Search result for

bright

(108 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bright-, *bright*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bright    [ADJ] จ้า, See also: ฉาน
bright    [ADJ] ฉูดฉาด, See also: สีสดใส, สีเจิดจ้า
bright    [ADJ] เฉียบแหลม, See also: หลักแหลม, หัวไว, เร็ว, Syn. brilliant, smart, Ant. dull
brighten    [VI] ทำให้สว่าง, Syn. lighten, Ant. darken
brighten    [VI] สว่าง, See also: สดใส
brightly    [ADV] เจิดจ้า, See also: สว่าง
brightness    [N] ความสว่าง, See also: ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส, Syn. brilliant, Ant. darkness
bright-eyed    [ADJ] เต็มไปด้วยความสนใจและความศรัทธา
brighten up    [PHRV] ทำให้สว่างขึ้น
brighten up    [PHRV] เพิ่มบรรยากาศที่ดี, See also: ทำให้สดใสขึ้น, ทำให้สนุกสนาน, เพิ่มสีสันให้กับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bright coalถ่านหินวาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bright spotจุดสว่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brightnessความสว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bright Spotประกายวาวๆ [การแพทย์]
Bright's Diseaseโรคไตอักเสบ [การแพทย์]
Bright's Disease, Degenerativeโรคเนโฟรซิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brightBurn brightly.
brightThat small star is brightest.
brightThe brightest student couldn't solve the problem.
brightEdison was not a bright student.
brightEmily is the brightest girl in school.
brightThe minute I have something to drink, I turn bright red.
brightThe sun is shining brightly.
brightThe bright sun was shining.
brightNo other boy in his class is as bright as he.
brightHis victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง,สว่าง,ร่าเริง,เบิกบาน ###A. darken
brightnessn. ภาวะที่สว่าง
brightworkn. ส่วนที่เป็นโลหะที่เป็นเงา

English-Thai: Nontri Dictionary
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
bright(adv) สว่างไสว,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาส    [N] light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โศก [N] bright green
จรัส    [ADV] brightly, See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, Example: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา
โพลง [ADV] brightly, See also: glaringly, luminously, ablaze, Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง, Example: พวกเราช่วยกันเก็บหาไม้ฟืนมาสุมให้ไฟลุกโพลง
ยับ    [ADV] dazzlingly, See also: brightly, Syn. แสงแวบๆ, ยิบๆ, Example: แสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนผิวน้ำที่แผ่กว้างเต้นยิบยับกระทบตา
ใย [ADJ] bright, See also: clear, attractive, fine and delicate, Syn. นวลบาง, บางๆ, ละเอียดอ่อน, Example: หล่อนผัดหน้าขาวเป็นนวลใย
อัจฉริยะ    [ADJ] genius, See also: bright, exceptional, outstanding, gift, Example: เด็กฉลาดคนนี้เข้าทดสอบเชาวน์ปัญญาแล้วถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กอัจฉริยะ, Thai definition: ที่มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปกติ
ความใส    [N] brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่
พิสุทธิ์    [ADJ] clean, See also: bright, brilliant, Syn. สะอาด, สุกใส, วิสุทธิ์
ไพโรจน์ [ADJ] bright, See also: prosperous, brilliant, shining, Syn. รุ่งเรือง, สุกใส, รุ่งโรจน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon   
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
แดงแจ๊ด[adj.] (daēng jaēt) EN: bright red   
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy   
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat nok) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; écarlate

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIGHT    B R AY1 T
BRIGHT'S    B R AY1 T S
BRIGHTON    B R AY1 T AH0 N
BRIGHTEN    B R AY1 T AH0 N
BRIGHTLY    B R AY1 T L IY0
BRIGHTER    B R AY1 T ER0
BRIGHTMAN    B R AY1 T M AH0 N
BRIGHTEST    B R AY1 T AH0 S T
BRIGHTENS    B R AY1 T AH0 N Z
BRIGHTENED    B R AY1 T AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bright    (j) (b r ai1 t)
Brighton    (n) (b r ai1 t n)
brighten    (v) (b r ai1 t n)
brighter    (j) (b r ai1 t @ r)
brightly    (a) (b r ai1 t l ii)
brightens    (v) (b r ai1 t n z)
brightest    (j) (b r ai1 t i s t)
brightened    (v) (b r ai1 t n d)
brightness    (n) (b r ai1 t n @ s)
brightening    (v) (b r ai1 t n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glanzgarn {n}bright yarn [Add to Longdo]
knallgelb {adj}bright yellow [Add to Longdo]
Blankglühen {n}bright annealing [Add to Longdo]
Blankstahl {m} | Blasen {pl}bright steel | bladders [Add to Longdo]
hell; klar; heiter {adj} | heller | am hellstenbright | brighter | brightest [Add to Longdo]
fröhlich; intelligent; aufgeweckt {adj} | fröhlicher; aufgeweckter | am fröhlichsten; am aufgewecktestenbright | brighter | brightest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
アルシオーネ[, arushio-ne] (n) Alcyone (star in Taurus, brightest of the Pleiades) [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae) [Add to Longdo]
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ヌーンブライト[, nu-nburaito] (n) noon bright [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
ブライトネス[, buraitonesu] (n) brightness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亮星[liàng xīng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, ] bright star [Add to Longdo]
亮闪闪[liàng shǎn shǎn, ㄌㄧㄤˋ ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, / ] bright [Add to Longdo]
光亮[guāng liàng, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ, ] bright [Add to Longdo]
光亮度[guāng liàng dù, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, ] brightness; luminosity [Add to Longdo]
光光[guāng guāng, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ, ] bright; shiny; smooth; naked; bald; penniless [Add to Longdo]
光明[guāng míng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ, ] bright (future); promising [Add to Longdo]
光洁[guāng jié, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] bright and clean [Add to Longdo]
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, / ] bright and easily understood; clear; transparent [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] bright, splendid, glorious [Add to Longdo]
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, / ] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輝度[きど, kido] brightness, luminance [Add to Longdo]
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bright \Bright\, n.
   Splendor; brightness. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      Dark with excessive bright thy skirts appear. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bright \Bright\, adv.
   Brightly. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      I say it is the moon that shines so bright. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bright \Bright\, v. i.
   See {Brite}, v. i.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bright \Bright\, a. [OE. briht, AS. beorht, briht; akin to OS.
   berht, OHG. beraht, Icel. bjartr, Goth. ba['i]rhts.
   [root]94.]
   1. Radiating or reflecting light; shedding or having much
    light; shining; luminous; not dark.
    [1913 Webster]
 
       The sun was bright o'erhead.     --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
       The earth was dark, but the heavens were bright.
                          --Drake.
    [1913 Webster]
 
       The public places were as bright as at noonday.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Transmitting light; clear; transparent.
    [1913 Webster]
 
       From the brightest wines
       He 'd turn abhorrent.         --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. Having qualities that render conspicuous or attractive, or
    that affect the mind as light does the eye; resplendent
    with charms; as, bright beauty.
    [1913 Webster]
 
       Bright as an angel new-dropped from the sky.
                          --Parnell.
    [1913 Webster]
 
   4. Having a clear, quick intellect; intelligent.
    [1913 Webster]
 
   5. Sparkling with wit; lively; vivacious; shedding
    cheerfulness and joy around; cheerful; cheery.
    [1913 Webster]
 
       Be bright and jovial among your guests. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Illustrious; glorious.
    [1913 Webster]
 
       In the brightest annals of a female reign. --Cotton.
    [1913 Webster]
 
   7. Manifest to the mind, as light is to the eyes; clear;
    evident; plain.
    [1913 Webster]
 
       That he may with more ease, with brighter evidence,
       and with surer success, draw the bearner on. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   8. Of brilliant color; of lively hue or appearance.
    [1913 Webster]
 
       Here the bright crocus and blue violet grew. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: Bright is used in composition in the sense of
      brilliant, clear, sunny, etc.; as, bright-eyed,
      bright-haired, bright-hued.
      [1913 Webster]
 
   {bright side} the positive or favorable aspects of a
    situation.
 
   {to look on the bright side} to focus the attention on
    favorable aspects of a situation; to minimize attention to
    possible negative or unfavorable factors in a situation.
    [PJC]
 
   Syn: Shining; splending; luminous; lustrous; brilliant;
     resplendent; effulgent; refulgent; radiant; sparkling;
     glittering; lucid; beamy; clear; transparent;
     illustrious; witty; clear; vivacious; sunny.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brite \Brite\, Bright \Bright\, v. t.
   To be or become overripe, as wheat, barley, or hops. [Prov.
   Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bright
   adv 1: with brightness; "the stars shone brilliantly"; "the
       windows glowed jewel bright" [syn: {brilliantly},
       {brightly}, {bright}]
   adj 1: emitting or reflecting light readily or in large amounts;
       "the sun was bright and hot"; "a bright sunlit room"
       [ant: {dull}]
   2: having striking color; "bright dress"; "brilliant
     tapestries"; "a bird with vivid plumage" [syn: {bright},
     {brilliant}, {vivid}]
   3: characterized by quickness and ease in learning; "some
     children are brighter in one subject than another"; "smart
     children talk earlier than the average" [syn: {bright},
     {smart}]
   4: having lots of light either natural or artificial; "the room
     was bright and airy"; "a stage bright with spotlights"
   5: made smooth and bright by or as if by rubbing; reflecting a
     sheen or glow; "bright silver candlesticks"; "a burnished
     brass knocker"; "she brushed her hair until it fell in
     lustrous auburn waves"; "rows of shining glasses"; "shiny
     black patents" [syn: {bright}, {burnished}, {lustrous},
     {shining}, {shiny}]
   6: splendid; "the bright stars of stage and screen"; "a bright
     moment in history"; "the bright pageantry of court"
   7: not made dim or less bright; "undimmed headlights";
     "surprisingly the curtain started to rise while the
     houselights were still undimmed" [syn: {undimmed}, {bright}]
     [ant: {dim}, {dimmed}]
   8: clear and sharp and ringing; "the bright sound of the trumpet
     section"; "the brilliant sound of the trumpets" [syn:
     {bright}, {brilliant}]
   9: characterized by happiness or gladness; "bright faces"; "all
     the world seems bright and gay"
   10: full or promise; "had a bright future in publishing"; "the
     scandal threatened an abrupt end to a promising political
     career"; "a hopeful new singer on Broadway" [syn: {bright},
     {hopeful}, {promising}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top