ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sympathetically

S IH2 M P AH0 TH EH1 T IH0 K AH0 L IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sympathetically-, *sympathetically*, sympathetical
CMU English Pronouncing Dictionary
SYMPATHETICALLY S IH2 M P AH0 TH EH1 T IH0 K AH0 L IY0
SYMPATHETICALLY S IH2 M P AH0 TH EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sympathetically (a) sˌɪmpəθˈɛtɪkliː (s i2 m p @ th e1 t i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sympathetically \Sym`pa*thet"ic*al*ly\, adv.
   In a sympathetic manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sympathetically
   adv 1: with respect to the sympathetic nervous system; "the
       stimulus acted sympathetically"
   2: in a sympathetic manner; "she listened to him
     sympathetically" [syn: {sympathetically}, {empathetically}]
     [ant: {unsympathetically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top