ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

learning

L ER1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -learning-, *learning*, learn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
learning(n) การเรียนรู้, See also: การศึกษา, การรับรู้, Syn. study
learning(n) ความรู้ที่ได้มาจากการอ่านหรือการศึกษา, See also: ความรู้, Syn. knowledge, information

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้, การศึกษา, ความรู้, การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education

English-Thai: Nontri Dictionary
learning(n) การเรียน, การเรียนรู้, การศึกษา, ความรู้, การเล่าเรียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learningการเรียนรู้ [การจัดการความรู้]
Learningการเรียน [TU Subject Heading]
Learningการเรียนรู้ (จิตวิทยา), การเรียนรู้, เรียนรู้ [การแพทย์]
Learning abilityความสามารถในการเรียน [TU Subject Heading]
Learning Activitiesกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชนิด [การแพทย์]
Learning Behaviorพฤติกรรมการเรียนรู้ [การแพทย์]
Learning by Doingการเรียนรู้ด้วยการกระทำ, เรียนโดยการปฏิบัติ, เรียนรู้ด้านการกระทำ [การแพทย์]
Learning Capacityความสามารถในการเรียนรู้ [การแพทย์]
Learning Centreศูนย์การเรียน [การแพทย์]
Learning Difficultiesความยุ่งยากเกี่ยวกับการเรียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm learning how Lacey works, how this city works. It's my way out of here.- มันเป็นหนทางออกไปจากนี่ของผม *batteries not included (1987)
I was learning to fence, to fight, anything anyone would teach me.ข้าได้เรียนฟันดาบ , การต่อสู้ , ทุกๆอย่างที่มีคนสอนข้า The Princess Bride (1987)
Now I'm learning Portuguese.ตอนนี้ผมกำลังเรียนภาษาโปรตุเกส A Short Film About Love (1988)
We got a learning disability here?- มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้รึไง - คุณแมนน์... Field of Dreams (1989)
Before that time, I was a pet of my master Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the secret art of ninja.ก่อนที่เวลานั้นผมเป็นสัตว์เลี้ยงของโยชิโทของฉัน ... ... เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเขาออกจากกรงของฉัน ... ... และการเรียนรู้ศิลปะความลับของนินจา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Every day I was learning to score.ทุกๆวัน ผมเรียนรู้การนับแต้ม Goodfellas (1990)
I spent a lot of time learning not to react to things like other people do.ฉันจำเป็นต้องปฏิบัติตัวไม่เหมือนใคร The Bodyguard (1992)
- Learning from each other's knowin' - [ Sniffing ]- การเรียนรู้จาก knowin กันและกัน ' - [ ดมกลิ่น ] Pulp Fiction (1994)
I'm learning fastพร้อมจะติดตาม Anastasia (1997)
Ain't no way of learning you, except letting you do.หลานจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ยกเว้นจะได้ลองทำเอง The Education of Little Tree (1997)
"Wait for me. I'm still learning the Way."รอผมนะครับ ผมยังเรียนรู้วิถีทางอยู่ The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
learningA dictionary is an important aid in language learning.
learningAlbert is quick at learning.
learningA little learning is a dangerous thing. [ Quote, Pope ]
learningA man of learning is not always a man of sense.
learningAs the poet says, a little learning is a dangerous thing.
learningBeing pitched out into life is the best way of learning how to life.
learningBy next month he will have been learning how to play the violin for five years.
learningChildren are often very good at learning foreign languages.
learningChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.
learningChildren learning to do all the other things.
learningConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
learningDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบวนการเรียนรู้(n) learning process, Example: ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทางหูทางตาจากวีดิทัศน์, Count Unit: กระบวนการ, Thai Definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ ที่เป็นผลของการฝึกอบรมหรือประสบการณ์
การเรียนรู้(n) learning, See also: acquisition of knowledge, Syn. การศึกษา, การเรียน, การเล่าเรียน, Example: พฤติกรรมของสัตว์มีความยืดหยุ่น สามารถดัดแปลงได้โดยการเรียนรู้ภายหลัง, Thai Definition: การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หรือความชำนาญ
พิทยาคม(n) study, See also: learning, Thai Definition: การเล่าเรียนวิชา
วิชชา(n) knowledge, See also: learning, wisdom, science, enlightenment, transcendent, Syn. ความรู้แจ้ง, ความตรัสรู้, วิชา
สื่อการศึกษา(n) learning aid, See also: study aid, Syn. สื่อการเรียนการสอน, Example: การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ต้องมีสื่อการศึกษาที่ดี จึงจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count Unit: สื่อ, Thai Definition: วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการศึกษา
การตรัสรู้(n) enlightenment, See also: learning, understanding, Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง, Example: การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความหลุดพ้น, Thai Definition: การรู้แจ้งด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
การท่องจำ(n) recitation, See also: learning by heart, repetition, Syn. การท่อง, Example: ประโยชน์ของการท่องจำวรรณคดี คือ ทำให้เกิดซึมซาบจนติดปาก คุ้นหูและมีความคุ้นเคยกับตัวละคร, Thai Definition: การท่องบ่นจนจำได้, การท่องบ่นจนขึ้นใจ
การเรียนหนังสือ(n) study, See also: learning, Syn. การเรียน, การศึกษาเล่าเรียน, การเล่าเรียน, Example: การเรียนหนังสือช่วยให้คนมีความคิดเป็นระบบมากขึ้น
การเล่าเรียน(n) study, See also: learning, education, Syn. การเรียน, การศึกษา, การเรียนรู้, การหาความรู้, Example: การเล่าเรียนทำให้คนมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาการเรียนรู้[jittawitthayā kān rīenrū] (n, exp) EN: psychology of learning   FR: psychologie de l'apprentissage [ f ]
การประเมินการเรียนรู้[kān pramoēn kān rīenrū] (n, exp) EN: learning assessment
การเรียน[kān rīen] (n) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies  FR: enseignement [ m ] ; éducation (scolaire) [ f ] ; apprentissage [ m ] ; formation (scolaire) [ f ] ; études [ fpl ] ; scolarité [ f ]
การเรียนหนังสือ[kān rīen nangseū] (n) EN: study ; learning  FR: apprentissage [ m ] ; formation (scolaire) [ f ]
การเรียนภาษา[kān rīen phāsā] (n, exp) EN: language learning
การเรียนรู้[kān rīenrū] (n) EN: learning ; acquisition of knowledge  FR: apprentissage [ m ] ; compréhension [ f ] ; acquisition de connaissances [ f ]
การเรียนรู้เชิงรุก[kān rīenrū choēng ruk] (n, exp) EN: active learning
การเรียนโดยการปฏิบัติ[kān rīenrū dōi kān patibat] (n, exp) EN: learning by doing  FR: apprentissage par la pratique
การเรียนจากประสบการณ์[kān rīenrū jāk prasopkān] (n, exp) EN: experiential learning
การศึกษา[kānseuksā] (n) EN: study ; learning  FR: étude [ f ] ; apprentissage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEARNING L ER1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
learning (v) lˈɜːʳnɪŋ (l @@1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] learning; science; academic #2,989 [Add to Longdo]
学问[xué wèn, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, / ] learning; knowledge #10,362 [Add to Longdo]
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, ] learning difficulties (handicap); retarded #24,779 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lernhilfe { f }learning aid [Add to Longdo]
Lernmaterial { n }learning material [Add to Longdo]
Lernprozess { m }learning process [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) #242 [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship #423 [Add to Longdo]
[かど(P);もん(P), kado (P); mon (P)] (n, n-suf) (1) gate; (2) (もん only) branch of learning based on the teachings of a single master; (3) (もん only) (biological) division; (ctr) (4) (もん only) counter for cannons; (P) #1,127 [Add to Longdo]
学術[がくじゅつ, gakujutsu] (n) science; learning; scholarship; (P) #2,321 [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] (n, vs) study; learning; tutorial; (P) #2,506 [Add to Longdo]
学び[まなび, manabi] (n) learning; study #5,310 [Add to Longdo]
学問[がくもん, gakumon] (n, vs) scholarship; study; learning; (P) #6,018 [Add to Longdo]
修道[しゅうどう, shuudou] (n) learning; studying the fine arts; (P) #7,188 [Add to Longdo]
習得(P);修得[しゅうとく, shuutoku] (n, vs) learning; acquisition; (P) #8,344 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning [Add to Longdo]
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]
学習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Learn \Learn\ (l[~e]rn), v. t. [imp. & p. p. {Learned}
   (l[~e]rnd), or {Learnt} (l[~e]rnt); p. pr. & vb. n.
   {Learning}.] [OE. lernen, leornen, AS. leornian; akin to OS.
   lin[=o]n, for lirn[=o]n, OHG. lirn[=e]n, lern[=e]n, G.
   lernen, fr. the root of AS. l[=ae]ran to teach, OS.
   l[=e]rian, OHG. l[=e]ran, G. lehren, Goth. laisjan, also Goth
   lais I know, leis acquainted (in comp.); all prob. from a
   root meaning, to go, go over, and hence, to learn; cf. AS.
   leoran to go. Cf. {Last} a mold of the foot, {lore}.]
   1. To gain knowledge or information of; to ascertain by
    inquiry, study, or investigation; to receive instruction
    concerning; to fix in the mind; to acquire understanding
    of, or skill; as, to learn the way; to learn a lesson; to
    learn dancing; to learn to skate; to learn the violin; to
    learn the truth about something. "Learn to do well." --Is.
    i. 17.
    [1913 Webster]
 
       Now learn a parable of the fig tree. --Matt. xxiv.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   2. To communicate knowledge to; to teach. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Hast thou not learned me how
       To make perfumes ?          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Learn formerly had also the sense of teach, in
      accordance with the analogy of the French and other
      languages, and hence we find it with this sense in
      Shakespeare, Spenser, and other old writers. This usage
      has now passed away. To learn is to receive
      instruction, and to teach is to give instruction. He
      who is taught learns, not he who teaches.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Learning \Learn"ing\, n. [AS. leornung.]
   1. The acquisition of knowledge or skill; as, the learning of
    languages; the learning of telegraphy.
    [1913 Webster]
 
   2. The knowledge or skill received by instruction or study;
    acquired knowledge or ideas in any branch of science or
    literature; erudition; literature; science; as, he is a
    man of great learning.
    [1913 Webster]
 
   {Book learning}. See under {Book}.
 
   Syn: Literature; erudition; lore; scholarship; science;
     letters. See {Literature}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 learning
   n 1: the cognitive process of acquiring skill or knowledge; "the
      child's acquisition of language" [syn: {learning},
      {acquisition}]
   2: profound scholarly knowledge [syn: {eruditeness},
     {erudition}, {learnedness}, {learning}, {scholarship},
     {encyclopedism}, {encyclopaedism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top