Search result for

conspicuous

(42 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conspicuous-, *conspicuous*, conspicuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conspicuous[ADJ] ที่เห็นได้ชัดเจน, Syn. obvious
conspicuous by one's absence[IDM] ไม่ปรากฎตัวอยู่ด้วยทั้งๆ ที่ควรอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conspicuous(คันสพิค'คิวอัส) adj. เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เป็นที่สนใจ,เตะตา., See also: conspicuity n. ดูconspicuous, Syn. obvious ###A. indistinct
inconspicuous(อินคันสพิค' คิวเอิส) adj. ไม่เด่น, ไม่เตะตา., See also: inconspicuously adv. inconspicuousness n., Syn. unobtrusive, unremarkable, indistinct

English-Thai: Nontri Dictionary
inconspicuous(adj) ไม่สะดุดตา,ไม่เด่น,สงบเสงี่ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We don't make spectacles of ourselves, and we don't kill conspicuously.ไม่ทำตัวดึงดูดความสนใจใคร ไม่ฆ่าใครให้ตัวเองถูกจับจ้อง The Twilight Saga: New Moon (2009)
Upon my return home, I found the streets conspicuously silent.Upon my return home, I found the streets conspicuously silent. Watchmen (2009)
You don't have communication. You can't carry a walkie talkie. It's too conspicuous.โปรตอนย้าย. Angels & Demons (2009)
conspicuous.มีเป็นโขยง.ไม่มีวินัย,เห็นได้ชัด The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Talking this way makes me feel very conspicuous.ยืนคุยกันแบบนี้ มันทำให้ฉันรู้สึกว่าถูกจับตามองอยู่ Turning and Turning (2010)
For extraordinary heroism and conspicuous gallantry,สำหรับการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษ.. และความกล้าหาญอันโดดเด่น Melbourne (2010)
Isn't this a bit conspicuous?คุณไม่คิดว่าโดดเด่น ใช่ไหม Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
No. Too conspicuous.ไม่ มันเห็นได้ชัดเกิน Where There's a Will (2011)
You're too conspicuous in those clothes.ชุดท่านมันออกจะสะดุดตาไปนิด The Sword in the Stone: Part One (2011)
Hang these somewhere conspicuous!แขวนนี่ไว้ตรงนั้นที่ Episode #1.9 (2011)
Shouldn't you try to be a little less conspicuous?พี่ไม่คิดว่ามัน สะดุดตาไปหน่อยเหรอ? Save Yourself (2012)
Our still conspicuously absent gallery owner. Hmm. He may explain what I found in Nicholas's bank account-- not much.เจ้าของแกลลอรี่ที่ยังหาตัวไม่เจอของเรา เขาอาจอธิบายเรื่องเงินในบัญชีของนิโคลัสได้ Worth (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conspicuousHe was conspicuous by his absence.
conspicuousHe was conspicuous in his suit.
conspicuousThe scar on his forehead is conspicuous.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[adv.] (tamtā) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously   FR: sous les yeux

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSPICUOUS    K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S
CONSPICUOUSLY    K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conspicuous    (j) (k @1 n s p i1 k y u@ s)
conspicuously    (a) (k @1 n s p i1 k y u@ s l ii)
conspicuousness    (n) (k @1 n s p i1 k y u@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffällig; deutlich; unübersehbar {adj} | auffälliger | am auffälligstenconspicuous | more conspicuous | most conspicuous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
めきめき[, mekimeki] (adv) (on-mim) conspicuously; (P) [Add to Longdo]
コンスピキュオスエンジェルフィッシュ[, konsupikyuosuenjierufisshu] (n) conspicuous angelfish (Chaetodontoplus conspicillatus); spectacled angelfish [Add to Longdo]
異彩[いさい, isai] (n) conspicuous colour; conspicuous color [Add to Longdo]
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially [Add to Longdo]
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best [Add to Longdo]
影の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See 影が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) [Add to Longdo]
[さい, sai] (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous [Add to Longdo]
最たる[さいたる, saitaru] (adj-pn) prime; conspicuous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, / ] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent [Add to Longdo]
显眼[xiǎn yǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄢˇ, / ] conspicuous; eye-catching; glamorous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conspicuous \Con*spic"u*ous\, a. [L. conspicuus, fr. conspicere
   to get sight of, to perceive; con- + spicere, specere, to
   look. See {Spy}]
   1. Open to the view; obvious to the eye; easy to be seen;
    plainly visible; manifest; attracting the eye.
    [1913 Webster]
 
       It was a rock
       Of alabaster, piled up to the clouds,
       Conspicious far.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Conspicious by her veil and hood,
       Signing the cross, the abbess stood. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Obvious to the mental eye; easily recognized; clearly
    defined; notable; prominent; eminent; distinguished; as, a
    conspicuous excellence, or fault.
    [1913 Webster]
 
       A man who holds a conspicuous place in the
       political, ecclesiastical, and literary history of
       England.               --Macaulay.
 
   Syn: Distinguished; eminent; famous; illustrious; prominent;
     celebrated. See {Distinguished}. -- {Con*spic"u*ous*ly},
     adv. -- {Con*spic"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conspicuous
   adj 1: obvious to the eye or mind; "a tower conspicuous at a
       great distance"; "wore conspicuous neckties"; "made
       herself conspicuous by her exhibitionistic preening"
       [ant: {inconspicuous}, {invisible}]
   2: without any attempt at concealment; completely obvious;
     "blatant disregard of the law"; "a blatant appeal to vanity";
     "a blazing indiscretion" [syn: {blatant}, {blazing},
     {conspicuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top