ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prominent

P R AA1 M AH0 N AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prominent-, *prominent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prominent(adj) ที่ยื่นออกมา, Syn. protuberant, jutting, Ant. hallow, sunken
prominent(adj) สะดุดตา, See also: เตะตา, เด่นชัด
prominent(adj) มีชื่อเสียง, See also: โดดเด่น, Syn. noticeable, natable, famous
prominently(adv) อย่างที่ยื่นออกมา
prominently(adv) อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน, Syn. clearly
prominently(adv) อย่างมีชื่อเสียง, Syn. notably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prominent(พรอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค Idemo dalje (1982)
Prosecutor Kwon's from a very prominent family.อัยการควอนมาจากตระกูลผู้ดี Sweet 18 (2004)
I don't think I could let my daughter, who's lacking in so many ways, marry into your prominent family.ดิฉันไม่คิดว่าฉันจะปล่อยให้ลูกสาวฉันที่บกพร่องอย่างนี้ แต่งงานกับตระกูลที่มีชื่อเสียงของท่านได้หรอกค่ะ Sweet 18 (2004)
Several prominent party members have been murdered, chief inspector.สมาชิกที่มีชื่อเสียงของพรรคหลายคน ถูกฆาตกรรม, ท่านสารวัตร. V for Vendetta (2005)
LENNY: "Troubled rock star, Johnny Quid, is missing, presumed dead yesterday when he fell from the side of a yacht thought to be owned by a prominent high-street fashion magnate."ร็อคสตาร์เจ้าปัญหา จอห์นนี่ เควด หายตัวไป สันนิษฐานว่าตายแล้วเมื่อวานนี้ หลังจากที่ตกจากเรือยอชท์ คาดว่าเป็นเรือของ เจ้าพ่อธุรกิจแฟชั่นชื่อดังคนหนึ่ง RocknRolla (2008)
Liz and her husband are both prominent yale donors- ลิซและสามีของเธอ ทั้งคู่เป็นผู้บริจาคถาวรให้ให้กับเยล There Might be Blood (2008)
So why would a prominent businessmanดังนั้นทำไมนักธุรกิจ Pleasure Is My Business (2009)
You kidnapped a prominent member of our community.พวกคุณลักพาตัวสมาชิกของเราไป I Will Rise Up (2009)
And railroaded from other prominent positions.และผลักดันจากตำแหน่งสำคัญอื่นๆ Amplification (2009)
Lost a prominent job, got divorced. Fits your profile.สูญเสียตำแหน่งงาน ถูกฟ้องหย่า Amplification (2009)
# The prominent bassness, Zulu arrangement ## The prominent bassness, Zulu arrangement # No More Good Days (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prominentHe felt ill at ease among prominent scholars.
prominentHe occupies a prominent position in the firm.
prominentHigh fever is a prominent symptom of this disease.
prominentHis white house is the most prominent one on the street.
prominentThe prominent poet attempted to commit suicide in his study.
prominentThe prominent psychologist resembles my uncle in appearance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ๊าบ(adj) prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai Definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
ผงาด(adv) dignifiedly, See also: prominent, conspicuous, splendid, Syn. สง่า, เด่น, ตระหง่าน, ผง่าน, Example: ผู้เฒ่าฝันถึงวันที่ตัวเองยืนผงาดอยู่บนยอดภูสูงได้สำเร็จวันนั้นคงสง่างามยิ่งกว่าตะวัน
ผง่าน(adv) dignifiedly, See also: prominent, splendid, conspicuous, Syn. ผงาด, สง่า, เด่น, ตระหง่าน, Example: เขายืนผง่านอยู่กลางห้องโถง
เด่น(adj) prominent, See also: excellent, outstanding, eminent, remarkable, notable, conspicuous, distinguished, Syn. เยี่ยม, เลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, วิเศษ, พิเศษ, Example: นักเขียนคนนี้มีผลงานเขียนเด่นๆ อยู่หลายเรื่อง
โด่ง(adj) prominent, Example: สังคมไทยนิยมว่าคนผิวขาวจมูกโด่งร่างโปร่งเป็นคนสวย, Thai Definition: เรียกจมูกที่เป็นสันเด่นออกมาว่า จมูกโด่ง
จุดเด่น(n) prominent point, See also: distinctive point, Ant. จุดด้อย, Example: ทุกคนต้องมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง ไม่มีใครเหมือนใครได้, Thai Definition: สิ่งที่ปรากฏชัดสะดุดตาหรือสะดุดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จมูกโด่ง[jamūk dong] (n, exp) EN: prominent nose ; aquiline nose  FR: nez aquilin [ m ]
จุดเด่น[jutden] (n, exp) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point
มีชื่อเสียง[mī cheūsīeng] (adj) EN: famous ; prominent  FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent
งามสง่า[ngām sa-ngā] (adj) EN: graceful ; elegant ; prominent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROMINENT P R AA1 M AH0 N AH0 N T
PROMINENTLY P R AA1 M AH0 N AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prominent (j) prˈɒmɪnənt (p r o1 m i n @ n t)
prominently (a) prˈɒmɪnəntliː (p r o1 m i n @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] prominent; conspicuous, #1,554 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] prominent eyes [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง, See also: ein Prominenter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prominente { m, f }; Prominenterprominent [Add to Longdo]
Prominente { m, f }; Prominenter | Prominenten { pl }socialite | socialites [Add to Longdo]
Prominenten { pl }well-known people [Add to Longdo]
prominent { adj } | prominenter | am prominentestenprominent | more prominent | most prominent [Add to Longdo]
prominent { adv }prominently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1, vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
にょっきり[nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up [Add to Longdo]
顕職[けんしょく, kenshoku] (n) prominent or high post [Add to Longdo]
呼び声が高い[よびごえがたかい, yobigoegatakai] (exp) (See 呼び声の高い) being widely talked about as a prominent prospect (for) [Add to Longdo]
呼び声の高い[よびごえのたかい, yobigoenotakai] (adj-i) (See 呼び声が高い) widely viewed as a prominent prospect (for) [Add to Longdo]
御新造;ご新造[ごしんぞう;ごしんぞ, goshinzou ; goshinzo] (n) wife (esp. of a prominent, recently married man) [Add to Longdo]
最高位[さいこうい, saikoui] (n, adj-no) pride of place; most prominent; top-ranking [Add to Longdo]
最高峰[さいこうほう, saikouhou] (n) highest peak; most prominent; highest authority; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
有数[ゆうすう, yuusuu] prominent, leading [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prominent \Prom"i*nent\, a. [L. prominens, -entis, p. pr. of
   prominere to jut out, to project; pro before, forward +
   minere (in comp.) to jut, project: cf. F. prominent. See
   {Imminent}, {Eminent}.]
   [1913 Webster]
   1. Standing out, or projecting, beyond the line surface of
    something; jutting; protuberant; in high relief; as, a
    prominent figure on a vase.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence; Distinctly manifest; likely to attract attention
    from its size or position; conspicuous; as, a prominent
    feature of the face; a prominent building.
    [1913 Webster]
 
   3. Eminent; distinguished above others; as, a prominent
    character.
    [1913 Webster]
 
   {Prominent' moth} (Zool.), any moth of the family
    {Notodontid[ae]}; a notodontian; -- so called because the
    larva has a hump or prominence on its back. Several of the
    species are injurious to fruit trees.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prominent
   adj 1: having a quality that thrusts itself into attention; "an
       outstanding fact of our time is that nations poisoned by
       anti semitism proved less fortunate in regard to their
       own freedom"; "a new theory is the most prominent feature
       of the book"; "salient traits"; "a spectacular rise in
       prices"; "a striking thing about Picadilly Circus is the
       statue of Eros in the center"; "a striking resemblance
       between parent and child" [syn: {outstanding},
       {prominent}, {salient}, {spectacular}, {striking}]
   2: conspicuous in position or importance; "a big figure in the
     movement"; "big man on campus"; "he's very large in financial
     circles"; "a prominent citizen" [syn: {big}, {large},
     {prominent}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 prominent /proːmiːnɛnt/
  prominently

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top