ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

standing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standing-, *standing*, stand
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
standing(n) ตำแหน่ง, See also: จุดยืน
standing joke(idm) เรื่องตลก, See also: เรื่องขำ
standing room(n) จุดยืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
standing(สแทน'ดิง) n. ตำแหน่ง, ฐานะ, ชื่อเสียง, ความยาวนาน, จุดยืน, ที่ยืน. adj. ตั้งตรง, แนวตรง, ท่ายืน, นิ่ง, คงที่, อยู่นิ่ง, ไม่ไหล, ต่อเนื่อง, มาตรฐาน, มีผลในระยะยาว, เตรียมพร้อม, สำรอง, ประจำการ, Syn. status, rank, place
standing roomn. ตำแหน่งที่ยืน, จุดยืน
freestandingadj. อิสระ, ซึ่งยืนหรือตั้งอยู่อย่างอิสระ
longstanding(ลอง'สแทนดิง) adj. นาน, ยาวนาน, See also: lasting, Syn. long, Ant. short lived
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด, ความไม่สามารถจะเข้าใจได้, ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
notwithstanding(นอทวิธสแทน'ดิง) prep. โดยไม่คำนึงถึง, แต่กระนั้นก็ตาม, แม้ว่า. -adv. อย่างไรก็ตาม, ก็เถอะ, Syn. nevertheless, yet
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น, สำคัญโผล่ออก, นูนออก, ยังไม่ได้ชำระ, ยังคงเป็นอยู่, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n., adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ, การเข้าใจ, ความสามารถในการเข้าใจ, สติปัญญา, ความรู้, เชาวน์, ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence, intellect, agreement
upstanding(อัพสแทน'ดิง) adj. ตั้งตรง, ยืนตรง, สะโอดสะอง, ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา., See also: upstandingness n., Syn. upright

English-Thai: Nontri Dictionary
standing(adj) มั่นคง, คงที่, แน่นอน, ตายตัว, นิ่ง
standing(n) ชื่อเสียง, ฐานะ, ความนิยม, ตำแหน่ง, จุดยืน
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด, การตีความผิด
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม
notwithstanding(pre) แม้กระนั้น, แม้ว่า, แต่กระนั้นก็ตาม
outstanding(adj) มีชื่อ, เด่น, สำคัญ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่เสร็จ
understanding(n) ความเข้าใจ, ปัญญา, เชาวน์, สมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
standing armyกองทัพประจำการ [ ดู regular army และ regular forces ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standing byการรู้แล้วนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing chargesค่าใช้จ่ายคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing committeeคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standing committeeคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา (นิติบัญญัติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing muteการปฏิเสธโดยการนิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing order๑. คำสั่งของสภา๒. คำสั่งประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standing ordersระเบียบข้อบังคับ (ของสภาหรือของศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing waveคลื่นนิ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
standing arrangementแนวปฏิบัติที่วางไว้ [การทูต]
Standing Waterแหล่งน้ำนิ่ง, Example: สระน้ำ หนอง (คือ แหล่งน้ำอยู่ตามป่า และทุ่ง) บึง (คือ แอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำขังตลอดปี) และทะเลสาบ (คือ ห้วงน้ำใหญ่คล้ายบึง แต่โตกว่า) เป็นลักษณะของระบบนิเวศน้ำจืดที่มีพื้นผิวหน้ากว้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น แหล่งน้ำที่แยกออกจากแหล่งน้ำอื่น แต่หลายแห่งอาจรับน้ำจากแม่น้ำ ลำคลองเป็นครั้งคราว เป้นระบบนิเวศที่มีโอกาสเสียสมดุลได้ง่ายหากได้รับของเสียลงไปในระบบ แต่อย่างไรก็ตาม พืชน้ำ (Aquatic Plants) ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งจะเป็นกลไกการปรับสมดุลโดยการนำแร่ธาตุของเสีย นั้นไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต ขณะเดียวกันก็ให้ออกซิเจนที่ได้รับจากกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะช่วยทำให้แหล่งน้ำนิ่งมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น สามารถแบ่งขอบเขตของแหล่งน้ำนิ่งตามหลักนิเวศวิทยาได้ 3 เขต คือ Littoral Zone, Limnetic Zone และ Profundal Zone [สิ่งแวดล้อม]
Standing waveคลื่นทรงตัว [อุตุนิยมวิทยา]
standing waveคลื่นนิ่ง, คลื่นที่เกิดจากการรวมของคลื่น 2 ขบวนที่มีความยาวคลื่นและความถี่เท่ากัน เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม คลื่นนิ่งมีตำแหน่งบัพและปฏิบัพคงที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
standing army(n) กองทัพประจำการ
Standing Invitation(n, jargon) การออกคำเชิญอย่างถาวร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are standing bу a wishing wellเรากำลังยืนอยู่ด้วยกันที่ต้องการ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What are you standing there for?ยังยืนหาอะไรอยู่อีก ไม่ได้ยินที่ผมพูดรึไง Rebecca (1940)
I remember her standing here holding out her hand for the photograph.ผมจําได้ว่าหล่อนยืนตรงนี้ ยื่นมือออกรับภาพถ่าย Rebecca (1940)
There's no point standing around all over the place.มีจุดยืนอยู่รอบ ๆ ทั่วสถานที่ไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
This gentleman has been standing alone against us.สุภาพบุรุษนี้ได้รับการยืนอยู่คนเดียวกับเรา 12 Angry Men (1957)
- It says standing by. - (Yells) Stand by!มันบอกว่ายืนอยู่ รอ Help! (1965)
Wanted in 15 counties of this state the condemned standing before us...มีประกาศจับจาก 15 เขตในรัฐนี้... ...ผู้ต้องหาที่ยืนตรงหน้าเรา... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm standing on your hair.ที่บอกว่า? How I Won the War (1967)
Just remember my standing orders.สิ่งปกติ How I Won the War (1967)
Sheepdog... standing in the rainสุนัขที่ยืนอยู่ในสายฝน Yellow Submarine (1968)
And we've had them here, standing precisely where you are now.และเรานํามาสอบสวน นํามายืนตรงที่คุณยืน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Instead of thinking of my needs, you're standing there doing what you want to do, which is stare at me.แทนที่จะคิดถึงความต้องการของฉัน เธอกลับยืนอยู่ตรงนั้นทำสิ่งที่เธออยากทำ จ้องมองฉัน The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
standingA broken-down car was standing in the middle of the road.
standingAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
standingAs the train was crowded, I kept standing all the way to Kyoto.
standingA tall boy is standing at the gate.
standingA truck was standing in the middle of the road.
standingAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
standingBritish people are used to standing in queues.
standingBut there are always some cheap standing tickets for the finals which you can buy on the day.
standingBy the time our long conversation was over, Mother was tired of standing.
standingCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
standingCan you keep standing on one of your legs with closed eyes for a minute?
standingDo you have any standing room?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ยืนต้น(n) standing timber
ยศอย่าง(n) standing on one's dignity, See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness, Syn. การถือยศถือศักดิ์, Thai Definition: การทำตามแบบอย่างผู้มียศ, การถือยศถือศักดิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เด่น[den] (adj) EN: significant ; superior ; outstanding  FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีมาก[dī māk] (adj) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great  FR: excellent ; remarquable
โดยเข้าใจผิด[dōi khaojai phit] (adv) EN: due to a misunderstanding
เจ๋ง[jeng] (x) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic  FR: fantastique ; remarquable ; excellent
การเข้าใจตื้น ๆ[kān khaojai teūn-teūn] (n, exp) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding
การถือยศถือศักดิ์[kān theūyottheūsak] (n) EN: standing on ones dignity
คณะกรรมการถาวร[khanakammakān thāwøn] (n, exp) EN: standing committee  FR: comité permanent [ m ]
คั่งค้าง[khangkhang] (adj) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears
ขนลุก[khon luk] (v, exp) EN: have hair standing on end  FR: avoir la chair de poule

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
standing
standings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
standing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常委会[cháng wěi huì, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ,    /   ] standing committee #10,820 [Add to Longdo]
肃立[sù lì, ㄙㄨˋ ㄌㄧˋ,   /  ] standing tall and majestic (of physical object such as trees) #44,712 [Add to Longdo]
驻波[zhù bō, ㄓㄨˋ ㄅㄛ,   /  ] standing wave #92,246 [Add to Longdo]
立像[lì xiàng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄤˋ,  ] standing image (of a Buddha or saint) #102,183 [Add to Longdo]
傲立[ào lì, ㄠˋ ㄌㄧˋ,  ] standing proud [Add to Longdo]
常务委员会[cháng wù wěi yuán huì, ㄔㄤˊ ㄨˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ,      /     ] standing committee (e.g. of National People's Congress) [Add to Longdo]
竖式[shù shì, ㄕㄨˋ ㄕˋ,   /  ] standing; vertical [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauerauftrag { m } | Daueraufträge { pl }standing order | standing orders [Add to Longdo]
Geschäftsordnung { f } (Parlament)standing orders [Add to Longdo]
Menhir { m } [ hist. ]standing stone [Add to Longdo]
Satzung { f }standing rule [Add to Longdo]
Stand { m }standing position [Add to Longdo]
Stehfalz { m }standing seam [Add to Longdo]
Stehplatz { m }standing place [Add to Longdo]
Stehplatz { m }standing room [Add to Longdo]
Stehwellenverhältnis { n } [ techn. ]standing wave ratio [Add to Longdo]
beispringendstanding by [Add to Longdo]
bewährendstanding the test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
理解[りかい, rikai] (n, vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) #755 [Add to Longdo]
合意[ごうい, goui] (n, vs, adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P) #1,184 [Add to Longdo]
分かり(P);解り;判り;分り[わかり, wakari] (n) understanding; comprehension; (P) #1,996 [Add to Longdo]
のに[noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) #1,999 [Add to Longdo]
[せい(P);しょう(ok);そう(ok), sei (P); shou (ok); sou (ok)] (n) (1) hereditary title (used in ancient Japan to denote rank and political standing); (2) (arch) clan #2,497 [Add to Longdo]
[せい(P);しょう(ok);そう(ok), sei (P); shou (ok); sou (ok)] (n) (1) surname; family name; (2) (せい only) (See 姓・かばね) hereditary title (used in ancient Japan to denote rank and political standing); (P) #2,497 [Add to Longdo]
誤解[ごかい, gokai] (n, vs) misunderstanding; (P) #3,136 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
継続発注[けいぞくはっちゅう, keizokuhacchuu] standing order [Add to Longdo]
利用者誤り指示未完了[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding [Add to Longdo]
利用者誤り要求未完了[りようしゃあやまりようきゅうみかんりょう, riyoushaayamariyoukyuumikanryou] User error request outstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stand \Stand\ (st[a^]nd), v. i. [imp. & p. p. {Stood}
   (st[oo^]d); p. pr. & vb. n. {Standing}.] [OE. standen; AS.
   standan; akin to OFries. stonda, st[=a]n, D. staan, OS.
   standan, st[=a]n, OHG. stantan, st[=a]n, G. stehen, Icel.
   standa, Dan. staae, Sw. st[*a], Goth. standan, Russ. stoiate,
   L. stare, Gr. 'ista`nai to cause to stand, sth^nai to stand,
   Skr. sth[=a]. [root]163. Cf. {Assist}, {Constant},
   {Contrast}, {Desist}, {Destine}, {Ecstasy}, {Exist},
   {Interstice}, {Obstacle}, {Obstinate}, {Prest}, n., {Rest}
   remainder, {Solstice}, {Stable}, a. & n., {Staff}, {Stage},
   {Stall}, n., {Stamen}, {Stanchion}, {Stanza}, {State}, n.,
   {Statute}, {Stead}, {Steed}, {Stool}, {Stud} of horses,
   {Substance}, {System}.]
   1. To be at rest in an erect position; to be fixed in an
    upright or firm position; as:
    (a) To be supported on the feet, in an erect or nearly
      erect position; -- opposed to {lie}, {sit}, {kneel},
      etc. "I pray you all, stand up!" --Shak.
    (b) To continue upright in a certain locality, as a tree
      fixed by the roots, or a building resting on its
      foundation.
      [1913 Webster]
 
         It stands as it were to the ground yglued.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         The ruined wall
         Stands when its wind-worn battlements are gone.
                          --Byron.
      [1913 Webster]
 
   2. To occupy or hold a place; to have a situation; to be
    situated or located; as, Paris stands on the Seine.
    [1913 Webster]
 
       Wite ye not where there stands a little town?
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To cease from progress; not to proceed; to stop; to pause;
    to halt; to remain stationary.
    [1913 Webster]
 
       I charge thee, stand,
       And tell thy name.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The star, which they saw in the east, went before
       them, till it came and stood over where the young
       child was.              --Matt. ii. 9.
    [1913 Webster]
 
   4. To remain without ruin or injury; to hold good against
    tendencies to impair or injure; to be permanent; to
    endure; to last; hence, to find endurance, strength, or
    resources.
    [1913 Webster]
 
       My mind on its own center stands unmoved. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To maintain one's ground; to be acquitted; not to fail or
    yield; to be safe.
    [1913 Webster]
 
       Readers by whose judgment I would stand or fall.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   6. To maintain an invincible or permanent attitude; to be
    fixed, steady, or firm; to take a position in resistance
    or opposition. "The standing pattern of their imitation."
    --South.
    [1913 Webster]
 
       The king granted the Jews . . . to gather themselves
       together, and to stand for their life. --Esther
                          viii. 11.
    [1913 Webster]
 
   7. To adhere to fixed principles; to maintain moral
    rectitude; to keep from falling into error or vice.
    [1913 Webster]
 
       We must labor so as to stand with godliness,
       according to his appointment.     --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   8. To have or maintain a position, order, or rank; to be in a
    particular relation; as, Christian charity, or love,
    stands first in the rank of gifts.
    [1913 Webster]
 
   9. To be in some particular state; to have essence or being;
    to be; to consist. "Sacrifices . . . which stood only in
    meats and drinks." --Heb. ix. 10.
    [1913 Webster]
 
       Accomplish what your signs foreshow;
       I stand resigned, and am prepared to go. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Thou seest how it stands with me, and that I may not
       tarry.                --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   10. To be consistent; to agree; to accord.
     [1913 Webster]
 
        Doubt me not; by heaven, I will do nothing
        But what may stand with honor.    --Massinger.
     [1913 Webster]
 
   11. (Naut.) To hold a course at sea; as, to stand from the
     shore; to stand for the harbor.
     [1913 Webster]
 
        From the same parts of heaven his navy stands.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. To offer one's self, or to be offered, as a candidate.
     [1913 Webster]
 
        He stood to be elected one of the proctors of the
        university.             --Walton.
     [1913 Webster]
 
   13. To stagnate; not to flow; to be motionless.
     [1913 Webster]
 
        Or the black water of Pomptina stands. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   14. To measure when erect on the feet.
     [1913 Webster]
 
        Six feet two, as I think, he stands. --Tennyson.
     [1913 Webster]
 
   15. (Law)
     (a) To be or remain as it is; to continue in force; to
       have efficacy or validity; to abide. --Bouvier.
     (b) To appear in court. --Burrill.
       [1913 Webster]
 
   16. (Card Playing) To be, or signify that one is, willing to
     play with one's hand as dealt.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Stand by} (Naut.), a preparatory order, equivalent to {Be
    ready}.
 
   {To stand against}, to oppose; to resist.
 
   {To stand by}.
     (a) To be near; to be a spectator; to be present.
     (b) To be aside; to be set aside with disregard. "In the
       interim [we] let the commands stand by neglected."
       --Dr. H. More.
     (c) To maintain; to defend; to support; not to desert;
       as, to stand by one's principles or party.
     (d) To rest on for support; to be supported by.
       --Whitgift.
     (e) To remain as a spectator, and take no part in an
       action; as, we can't just stand idly by while people
       are being killed.
 
   {To stand corrected}, to be set right, as after an error in a
    statement of fact; to admit having been in error.
    --Wycherley.
 
   {To stand fast}, to be fixed; to be unshaken or immovable.
 
   {To stand firmly on}, to be satisfied or convinced of.
    "Though Page be a secure fool, and stands so firmly on his
    wife's frailty." --Shak.
 
   {To stand for}.
     (a) To side with; to espouse the cause of; to support; to
       maintain, or to profess or attempt to maintain; to
       defend. "I stand wholly for you." --Shak.
     (b) To be in the place of; to be the substitute or
       representative of; to represent; as, a cipher at the
       left hand of a figure stands for nothing. "I will not
       trouble myself, whether these names stand for the
       same thing, or really include one another." --Locke.
     (c) To tolerate; as, I won't stand for any delay.
 
   {To stand in}, to cost. "The same standeth them in much less
    cost." --Robynson (More's Utopia).
 
       The Punic wars could not have stood the human race
       in less than three millions of the species. --Burke.
 
   {To stand in hand}, to conduce to one's interest; to be
    serviceable or advantageous.
 
   {To stand off}.
     (a) To keep at a distance.
     (b) Not to comply.
     (c) To keep at a distance in friendship, social
       intercourse, or acquaintance.
     (d) To appear prominent; to have relief. "Picture is best
       when it standeth off, as if it were carved." --Sir H.
       Wotton.
 
   {To stand off and on} (Naut.), to remain near a coast by
    sailing toward land and then from it.
 
   {To stand on} (Naut.), to continue on the same tack or
    course.
 
   {To stand out}.
     (a) To project; to be prominent. "Their eyes stand out
       with fatness." --Psalm lxxiii. 7.
     (b) To persist in opposition or resistance; not to yield
       or comply; not to give way or recede.
 
          His spirit is come in,
          That so stood out against the holy church.
                          --Shak.
 
   {To stand to}.
     (a) To ply; to urge; to persevere in using. "Stand to
       your tackles, mates, and stretch your oars."
       --Dryden.
     (b) To remain fixed in a purpose or opinion. "I will
       stand to it, that this is his sense." --Bp.
       Stillingfleet.
     (c) To abide by; to adhere to; as to a contract,
       assertion, promise, etc.; as, to stand to an award;
       to stand to one's word.
     (d) Not to yield; not to fly; to maintain, as one's
       ground. "Their lives and fortunes were put in safety,
       whether they stood to it or ran away." --Bacon.
     (e) To be consistent with; to agree with; as, it stands
       to reason that he could not have done so; same as
       {stand with}, below .
     (f) To support; to uphold. "Stand to me in this cause."
       --Shak.
 
   {To stand together}, to be consistent; to agree.
 
   {To stand to reason} to be reasonable; to be expected.
 
   {To stand to sea} (Naut.), to direct the course from land.
 
   {To stand under}, to undergo; to withstand. --Shak.
 
   {To stand up}.
     (a) To rise from sitting; to be on the feet.
     (b) To arise in order to speak or act. "Against whom,
       when the accusers stood up, they brought none
       accusation of such things as I supposed." --Acts xxv.
       18.
     (c) To rise and stand on end, as the hair.
     (d) To put one's self in opposition; to contend. "Once we
       stood up about the corn." --Shak.
 
   {To stand up for}, to defend; to justify; to support, or
    attempt to support; as, to stand up for the
    administration.
 
   {To stand upon}.
     (a) To concern; to interest.
     (b) To value; to esteem. "We highly esteem and stand much
       upon our birth." --Ray.
     (c) To insist on; to attach much importance to; as, to
       stand upon security; to stand upon ceremony.
     (d) To attack; to assault. [A Hebraism] "So I stood upon
       him, and slew him." --2 Sam. i. 10.
 
   {To stand with}, to be consistent with. "It stands with
    reason that they should be rewarded liberally." --Sir J.
    Davies.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Standing \Stand"ing\, a.
   1. Remaining erect; not cut down; as, standing corn.
    [1913 Webster]
 
   2. Not flowing; stagnant; as, standing water.
    [1913 Webster]
 
   3. Not transitory; not liable to fade or vanish; lasting; as,
    a standing color.
    [1913 Webster]
 
   4. Established by law, custom, or the like; settled;
    continually existing; permanent; not temporary; as, a
    standing army; legislative bodies have standing rules of
    proceeding and standing committees.
    [1913 Webster]
 
   5. Not movable; fixed; as, a standing bed (distinguished from
    a trundle-bed).
    [1913 Webster]
 
   {Standing army}. See {Standing army}, under {Army}.
 
   {Standing bolt}. See {Stud bolt}, under {Stud}, a stem.
 
   {Standing committee}, in legislative bodies, etc., a
    committee appointed for the consideration of all subjects
    of a particular class which shall arise during the session
    or a stated period.
 
   {Standing cup}, a tall goblet, with a foot and a cover.
 
   {Standing finish} (Arch.), that part of the interior
    fittings, esp. of a dwelling house, which is permanent and
    fixed in its place, as distinguished from doors, sashes,
    etc.
 
   {Standing order}
    (a) (Eccl.), the denomination (Congregational) established
      by law; -- a term formerly used in Connecticut. See
      also under {Order}.
    (a) (Com.) an order for goods which are to be delivered
      periodically, without the need for renewal of the
      order before each delivery.
 
   {Standing part}. (Naut.)
    (a) That part of a tackle which is made fast to a block,
      point, or other object.
    (b) That part of a rope around which turns are taken with
      the running part in making a knot or the like.
 
   {Standing rigging} (Naut.), the cordage or ropes which
    sustain the masts and remain fixed in their position, as
    the shrouds and stays, -- distinguished from {running
    rigging}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Standing \Stand"ing\, n.
   1. The act of stopping, or coming to a stand; the state of
    being erect upon the feet; stand.
    [1913 Webster]
 
   2. Maintenance of position; duration; duration or existence
    in the same place or condition; continuance; as, a custom
    of long standing; an officer of long standing.
    [1913 Webster]
 
       An ancient thing of long standing.  --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   3. Place to stand in; station; stand.
    [1913 Webster]
 
       I will provide you a good standing to see his entry.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I sink in deep mire, where there is no standing.
                          --Ps. lxix. 2.
    [1913 Webster]
 
   4. Condition in society; relative position; reputation; rank;
    as, a man of good standing, or of high standing.
    [1913 Webster]
 
   {Standing off} (Naut.), sailing from the land.
 
   {Standing on} (Naut.), sailing toward land.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 standing
   adj 1: having a supporting base; "a standing lamp"
   2: not created for a particular occasion; "a standing committee"
   3: (of fluids) not moving or flowing; "mosquitoes breed in
     standing water" [ant: {running(a)}]
   4: executed in or initiated from a standing position; "race from
     a standing start"; "a standing jump"; "a standing ovation"
     [ant: {running(a)}]
   5: (of persons) on the feet; having the torso in an erect
     position supported by straight legs; "standing room only"
     [ant: {seated}, {sitting}]
   6: permanent; "a standing army"
   n 1: social or financial or professional status or reputation;
      "of equal standing"; "a member in good standing"
   2: an ordered listing of scores or results showing the relative
     positions of competitors (individuals or teams) in a sporting
     event
   3: the act of assuming or maintaining an erect upright position

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top