ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purport

P ER1 P AO2 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purport-, *purport*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purport(vi) อ้างว่า, Syn. imply
purport(vt) อ้างว่า, Syn. imply
purport(vt) ตั้งใจที่จะทำ
purport(vi) ตั้งใจที่จะทำ
purport(n) ความหมาย, Syn. intent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purport(เพอพอร์ท', เพอ'พอร์ท) n. ความหมายข้อความ, วัตถุประสงค์, ใจความ. vt. แถลง, อ้างว่า, มีใจความ, มีประสงค์, Syn. profess, claim

English-Thai: Nontri Dictionary
purport(n) ความหมาย, ใจความ, ข้อความ, วัตถุประสงค์
purport(vt) มีความหมายว่า, อ้างว่า, เข้าใจว่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What the hell does it purport to describe?มันไม่สิ่งที่นรกตั้งใจที่จะอธิบาย? The Russia House (1990)
OR PURPORT MYSELF AS AN FBI AGENT.โอ้ พระเจ้า ฉันเพิ่งทำสิ่งเดียวกับพวกเขา House on Fire (2009)
I need you to contact the FBI, have them search the Sunday Magazine offices, locate Reed, and seize whatever evidence she purports to have.ฉันต้องการให้คุณติดต่อ FBI ให้เขาหาสำนักงานหนังสือ Sunday Magazine หาตัว รีด Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
And you're content to be repeatedly lied to by the man you purport to love.แต่กลับโดนโกหก โดยชายที่เธอรัก ว่าไงนะ? Bad Reputation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purportEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
purportThis letter purports to be his resignation.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PURPORT P ER1 P AO2 R T
PURPORT P ER0 P AO1 R T
PURPORTS P ER0 P AO1 R T S
PURPORTED P ER0 P AO1 R T IH0 D
PURPORTING P ER0 P AO1 R T IH0 NG
PURPORTEDLY P ER0 P AO1 R T IH0 D L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purport (n) pˈɜːʳpət (p @@1 p @ t)
purport (v) pˈəpˈɔːt (p @1 p oo1 t)
purports (v) pˈəpˈɔːts (p @1 p oo1 t s)
purported (v) pˈəpˈɔːtɪd (p @1 p oo1 t i d)
purporting (v) pˈəpˈɔːtɪŋ (p @1 p oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] purport [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旨(P);宗[むね, mune] (n) (1) center (centre); pillar; principle; (2) (旨 only) purport; gist; drift; meaning; (P) #2,781 [Add to Longdo]
称する[しょうする, shousuru] (vs-s, vt) (1) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport; (P) #7,561 [Add to Longdo]
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
アガリクス[agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
称す[しょうす, shousu] (v5s, vt) (1) (See 称する) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purport \Pur"port\, n. [OF. purport; pur, pour, for (L. pro) +
   porter to bear, carry. See {Port} demeanor.]
   [1913 Webster]
   1. Design or tendency; meaning; import; tenor.
    [1913 Webster]
 
       The whole scope and purport of that dialogue.
       Norris.
       With a look so piteous in purport
       As if he had been loosed out of hell. -- Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Disguise; covering. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For she her sex under that strange purport
       Did use to hide.           --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purport \Pur"port\, v. t. [imp. & p. p. {Purported}; p. pr. &
   vb. n. {Purporting}.] [OF. purporter, pourporter. See
   {Purport}, n.]
   To intend to show; to intend; to mean; to signify; to import;
   -- often with an object clause or infinitive.
   [1913 Webster]
 
      They in most grave and solemn wise unfolded
      Matter which little purported.      --Rowe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purport
   n 1: the intended meaning of a communication [syn: {intent},
      {purport}, {spirit}]
   2: the pervading meaning or tenor; "caught the general drift of
     the conversation" [syn: {drift}, {purport}]
   v 1: have the often specious appearance of being, intending, or
      claiming; "The letter purports to express people's opinion"
   2: propose or intend; "I aim to arrive at noon" [syn: {aim},
     {purpose}, {purport}, {propose}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top