ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misunderstanding

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misunderstanding-, *misunderstanding*, misunderstand
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด, See also: ความหลงผิด, Syn. misapprehension, misconception, misinterpretation, mistaking, Ant. understanding, conception
misunderstanding(n) ความไม่เห็นด้วย, See also: ความไม่ลงรอยกัน, Syn. discord, difference, difficulty, dissension

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด, ความไม่สามารถจะเข้าใจได้, ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake

English-Thai: Nontri Dictionary
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด, การตีความผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know what the misunderstanding is about.ไม่ทราบเกิดการเข้าใจผิดอันใดขึ้น. Return of the Condor Heroes (1983)
I'd like to talk through any misunderstandings there might be between us.ผมอยากจะคุย เกี่ยวกับเรื่องเข้าใจผิดต่างๆ... ...จะมีแค่ระหว่างเรา Basic Instinct (1992)
Just a little misunderstanding over the check.แค่ความเข้าใจผิดเล็กน้อย จะเช็คให้ eXistenZ (1999)
If we don't talk to Asano's parents the misunderstanding will persistถ้าเราไม่ได้พูดคุยกับพ่อแม่ของอาซาโนะ จะยืนยันเรื่องความเข้าใจผิด GTO (1999)
This misunderstanding won't happen again.เรื่องเข้าใจผิดแบบนี้.. จะไม่เกิดขึ้นอีก Formula 17 (2004)
There seems to be a misunderstanding somewhere...มันดูเหมือนว่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรซักอย่างสิน่า... Full House (2004)
Separating the truth from the fiction and the accurate connections from the misunderstandings is part of what you learn here.การแยกแยะความจริงออกจากนิยาย และการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ออกจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน คือสิ่งที่ได้เรียนรู้กัน An Inconvenient Truth (2006)
Imagine a world without misunderstanding or discrimination.ลองจินตนาการโลกใบนี้ที่ไม่มีการเข้าใจผิดและอาชญากรรมสิ Appleseed Ex Machina (2007)
'Cause this is a total misunderstanding that my car had been stolen...เอ่อ! แต่มันเป็นอะไรที่ผมเข้าใจผิดไป อย่างแรง ว่ามีคนขโมยรถผมไปน่ะ Transformers (2007)
..the misunderstanding that is between us.ความเข้าใจผิดระหว่างเรา Heyy Babyy (2007)
there's a, there's a slight misunderstanding that I have with the mayor... you know what?มีความเข้าใจผิดหลายอย่าง/ในเรื่องฉันกับนายกฯ... แกรู้มั้ย? Fire/Water (2007)
There has been a grave misunderstanding between Jabba and the Order of the Jedi.มีความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงเกิดขึ้น ระหว่างแจ๊บบ้าและพวกอัศวินเจได Star Wars: The Clone Wars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misunderstandingA foolish misunderstanding severed their long friendship.
misunderstandingHis remark is open to misunderstanding.
misunderstandingHis wife's misunderstanding about him did not go away.
misunderstandingHow did this misunderstanding ever arise?
misunderstandingI don't want there to be any misunderstanding.
misunderstandingI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
misunderstandingI'm afraid there's a misunderstanding.
misunderstandingIn order to avoid misunderstandings, they went through the contract again.
misunderstandingI think there has been some misunderstanding here.
misunderstandingIt removes misunderstandings.
misunderstandingIt seems that there was a misunderstanding.
misunderstandingMany a quarrel comes about through a misunderstanding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลง(n) mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด, Example: เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด
ความหลงผิด(n) mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, Example: ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์, Thai Definition: การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง
ความเข้าใจผิด(n) misunderstanding, See also: misleading, misinterpretation, Syn. ความเข้าใจพลาด, Example: มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน
ความไขว้เขว(n) misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเข้าใจผิด[dōi khaojai phit] (adv) EN: due to a misunderstanding
หมองหมาง[møngmāng] (v) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)
ทำให้เข้าใจผิด[thamhai khaojai phit] (v, exp) EN: cause a misunderstanding ; mislead

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISUNDERSTANDING
MISUNDERSTANDING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misunderstanding
misunderstanding

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
误解[wù jiě, ㄨˋ ㄐㄧㄝˇ,   /  ] misunderstanding #8,847 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missverständnis { n } | Missverständnisse { pl }misunderstanding | misunderstandings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤解[ごかい, gokai] (n, vs) misunderstanding; (P) #3,136 [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n, vs) misunderstanding; wrong guess; (P) #5,819 [Add to Longdo]
ミスアンダスタンディング[misuandasutandeingu] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1, vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n, vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n, vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
誤聞[ごぶん, gobun] (n, vs) misunderstanding; misinformation [Add to Longdo]
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression [Add to Longdo]
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P) [Add to Longdo]
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misunderstand \Mis*un`der*stand"\
   (m[i^]s*[u^]n`d[~e]r*st[a^]nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Misunderstood} (m[i^]s*[u^]n`d[~e]r*st[oo^]d"); p. pr. & vb.
   n. {Misunderstanding}.]
   To misconceive; to mistake; to miscomprehend; to take in a
   wrong sense.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misunderstanding \Mis*un`der*stand"ing\, n.
   1. Mistake of the meaning; error; misconception. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Disagreement; difference of opinion; dissension; quarrel.
    "Misunderstandings among friends." --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misunderstanding
   n 1: putting the wrong interpretation on; "his misinterpretation
      of the question caused his error"; "there was no mistaking
      her meaning" [syn: {misinterpretation}, {misunderstanding},
      {mistaking}]
   2: an understanding of something that is not correct; "he wasn't
     going to admit his mistake"; "make no mistake about his
     intentions"; "there must be some misunderstanding--I don't
     have a sister" [syn: {mistake}, {misunderstanding},
     {misapprehension}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top