Search result for

paid

(59 entries)
(0.0065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paid-, *paid*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paid byจ่ายโดย, ชำระเงินโดย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paid    [VI] กริยาช่องที่ 3 ของ pay, Ant. unpaid
paid    [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ pay, Ant. unpaid

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paid-up additionการเพิ่มใช้เงินสำเร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up capitalทุนที่ชำระแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up policyกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up policyกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up stockหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up valueมูลค่าใช้เงินสำเร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paidAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
paidYou get paid in proportion to the amount of the work you do.
paidYou will be paid a stable base salary plus commissions on sale.
paidYou will be paid according as you work.
paidI only asked her what she paid for that dull-looking dress and she flew off the handle at me.
paidCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
paidThe President of the U.S. paid a formal visit to China.
paidThose mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour.
paidI will do that work on condition that I get paid for it.
paidThe money that Chris has not paid back adds up to a large sun.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paid(เพด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ pay
postpaid(โพสทฺ'เพด') adj.,adv. จ่ายค่าไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้ว
prepaid(พรีเพด') adj. จ่ายล่วงหน้า,ชำระก่อนแล้ว
well-paid(เวล'เพด) adj. มีค่าตอบแทนมาก,ให้เงินเดือนสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
postpaid(adj) เสียค่าไปรษณีย์แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
ชำระไว้ล่วงหน้า[adj.] (chamra wai lūang-nā) EN: prepaid   
จ่ายแล้ว[adj.] (jāi laēo) EN: paid   FR: payé
จ่ายล่วงหน้า[adj.] (jāi lūang-nā) EN: prepaid   FR: prépayé
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng chamra) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage   
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า[n. exp.] (phāsī ngoendāi jāi lūang-nā) EN: prepaid income tax   
เสียภาษีแล้ว[v. exp.] (sīa phāsī laēo) EN: duty paid   
ทุนจดทะเบียนชำระเต็ม[n. exp.] (thun jotthabīen chamra tem) EN: paid-up registered capital   
ทุนที่ออกและชำระแล้ว[n. exp.] (thun thī øk lae chamra laēo) EN: issued and paid-up share capital   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAID    P EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paid    (v) (p ei1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beachtetepaid attention to [Add to Longdo]
verzolltepaid duty on [Add to Longdo]
zugezahltpaid in addition [Add to Longdo]
eingezahltpaid in [Add to Longdo]
heimgezahltpaid back [Add to Longdo]
nachbezahltpaid the rest [Add to Longdo]
Acht gegeben; achtgegeben [alt]paid attention [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オキュパイド[, okyupaido] (n) occupied [Add to Longdo]
オレンジカード[, orenjika-do] (n) orange card (pre-paid ticket) [Add to Longdo]
ギャラ[, gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P) [Add to Longdo]
サービス残業[サービスざんぎょう, sa-bisu zangyou] (n) unpaid overtime [Add to Longdo]
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores) [Add to Longdo]
スパイダ[, supaida] (n) {comp} spider [Add to Longdo]
スパイダー[, supaida-] (n) spider [Add to Longdo]
スパイダーウェブ[, supaida-uebu] (n) spider web [Add to Longdo]
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores) [Add to Longdo]
プリペイド[, puripeido] (adj-f) (1) prepaid (phone, card, etc.); (2) prep. aid [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリペイドカード[ぷりぺいどかーど, puripeidoka-do] pre-paid card [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paid \Paid\, imp., p. p., & a. from {Pay}.
   1. Receiving pay; compensated; hired; as, a paid attorney.
    [1913 Webster]
 
   2. Satisfied; contented. [Obs.] "Paid of his poverty."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\, v. t. [imp. & p. p. {Paid} (p[=a]d); p. pr. & vb. n.
   {Paying}.] [OE. paien, F. payer, fr. L. pacare to pacify,
   appease, fr. pax, pacis, peace. See {Peace}.]
   1. To satisfy, or content; specifically, to satisfy (another
    person) for service rendered, property delivered, etc.; to
    discharge one's obligation to; to make due return to; to
    compensate; to remunerate; to recompense; to requite; as,
    to pay workmen or servants.
    [1913 Webster]
 
       May no penny ale them pay [i. e., satisfy]. --P.
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       [She] pays me with disdain.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, figuratively: To compensate justly; to requite
    according to merit; to reward; to punish; to retort or
    retaliate upon.
    [1913 Webster]
 
       For which, or pay me quickly, or I'll pay you. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge, as a debt, demand, or obligation, by giving
    or doing what is due or required; to deliver the amount or
    value of to the person to whom it is owing; to discharge a
    debt by delivering (money owed). "Pay me that thou owest."
    --Matt. xviii. 28.
    [1913 Webster]
 
       Have patience with me, and I will pay thee all.
                          --Matt. xviii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       If they pay this tax, they starve.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To discharge or fulfill, as a duy; to perform or render
    duty, as that which has been promised.
    [1913 Webster]
 
       This day have I paid my vows.     --Prov. vii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   5. To give or offer, without an implied obligation; as, to
    pay attention; to pay a visit.
    [1913 Webster]
 
       Not paying me a welcome.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To pay off}.
    (a) To make compensation to and discharge; as, to pay off
      the crew of a ship.
    (b) To allow (a thread, cord, etc.) to run off; to unwind.
    (c) to bribe.
 
   {To pay one's duty}, to render homage, as to a sovereign or
    other superior.
 
   {To pay out} (Naut.), to pass out; hence, to slacken; to
    allow to run out; as, to pay out more cable. See under
    {Cable}.
 
   {To pay the piper}, to bear the cost, expense, or trouble.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paid
   adj 1: marked by the reception of pay; "paid work"; "a paid
       official"; "a paid announcement"; "a paid check" [ant:
       {unpaid}]
   2: involving gainful employment in something often done as a
     hobby [syn: {nonrecreational}, {paid}]
   3: yielding a fair profit [syn: {gainful}, {paid}, {paying}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 overpay
 
 1. (-paid, -paying) fazla ödemek
 2. değerinden fazla ödemek.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top