หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

due

(149 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -due-, *due*
Possible hiragana form: づえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
due[N] ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าสมาชิก, Syn. toll, earnings, credits
due[N] เงินที่ต้องชำระ
due[ADV] โดยตรง, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. directly, exactly
due[ADJ] ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ตามกำหนดถึงเวลา, ได้เวลา, Syn. expected, scheduled, Ant. unexpected, unscheduled
due[ADJ] ที่ค้างชำระ, See also: ยังไม่ได้จ่าย, ที่เป็นหนี้, Syn. owed
due[ADJ] พร้อม
due[N] สิ่งที่สมควรได้รับ
due[ADJ] เหมาะสม, See also: ถูกต้อง
duel[N] การแข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: การต่อสู้ระหว่าง 2 คน
duel[VT] แข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: ต่อสู้ระหว่าง 2 คน, Syn. struggle, battle, collide, compete, Ant. surrender, yield

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
due billn. สัญญายืม,สัญญายอมรับเป็นหนี้
duel(ดู'เอิล) n. การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duelistic adj. ดูduel duellistic adj. ดู duel, Syn. contest,contend
duelist(ดู'อะลิสทฺ) n. ผู้ดวลกัน,ผู้ต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duellist n. ดูduelist dueler n. ดูduelist dueller n. ดูduelist
duet(ดูเอท',ดูเอท'โท) n. เพลงสำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน, See also: duettist n.
duetto(ดูเอท',ดูเอท'โท) n. เพลงสำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน, See also: duettist n.
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
overdue(โอ'เวอะดิว) adj. พ้นกำหนด,เลยเวลา,เกินไป,เกินขอบเขต,คอยนานเกินไป,เจริญหรือสุกงอมเกินไป
residue(เรซ'ซิดิว) n. ที่เหลือ,ส่วนที่เหลือ,กาก,ส่วนที่ตกค้าง,จำนวนที่เหลือ
subdue(ซับดู',ซับดิว') vt. ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้อ่อนลง,ลดเสียงลง,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,พิชิต,ทำให้สงบ,ข่มอารมณ์,บรรเทา., See also: subduableadj. subdueness n. subduably adv. subduer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
due(adj) เป็นหนี้,ถึงกำหนด,ครบกำหนด,สมควร,เหมาะสม,ถูกต้อง
due(n) หนี้,เงินที่ต้องชำระ,ความยุติธรรม,ค่าธรรมเนียม
duel(n) การประลองฝีมือ,การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การประมือกัน
duel(vi) ประลองฝีมือ,ประมือกัน,ดวลกัน,ต่อสู้กัน
duelist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้
duellist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้
duet(n) เพลง
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท
overdue(adj) เลยเวลา,เกินกำหนด,เกินขอบเขต
residue(n) เศษตกค้าง,สิ่งที่เหลืออยู่,เงินตกค้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dueครบกำหนด, สมควร, ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
due careความระมัดระวังตามสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
due dateวันครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
due dateวันครบกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
due processกระบวนการทางกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
due process of lawวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย [ดู per legem terrae ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duesค่าบำรุง (พรรคการเมือง, สหภาพแรงงาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duesค่าบำรุง (เช่น ในการเป็นสมาชิก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Due Careการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ของบุคคล [การแพทย์]
Due dateวันกำหนดส่ง
วันกำหนดส่ง (Due date) หมายถึง วันที่ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการให้ยืม เมื่อผู้ใช้ยืมวัสดุของห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะประทับวันที่หรือเขียนวันกำหนดส่งไว้ในบัตรกำหนดส่ง ซึ่งจะติดไว้ที่ท้ายเล่มหนังสือ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องส่งคืนหนังสือเล่มนั้นให้แก่ห้องสมุดในวันใด ค่าปรับอาจถูกเรียกเก็บสำหรับวัสดุของห้องสมุดที่นำมาส่งคืนภายหลังวันกำหนดส่งหากไม่ได้ต่ออายุการยืมใหม่ ในฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดในระบบออนไลน์ (Online catalog) วันกำหนดส่งอาจแสดงไว้ให้เห็นเพื่อแสดงสถานะของการยืม-คืนวัสดุของห้องสมุดที่ถูกยืมออกไป ในบางกรณี ผู้ใช้ห้องสมุดอาจต้องส่งคืนวัสดุห้องสมุดก่อนวันกำหนดส่ง เพราะวัสดุของห้องสมุดถูกเรียกคืน หากมีผู้ใช้บริการรายอื่นแสดงความประสงค์ว่าต้องการยืมรายการวัสดุนั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Due diligenceการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง ซึ่งในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอวิธีการนี้มักจะใช้ในกรณีซื้อขายหรือเลิกกิจการ [ตลาดทุน]
Due process of lawวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Duetsดนตรีบรรเลงคู่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
due diligence (n ) การสอบทานธุรกิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll get your chance to see it in due time.เดี๋ยวนายจะได้ดูแน่นอน Dead Space: Downfall (2008)
She's due to deliver a baby girl in two weeks.เธอตกลงจะรับเด็กผู้หญิง\ มาเลี้ยงใน 2 สัปดาห์ Joy (2008)
Little tweaker's due in 14 days.คนอ่อนแอตัวเล็กมาเลี้ยง 14 วัน Joy (2008)
Maybe they're both insomniacs due to the turnpike noise.อาจเป็นเพราะทั้ง 2 คนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน เพราะหนวกหูเสียงด่านทางด่วน Joy (2008)
With all due respect, miss Michener,ด้วยความเคารพ คุณมิชเชเนอร์ Dying Changes Everything (2008)
There's zero balance due on that hardware.อาวุธพวกนั้น ไม่เหลือซากสักชิ้นเดียว Pilot (2008)
Tig's the only man who owes me dues.ทิกคนเดียวเท่านั้น ที่กำลังติดเงินฉันอยู่ Pilot (2008)
With all due respect General, strategically it doesn't make any sense for someone to come look for us.ด้วยความเคารพนะ ท่านนายพล ตามหลักการแล้ว มันคงจะยากสักหน่อย ที่จะมีใครออกมาตามหาเรา Rising Malevolence (2008)
Then we'll have to make due with what we have.งั้นเราก็ต้องอาศัยเท่าที่เรามีนี่ล่ะ Destroy Malevolence (2008)
With all due respect, sir, we failed our mission.ด้วยความเคารพครับท่าน แต่ว่าเราปฎิบัติหน้าที่ผิดพลาด Rookies (2008)
Master, all due respect, but Ventress is too powerful for any one Jedi to fight alone Let me help youอาจารย์ ด้วยความเคารพนะ แต่เวนเทรสแข็งแกร่งเกินกว่า ที่เจไดคนเดียวจะต่อกรด้วยได้ ให้ข้าไปช่วยท่านเถอะ Cloak of Darkness (2008)
Shortly after I was born, I have lost my visions due to an illnessหลังจากข้าเกิดได้ไม่นาน ตาข้าก็บอด Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dueDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
dueI had to have my brother help me with my homework due to illness.
due"Dad, this a real sword?" "Of course, it is a duel after all."
dueEverything will work out in due course.
dueCorporate borrowings from financial institutions are rising due to low interest rate.
dueIt is foreseen that, due to the decline in grain production, China will quickly become a world leading grain importing country, overtaking Japan.
dueHis absence yesterday was due to his cold.
dueThe accident was due to the negligence of the caretaker.
dueThe accident was due to the drunken driving of a certain film star.
dueCross off the names of the people who have paid their dues.
duePeter showed due respect to his teacher.
dueDue to bad weather the plane was late.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดย[CONJ] because, See also: due to, Syn. เพราะว่า, เพราะ, Example: เขาทำไป โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ถึงกำหนด[V] due, See also: reach deadline, scheduled, Syn. ถึงเวลา, Ant. ยังไม่ถึงกำหนด, Example: ถึงกำหนดโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเป็นขีด[v. exp.] (baeng pen khīt) FR: graduer
บุคคล[adj.] (bukkhon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: suppress ; subdue ; quell   
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
เฉพาะบุคคล[adj.] (chaphǿ bukkhon) EN: individual   FR: individuel
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
โดย[conj.] (dōi) EN: due to ; because ; in accordance with   
โดยเหตุที่[X] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of   FR: d'autant que
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai phit) EN: due to a misunderstanding   
ดวล[n.] (dūan) EN: duel ; fight   FR: duel [m] ; joute [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUE    D UW1
DUE    D Y UW1
DUEY    D UW1 IY0
DUEY    D Y UW1 IY0
DUET    D Y UW0 EH1 T
DUES    D UW1 Z
DUEL    D UW1 AH0 L
DUER    D UW1 ER0
DUET    D UW0 EH1 T
DUERR    D UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
due    (n) (d y uu1)
duel    (v) (d y uu1 @ l)
dues    (n) (d y uu1 z)
duet    (n) (d y uu1 e1 t)
duels    (v) (d y uu1 @ l z)
duets    (n) (d y uu1 e1 t s)
duenna    (n) (d y uu1 e1 n @)
duelist    (n) (d y uu1 @ l i s t)
duelled    (v) (d y uu1 @ l d)
duennas    (n) (d y uu1 e1 n @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duell {n}duel [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}dueler | duelers [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}duelist | duelists [Add to Longdo]
Duett {n} | Duette {pl}duet | duets [Add to Longdo]
Verfallszeit {f} | Verfallszeiten {pl}due date | due dates [Add to Longdo]
duellierenddueling [Add to Longdo]
duelliertedueled [Add to Longdo]
genau westlichdue west [Add to Longdo]
infolge; aufgrunddue to [Add to Longdo]
pensionsreifdue for retirement [Add to Longdo]
saisonbedingt {adv}due to seasonal influences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
とあって[, toatte] (conj) due to the fact that; because of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because, #197 [Add to Longdo]
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting), #17,445 [Add to Longdo]
决斗[jué dòu, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ, / ] duel, #24,594 [Add to Longdo]
会费[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, / ] due, #25,461 [Add to Longdo]
二重唱[èr chóng chàng, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄔㄤˋ, ] duet, #77,889 [Add to Longdo]
二重奏[èr chóng zòu, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] duet (in music) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モジュロN検査[もじゅろNけんさ, mojuro N kensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]
剰余検査[じょうよけんさ, jouyokensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二重奏[にじゅうそう, nijuusou] Duett [Add to Longdo]
枯れ木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
枯れ葉[かれは, kareha] duerre_Blaetter, welke_Blaetter [Add to Longdo]
枯木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
枯葉[かれは, kareha] duerre_Blaetter, welke_Blaetter [Add to Longdo]
細い[ほそい, hosoi] duenn, schmal [Add to Longdo]
細る[ほそる, hosoru] duenner_werden [Add to Longdo]
[せん, sen] DUENN, FEIN [Add to Longdo]
[こえ, koe] Duenger, -Dung, -Mist [Add to Longdo]
肥やし[こやし, koyashi] Duenger, Mist, Dung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Due \Due\, adv.
   Directly; exactly; as, a due east course.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Due \Due\, n.
   1. That which is owed; debt; that which one contracts to pay,
    or do, to or for another; that which belongs or may be
    claimed as a right; whatever custom, law, or morality
    requires to be done; a fee; a toll.
    [1913 Webster]
 
       He will give the devil his due.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Yearly little dues of wheat, and wine, and oil.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Right; just title or claim.
    [1913 Webster]
 
       The key of this infernal pit by due . . . I keep.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Due \Due\, a. [OF. deu, F. d[^u], p. p. of devoir to owe, fr. L.
   debere. See {Debt}, {Habit}, and cf. {Duty}.]
   1. Owed, as a debt; that ought to be paid or done to or for
    another; payable; owing and demandable.
    [1913 Webster]
 
   2. Justly claimed as a right or property; proper; suitable;
    becoming; appropriate; fit.
    [1913 Webster]
 
       Her obedience, which is due to me.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With dirges due, in sad array,
       Slow through the churchway path we saw him borne.
                          --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. Such as (a thing) ought to be; fulfilling obligation;
    proper; lawful; regular; appointed; sufficient; exact; as,
    due process of law; due service; in due time.
    [1913 Webster]
 
   4. Appointed or required to arrive at a given time; as, the
    steamer was due yesterday.
    [1913 Webster]
 
   5. Owing; ascribable, as to a cause.
    [1913 Webster]
 
       This effect is due to the attraction of the sun.
                          --J. D.
                          Forbes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Due \Due\, v. t.
   To endue. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 due
   adv 1: directly or exactly; straight; "went due North"
   adj 1: owed and payable immediately or on demand; "payment is
       due" [ant: {undue}]
   2: scheduled to arrive; "the train is due in 15 minutes"
   3: suitable to or expected in the circumstances; "all due
     respect"; "due cause to honor them"; "a long due promotion";
     "in due course"; "due esteem"; "exercising due care" [ant:
     {undue}]
   4: capable of being assigned or credited to; "punctuation errors
     ascribable to careless proofreading"; "the cancellation of
     the concert was due to the rain"; "the oversight was not
     imputable to him" [syn: {ascribable}, {due}, {imputable},
     {referable}]
   n 1: that which is deserved or owed; "give the devil his due"
   2: a payment that is due (e.g., as the price of membership);
     "the society dropped him for non-payment of dues"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 due
   dove; pigeon
   pigeon
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 due
    two
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 due
    twice
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top