ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proficiency

P R AH0 F IH1 SH AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proficiency-, *proficiency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proficiency(n) ความช่ำชอง, See also: ความเจนจัด, ความสามารถ, Syn. skill, knowledge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proficiency(โพรฟิช'เชินซี) n. ประสิทธิภาพ, ความเชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว, Syn. competence

English-Thai: Nontri Dictionary
proficiency(n) ประสิทธิภาพ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว, ความสามารถ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this is part of your proficiency evaluationและนี่เป็นส่วนหนึ่งในการวัดผล ความเชี่ยวชาญของคุณ Art Imitates Life (2008)
Well, that would definitely explain this guy's proficiency at burning.นั่นอธิบายเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญ ในการเผาได้อย่างดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proficiencyHe has increased his proficiency in English greatly.
proficiencyHer proficiency in English rapidly improved.
proficiencyThe letters STEP stand for the Society for Testing English Proficiency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเก่ง(n) expert, See also: proficiency, skill, competence, masterfulness, Syn. ความชำนาญ, ความจัดเจน, ความเชี่ยวชาญ, Example: ผู้คนยกย่องความเก่งทางวิททยาศาสตร์ของเขา
ความเจนจัด(n) skill, See also: proficiency, ability, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความจัดเจน, ความช่ำชอง, Example: นักกีฬาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เพราะความเจนจัดในเกมกีฬา
ความชำนาญ(n) expert, See also: proficiency, skill, competence, masterfulness, Syn. ความเก่ง, ความจัดเจน, ความเชี่ยวชาญ, ความชำนิชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]
ฝีไม้ลายมือ[fīmailāimeū] (n) EN: skill ; ability ; proficiency
ความเชี่ยวชาญ[khwām chīochān] (n) EN: expertise ; proficiency
ความสันทัด[khwām santhat] (n) EN: experience ; skill ; proficiency
ความถนัด[khwām thanat] (n) EN: skill ; ability ; proficiency ; expertness ; aptitude  FR: aptitude [ f ] ; capacité [ f ]
วุฒิบัตร[wutthibat] (n, exp) EN: certificate of proficiency

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFICIENCY P R AH0 F IH1 SH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proficiency (n) prˈəfˈɪʃənsiː (p r @1 f i1 sh @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Können { n }; Kenntnisse { pl } | große Fertigkeiten in etw. erlangenproficiency | to achieve great proficiency in sth. [Add to Longdo]
Leistungsnachweis { m }proficiency certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
熟練[じゅくれん, jukuren] (n, vs, adj-no) skill; dexterity; proficiency; (P) #19,738 [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n, vs) (1) { Buddh } dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
英検[えいけん, eiken] (n) (abbr) (See 英語検定試験) English proficiency examination; English proficiency test [Add to Longdo]
英語基礎能力試験[えいごきそのうりょくしけん, eigokisonouryokushiken] (n) English Language Proficiency Test; TOEFL [Add to Longdo]
英語検定試験[えいごけんていしけん, eigokenteishiken] (n) English proficiency examination; English proficiency test [Add to Longdo]
漢字習熟度検定[かんじしゅうじゅくどけんてい, kanjishuujukudokentei] (n) kanji proficiency test [Add to Longdo]
漢熟検[かんじゅくけん, kanjukuken] (n) (abbr) (See 漢字習熟度検定) kanji proficiency test [Add to Longdo]
実力テスト[じつりょくテスト, jitsuryoku tesuto] (n) proficiency test [Add to Longdo]
実力試験[じつりょくしけん, jitsuryokushiken] (n) proficiency test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proficience \Pro*fi"cience\, Proficiency \Pro*fi"cien*cy\, n.
   The quality of state of being proficient; advance in the
   acquisition of any art, science, or knowledge; progression in
   knowledge; improvement; adeptness; as, to acquire proficiency
   in music.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proficiency
   n 1: the quality of having great facility and competence
   2: skillfulness in the command of fundamentals deriving from
     practice and familiarity; "practice greatly improves
     proficiency" [syn: {proficiency}, {technique}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top