Search result for

conception

(54 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conception-, *conception*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conception[N] การเข้าใจ, Syn. apprehension, comprehension
conception[N] การเริ่มต้น
conception[N] ความคิด, See also: กรอบความคิด, Syn. idea, notion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
misconception(มิสคันเซพ'เชิน) n. ความคิดเห็นที่ผิด,การเข้าใจผิด
preconception(พรีคันเซพ'เชิน) n. ความคิดที่มีอยู่ก่อน,ข้อคิดเห็นที่เสนอไว้ก่อน,อคติ., Syn. bias

English-Thai: Nontri Dictionary
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
misconception(n) ความเข้าใจผิด,ความเห็นผิด
preconception(n) ความคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conception๑. การเริ่มตั้งท้อง๒. แนวคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conceptionการเริ่มตั้งครรภ์, การปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conceptionปฏิสนธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conception delayช่วงก่อนตั้งครรภ์ครั้งแรก [ดู first pregnancy interval] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conception rateอัตราตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conceptionปฎิสนธิ [การแพทย์]
Conception Controlการคุมกำเนิด [การแพทย์]
Conception Productsสิ่งปฏิสนธิ [การแพทย์]
Conception Rate, Cumulativeอัตราสะสมของการปฏิสนธิ [การแพทย์]
Conception Variablesปัจจัยที่ยังผลต่อการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Conception, Mechanism ofกลไกของการปฏิสนธิ [การแพทย์]
Conceptional Rateอัตราการตั้งครรภ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We got ourselves another immaculate conception.มีคนทำบาปกันอีกแล้วล่ะ Ballad (2009)
We got ourselves another immaculate conception.มีคนทำบาปกันอีกแล้วล่ะ Preggers (2009)
And second of all, that would be the immaculate fucking conception, since I haven't been with anyone since Quinn.และอย่างที่สอง และนั่นคงจะเป็นเรื่อง ที่โคตรจะตลกที่สุดเลย เพราะฉันไม่ได้มีอะไรกับใคร ตั้งแต่เลิกกับควินน์แล้ว Ricochet Rabbit (2011)
Yes, but... what if there is, in fact, a conception?ใช่ แต่.. แล้วถ้าเกิดมัน.. จริงๆแล้วมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น Spooky Little Girl (2011)
A perversion of the Immaculate Conception.เป็นเรื่องผิดธรรมชาติของการตั้งครรภ์บริสุทธิ์ Spooky Little Girl (2011)
♪ It's immaculate conceptionมันเป็นการปฏิสนธิที่บริสุทธิ์ Christmas Help (2012)
How can someone so consumed by the idea of his family have any conception what his actual family was doing?Ѻ xn The Children (2014)
Beyond conception his unmeasured strength.นอกเหนือจากความคิดของเขา ไม่สามารถวัดความแข็งแรง In the Heart of the Sea (2015)
You have no conception of how reckless... you have been.เจ้านึกไม่ออกหรอกว่าเจ้าทำเรื่องเสี่ยง... ร้ายแรงขนาดไหน Alice Through the Looking Glass (2016)
Dante defined our modern conception of hell.ดันเตให้คำนิยามนรก ที่เป็นแนวคิดของเราในปัจจุบัน Inferno (2016)
A new romantic interest will be introduced. I'm determined that TVs first on-air conception will take place.แล้วจะมีรักใหม่โรแมนติกเข้ามา และผมจะยืนหยัดถ่ายทอดสดต่อไป The Truman Show (1998)
If offered us all a free and fair conception... of French film culture....ถ้าให้ข้อเสนอที่ ยุติธรรม และมีอิสระ... แก่วัฒนธรรมของภาพยนต์ฝรั่งเศส The Dreamers (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthithi) EN: mistaken notion ; wrong idea/concept/view ; misconception   FR: hérésie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEPTION    K AH0 N S EH1 P SH AH0 N
CONCEPTIONS    K AH0 N S EH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conception    (n) (k @1 n s e1 p sh @ n)
conceptions    (n) (k @1 n s e1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Idee {f}; Gedanke {m} | Ideen {pl}conception | conceptions [Add to Longdo]
Menschenbild {n}conception of man; idea of man [Add to Longdo]
Empfängnis {f}; Konzeption {f} [med.] | Empfängnisse {pl} | die Unbefleckte Empfängnis [relig.]conception | conceptions | the Immaculate Conception [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンセプション[, konsepushon] (n) conception [Add to Longdo]
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur) [Add to Longdo]
懐胎[かいたい, kaitai] (n,vs) conception; becoming pregnant; pregnancy [Add to Longdo]
懐妊[かいにん, kainin] (n,vs) pregnancy; conception [Add to Longdo]
環太平洋構想[かんたいへいようこうそう, kantaiheiyoukousou] (n) the Pacific Rim conception [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P) [Add to Longdo]
危険日[きけんび, kikenbi] (n) (See 安全日) dangerous day (one on which conception is likely to occur) [Add to Longdo]
構想[こうそう, kousou] (n,vs) plan; plot; idea; conception; (P) [Add to Longdo]
構想力[こうそうりょく, kousouryoku] (n) power of conception; conceptual ability [Add to Longdo]
作意[さくい, sakui] (n) idea; design; motif; conception; intention [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
想像力[xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] conception; imagination, #26,810 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conception \Con*cep"tion\, n. [F. conception, L. conceptio, fr.
   concipere to conceive. See {Conceive}.]
   1. The act of conceiving in the womb; the initiation of an
    embryonic animal life.
    [1913 Webster]
 
       I will greaty multiply thy sorrow and thy
       conception.              --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being conceived; beginning.
    [1913 Webster]
 
       Joy had the like conception in our eyes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The power or faculty of apprehending of forming an idea in
    the mind; the power of recalling a past sensation or
    perception.
    [1913 Webster]
 
       Under the article of conception, I shall confine
       myself to that faculty whose province it is to
       enable us to form a notion of our past sensations,
       or of the objects of sense that we have formerly
       perceived.              --Stewart.
    [1913 Webster]
 
   4. The formation in the mind of an image, idea, or notion,
    apprehension.
    [1913 Webster]
 
       Conception consists in a conscious act of the
       understanding, bringing any given object or
       impression into the same class with any number of
       other objects or impression, by means of some
       character or characters common to them all.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   5. The image, idea, or notion of any action or thing which is
    formed in the mind; a concept; a notion; a universal; the
    product of a rational belief or judgment. See {Concept}.
    [1913 Webster]
 
       He [Herodotus] says that the sun draws or attracts
       the water; a metaphorical term obviously intended to
       denote some more general and abstract conception
       than that of the visible operation which the word
       primarily signifies.         --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   6. Idea; purpose; design.
    [1913 Webster]
 
       Note this dangerous conception.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Conceit; affected sentiment or thought. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He . . . is full of conceptions, points of epigram,
       and witticism.            --Dryden.
 
   Syn: Idea; notion; perception; apprehemsion; comprehension.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conception
   n 1: an abstract or general idea inferred or derived from
      specific instances [syn: {concept}, {conception},
      {construct}] [ant: {misconception}]
   2: the act of becoming pregnant; fertilization of an ovum by a
     spermatozoon
   3: the event that occurred at the beginning of something; "from
     its creation the plan was doomed to failure" [syn:
     {creation}, {conception}]
   4: the creation of something in the mind [syn: {invention},
     {innovation}, {excogitation}, {conception}, {design}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top