Search result for

understandingly

(241 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -understandingly-, *understandingly*, understanding
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา understandingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *understandingly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
understanding[N] ความสามารถในการเข้าใจ, See also: ความเข้าใจ, Syn. meaning, purport, significance
understanding[N] ข้อตกลงร่วมกัน, See also: สัญญา, Syn. intendment, acceptance
understanding[ADJ] ซึ่งเข้าอกเข้าใจ, See also: ซึ่งเห็นอกเห็นใจ, ซึ่งเข้าใจแท้จริง, Syn. perceptive, Ant. unperceptive
understandingly[ADV] อย่างเข้าอกเข้าใจ, See also: อย่างเห็นอกเห็นใจ, Syn. kindly, sympathetically
misunderstanding[N] ความเข้าใจผิด, See also: ความหลงผิด, Syn. misapprehension, misconception, misinterpretation, mistaking, Ant. understanding, conception
misunderstanding[N] ความไม่เห็นด้วย, See also: ความไม่ลงรอยกัน, Syn. discord, difference, difficulty, dissension
labour under misunderstanding[IDM] ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง, Syn. be under

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ,การเข้าใจ,ความสามารถในการเข้าใจ,สติปัญญา,ความรู้,เชาวน์,ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence,intellect,agreement

English-Thai: Nontri Dictionary
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
understanding(n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commonsense understandingความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Memorandum of Understandingบันทึกความเข้าใจ ในทางปฏิบัติระหว่างประเทศถือเป็นสนธิสัญญาชนิดหนึ่ง [การทูต]
Memorandum of Understandingบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ [การค้าระหว่างประเทศ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course, I'm a very permissive, understanding chaperone, so feel free to ignore me, you know, if you're in the mood to start kissing or groping or showering...แน่นอน ฉันดื้อมากๆ เข้าใจเรื่องคนคุม ดังนั้นรู้สึกอิสระไม่ต้องสนใจฉัน Lucky Thirteen (2008)
Because it's my understanding that she caught you stealing files.เพราะผมเข้าใจว่าเธอจับคุณกำลังขโมยไฟล์ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Obviously there has been a misunderstanding.หม่อมฉันคิดว่าน่าจะมีการเข้าใจผิด Valiant (2008)
- My life's work, dedicated to the understanding of science.- งานทั้งชีวิตของหม่อมฉัน ที่อุทิศให้กับวิทยาศาสตร์ The Mark of Nimueh (2008)
Now that we have an understanding, pick up the bags.ตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วนะ ยกกระเป๋า เดินทางได้ Babylon A.D. (2008)
This misunderstanding with the Gotham police force...มีความเข้าใจผิดกับตำรวจที่นั่น The Dark Knight (2008)
Fine! Go then! See if the others will be as understanding!ดีล่ะ, ตามใจเจ้า, ข้าสงสัยว่าคนอื่นๆ จะเข้าใจ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Was your misunderstanding resolved?เรื่องที่คุณถูกเข้าใจผิด ถูกแก้เรียบร้อยหรือยัง? Episode #1.8 (2008)
It's my understanding that Scylla could only be used if it's plugged into a decoder box that's hidden in one of the Company facilities.ผมเข้าใจว่าเซลล่าจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมันต่อเข้ากับกล่องถอดรหัส ซึ่งถูกซ่อนอยู่ในที่ที่หนึ่งของเดอะคอมพานี ผมคิดถูกไหม Breaking and Entering (2008)
My understanding of you.ที่ฉันมีต่อคุณ Body of Lies (2008)
So do we have an understanding?เราเข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหม ? Quantum of Solace (2008)
Go understanding, which makes Greene, is not something impromptu.Go understanding, which makes Greene, is not something impromptu. Quantum of Solace (2008)
I'm so sorry, I'm having a hard... time understanding your accent.โทษที คือฉัน ลำบาก กับสำเนียงของคุณจริง ๆ Made of Honor (2008)
You have an understanding, you and he?คุณกับเขา เข้าอกเข้าใจกันใช่มั้ย? Doubt (2008)
We will fail to acknowledge that there are forces at work beyond our understanding.เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่า มันมีสิ่งที่เหนือกว่าความเข้าใจของเรา The Happening (2008)
and stressed the need for calm and understanding...และความเครียด สิ้งที่ทำให้ใจสงบ และรู้แจ้ง The Day the Earth Stood Still (2008)
Once someone goes into the box,it'S... it was a misunderstanding.เมื่อมีคนเข้าไปในกล่องนั่น มัน... เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ Dirt Nap (2008)
You know,this has all been one big misunderstanding.รู้มั้ย ว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดมหันต์ Dirt Nap (2008)
Well, this is all a misunderstanding.เอาล่ะ นี่มันเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมด Up (2009)
This job is about understanding their humanity, not their ability.งานนี้มันเพื่อเข้าใจความเป็นมนุษย์ของพวกเค้า ไม่ใช่พลังของพวกเค้า Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
You criticize without understanding.อย่าวิจารณ์ในสิ่งที่ลูกไม่เข้าใจนะ Invictus (2009)
I thought we had an understanding.ฉันว่าเราต่างก็เข้าใจกัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I'm sorry about the misunderstanding.ผมขอโทษที่เกิดเรื่องเข้าใจผิด. Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Now, what firms like Comintex thrive on is an endemic lack of public understanding.ที่นี่ บริษัทอย่างคอมินเท็ก ที่ได้กำไรอย่างทุจริจและปกปิดสาธาณชน Confessions of a Shopaholic (2009)
And it's my understanding you'd like to keep this simple?ผมเข้าใจว่า คุณไม่อยากให้เป็นพิธีรีตองมาก Prison Break: The Final Break (2009)
She has a hard time understanding my life.- แม่ แน่ล่ะ แม่ไม่รู้จะบอกเธอยังไง Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
There must be some misunderstanding.ขอบคุณค่ะ ท่าน Trust Me (2009)
She just needs a little patience and understanding. Thanks for your support back there.เธอแค่ต้องการความอดทนและความเข้าใจค่ะ ขอบคุณที่ช่วยนะ Orphan (2009)
REAL AUGUST ON RECORDING I'm having a hard time understanding what happened hereฉันกำลังเผชิญเวลาที่แย่มาก กำลังเข้าว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่. The Fourth Kind (2009)
There's been a misunderstanding.ผมว่า เราเข้าใจอะไรกันผิดแล้วล่ะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
But it's an ongoing process, Sky, and we have gotta be understanding.แต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป สกาย และเราต้องพยามทำความเข้าใจ Seven Thirty-Seven (2009)
-l have tried 1 0 years of love and understanding.พ่อ อย่านะคะ พ่อพยายามให้ความรักและความเข้าใจ มาเป็นเวลา 10 ปี Phoenix (2009)
It's my understanding that he and Jesse, they' ve stayed in touch.เขาหายตัวไป อันที่จริงแล้ว Grilled (2009)
He's since been found. He's fine. The whole thing was a misunderstanding.จากนั้นก็พบตัวเขา เขาสบายดี เรื่องทั้งหมดถูกเข้าใจผิด Bit by a Dead Bee (2009)
THERE WOULDN'T BE A CHANCE FOR ANY MORE MISUNDERSTANDINGS.เลยทำให้คุณต้องย้ายมา? Soul Mates (2009)
You open yourselves up to understanding the worst monsters,คุณเปิดใจของคุณต่อปีศาจร้าย Demonology (2009)
So next time, try to be a little more understanding.ครั้งหน้า, พยายาม เข้าใจหน่อยนะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
This is a total misunderstanding.สรุปว่านี่คือการเข้าใจผิด The Age of Dissonance (2009)
Nate's a pretty understanding guy whenเนทเขาเป็นคนเข้าใจคนง่ายถ้าไม่ใช่ตอน The Grandfather (2009)
There must be a misunderstanding.มันต้องเป็นการเข้าใจผิดเเน่ๆ The Grandfather (2009)
You set the meeting with Clay, and we'll work out ** misunderstanding.นายจัดการนัดให้ฉันได้เจรจากับเคลย์ แล้วเรามาปรับความเข้าใจกันใหม่ Balm (2009)
Talking about an understanding.เเต่พูดเกี่ยวกับความเข้าใจ The Culling (2009)
Mr. Weston does a lot of things very well, but understanding the need for this type of relationship evades him.คุณเอเจ เวสตันทำงานหลายชิ้นได้ด้วยดี เเต่เข้าใจดีว่าต้องการหลีกเลี่ยง การทะเลาะกับเขา Na Triobloidi (2009)
Mr. Weston does a lot of things very well, but understanding the need for this type of relationship evades him.คุณเวสตัน ทำงานหลายชิ้นสำเร็จได้ด้วยดี เเต่เห็นใจจำเป็นต้อง หลีกเลี่ยงการทะเลาะพวกเดียวกันกับเขา Potlatch (2009)
It's a simple misunderstanding.มันง่ายที่จะทำเป็นเรื่องเข้าใจผิด Fa Guan (2009)
Even though there's obviously no words spoken, you really feel like you're on some level communicating with them, like there's an understanding between the two of you.เหมือนการใช้สนอร์กเกิล ลงไปในน้ำลึก ในหนึ่งลมหายใจ เราจะเห็นว่า เราลงไปในทะเลได้ลึกแค่ไหน เราสามารถกลั้นลมหายใจ ได้นานแค่ไหน The Cove (2009)
Boys! This is just a misunderstanding.นี่มันเป็นการเข้าใจผิด VS. (2009)
I think we reached an understanding.ชั้นเราคงเข้าใจกันแล้วแหละ Everyone (2009)
Nice and understanding looks good on you, Sam.เป็นคนดี และเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ข้อดีของคุณ แซม Scratches (2009)
If you have to get permission and beg for understanding in everything, what kind of leader are you?จะทำอะไรแล้วต้องขออนุญาตและขอความเข้าใจก่อน คุณถือเป็นหัวหน้าแบบไหนกัน? Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
understandingA foolish misunderstanding severed their long friendship.
understandingAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
understandingA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
understandingAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
understandingFriendship consists of mutual understanding.
understandingGloria, don't let him feed you that line about his wife not understanding him.
understandingHe and I have a near-telepathic understanding of each other. No sooner does one of us say something than the other is already responding.
understandingHe has a good understanding of the problems.
understandingHe is a man of mean understanding.
understandingHe is a man of understanding.
understandingHe is slow of understanding.
understandingHer skill as a teacher is based on her understanding of young people.
understandingHis idea is beyond the reach of my understanding.
understandingHis remark is open to misunderstanding.
understandingHis wife's misunderstanding about him did not go away.
understandingHow did this misunderstanding ever arise?
understandingHow does a child acquire that understanding?
understandingI don't want there to be any misunderstanding.
understandingI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
understandingIf you can read rapidly and with good understanding, you will probably find it easy to remember a good deal of what you do read.
understandingI have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.
understandingI'm afraid the book is beyond the reach of his understanding.
understandingI'm afraid there's a misunderstanding.
understandingIn my understanding, Robinson treats this element as secondary.
understandingIn my understanding, those two experiments do not have common factors.
understandingIn order to avoid misunderstandings, they went through the contract again.
understandingI think that is based on a lack of mutual understanding.
understandingI think there has been some misunderstanding here.
understandingIt removes misunderstandings.
understandingIt seems that there was a misunderstanding.
understandingMany a quarrel comes about through a misunderstanding.
understandingMany parents are worried their children are not being given a basic understanding of numbers.
understandingMutual understanding makes for peace.
understandingMutual understanding promotes peace.
understandingNobody contributed to the understanding of dreams as much as Freud.
understandingOur mutual understanding is indispensable.
understandingReading literary criticism is very helpful to understanding literature.
understandingRepairing a broken radio I realise over again that I don't have an understanding of the operating principles of circuitry.
understandingSeeing that he is angry, there must be some misunderstanding.
understandingSuch a remark is open to misunderstanding.
understandingThank you for clearing up the misunderstanding.
understandingThat's a misunderstanding for sure. You're giving me too much credit.
understandingThe child was incapable of understanding his father's death.
understandingThe dispute between them is due to misunderstanding.
understandingThe explain was beyond my understanding.
understandingTheir quarrel sprung from misunderstanding.
understandingThe mystery of life is beyond human understanding.
understandingThe point of true mutual understanding has not yet been reached between Japan and China.
understandingThe problem is beyond the scope of my understanding.
understandingThe purpose of this text is to deepen the understanding of black culture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลง[N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด, Example: เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด
ความหลงผิด[N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, Example: ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์, Thai definition: การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง
พุทธิปัญญา[N] intellect, See also: wisdom, intelligence, understanding, rationality, perception, Example: ้ฟังท่านพูดมานานแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นบ้างหรือยัง, Thai definition: ความรู้, ปัญญา, ความเข้าใจ
มุติ[N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
วิญญูภาพ[N] condition of attaining the state of normal understanding, See also: attaining a realm of a person with breadth of vision, Thai definition: ความเป็นผู้รู้ผิดรู้ชอบตามปกติ, ความเป็นผู้มีความรู้
ปรับความเข้าใจ[V] reconcile, See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding, Example: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน
การตรัสรู้[N] enlightenment, See also: learning, understanding, Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง, Example: การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความหลุดพ้น, Thai definition: การรู้แจ้งด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
ความเข้าใจ[N] understanding, See also: comprehension, Syn. ความรู้ความเข้าใจ, Example: ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำความเข้าใจกับวิชานี้ใหม่
ความเข้าใจผิด[N] misunderstanding, See also: misleading, misinterpretation, Syn. ความเข้าใจพลาด, Example: มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน
ธรรมทรรศนะ[N] clear understanding of laws, Notes: (สันสกฤต)
หมองหมาง[V] be estranged, See also: be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other), Syn. หมองใจ, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้องหมองหมาง, Example: เรื่องครั้งนี้จะต้องจัดการให้ดีอย่าให้คู่กรณีหมองหมางกันได้
ความไขว้เขว[N] misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai phit) EN: due to a misunderstanding   
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเห็นชอบ[n. exp.] (khwām henchøp) EN: right understanding   FR: compréhension juste [f]
ความเข้าใจ [n.] (khwām khaojai) EN: understanding ; comprehension   FR: compréhension [f]
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām khaojai) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding   
ทำให้เข้าใจผิด[v. exp.] (thamhai khaojai phit) EN: cause a misunderstanding ; mislead   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSTANDING    AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG
UNDERSTANDINGS    AH0 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG Z
MISUNDERSTANDING    M IH2 S AH0 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG
MISUNDERSTANDING    M IH2 S AH0 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
understanding    (v) (uh2 n d @ s t a1 n d i ng)
understandings    (n) (uh2 n d @ s t a1 n d i ng z)
misunderstanding    (v) (m i2 s uh2 n d @ s t a1 n d i ng)
misunderstanding    (n) (m i2 s uh2 n d @ s t a1 n d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrede {f}; Verstand {m}; Verständnis {n}; Verständigung {f}understanding [Add to Longdo]
Einvernehmen {n}understandings [Add to Longdo]
Missverständnis {n} | Missverständnisse {pl}misunderstanding | misunderstandings [Add to Longdo]
Rollenverständnis {n}understanding of one's role [Add to Longdo]
Verständigkeit {f}understanding [Add to Longdo]
Verständnis {n} | Verständnisse {pl} | bei jmdm. Verständnis findenunderstanding | understandings | to find understanding from sb. [Add to Longdo]
Verstehen {n}understanding [Add to Longdo]
Völkerverständigung {f}understanding among nations [Add to Longdo]
missverstehen | missverstehend | missverstanden | er/sie missversteht | ich/er/sie missverstandto misunderstand {misunderstood; misunderstood} | misunderstanding | misunderstood | he/she misunderstands | I/he/she misunderstood [Add to Longdo]
jdm. etw. nahe bringen; jdm. etw. näher bringento give sb. an understanding of sth. [Add to Longdo]
unverständig {adj}ignorant; without understanding [Add to Longdo]
verständig {adj}reasonable; sensible; understanding [Add to Longdo]
sich mit jdm. über etw. verständigento come to an understanding (arrangement) with sb. on (about) sth. [Add to Longdo]
verständlich {adv}understandingly [Add to Longdo]
verständnisvoll {adj} | verständnisvoller | am verständnisvollstenunderstanding | more understanding | most understanding [Add to Longdo]
verstehen; begreifen | verstehend; begreifend | verstanden; begriffen | er/sie versteht; er/sie begreift | ich/er/sie verstand; ich/er/sie begriff | er/sie hat/hatte verstanden; er/sie hat/hatte begriffen | ich/er/sie verstünde; ich/er/sie begriffeto understand {understood; understood} | understanding | understood | understands | I/he/she understood | he/she has/had understood | I/he/she would understood [Add to Longdo]
Danke für Ihr Verständnis.Thank you for your understanding. [Add to Longdo]
Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand. [Sprw.]Love and understanding are seldom found together. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding) [Add to Longdo]
ミスアンダスタンディング[, misuandasutandeingu] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
意志の疏通[いしのそつう, ishinosotsuu] (n) mutual understanding [Add to Longdo]
意思疎通(P);意志疎通(iK)[いしそつう, ishisotsuu] (n) (coming to a) mutual understanding; understanding each other; (P) [Add to Longdo]
飲み込み;飲込み[のみこみ, nomikomi] (n) understanding; apprehension [Add to Longdo]
窺知[きち, kichi] (n,vs) perception; understanding [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
解け合う;解合う[とけあう, tokeau] (v5u,vi) (1) to come to a mutual understanding; (2) (See 解け合い) to cancel mutually (contract, etc.) [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n,vs) misunderstanding; wrong guess; (P) [Add to Longdo]
気脈を通じる[きみゃくをつうじる, kimyakuwotsuujiru] (exp,v1) to have secret communication with; to have a tacit understanding with [Add to Longdo]
気脈を通ずる[きみゃくをつうずる, kimyakuwotsuuzuru] (exp,vz) to have secret communication with; to have a tacit understanding with [Add to Longdo]
記誦[きしょう, kishou] (n,vs) (1) (arch) (See 諳んじる) reciting (a poem) from memory; (2) (arch) rote recitation (without understanding) [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]
汲み分ける[くみわける, kumiwakeru] (v1,vt) to apportion drawn water; to show understanding [Add to Longdo]
共通認識[きょうつうにんしき, kyoutsuuninshiki] (n) common sense; common knowledge; common understanding [Add to Longdo]
協議書[きょうぎしょ, kyougisho] (n) memorandum of agreement; agreement; memorandum of understanding; MOU; letter of intent; heads of agreement [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P) [Add to Longdo]
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
悟り(P);覚り[さとり, satori] (n) (1) comprehension; understanding; (2) {Buddh} enlightenment; satori; (P) [Add to Longdo]
悟性[ごせい, gosei] (n) wisdom; understanding [Add to Longdo]
誤解[ごかい, gokai] (n,vs) misunderstanding; (P) [Add to Longdo]
誤聞[ごぶん, gobun] (n,vs) misunderstanding; misinformation [Add to Longdo]
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression [Add to Longdo]
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P) [Add to Longdo]
合意[ごうい, goui] (n,vs,adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P) [Add to Longdo]
合意覚書[ごういおぼえがき, gouioboegaki] (n) memorandum of agreement; memorandum of understanding; letter of intent [Add to Longdo]
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n,vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) [Add to Longdo]
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea [Add to Longdo]
失考[しっこう, shikkou] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
手張り[てばり, tebari] (n) gluing by hand; gambling without money (on the understanding that losses shall be covered later) [Add to Longdo]
消化[しょうか, shouka] (n,vs,adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P) [Add to Longdo]
心得違い[こころえちがい, kokoroechigai] (n) imprudence; misbehavior; misbehaviour; misunderstanding [Add to Longdo]
人知を超えた[じんちをこえた, jinchiwokoeta] (exp) beyond human understanding [Add to Longdo]
甚だしい誤解[はなはだしいごかい, hanahadashiigokai] (n) serious misunderstanding [Add to Longdo]
[いき(P);すい, iki (P); sui] (adj-na,n) (1) (いき only) chic; stylish; refined; sophisticated; smart; (2) understanding; sympathetic; (3) (すい only) the best; (P) [Add to Longdo]
疎通[そつう, sotsuu] (n,vs) (1) (mutual) understanding; communication; (2) removal of blockage (esp. medical); drainage; (P) [Add to Longdo]
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook [Add to Longdo]
相互理解[そうごりかい, sougorikai] (n,vs) mutual understanding [Add to Longdo]
相互理解を図る[そうごりかいをはかる, sougorikaiwohakaru] (exp,v5r) to strive for mutual understanding [Add to Longdo]
体認[たいにん, tainin] (n,vs) understanding based on experience [Add to Longdo]
通じ[つうじ, tsuuji] (n) (1) understanding; (2) bowel movement; evacuation; (P) [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) [Add to Longdo]
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing [Add to Longdo]
得心[とくしん, tokushin] (n,vs) consenting to; being convinced of; being satisfied; understanding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding [Add to Longdo]
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
冰释[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, / ] (of misgivings, misunderstandings etc) disappear; vanish; be dispelled [Add to Longdo]
心照不宣[xīn zhào bù xuān, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ, ] a tacit mutual understanding [Add to Longdo]
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc) [Add to Longdo]
据闻[jù wén, ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ, / ] accounts; one's understanding [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] understanding [Add to Longdo]
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, / ] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation [Add to Longdo]
消释[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, / ] to dispel (doubts); to clear up (misunderstanding) [Add to Longdo]
照会[zhào huì, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a diplomatic note; letter of understanding or concern exchanged between governments [Add to Longdo]
照猫画虎[zhào māo huà hǔ, ㄓㄠˋ ㄇㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ, / ] lit. drawing a tiger using a cat as a model (成语 saw); fig. to pretend to do sth without understanding it [Add to Longdo]
理解[lǐ jiě, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to comprehend; understanding; comprehension; to understand [Add to Longdo]
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, ] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense [Add to Longdo]
见解[jiàn jiě, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] opinion; view; understanding [Add to Longdo]
认识[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition [Add to Longdo]
误会[wù huì, ˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to misunderstand; to mistake; misunderstanding [Add to Longdo]
误解[wù jiě, ˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] misunderstanding [Add to Longdo]
谅解[liàng jiě, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] (reach) an understanding [Add to Longdo]
识时通变[shí shí tōng biàn, ㄕˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, / ] understanding and adaptable [Add to Longdo]
识时达务[shí shí dá wù, ㄕˊ ㄕˊ ㄉㄚˊ ˋ, / ] understanding; to know what's up [Add to Longdo]
豁然[huò rán, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ, ] wide and open; a flash of understanding [Add to Longdo]
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information [Add to Longdo]
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information [Add to Longdo]
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, / ] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation) [Add to Longdo]
骨子里[gǔ zi lǐ, ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄧˇ, / ] what sb feels (or knows etc) in his bones (derog.); private understanding between individuals (derog.) [Add to Longdo]
体谅[tǐ liàng, ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] to empathize; to allow (for something); to show understanding; to appreciate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understandingly \Un`der*stand"ing*ly\, adv.
   In an understanding manner; intelligibly; with full knowledge
   or comprehension; intelligently; as, to vote upon a question
   understandingly; to act or judge understandingly.
   [1913 Webster]
 
      The gospel may be neglected, but in can not be
      understandingly disbelieved.       --J. Hawes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 understandingly
   adv 1: with understanding; "she nodded understandingly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top