Search result for

although

(56 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -although-, *although*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
although[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though

English-Thai: Nontri Dictionary
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although I love henry viii, I prefer sir thomas more.ถึงดิฉันจะรัก Henry ที่7 แต่ฉันปลื้ม Sir thomas มากกว่าน่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Oh, that's right. I forgot about that, although I've got this really funny feelingอ้อ ใช่สิ ผมลืมไปเลย, ผมมีความรู้สึกสนุกๆว่า Committed (2008)
Although a completely predictable one.จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ คำทำนายที่ 1 Joy (2008)
Although I am not wearing them tonight, as you can see.แม้คืนนี้ชั้นจะไม่ได้ใส่มัน อย่างที่คุณเห็นตอนนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Although, being buried alive is a pretty good alibi.แต่ก็ การถูกฝังทั้งเป็นอยู่ถือเป็นข้อแก้ตัวที่ดี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Although he is not my biological son, my Ja Dolจะให้ข้าพักได้ไง? ถึงเขาจะไม่ใช่ลูกในไส้ของข้า จาโดของข้า Iljimae (2008)
Although those kids had never learned to play musical instruments, they learned quickly, because kids have no fear.เด็กที่ไม่เคยเรียนรู้การเล่นดนตรีมาก่อน จะเรียนรู้ได้เร็ว เพราะพวกเขาไม่ได้มีความกลัวอะไรเลย Beethoven Virus (2008)
Although she never did and nobody ever came to visit her.แม้ว่าเธอจะไม่เคยออกไป และก็ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเธอเลยก็ตาม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Although the future is a little bit frighteningAlthough the future is a little bit frightening Kung Fu Panda (2008)
Although the future is a little bit frighteningAlthough the future is a little bit frightening Kung Fu Panda (2008)
Although the future is a little bit frighteningAlthough the future is a little bit frightening Kung Fu Panda (2008)
Although the future is a little bit frighteningAlthough the future is a little bit frightening Kung Fu Panda (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
althoughAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
althoughAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
althoughAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
althoughAlthough Bob was in disguise, I recognized him at a glance.
althoughAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
althoughAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
althoughAlthough Eri's suitcase looks heavy, it's actually very light.
althoughAlthough he had many toys, his greed made him want more.
althoughAlthough he is elderly, he looks young.
althoughAlthough he is over 70, he is still active.
althoughAlthough he is rich he works very hard.
althoughAlthough he is very old, he is strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้[CONJ] though, See also: although, even though, if, Syn. ถ้าแม้, แม้ว่า, ถึงแม้
ทั้งๆ ที่[CONJ] in spite of, See also: although, despite, though, even though, even if, Syn. ทั้งที่, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, Example: อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติคนส่วนใหญ่จึงนิยมรับราชการทั้งๆ ที่รู้ว่าเงินเดือนน้อย, Thai definition: เป็นสันธานที่แสดงว่ายอมรับข้อเท็จจริง
ถึงกระนั้นก็ตาม[CONJ] nevertheless, See also: although, though, even though, Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Example: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน
ถึงแม้[CONJ] though, See also: although, Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, Example: ถึงแม้ตูมตามยังเป็นเด็กอยู่ แต่เขามีความสามารถเท่าผู้ใหญ่บางคน, Thai definition: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง
ทั้งๆ[CONJ] though, See also: although, even though, despite, in spite of, Syn. ในขณะที่, Example: เธอมันเลี้ยงไม่เชื่อง ริจะมีชู้ ทั้งๆ ผัวก็ยังอยู่ทนโท่
ทั้งๆ[CONJ] though, See also: although, even though, despite, in spite of, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, แม้, Example: ทั้งๆ ที่มีงานทำแล้ว แต่วิไลก็ยังขอเงินแม่ใช้อยู่
ทั้งๆ ที่[CONJ] although, See also: though, even though, even if, notwithstanding, while, despite, in spite of, Example: ทั้งๆ ที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล แต่เขาก็พยายามร่าเริง ไม่กังวล, Thai definition: ในขณะที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม้ว่า[X] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite   FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ทั้ง ๆ[conj.] (thang-thang) EN: though ; although ; even though ; despite ; in spite   
ทั้ง ๆ ที่[conj.] (thang-thang thī) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if   FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding   FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré
ถึงแม้[conj.] (theungmaē) EN: though ; although   FR: quoique ; bien que
ถึงแม้ว่า [conj.] (theungmaē wā) EN: although ; even tough   FR: quoique ; bien que

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTHOUGH    AO2 L DH OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
although    (cc) (oo1 l dh ou1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虽然[suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ, / ] although; even though; even if, #253 [Add to Longdo]
[suī, ㄙㄨㄟ, / ] although; even though, #1,827 [Add to Longdo]
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);, #800,950 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けど(P);けれども(P);けれど(P);けども[, kedo (P); keredomo (P); keredo (P); kedomo] (conj,prt) but; however; although; (P) [Add to Longdo]
ところを(P);とこを[, tokorowo (P); tokowo] (prt,conj) although (it is a certain time or something is in a certain condition); (P) [Add to Longdo]
とは言え[とはいえ, tohaie] (conj) (uk) though; although; be that as it may; nonetheless [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
と言っても[といっても, toittemo] (conj) (uk) although I say; although one might say; although called; (P) [Add to Longdo]
にして[, nishite] (exp) (1) only; just because; (2) although; even; (3) at (place, time); in (time span) [Add to Longdo]
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
ものの[, monono] (prt) but; although; (P) [Add to Longdo]
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish .... [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Although \Al*though"\, conj. [All + though; OE. al thagh.]
   Grant all this; be it that; supposing that; notwithstanding;
   though.
   [1913 Webster]
 
      Although all shall be offended, yet will not I. --Mark
                          xiv. 29.
   [1913 Webster]
 
   Syn: {Although}, {Though}.
 
   Usage: Although, which originally was perhaps more emphatic
      than though, is now interchangeable with it in the
      sense given above. Euphonic consideration determines
      the choice.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top