ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conspicuous

K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conspicuous-, *conspicuous*, conspicuou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conspicuous(adj) ที่เห็นได้ชัดเจน, Syn. obvious
conspicuous by one's absence(idm) ไม่ปรากฎตัวอยู่ด้วยทั้งๆ ที่ควรอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conspicuous(คันสพิค'คิวอัส) adj. เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เป็นที่สนใจ, เตะตา., See also: conspicuity n. ดูconspicuous, Syn. obvious, Ant. indistinct
inconspicuous(อินคันสพิค' คิวเอิส) adj. ไม่เด่น, ไม่เตะตา., See also: inconspicuously adv. inconspicuousness n., Syn. unobtrusive, unremarkable, indistinct

English-Thai: Nontri Dictionary
inconspicuous(adj) ไม่สะดุดตา, ไม่เด่น, สงบเสงี่ยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For extraordinary heroism and conspicuous gallantry, สำหรับการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษ.. และความกล้าหาญอันโดดเด่น Melbourne (2010)
You're too conspicuous in those clothes.ชุดท่านมันออกจะสะดุดตาไปนิด The Sword in the Stone: Part One (2011)
By the conspicuous gallantry, professional skill and determination of the pilots, together with the outstanding technical skill and devotion to duty of the ground personnel, the 332nd has reflected great credit on itself and on the Armed Forces of the United States.อีกทั้งมีประสิทธิภาพและคุณภาพของนักบิน ทีมช่างที่มีความสารถ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ทั้งหมด Red Tails (2012)
It'll look a little conspicuous where we're going next.เพราะมันจะดูสดุดตาในที่เราจะไปกันน่ะสิ Crazy for You (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conspicuousHe was conspicuous by his absence.
conspicuousHe was conspicuous in his suit.
conspicuousThe scar on his forehead is conspicuous.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[tamtā] (adv) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously  FR: sous les yeux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSPICUOUS K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S
CONSPICUOUSLY K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conspicuous (j) kˈənspˈɪkjuəʳs (k @1 n s p i1 k y u@ s)
conspicuously (a) kˈənspˈɪkjuəʳsliː (k @1 n s p i1 k y u@ s l ii)
conspicuousness (n) kˈənspˈɪkjuəʳsnəs (k @1 n s p i1 k y u@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显眼[xiǎn yǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄢˇ, / ] conspicuous; eye-catching; glamorous #16,999 [Add to Longdo]
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, / ] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent #25,592 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffällig; deutlich; unübersehbar { adj } | auffälliger | am auffälligstenconspicuous | more conspicuous | most conspicuous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) #1,297 [Add to Longdo]
[さい, sai] (pref, adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t, adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous #1,986 [Add to Longdo]
目立つ[めだつ, medatsu] (v5t, vi) to be conspicuous; to stand out; (P) #9,378 [Add to Longdo]
露骨[ろこつ, rokotsu] (adj-na, n) (1) frank; blunt; plain; outspoken; (2) conspicuous; open; (3) broad; suggestive; lewd; (P) #18,812 [Add to Longdo]
でんと[dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
めきめき[mekimeki] (adv) (on-mim) conspicuously; (P) [Add to Longdo]
コンスピキュオスエンジェルフィッシュ[konsupikyuosuenjierufisshu] (n) conspicuous angelfish (Chaetodontoplus conspicillatus); spectacled angelfish [Add to Longdo]
異彩[いさい, isai] (n) conspicuous colour; conspicuous color [Add to Longdo]
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially [Add to Longdo]
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp, v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conspicuous \Con*spic"u*ous\, a. [L. conspicuus, fr. conspicere
   to get sight of, to perceive; con- + spicere, specere, to
   look. See {Spy}]
   1. Open to the view; obvious to the eye; easy to be seen;
    plainly visible; manifest; attracting the eye.
    [1913 Webster]
 
       It was a rock
       Of alabaster, piled up to the clouds,
       Conspicious far.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Conspicious by her veil and hood,
       Signing the cross, the abbess stood. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Obvious to the mental eye; easily recognized; clearly
    defined; notable; prominent; eminent; distinguished; as, a
    conspicuous excellence, or fault.
    [1913 Webster]
 
       A man who holds a conspicuous place in the
       political, ecclesiastical, and literary history of
       England.               --Macaulay.
 
   Syn: Distinguished; eminent; famous; illustrious; prominent;
     celebrated. See {Distinguished}. -- {Con*spic"u*ous*ly},
     adv. -- {Con*spic"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conspicuous
   adj 1: obvious to the eye or mind; "a tower conspicuous at a
       great distance"; "wore conspicuous neckties"; "made
       herself conspicuous by her exhibitionistic preening"
       [ant: {inconspicuous}, {invisible}]
   2: without any attempt at concealment; completely obvious;
     "blatant disregard of the law"; "a blatant appeal to vanity";
     "a blazing indiscretion" [syn: {blatant}, {blazing},
     {conspicuous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top