หรือคุณหมายถึง handineß?
Search result for

handiness

(8 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handiness-, *handiness*, handines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handiness[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความชำนาญ, Syn. proficiency, skillfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน

English-Thai: Nontri Dictionary
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handiness    (n) (h a1 n d i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不便[ふべん, fuben] (adj-na,n) inconvenience; inexpediency; unhandiness; (P) [Add to Longdo]
便利さ[べんりさ, benrisa] (n) convenience; handiness; usefulness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handiness \Hand"i*ness\, n.
   The quality or state of being handy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handiness
   n 1: skillfulness with the hands; "he can do any sort of work
      requiring handiness and dexterity"
   2: the quality of being at hand when needed [syn: {handiness},
     {accessibility}, {availability}, {availableness}] [ant:
     {inaccessibility}, {unavailability}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top