ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

due

D UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -due-, *due*
Possible hiragana form: づえ
หรือคุณหมายถึง ?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
due(n) ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าสมาชิก, Syn. toll, earnings, credits
due(n) เงินที่ต้องชำระ
due(adv) โดยตรง, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. directly, exactly
due(adj) ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ตามกำหนดถึงเวลา, ได้เวลา, Syn. expected, scheduled, Ant. unexpected, unscheduled
due(adj) ที่ค้างชำระ, See also: ยังไม่ได้จ่าย, ที่เป็นหนี้, Syn. owed
due(adj) พร้อม
due(n) สิ่งที่สมควรได้รับ
due(adj) เหมาะสม, See also: ถูกต้อง
duel(n) การแข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: การต่อสู้ระหว่าง 2 คน
duel(vt) แข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: ต่อสู้ระหว่าง 2 คน, Syn. struggle, battle, collide, compete, Ant. surrender, yield

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
due(ดิว) adj. เหมาะสม, สมควร, พอเพียง, พอควร, ครบกำหนด, ถึงกำหนด, ถูกต้อง, ถูกทำนองคลองธรรม, ตรง, หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ, หนี้, เงินที่พึงชำระ, ค่าธรรมเนียม, ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง, แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะ) ., See also: d
due billn. สัญญายืม, สัญญายอมรับเป็นหนี้
duel(ดู'เอิล) n. การดวลกัน, การต่อสู้กัน, การต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duelistic adj. ดูduel duellistic adj. ดู duel, Syn. contest, contend
duelist(ดู'อะลิสทฺ) n. ผู้ดวลกัน, ผู้ต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duellist n. ดูduelist dueler n. ดูduelist dueller n. ดูduelist
duet(ดูเอท', ดูเอท'โท) n. เพลงสำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน, See also: duettist n.
duetto(ดูเอท', ดูเอท'โท) n. เพลงสำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน, See also: duettist n.
dock duesn. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
overdue(โอ'เวอะดิว) adj. พ้นกำหนด, เลยเวลา, เกินไป, เกินขอบเขต, คอยนานเกินไป, เจริญหรือสุกงอมเกินไป
residue(เรซ'ซิดิว) n. ที่เหลือ, ส่วนที่เหลือ, กาก, ส่วนที่ตกค้าง, จำนวนที่เหลือ
subdue(ซับดู', ซับดิว') vt. ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้อ่อนลง, ลดเสียงลง, ทำให้เชื่อง, เอาชนะ, พิชิต, ทำให้สงบ, ข่มอารมณ์, บรรเทา., See also: subduableadj. subdueness n. subduably adv. subduer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
due(adj) เป็นหนี้, ถึงกำหนด, ครบกำหนด, สมควร, เหมาะสม, ถูกต้อง
due(n) หนี้, เงินที่ต้องชำระ, ความยุติธรรม, ค่าธรรมเนียม
duel(n) การประลองฝีมือ, การดวลกัน, การต่อสู้กัน, การประมือกัน
duel(vi) ประลองฝีมือ, ประมือกัน, ดวลกัน, ต่อสู้กัน
duelist(n) ผู้ประลองฝีมือ, ผู้ดวลกัน, คู่ต่อสู้
duellist(n) ผู้ประลองฝีมือ, ผู้ดวลกัน, คู่ต่อสู้
duet(n) เพลง
endue(vt) สวม, ใส่, มอบให้, ประสิทธิ์ประสาท
overdue(adj) เลยเวลา, เกินกำหนด, เกินขอบเขต
residue(n) เศษตกค้าง, สิ่งที่เหลืออยู่, เงินตกค้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dueครบกำหนด, สมควร, ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
due careความระมัดระวังตามสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
due dateวันครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
due dateวันครบกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
due processกระบวนการทางกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
due process of lawวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย [ ดู per legem terrae ความหมายที่ ๒ ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duesค่าบำรุง (พรรคการเมือง, สหภาพแรงงาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duesค่าบำรุง (เช่น ในการเป็นสมาชิก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Due Careการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ของบุคคล [การแพทย์]
Due dateวันกำหนดส่ง, Example: วันกำหนดส่ง (Due date) หมายถึง วันที่ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการให้ยืม เมื่อผู้ใช้ยืมวัสดุของห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะประทับวันที่หรือเขียนวันกำหนดส่งไว้ในบัตรกำหนดส่ง ซึ่งจะติดไว้ที่ท้ายเล่มหนังสือ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องส่งคืนหนังสือเล่มนั้นให้แก่ห้องสมุดในวันใด ค่าปรับอาจถูกเรียกเก็บสำหรับวัสดุของห้องสมุดที่นำมาส่งคืนภายหลังวันกำหนดส่งหากไม่ได้ต่ออายุการยืมใหม่ ในฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดในระบบออนไลน์ (Online catalog) วันกำหนดส่งอาจแสดงไว้ให้เห็นเพื่อแสดงสถานะของการยืม-คืนวัสดุของห้องสมุดที่ถูกยืมออกไป ในบางกรณี ผู้ใช้ห้องสมุดอาจต้องส่งคืนวัสดุห้องสมุดก่อนวันกำหนดส่ง เพราะวัสดุของห้องสมุดถูกเรียกคืน หากมีผู้ใช้บริการรายอื่นแสดงความประสงค์ว่าต้องการยืมรายการวัสดุนั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Due diligenceการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ, Example: การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง ซึ่งในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอวิธีการนี้มักจะใช้ในกรณีซื้อขายหรือเลิกกิจการ [ตลาดทุน]
Due process of lawวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Duetsดนตรีบรรเลงคู่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
due diligence(n) การสอบทานธุรกิจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถล The Godfather (1972)
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน Blazing Saddles (1974)
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ Airplane! (1980)
The law is due to take effect from April 6.กฎหมายจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน Gandhi (1982)
Half a mile due east.And those Norwegians blew it up? The Thing (1982)
Half the work we do... goes down the toilet due to contamination.ต้องทิ้งหมด เพราะมีการปนเปื้อน Day of the Dead (1985)
And it's due tomorrow Tomorrow?มันน่าอายมากเลยอ่ะ Full House (1987)
With all due respect, Mrs. Timkin, it's a little late for that.เอ่อ! ด้วยความเคารพนะครับ... ผมคิดว่ามันคงจะช้าไปสักหน่อยแล้วล่ะครับ Mannequin (1987)
It's all due to Jonathan Switcher.ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลงานของ โจนาธาน สวิทช์เชอร์... Mannequin (1987)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
This area is being cordoned off due to a terrorist bombing.พื้นที่นี้ถูกปิดอันเนื่อง มาจากมีการวางระเบิด Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dueAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
dueAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
dueA thousand yen is due to you.
dueAt the moment they think that the accident is due to his carelessness.
dueBut, unfortunately, the game was called off due to rain.
dueCorporate borrowings from financial institutions are rising due to low interest rate.
dueCross off the names of the people who have paid their dues.
due"Dad, this a real sword?" "Of course, it is a duel after all."
dueDemand for imported cars is increasing due to lower prices.
dueDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
dueDue to a lack of balance the ship turned over.
dueDue to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดย(conj) because, See also: due to, Syn. เพราะว่า, เพราะ, Example: เขาทำไป โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ถึงกำหนด(v) due, See also: reach deadline, scheduled, Syn. ถึงเวลา, Ant. ยังไม่ถึงกำหนด, Example: ถึงกำหนดโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเป็นขีด[baeng pen khīt] (v, exp) FR: graduer
บุคคล[bukkhon] (adj) EN: individual ; private  FR: individuel ; privé
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: suppress ; subdue ; quell
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [ fpl ] ; déchet [ m ]
เฉพาะบุคคล[chaphǿ bukkhon] (adj) EN: individual  FR: individuel
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [ mpl ] ; restant [ m ] ; reliefs [ mpl ]
โดย[dōi] (conj) EN: due to ; because ; in accordance with
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
โดยเข้าใจผิด[dōi khaojai phit] (adv) EN: due to a misunderstanding
ดวล[dūan] (n) EN: duel ; fight  FR: duel [ m ] ; joute [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DUE D UW1
DUE D Y UW1
DUEY D Y UW1 IY0
DUEY D UW1 IY0
DUET D UW0 EH1 T
DUES D UW1 Z
DUEL D UW1 AH0 L
DUER D UW1 ER0
DUET D Y UW0 EH1 T
DUERR D UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
due (n) djˈuː (d y uu1)
duel (v) djˈuːəl (d y uu1 @ l)
dues (n) djˈuːz (d y uu1 z)
duet (n) djˈuːˈɛt (d y uu1 e1 t)
duels (v) djˈuːəlz (d y uu1 @ l z)
duets (n) djˈuːˈɛts (d y uu1 e1 t s)
duenna (n) djˈuːˈɛnə (d y uu1 e1 n @)
duelist (n) djˈuːəlɪst (d y uu1 @ l i s t)
duelled (v) djˈuːəld (d y uu1 @ l d)
duennas (n) djˈuːˈɛnəz (d y uu1 e1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because #197 [Add to Longdo]
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting) #17,445 [Add to Longdo]
决斗[jué dòu, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ, / ] duel #24,594 [Add to Longdo]
会费[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, / ] due #25,461 [Add to Longdo]
二重唱[èr chóng chàng, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄔㄤˋ, ] duet #77,889 [Add to Longdo]
二重奏[èr chóng zòu, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] duet (in music) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duell { n }duel [Add to Longdo]
Duellant { m } | Duellanten { pl }dueler | duelers [Add to Longdo]
Duellant { m } | Duellanten { pl }duelist | duelists [Add to Longdo]
Duett { n } | Duette { pl }duet | duets [Add to Longdo]
Verfallszeit { f } | Verfallszeiten { pl }due date | due dates [Add to Longdo]
duellierenddueling [Add to Longdo]
duelliertedueled [Add to Longdo]
genau westlichdue west [Add to Longdo]
infolge; aufgrunddue to [Add to Longdo]
pensionsreifdue for retirement [Add to Longdo]
saisonbedingt { adv }due to seasonal influences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, pref) just; right; due (east); pure; genuine; true #892 [Add to Longdo]
正式[せいしき, seishiki] (adj-na, adj-no, n) due form; official; formality; (P) #1,065 [Add to Longdo]
基づく(P);基付く;基く(io)[もとづく, motoduku] (v5k, vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P) #2,471 [Add to Longdo]
残り[のこり, nokori] (n, adj-no) remnant; residue; remaining; left-over; (P) #3,020 [Add to Longdo]
来る(P);来たる(io)[きたる, kitaru] (v5r, vi) (1) to come; to arrive; to be due to; (adj-pn) (2) (ant #4,016 [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] (adj-na, n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) #4,912 [Add to Longdo]
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na, adv, adj-no, n, n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv, adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) #5,591 [Add to Longdo]
残留[ざんりゅう, zanryuu] (n, vs, adj-no) (1) residual; residue; (2) stay behind; stay back; (P) #7,351 [Add to Longdo]
残存[ざんそん(P);ざんぞん, zanson (P); zanzon] (n, vs) remaining; survival; residue; residual; (P) #10,371 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モジュロN検査[もじゅろNけんさ, mojuro N kensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]
剰余検査[じょうよけんさ, jouyokensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二重奏[にじゅうそう, nijuusou] Duett [Add to Longdo]
枯れ木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
枯れ葉[かれは, kareha] duerre_Blaetter, welke_Blaetter [Add to Longdo]
枯木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
枯葉[かれは, kareha] duerre_Blaetter, welke_Blaetter [Add to Longdo]
細い[ほそい, hosoi] duenn, schmal [Add to Longdo]
細る[ほそる, hosoru] duenner_werden [Add to Longdo]
[せん, sen] DUENN, FEIN [Add to Longdo]
[こえ, koe] Duenger, -Dung, -Mist [Add to Longdo]
肥やし[こやし, koyashi] Duenger, Mist, Dung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Due \Due\, adv.
   Directly; exactly; as, a due east course.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Due \Due\, n.
   1. That which is owed; debt; that which one contracts to pay,
    or do, to or for another; that which belongs or may be
    claimed as a right; whatever custom, law, or morality
    requires to be done; a fee; a toll.
    [1913 Webster]
 
       He will give the devil his due.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Yearly little dues of wheat, and wine, and oil.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Right; just title or claim.
    [1913 Webster]
 
       The key of this infernal pit by due . . . I keep.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Due \Due\, a. [OF. deu, F. d[^u], p. p. of devoir to owe, fr. L.
   debere. See {Debt}, {Habit}, and cf. {Duty}.]
   1. Owed, as a debt; that ought to be paid or done to or for
    another; payable; owing and demandable.
    [1913 Webster]
 
   2. Justly claimed as a right or property; proper; suitable;
    becoming; appropriate; fit.
    [1913 Webster]
 
       Her obedience, which is due to me.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With dirges due, in sad array,
       Slow through the churchway path we saw him borne.
                          --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. Such as (a thing) ought to be; fulfilling obligation;
    proper; lawful; regular; appointed; sufficient; exact; as,
    due process of law; due service; in due time.
    [1913 Webster]
 
   4. Appointed or required to arrive at a given time; as, the
    steamer was due yesterday.
    [1913 Webster]
 
   5. Owing; ascribable, as to a cause.
    [1913 Webster]
 
       This effect is due to the attraction of the sun.
                          --J. D.
                          Forbes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Due \Due\, v. t.
   To endue. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 due
   adv 1: directly or exactly; straight; "went due North"
   adj 1: owed and payable immediately or on demand; "payment is
       due" [ant: {undue}]
   2: scheduled to arrive; "the train is due in 15 minutes"
   3: suitable to or expected in the circumstances; "all due
     respect"; "due cause to honor them"; "a long due promotion";
     "in due course"; "due esteem"; "exercising due care" [ant:
     {undue}]
   4: capable of being assigned or credited to; "punctuation errors
     ascribable to careless proofreading"; "the cancellation of
     the concert was due to the rain"; "the oversight was not
     imputable to him" [syn: {ascribable}, {due}, {imputable},
     {referable}]
   n 1: that which is deserved or owed; "give the devil his due"
   2: a payment that is due (e.g., as the price of membership);
     "the society dropped him for non-payment of dues"

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 due
  two

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 due
  twice

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 due
  1. dove; pigeon
  2. pigeon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top