ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

though

DH OW1   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -though-, *though*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
though (conj ) แต่ (ในกรณีที่นำไปใส่ไว้ท้ายประโยคนั้นๆจะเทียบเท่ากับมีคำว่า"แต่"อยู่หน้าประโยคนั้นๆ)

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
though[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้ว่า, Syn. although, even though
though[ADV] อย่างไรก็ตาม, See also: อย่างไรก็ดี, แต่ทว่า, เพียงแต่ว่า, ถึงกระนั้น, แต่กระนั้น, Syn. however, nevertheless
thought[N] ความคิด, See also: ความนึกคิด, ความสามารถในการคิด, ปัญญา, Syn. philosophy, outlook, speculation, reflection, deliberation
thought[VI] กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
thought[VT] กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
thoughtful[ADJ] ครุ่นคิด, See also: ไตร่ตรอง, Syn. thinking, meditative, engrossed
thought-out[ADJ] ไตร่ตรองมาก, See also: ครุ่นคิดมาก, ละเอียด
thoughtless[ADJ] ไม่ระมัดระวัง, See also: สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท, Syn. irrational, unreasoning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
though(โธ) conj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,หากว่า,-Phr. (as though ยังกับว่า) . adv. อย่างไรก็ตาม,สำหรับสิ่งนั้นทั้งหมด, Syn. even if,that,however
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea,notion
thought-outadj. ไตร่ตรองมาก,ครุ่นคิดมาก,คิดมาอย่างละเอียด
thoughtful(ธอท'ฟูล) adj. ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ใช้ความคิด,คิดหนัก,เอาอกเอาใจผู้อื่น,ระมัดระวัง., Syn. meditative,attentive
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though
bethought(บิธอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bethink
forethought(ฟอร์'ธอท) adj. ซึ่งได้คิดล่วงหน้าไว้,รอบคอบ,สุขุม., See also: forethoughtfully adv. forethoughtfulness n., Syn. prudence
free thoughtn. ความคิดที่อิสระ,ความคิดเสรี

English-Thai: Nontri Dictionary
though(adv) ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ดี,มาตรว่า,หากว่า
thought(n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา
thought(vi) pt และ pp ของ think
thoughtful(adj) ช่างคิด,ครุ่นคิด,รอบคอบ,เกรงใจ
thoughtless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่มีความคิด,ประมาท
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
AS as though(adv) ราวกับว่า,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
AS as though(con) คล้ายกับว่า, ยังกับว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thought blockingอาการความคิดชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought broadcastingอาการหลงผิดว่าความคิดถูกป่าวประกาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought controlอาการหลงผิดว่าความคิดถูกควบคุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought controlอาการหลงผิดว่าความคิดถูกควบคุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought disorderความผิดปรกติในความคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought disorderความผิดปรกติในความคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought withdrawalอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought withdrawalอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought, pattern ofรูปแบบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thought and thinkingความคิดและการคิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thought-provoking (adj ) กระตุ้นความคิดหรือสิ่งที่สนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Though we don't know what we dig 'em forถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าสิ่งที่ เราขุด 'em สำหรับ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Worse than I thought!ที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่ฉันคิด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I thought I'd lost it.โอ้ฉันคิดว่าฉันสูญเสียมันไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I thought so. I thought so!ดังนั้นฉันคิดว่า ฉันคิดว่าอย่าง นั้น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Strange. And I always thought of you as an Aryan.แปลก และผมมักคิดว่า.. The Great Dictator (1940)
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น The Great Dictator (1940)
A very lovely thought.คิดที่น่ารักมาก Pinocchio (1940)
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
I would like to wish him luck though.ฉันอยากจะขอให้เขาโชคดี แม้ว่า Pinocchio (1940)
My, my.Just as I thought.ของฉันของฉัน เช่นเดียวกับที่ ฉันคิดว่า Pinocchio (1940)
Sure. I thought we'd never make it.แน่ใจ ฉันคิดว่าเราไม่เคยทำให้ มัน Pinocchio (1940)
I never thought... it would end this way, Figaro.ฉันไม่เคยคิด มันจะจบด้วยวิธีนี้ ฟิกาโร Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoughActually, that's what I thought.
thoughA fearful thought entered my mind.
thoughAfter careful thought, I elected to stay at home.
thoughAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
thoughAh no. It's not as though I always have everything.
thoughA little thought will tell you that the whole plan is out of the question.
thoughAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
thoughAll in all, I thought it was a good book.
thoughAll the boys thought Carol was a dog.
thoughAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
thoughAlthough he thought he was helping us, he was only in the way.
thoughAnd though a web looks complicated, it takes a spider little time to make one and catch insects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้[CONJ] though, See also: although, even though, if, Syn. ถ้าแม้, แม้ว่า, ถึงแม้
แม้กระทั่ง[CONJ] even if, See also: though, Syn. กระทั่ง
แม้น[CONJ] even, See also: though, even if, even though, although, Syn. แม้, Example: ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ แม้นจะพูดกันอีกทีก็คงพูดได้ไม่ครบ
ความอาทร[N] concern, See also: thoughtfulness, care, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร โดยให้ความเอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่องราว
ลอยๆ[ADJ] indiscreet, See also: thoughtless, heedless, irresponsible, Example: เพราะคำพูดลอยๆ ของเขานั่นเองจึงทำให้หลายคนคิดมาก, Thai definition: ไม่เฉพาะเจาะจง
ลอยๆ[ADV] indiscreetly, See also: thoughtlessly, heedlessly, irresponsibly, without thinking, Syn. พล่อยๆ, Example: การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีหลักฐาน มิใช่กล่าวลอยๆ, Thai definition: อย่างไม่เจาะจงผู้ใดโดยเฉพาะ
ถึงแม้[CONJ] though, See also: although, Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, Example: ถึงแม้ตูมตามยังเป็นเด็กอยู่ แต่เขามีความสามารถเท่าผู้ใหญ่บางคน, Thai definition: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง
ถึงอย่างไร[CONJ] even though, See also: though, however, anyhow, Syn. อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, Example: ถึงอย่างไร ปัญหาการจราจรติดขัดก็ยังคงแก้ไม่ได้
เจต[N] mind, See also: thought, Syn. ใจ, Thai definition: สิ่งที่คิด, Notes: (บาลี)
ทั้งๆ[CONJ] though, See also: although, even though, despite, in spite of, Syn. ในขณะที่, Example: เธอมันเลี้ยงไม่เชื่อง ริจะมีชู้ ทั้งๆ ผัวก็ยังอยู่ทนโท่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmkhit) EN: food for thought   
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ดูเหมือนว่า[X] (dūmeūoen wā) EN: seem ; as if ; as though   FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought   FR: conservateur
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover   
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection   FR: imagination [f]
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts   FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
คิดกันว่า ...[v. exp.] (khit kan wā ...) EN: it was thought that ...   
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea   FR: ne pas avoir d'idée

CMU English Pronouncing Dictionary
THOUGH    DH OW1
THOUGHT    TH AO1 T
THOUGHTS    TH AO1 T S
THOUGHTFUL    TH AO1 T F AH0 L
THOUGHTLESS    TH AO1 T L AH0 S
THOUGHTFULLY    TH AO1 T F AH0 L IY0
THOUGHTFULNESS    TH AO1 T F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
though    (a) ðou (dh ou)
thought    (v) θˈɔːt (th oo1 t)
thoughts    (n) θˈɔːts (th oo1 t s)
thoughtful    (j) θˈɔːtfəl (th oo1 t f @ l)
thoughtless    (j) θˈɔːtləs (th oo1 t l @ s)
thoughtfully    (a) θˈɔːtfəliː (th oo1 t f @ l ii)
thoughtlessly    (a) θˈɔːtləsliː (th oo1 t l @ s l ii)
thought-reader    (n) θˈɔːt-riːdər (th oo1 t - r ii d @ r)
thoughtfulness    (n) θˈɔːtfəlnəs (th oo1 t f @ l n @ s)
thought-readers    (n) θˈɔːt-riːdəz (th oo1 t - r ii d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思想[sī xiǎng, ㄙ ㄒㄧㄤˇ, ] thought; thinking; idea, #562 [Add to Longdo]
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, ] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood, #5,774 [Add to Longdo]
念头[niàn tou, ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] thought; idea; intention, #6,703 [Add to Longdo]
虽说[suī shuō, ㄙㄨㄟ ㄕㄨㄛ, / ] though; although, #7,719 [Add to Longdo]
周到[zhōu dào, ㄓㄡ ㄉㄠˋ, / ] thoughtful; considerate, #13,222 [Add to Longdo]
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] thoughtless; not pay attention to [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Er ist zwar arm, aber (dennoch) ehrlich.Though he's poor, he's an honest man. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
けど(P);けれども(P);けれど(P);けども[, kedo (P); keredomo (P); keredo (P); kedomo] (conj,prt) but; however; although; (P) [Add to Longdo]
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way [Add to Longdo]
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting [Add to Longdo]
さしもの[, sashimono] (exp) (See 流石) as though one is [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Though \Though\, adv.
   However; nevertheless; notwithstanding; -- used in familiar
   language, and in the middle or at the end of a sentence.
   [1913 Webster]
 
      I would not be as sick though for his place. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A good cause would do well, though.   --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Though \Though\ ([th][=o]), conj. [OE. thogh, [thorn]ah, AS.
   [eth]e['a]h, [eth][=ae]h, [eth][=e]h; akin to OS. th[=o]h,
   OFries. thach, D. & G. doch but, yet, OHG. doh but, yet
   though, Icel. [thorn][=o] yet, nevertheless, Sw. dock, Dan.
   dog, Goth. [thorn]['a]uh, [thorn]['a]u, than, or, yet; of
   uncertain origin. [root]184.]
   Granting, admitting, or supposing that; notwithstanding that;
   if.
   [1913 Webster]
 
      Though he slay me, yet will I trust in him. --Job xiii.
                          15.
   [1913 Webster]
 
      Not that I so affirm, though so it seem. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: It is compounded with all in although. See {Although}.
      [1913 Webster]
 
   {As though}, as if.
    [1913 Webster]
 
       In the vine were three branches; and it was as
       though it budded.           --Gen. xl. 10.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 though
   adv 1: (postpositive) however; "it might be unpleasant, though"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top