Search result for

usual

(83 entries)
(0.0514 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usual-, *usual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usual[ADJ] เป็นปกติ, See also: ธรรมดา, เป็นประจำ, สามัญ, Syn. normal, typical, common, ordinary
usual[N] สิ่งที่เป็นปกติ, See also: สิ่งที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย, Syn. custom
usually[ADV] โดยปกติ, See also: ตามปกติ, ตามธรรมดา, Syn. customarily, normally
usualness[N] ความปกติ, Syn. normal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common,regular
unusual(อันยู'?วล) adj. ผิดธรรมดา,เป็นข้อยกเว้น., See also: unusually adv. unusualness n., Syn. odd,rare,alien

English-Thai: Nontri Dictionary
usual(adj) เช่นเคย,เป็นธรรมเนียม,ตามปกติ,เป็นประจำ
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
usual languageภาษาปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
usual local conceptionปรกตินิยมเฉพาะถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usual place of abodeถิ่นที่อยู่ตามปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usual residenceถิ่นที่อยู่ตามปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He usually is.He usually is. Committed (2008)
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว Rebecca (1940)
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย Rebecca (1940)
I've threaded it up wrong as usual or something.ผมคงใส่มันผิดอีกเเล้วน่ะ Rebecca (1940)
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
Usual thing.ขอให้ไม่มีใครยอมแพ้ How I Won the War (1967)
Right as usual, sir.ใช้ได้ดีครับ Blazing Saddles (1974)
What do they usually do? Wash up, or float up, or what?เเล้วปกติมันจะเป็นยังไง ลอยเข้าฝั่ง หรือขึ้นอืด หรืออะไร Jaws (1975)
That evening my mother was more intolerant than usualตอนเย็นนั้นแม่ของฉันคือ more intolerant กว่าตามปรกติ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Naturally. And as usual, I gotta take an IOU.ตามธรรมชาติ และสิ่งที่เป็นปกติผมต้องใช้ไอโอยู The Blues Brothers (1980)
What kind of music do you usually have here?ดนตรีประเภทไหนที่ปกติคุณเล่นที่นี่ The Blues Brothers (1980)
I usually sit in the car and write it out on the glove compartment lid.โดยปกติผมจะนั่งในรถและเขียนมันบนฝาเก๊ะข้างหน้ารถ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
usualAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
usualA Japanese garden usually has a pond in it.
usualAnd not only that, the goods in the company shop were usually more expensive than elsewhere.
usualAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
usualA present is usually given in return for one's hospitality.
usualAs he had worked longer than usual, he felt tired.
usualAs is usual, Bob came to school late this morning.
usualAs is usual with a sailor, he likes liquor very much.
usualAs is usual with him, he arrived a quarter of an hour late.
usualAs is usual with him Mike was late for the meeting this afternoon.
usualAs is usual with young girls, Alice likes chocolate very much.
usualAs usual he got up early in the morning and jogged.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปกติธรรมดา[ADV] regularly, See also: usually, commonly, ordinarily, normally, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
ปกติธรรมดา[ADJ] normal, See also: usual, common, ordinary, regular, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
โดยปรกติ[ADV] normally, See also: usually, ordinarily, regularly, commonly, Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: โดยปรกติเขามาทำงานแต่เช้า
ตามปรกติ[ADV] usually, See also: ordinarily, normally, customarily, Syn. เป็นประจำ, เหมือนเคย, เป็นปกติ, เหมือนปกติ, Example: ิเขามาทำงานแต่เช้าตามปรกติ
สม่ำเสมอ[ADV] usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ, Example: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้, Thai definition: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เป็นปรกติ[ADV] usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: เขากลับบ้านเวลาค่ำเป็นปรกติเสมอ
โดยปกติ[ADV] usually, See also: normally, ordinarily, commonly, generally, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, โดยทั่วไป, เป็นประจำ, Example: โดยปกติทุกคนจะตื่นสายในวันหยุด
ตามธรรมดา[ADV] usually, See also: ordinarily, ad a rule, generally, Syn. ตามปกติ, Example: ตามธรรมดา จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีทุกๆ 4 ปี, Thai definition: ตามปกติที่เคยเป็นมา, ไม่แปลกไปจากที่เคยเป็น
ตามปกติ[ADV] normally, See also: usually, generally, ordinarily, Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม, Example: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป, Thai definition: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา
ทานศีล[ADV] usually give alms, Thai definition: มีการให้เป็นปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
เช่นเคย[adv.] (chen khoēi) EN: as usual ; usually   FR: comme d'habitude
ฉีกแนว[X] (chīknaēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd   FR: unique
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati = dōi pokkati) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general   FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[adv.] (dōi prokkati) EN: normally ; usually ; ordinarily   
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom   FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
กินตามน้ำ[v. exp.] (kin tām nām) EN: take the usual /rake-off/pay-off   
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually   FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
กระบองเพชร[n. exp.] (krabøngphet) EN: club studded with diamonds usually having miraculous power   
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammadā) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar   FR: inhabituel

CMU English Pronouncing Dictionary
USUAL    Y UW1 ZH AH0 W AH0 L
USUAL    Y UW1 ZH UW0 AH0 L
USUALLY    Y UW1 ZH AH0 W AH0 L IY0
USUALLY    Y UW1 ZH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usual    (j) (y uu1 zh u@ l)
usually    (a) (y uu1 zh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
branchenüblich {adj}usual in the trade; usual in the industry [Add to Longdo]
handelsüblich {adj}usual in the trade; usual in commerce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
ご多分にもれず;ご多分に漏れず;御多分に漏れず;ご多分に洩れず;御多分に洩れず;御多分にもれず[ごたぶんにもれず, gotabunnimorezu] (exp) (See 御多分) as is usual with; in common with [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寻常[xún cháng, ㄒㄩㄣˊ ㄔㄤˊ, / ] usual; common; ordinary, #9,316 [Add to Longdo]
素来[sù lái, ㄙㄨˋ ㄌㄞˊ, / ] usually, #24,784 [Add to Longdo]
惯常[guàn cháng, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] usual; customary, #42,733 [Add to Longdo]
照理[zhào lǐ, ㄓㄠˋ ㄌㄧˇ, ] usually; in the normal course of events, #44,558 [Add to Longdo]
故伎[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, ] usual trick; old tactics, #90,115 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] usually used in a name; clever; intelligent, #189,435 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Usual \U"su*al\, a. [L. usualis, from usus use: cf. F. usuel.
   See {Use}, n.]
   Such as is in common use; such as occurs in ordinary
   practice, or in the ordinary course of events; customary;
   ordinary; habitual; common.
   [1913 Webster]
 
      Consultation with oracles was a thing very usual and
      frequent in their times.         --Hooker.
   [1913 Webster]
 
      We can make friends of these usual enemies. --Baxter.
   [1913 Webster] -- {U"su*al*ly}, adv. -- {U"su*al*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 usual
   adj 1: occurring or encountered or experienced or observed
       frequently or in accordance with regular practice or
       procedure; "grew the usual vegetables"; "the usual summer
       heat"; "came at the usual time"; "the child's usual
       bedtime" [ant: {unusual}]
   2: commonly encountered; "a common (or familiar) complaint";
     "the usual greeting" [syn: {common}, {usual}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 usual
   accustomed; customary; used to; usual; wonted
   common; ordinary; usual
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top