหากที่เขาเรียกความเคารพ Art of Seduction (2005)
- Honesty always works best. - Yeah,that's true.พูดตรงๆ ดี่ที่สุด ใช่ ก็จริงอยู่ A Change Is Gonna Come (2007)
HONESTY MAY BE THE BEST POLICY IN SOME ZIP CODES,การพูดความจริงอาจเป็นการแสดงออกที่ดีที่สุดสำหรับบางคน Poison Ivy (2007)
In all honesty I can't say that charm has had a whole lot to do with it.ด้วยความสัตย์จริง ผมไม่คิดว่าเสน่ห์ของผมจะมาเกี่ยวอะไรในเรื่องนี้ No Country for Old Men (2007)
But the effect of all this honesty was rather pitiless.แต่ผลกระทบทั้งหมดของความจริงนี้ มันค่อนข้างจะโหดร้าย Atonement (2007)
Passion, honesty and competence.ความหลงใหล ความซื่อสัตย์ และความสามารถ It Might Get Loud (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honestyAll the people praised him for his honesty.
honestyAmericans admire Lincoln for his honesty.
honestyHe didn't believe that honesty is the best policy.
honestyHe does not have a particle of honesty in him.
honestyHe expressed his belief in her honesty.
honestyHe gains many friends through his honesty.
honestyHe is a model of honesty.
honestyHe is honesty itself.
honestyHe paid all his debts, which is the proof of his honesty.
honestyHe praised the girl for her honesty.
honestyHe praised the pupil for his honesty.
honestyHer honesty is beyond question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสัตย์[N] honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
อาชวะ[N] rectitude, See also: honesty, Thai definition: ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา, ความมีสัตย์
ความจริงใจ[N] sincerity, See also: honesty, frankness, genuineness, Syn. ความสุจริตใจ, ความบริสุทธิ์ใจ, Example: การมีความจริงใจต่อกันทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
ความซื่อตรง[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อ, ความสุจริต, Ant. ความทุจริต, Example: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ
ความซื่อ[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, Ant. ความทุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, Example: เขามีความซื่ออยู่ในตัวมาตลอดจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มภัยให้เขาเป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจริงใจ[n.] (khwām jingjai) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness   FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
ความสุจริต[n.] (khwām sutjarit) EN: honesty ; good faith   FR: bonne foi [f]
สัตย์[n.] (sat) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity   FR: honnêteté [f] ; loyauté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HONESTY AA1 N AH0 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honesty (n) ˈɒnɪstiː (o1 n i s t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
愚直[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness [Add to Longdo]
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P) [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
真率[しんそつ, shinsotsu] (adj-na,n) honesty; sincerity; frankness [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) [Add to Longdo]
正直の頭に神宿る[しょうじきのこうべにかみやどる, shoujikinokoubenikamiyadoru] (exp) (id) Honesty is the best policy; Honesty pays [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honesty \Hon"es*ty\, n. [OE. honeste, oneste, honor, OF.
   honest['e], onest['e] (cf. F. honn[^e]tet['e]), L. honestas.
   See {Honest}, a.]
   1. Honor; honorableness; dignity; propriety; suitableness;
    decency. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       She derives her honesty and achieves her goodness.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being honest; probity; fairness
    and straightforwardness of conduct, speech, etc.;
    integrity; sincerity; truthfulness; freedom from fraud or
    guile.
    [1913 Webster]
 
       That we may lead a quiet and peaceable life in all
       godliness and honesty.        --1 Tim. ii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   3. Chastity; modesty. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To lay . . . siege to the honesty of this Ford's
       wife.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Satin flower; the name of two cruciferous herbs
    having large flat pods, the round shining partitions of
    which are more beautiful than the blossom; -- called also
    {lunary} and {moonwort}. {Lunaria biennis} is common
    honesty; {Lunaria rediva} is perennial honesty.
 
   Syn: Integrity; probity; uprightness; trustiness;
     faithfulness; honor; justice; equity; fairness; candor;
     plain-dealing; veracity; sincerity.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lunaria \Lunaria\ prop. n.
   A small genus of European herbs of the mustard family,
   including the herb {honesty} ({Lunaria annua}), which is also
   called {moonwort} and {lunary}.
 
   Syn: genus {Lunaria}.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honesty
   n 1: the quality of being honest [syn: {honesty}, {honestness}]
      [ant: {dishonesty}]
   2: southeastern European plant cultivated for its fragrant
     purplish flowers and round flat papery silver-white seedpods
     that are used for indoor decoration [syn: {honesty}, {silver
     dollar}, {money plant}, {satin flower}, {satinpod}, {Lunaria
     annua}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top