ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

understandingly

AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG   
241 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -understandingly-, *understandingly*, understanding
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา understandingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *understandingly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
understanding[N] ความสามารถในการเข้าใจ, See also: ความเข้าใจ, Syn. meaning, purport, significance
understanding[N] ข้อตกลงร่วมกัน, See also: สัญญา, Syn. intendment, acceptance
understanding[ADJ] ซึ่งเข้าอกเข้าใจ, See also: ซึ่งเห็นอกเห็นใจ, ซึ่งเข้าใจแท้จริง, Syn. perceptive, Ant. unperceptive
understandingly[ADV] อย่างเข้าอกเข้าใจ, See also: อย่างเห็นอกเห็นใจ, Syn. kindly, sympathetically
misunderstanding[N] ความเข้าใจผิด, See also: ความหลงผิด, Syn. misapprehension, misconception, misinterpretation, mistaking, Ant. understanding, conception
misunderstanding[N] ความไม่เห็นด้วย, See also: ความไม่ลงรอยกัน, Syn. discord, difference, difficulty, dissension
labour under misunderstanding[IDM] ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง, Syn. be under

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ,การเข้าใจ,ความสามารถในการเข้าใจ,สติปัญญา,ความรู้,เชาวน์,ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence,intellect,agreement

English-Thai: Nontri Dictionary
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
understanding(n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commonsense understandingความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Memorandum of Understandingบันทึกความเข้าใจ ในทางปฏิบัติระหว่างประเทศถือเป็นสนธิสัญญาชนิดหนึ่ง [การทูต]
Memorandum of Understandingบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ [การค้าระหว่างประเทศ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inmates look on without understanding.เหล่านักโทษต่างก็มองดู ด้วยความไม่เข้าใจ Night and Fog (1956)
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home.เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ How I Won the War (1967)
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ The Little Prince (1974)
Guess I always counted on you understanding.คิดว่าฉันมักจะนับที่คุณเข้าใจ Mad Max (1979)
Well, me and the Lord... we got an understanding.พระเจ้าและผม มีความเข้าใจกัน The Blues Brothers (1980)
Begging the understanding of my friends I am asking Panditji to stand down.เพื่อความเข้าใจกันของเพื่อนๆ ผมจะขอให้พันดิตจีถอนตัว Gandhi (1982)
There must be some misunderstanding.จะต้องเกิดการเข้าใจผิดขึ้นแน่. Return of the Condor Heroes (1983)
I don't know what the misunderstanding is about.ไม่ทราบเกิดการเข้าใจผิดอันใดขึ้น. Return of the Condor Heroes (1983)
I want to be grown-up and understanding about all this.ฉันอยากจะโตขึ้นและความ เข้าใจ เกี่ยวกับทั้งหมดนี้ ฉันทำจริงๆ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I will try to teach John some rudimentary manners... and a greater understanding of the language.ฉันจะพยายามที่จะสอนให้ จอห์นมารยาทพื้นฐานบางอย่าง ... และความเข้าใจมากขึ้นของภาษา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
No, it wasn't my hands, it was my... my misunderstanding.ไม่มีก็ไม่ได้มือของฉัน มันเป็นของฉัน ... ความเข้าใจผิดของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
-No, that was a misunderstanding.-ไม่ ๆ ๆ! Mannequin (1987)
I think that to truly function in today's society a doctor has to have an understanding of the human being as a whole.ผมว่าหมอสมัยนี้... ...ต้องเข้าใจร่างกายมนุษย์ แบบรวมๆ คุณเห็นด้วยมั้ย Punchline (1988)
he was talking about love and peace and understanding.เขาพูดถึงความรักและความสงบสุข และความเข้าใจ Field of Dreams (1989)
Sid-man, this is all really a big misunderstanding. Actually...ซิด-แมน นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้น ที่จริง... The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'd like to talk through any misunderstandings there might be between us.ผมอยากจะคุย เกี่ยวกับเรื่องเข้าใจผิดต่างๆ... ...จะมีแค่ระหว่างเรา Basic Instinct (1992)
There's been a misunderstanding.ผมว่าคงมีการเข้าใจผิดกัน The Bodyguard (1992)
They won't be as understanding as we are.พวกเขาคงไม่มีความเข้าใจเหมือนกับพวกเราหรอก The Joy Luck Club (1993)
Understanding disgusts me.เข้าใจเหรอ? Wild Reeds (1994)
My father, understanding that manhood was nearly upon me, began to teach me how to use my sword.พ่อผมเข้าใจว่าผมกำลังแตกเนื้อหนุ่ม ท่านเริ่มสอนวิธีใช้ดาบ Don Juan DeMarco (1994)
"beyond human understanding. "เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจ In the Mouth of Madness (1994)
I think this is the episode of Three's Company where's there's some kind of misunderstanding.ฉันว่า คงเป็นรักสามเส้า ที่เข้าใจผิดกัน The One with the Sonogram at the End (1994)
We must not assume the worst. It may yet be that this is all a misunderstanding.พวกเราไม่ควรจะคาดถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด มันอาจจะเป็นเพียงการเข้าใจผิดทั้งหมด Episode #1.5 (1995)
Mrs Bennet, before you take any, or all of these houses, let us come to a right understanding.คุณนายเบนเน็ตก่อนที่คุณคิดจะซื้อบ้านพวกนี้ เราลองมาทำความเข้าใจที่ถูกต้องกันก่อน Episode #1.6 (1995)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
I believe Granpa is gettin' near such understanding, though he don't know it.ย่าเชื่อว่า ปู่ของเจ้าใกล้ที่จะ เข้าใจใกล้ถึงระดับนั้นแล้ว แต่เขาไม่รู้ตัวหรอก The Education of Little Tree (1997)
Not long after that day, Granma took me aside and told me again about how her and Granpa were moving closer to the understanding, so that I shouldn't be sad because when their bodies died, they'd still be together,ไม่นานหลังจากวันนั้น ย่าพาผมออกมา และบอกผมอีกครั้ง ว่าย่าและปู่เข้าใกล้การเข้าใจนั้น ได้อย่างไร ดังนั้นผมไม่ควรจะเศร้าไป เพราะว่าเมื่อร่ายของพวกท่านได้ตายไป The Education of Little Tree (1997)
I went up the high trail that same night and I asked Granma and Granpa, reckon I could get closer to the understanding as well, so I could catch up to you?ผมขึ้นไปที่ทางบานเขาในคืนเดียวกัน และถามปู่กับย่า คิดว่าผมสามารถเข้าใกล้ ความเข้าใจนั้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ผมจะตามไปทันใช่ไหมครับ The Education of Little Tree (1997)
We have an understanding, then, Mr. Murdoch.เราตกลงกันแล้วนะ คุณเมอร์ด็อค Titanic (1997)
Ladies and gentlemen... thank you for your patience and understanding.ท่นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับ... ขอขอบคุณต่อความอดทนและความเข้าใจ The Red Violin (1998)
Just a little misunderstanding over the check.แค่ความเข้าใจผิดเล็กน้อย จะเช็คให้ eXistenZ (1999)
Sorry if there was a misunderstanding. It's not the end of the world.ดี Fight Club (1999)
Husband must have been very understanding.Husband must have been very understandingAnna and the King (1999)
If we don't talk to Asano's parents the misunderstanding will persistถ้าเราไม่ได้พูดคุยกับพ่อแม่ของอาซาโนะ จะยืนยันเรื่องความเข้าใจผิด GTO (1999)
There must be a misunderstanding.คงเข้าใจผิดแล้วล่ะครับ Malèna (2000)
- Oh, wow! Well, you and your aunt probably have an understanding, so here's the key.เธอกับป้าเธอคงจะคุยกันแล้ว นี่กุญแจจ๊ะ Mulholland Dr. (2001)
A misunderstandingA misunderstanding Sex Is Zero (2002)
Understanding of the older generation and I have a dateUnderstanding of the older generation and I have a date Sex Is Zero (2002)
I try to tell them that numbers are a door to understanding a mystery that's bigger than us.ตัวเลขต่างๆเป็นประตูให้เราเรียนรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรา 21 Grams (2003)
With your exquisite taste, your subtle understanding of allegory and allusion...ในงานศิลปะที่ล้ำค่า แสดงให้ผู้อื่นเห็นรสนิยมเฉียบแหลมของท่าน Girl with a Pearl Earring (2003)
Like the waters of the mighty ocean people also represent tremendous force the understanding of which is the greatest importance to the American way of life.เช่นเดียวกับคลื่นในมหาสมุทรใหญ่ ประชาชนเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจมหาศาล ความเข้าใจในเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง The Corporation (2003)
I think there's been a misunderstanding.เจ้าหน้าที่ครับ ผมว่าคงมีเรื่องเข้าใจผิดกันน่ะครับ 50 First Dates (2004)
Ontheclearunderstanding that this kind of thing can happenOn the clear understanding that this kind of thing can happen Shall We Dance (2004)
Another misunderstanding. Now they'll never get togetherเข้าใจผิดกันจนได้ เมื่อไหร่จะลงเอยกันซะที Saving Face (2004)
So you are understanding this, right?งั้นก็เข้าใจใช่ไหม Primer (2004)
You'd be understanding and accepting someone else's feelings and be more grown up and accept morality...พวกเธอควรเข้าใจและยอมรับ ความรู้สึกของคนอื่น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และยอมรับในศีลธรรมจรรยา... The Guy Was Cool (2004)
Please tell Mr. Bai... this kind of misunderstanding... won't happen again.บอกไบ่ด้วยน่ะครับ เรื่องเข้าใจผิดแบบนี้.. จะไม่เกิดขึ้นอีก! Formula 17 (2004)
This misunderstanding won't happen again.เรื่องเข้าใจผิดแบบนี้.. จะไม่เกิดขึ้นอีก Formula 17 (2004)
There seems to be a misunderstanding somewhere...มันดูเหมือนว่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรซักอย่างสิน่า... Full House (2004)
To relay what we heard without fully understanding it will cause a panic.บอกต่อในสิ่งที่เราไม่เข้าใจถ่องแท้ จะทำให้ตื่นกลัวกันเปล่าๆ Tabula Rasa (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
understandingA foolish misunderstanding severed their long friendship.
understandingAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
understandingA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
understandingAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
understandingFriendship consists of mutual understanding.
understandingGloria, don't let him feed you that line about his wife not understanding him.
understandingHe and I have a near-telepathic understanding of each other. No sooner does one of us say something than the other is already responding.
understandingHe has a good understanding of the problems.
understandingHe is a man of mean understanding.
understandingHe is a man of understanding.
understandingHe is slow of understanding.
understandingHer skill as a teacher is based on her understanding of young people.
understandingHis idea is beyond the reach of my understanding.
understandingHis remark is open to misunderstanding.
understandingHis wife's misunderstanding about him did not go away.
understandingHow did this misunderstanding ever arise?
understandingHow does a child acquire that understanding?
understandingI don't want there to be any misunderstanding.
understandingI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
understandingIf you can read rapidly and with good understanding, you will probably find it easy to remember a good deal of what you do read.
understandingI have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.
understandingI'm afraid the book is beyond the reach of his understanding.
understandingI'm afraid there's a misunderstanding.
understandingIn my understanding, Robinson treats this element as secondary.
understandingIn my understanding, those two experiments do not have common factors.
understandingIn order to avoid misunderstandings, they went through the contract again.
understandingI think that is based on a lack of mutual understanding.
understandingI think there has been some misunderstanding here.
understandingIt removes misunderstandings.
understandingIt seems that there was a misunderstanding.
understandingMany a quarrel comes about through a misunderstanding.
understandingMany parents are worried their children are not being given a basic understanding of numbers.
understandingMutual understanding makes for peace.
understandingMutual understanding promotes peace.
understandingNobody contributed to the understanding of dreams as much as Freud.
understandingOur mutual understanding is indispensable.
understandingReading literary criticism is very helpful to understanding literature.
understandingRepairing a broken radio I realise over again that I don't have an understanding of the operating principles of circuitry.
understandingSeeing that he is angry, there must be some misunderstanding.
understandingSuch a remark is open to misunderstanding.
understandingThank you for clearing up the misunderstanding.
understandingThat's a misunderstanding for sure. You're giving me too much credit.
understandingThe child was incapable of understanding his father's death.
understandingThe dispute between them is due to misunderstanding.
understandingThe explain was beyond my understanding.
understandingTheir quarrel sprung from misunderstanding.
understandingThe mystery of life is beyond human understanding.
understandingThe point of true mutual understanding has not yet been reached between Japan and China.
understandingThe problem is beyond the scope of my understanding.
understandingThe purpose of this text is to deepen the understanding of black culture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลง[N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด, Example: เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด
ความหลงผิด[N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, Example: ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์, Thai definition: การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง
พุทธิปัญญา[N] intellect, See also: wisdom, intelligence, understanding, rationality, perception, Example: ้ฟังท่านพูดมานานแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นบ้างหรือยัง, Thai definition: ความรู้, ปัญญา, ความเข้าใจ
มุติ[N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
วิญญูภาพ[N] condition of attaining the state of normal understanding, See also: attaining a realm of a person with breadth of vision, Thai definition: ความเป็นผู้รู้ผิดรู้ชอบตามปกติ, ความเป็นผู้มีความรู้
ปรับความเข้าใจ[V] reconcile, See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding, Example: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน
การตรัสรู้[N] enlightenment, See also: learning, understanding, Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง, Example: การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความหลุดพ้น, Thai definition: การรู้แจ้งด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
ความเข้าใจ[N] understanding, See also: comprehension, Syn. ความรู้ความเข้าใจ, Example: ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำความเข้าใจกับวิชานี้ใหม่
ความเข้าใจผิด[N] misunderstanding, See also: misleading, misinterpretation, Syn. ความเข้าใจพลาด, Example: มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน
ธรรมทรรศนะ[N] clear understanding of laws, Notes: (สันสกฤต)
หมองหมาง[V] be estranged, See also: be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other), Syn. หมองใจ, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้องหมองหมาง, Example: เรื่องครั้งนี้จะต้องจัดการให้ดีอย่าให้คู่กรณีหมองหมางกันได้
ความไขว้เขว[N] misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai phit) EN: due to a misunderstanding   
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเห็นชอบ[n. exp.] (khwām henchøp) EN: right understanding   FR: compréhension juste [f]
ความเข้าใจ [n.] (khwām khaojai) EN: understanding ; comprehension   FR: compréhension [f]
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām khaojai) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding   
ทำให้เข้าใจผิด[v. exp.] (thamhai khaojai phit) EN: cause a misunderstanding ; mislead   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSTANDING AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG
UNDERSTANDINGS AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG Z
MISUNDERSTANDING M IH2 S AH0 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG
MISUNDERSTANDING M IH2 S AH0 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
understanding (v) ˌʌndəstˈændɪŋ (uh2 n d @ s t a1 n d i ng)
understandings (n) ˌʌndəstˈændɪŋz (uh2 n d @ s t a1 n d i ng z)
misunderstanding (v) mˌɪsˌʌndəstˈændɪŋ (m i2 s uh2 n d @ s t a1 n d i ng)
misunderstanding (n) mˌɪsˌʌndəstˈændɪŋz (m i2 s uh2 n d @ s t a1 n d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认识[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition, #668 [Add to Longdo]
理解[lǐ jiě, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to comprehend; understanding; comprehension; to understand, #1,137 [Add to Longdo]
误会[wù huì, ㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to misunderstand; to mistake; misunderstanding, #7,496 [Add to Longdo]
误解[wù jiě, ㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] misunderstanding, #8,847 [Add to Longdo]
见解[jiàn jiě, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] opinion; view; understanding, #10,752 [Add to Longdo]
谅解[liàng jiě, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] (reach) an understanding, #12,313 [Add to Longdo]
体谅[tǐ liàng, ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] to empathize; to allow (for something); to show understanding; to appreciate, #13,555 [Add to Longdo]
骨子里[gǔ zi lǐ, ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄧˇ, / ] what sb feels (or knows etc) in his bones (derog.); private understanding between individuals (derog.), #14,879 [Add to Longdo]
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, / ] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation), #16,572 [Add to Longdo]
照会[zhào huì, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a diplomatic note; letter of understanding or concern exchanged between governments, #27,848 [Add to Longdo]
心照不宣[xīn zhào bù xuān, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ, ] a tacit mutual understanding, #38,042 [Add to Longdo]
豁然[huò rán, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ, ] wide and open; a flash of understanding, #39,760 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧ, ] understanding, #42,306 [Add to Longdo]
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc), #44,409 [Add to Longdo]
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information, #48,173 [Add to Longdo]
冰释[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, / ] (of misgivings, misunderstandings etc) disappear; vanish; be dispelled, #60,694 [Add to Longdo]
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄨˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason, #78,984 [Add to Longdo]
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding, #84,408 [Add to Longdo]
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, / ] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation, #86,013 [Add to Longdo]
照猫画虎[zhào māo huà hǔ, ㄓㄠˋ ㄇㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ, / ] lit. drawing a tiger using a cat as a model (成语 saw); fig. to pretend to do sth without understanding it, #117,769 [Add to Longdo]
消释[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, / ] to dispel (doubts); to clear up (misunderstanding), #136,440 [Add to Longdo]
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information, #145,321 [Add to Longdo]
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, ] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense, #256,351 [Add to Longdo]
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
据闻[jù wén, ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ, / ] accounts; one's understanding [Add to Longdo]
识时通变[shí shí tōng biàn, ㄕˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, / ] understanding and adaptable [Add to Longdo]
识时达务[shí shí dá wù, ㄕˊ ㄕˊ ㄉㄚˊ ㄨˋ, / ] understanding; to know what's up [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrede {f}; Verstand {m}; Verständnis {n}; Verständigung {f}understanding [Add to Longdo]
Einvernehmen {n}understandings [Add to Longdo]
Missverständnis {n} | Missverständnisse {pl}misunderstanding | misunderstandings [Add to Longdo]
Rollenverständnis {n}understanding of one's role [Add to Longdo]
Verständigkeit {f}understanding [Add to Longdo]
Verständnis {n} | Verständnisse {pl} | bei jmdm. Verständnis findenunderstanding | understandings | to find understanding from sb. [Add to Longdo]
Verstehen {n}understanding [Add to Longdo]
Völkerverständigung {f}understanding among nations [Add to Longdo]
missverstehen | missverstehend | missverstanden | er/sie missversteht | ich/er/sie missverstandto misunderstand {misunderstood; misunderstood} | misunderstanding | misunderstood | he/she misunderstands | I/he/she misunderstood [Add to Longdo]
jdm. etw. nahe bringen; jdm. etw. näher bringento give sb. an understanding of sth. [Add to Longdo]
unverständig {adj}ignorant; without understanding [Add to Longdo]
verständig {adj}reasonable; sensible; understanding [Add to Longdo]
sich mit jdm. über etw. verständigento come to an understanding (arrangement) with sb. on (about) sth. [Add to Longdo]
verständlich {adv}understandingly [Add to Longdo]
verständnisvoll {adj} | verständnisvoller | am verständnisvollstenunderstanding | more understanding | most understanding [Add to Longdo]
verstehen; begreifen | verstehend; begreifend | verstanden; begriffen | er/sie versteht; er/sie begreift | ich/er/sie verstand; ich/er/sie begriff | er/sie hat/hatte verstanden; er/sie hat/hatte begriffen | ich/er/sie verstünde; ich/er/sie begriffeto understand {understood; understood} | understanding | understood | understands | I/he/she understood | he/she has/had understood | I/he/she would understood [Add to Longdo]
Danke für Ihr Verständnis.Thank you for your understanding. [Add to Longdo]
Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand. [Sprw.]Love and understanding are seldom found together. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding) [Add to Longdo]
ミスアンダスタンディング[, misuandasutandeingu] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
意志の疏通[いしのそつう, ishinosotsuu] (n) mutual understanding [Add to Longdo]
意思疎通(P);意志疎通(iK)[いしそつう, ishisotsuu] (n) (coming to a) mutual understanding; understanding each other; (P) [Add to Longdo]
飲み込み;飲込み[のみこみ, nomikomi] (n) understanding; apprehension [Add to Longdo]
窺知[きち, kichi] (n,vs) perception; understanding [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
解け合う;解合う[とけあう, tokeau] (v5u,vi) (1) to come to a mutual understanding; (2) (See 解け合い) to cancel mutually (contract, etc.) [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n,vs) misunderstanding; wrong guess; (P) [Add to Longdo]
気脈を通じる[きみゃくをつうじる, kimyakuwotsuujiru] (exp,v1) to have secret communication with; to have a tacit understanding with [Add to Longdo]
気脈を通ずる[きみゃくをつうずる, kimyakuwotsuuzuru] (exp,vz) to have secret communication with; to have a tacit understanding with [Add to Longdo]
記誦[きしょう, kishou] (n,vs) (1) (arch) (See 諳んじる) reciting (a poem) from memory; (2) (arch) rote recitation (without understanding) [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]
汲み分ける[くみわける, kumiwakeru] (v1,vt) to apportion drawn water; to show understanding [Add to Longdo]
共通認識[きょうつうにんしき, kyoutsuuninshiki] (n) common sense; common knowledge; common understanding [Add to Longdo]
協議書[きょうぎしょ, kyougisho] (n) memorandum of agreement; agreement; memorandum of understanding; MOU; letter of intent; heads of agreement [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P) [Add to Longdo]
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
悟り(P);覚り[さとり, satori] (n) (1) comprehension; understanding; (2) {Buddh} enlightenment; satori; (P) [Add to Longdo]
悟性[ごせい, gosei] (n) wisdom; understanding [Add to Longdo]
誤解[ごかい, gokai] (n,vs) misunderstanding; (P) [Add to Longdo]
誤聞[ごぶん, gobun] (n,vs) misunderstanding; misinformation [Add to Longdo]
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression [Add to Longdo]
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P) [Add to Longdo]
合意[ごうい, goui] (n,vs,adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P) [Add to Longdo]
合意覚書[ごういおぼえがき, gouioboegaki] (n) memorandum of agreement; memorandum of understanding; letter of intent [Add to Longdo]
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n,vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) [Add to Longdo]
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea [Add to Longdo]
失考[しっこう, shikkou] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
手張り[てばり, tebari] (n) gluing by hand; gambling without money (on the understanding that losses shall be covered later) [Add to Longdo]
消化[しょうか, shouka] (n,vs,adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P) [Add to Longdo]
心得違い[こころえちがい, kokoroechigai] (n) imprudence; misbehavior; misbehaviour; misunderstanding [Add to Longdo]
人知を超えた[じんちをこえた, jinchiwokoeta] (exp) beyond human understanding [Add to Longdo]
甚だしい誤解[はなはだしいごかい, hanahadashiigokai] (n) serious misunderstanding [Add to Longdo]
[いき(P);すい, iki (P); sui] (adj-na,n) (1) (いき only) chic; stylish; refined; sophisticated; smart; (2) understanding; sympathetic; (3) (すい only) the best; (P) [Add to Longdo]
疎通[そつう, sotsuu] (n,vs) (1) (mutual) understanding; communication; (2) removal of blockage (esp. medical); drainage; (P) [Add to Longdo]
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook [Add to Longdo]
相互理解[そうごりかい, sougorikai] (n,vs) mutual understanding [Add to Longdo]
相互理解を図る[そうごりかいをはかる, sougorikaiwohakaru] (exp,v5r) to strive for mutual understanding [Add to Longdo]
体認[たいにん, tainin] (n,vs) understanding based on experience [Add to Longdo]
通じ[つうじ, tsuuji] (n) (1) understanding; (2) bowel movement; evacuation; (P) [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) [Add to Longdo]
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing [Add to Longdo]
得心[とくしん, tokushin] (n,vs) consenting to; being convinced of; being satisfied; understanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understandingly \Un`der*stand"ing*ly\, adv.
   In an understanding manner; intelligibly; with full knowledge
   or comprehension; intelligently; as, to vote upon a question
   understandingly; to act or judge understandingly.
   [1913 Webster]
 
      The gospel may be neglected, but in can not be
      understandingly disbelieved.       --J. Hawes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 understandingly
   adv 1: with understanding; "she nodded understandingly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top