หรือคุณหมายถึง nonetheleß?
Search result for

nonetheless

(24 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonetheless-, *nonetheless*, nonetheles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonetheless[ADV] ถึงอย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, Syn. nevertheless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonetheless(นันธะเลส') adv. อย่างไรก็ตามถึงกระนั้น, Syn. nevertheless

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nonethelessอย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น
See also: S. nevertheless, however, A. moreover, in addition, furthermore, R. on the other han

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nonetheless, I believe we should restore the Springboks.อย่างไรก็ดี.. ผมเชื่อว่าเราควรฟื้นฟูทีมสปริงบอกซ์ Invictus (2009)
Nonetheless, we're ticking off an increase of almost 0.5 percent.ถึงอย่างงั้น เราได้รับแจ้งว่า มันเพิ่มขึ้น0.5เปอร์ 2012 (2009)
Nonetheless, we should take this conversation to a more appropriate venue.ถึงยังไงเราก็น่าจะคุยเรื่องนี้กันต่อในที่ๆเหมาะสมกว่านี้ The Twilight Saga: New Moon (2009)
If it's not the Separatists, it's a malevolentenemy nonetheless.ถึงมันจะไม่ใช่พวกแบ่งแยก ยังไงก็ตาม มันก็เป็นศัตรูที่มุ่งร้ายและก้าวร้าว Trespass (2009)
Nonetheless, I wasn't able to protect her.ถึงอย่างนั้น.. ผม ผม.. Orutorosu no inu (2009)
Perhaps, but it's sad nonetheless, Dr. Brennan, to lose one of our own here at the Jeffersonian.บางทีมันก็เป็นเรื่องเศร้า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ดร.เบรนเนน เราสูญเสียคนหนึ่งของเราไป ในที่แห่งนี้ เจฟเฟอร์โซเนี่ยน A Night at the Bones Museum (2009)
Nonetheless, it's deeply appreciated.อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการแสดง ความประทับใจอย่างสุดซึ้ง A Bright New Day (2009)
Nonetheless I confess to being completely outmatched.แต่ก็ขอสารภาพว่าผม ยังตามไม่ทันทั้งหมด Sherlock Holmes (2009)
Yes, but you're looking at it nonetheless.- มันน่าขยะแขยงมาก - ใช่แล้วเพื่อนแต่นายก็ยังดูมัน You Don't Know Jack (2010)
But stripper, nonetheless.แต่ยังไงก็ยังเป็นโคโยตี้ Easy A (2010)
Nonetheless, we must try to be pleasant towards Mrs. Simpson.ฉันก็ไม่รู้ The King's Speech (2010)
But a possibility nonetheless.แต่กระนั้นมันก็เป็นไปได้ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nonethelessHe'd had no experience of teaching but he plunged in nonetheless.
nonethelessYou may not believe it, but it is nonetheless true.

CMU English Pronouncing Dictionary
NONETHELESS    N AH2 N DH AH0 L EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nonetheless    (n) (n uh1 n dh @ l e1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
とは言え[とはいえ, tohaie] (conj) (uk) though; although; be that as it may; nonetheless [Add to Longdo]
言い条;言条[いいじょう, iijou] (n) an excuse; however; nonetheless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonetheless
   adv 1: despite anything to the contrary (usually following a
       concession); "although I'm a little afraid, however I'd
       like to try it"; "while we disliked each other,
       nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair
       master"; "granted that it is dangerous, all the same I
       still want to go" [syn: {however}, {nevertheless},
       {withal}, {still}, {yet}, {all the same}, {even so},
       {nonetheless}, {notwithstanding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top