Search result for

enduring

(45 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enduring-, *enduring*, endur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enduring[ADJ] ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
enduring[ADJ] อยู่รอด, See also: คงอยู่, Syn. persisting, surviving
enduringness[N] ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If enduring such contemptible abasement is my future,หากการอนทนอยู่เป็นสิ่งที่น่ารักเกียจ ข้าจะไม่อดทนอีกต่อไป The Kingdom of the Winds (2008)
The oldest and most enduring story told by man.เรื่องเล่าที่เก่าที่สุดของมนุษย์ที่ยังคงอยู่ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Besides, you've had a lot of practice enduring torture with our fake relationship.ด้วยความสัมพันธ์ปลอมๆ ของเรา Chuck Versus the Beefcake (2009)
Life is a process of enduring the boring stuff.ชีวิตคือกระบวนการของความอดทน ต่อสิ่งที่น่าเบื่อ The Case of Itaewon Homicide (2009)
I'm better for enduring it. I'm stronger.ฉันเข้มแข็งและฉัน ยอมรับว่าฉันดีใจ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
After enduring more than a month of jungle warfare, the Marines faced the Japanese offensive to retake their lost airfield.หลังจากต้องทนสู้รบในสมรภูมิป่าดงดิบ มานานนับเดือน.. เหล่านาวิกโยธินก็ได้พบกับการรุกจากญี่ปุ่น.. ที่ต้องการยึดเอาฐานทัพอากาศคืน Basilone (2010)
Operation Enduring Freedom.แผนปฎิบัติการเพื่อสู่เสรีภาพยั่งยืน Episode #1.2 (2010)
Beginning in 1992, he and his team at the Max Planck Institute began what would become an enduring campaign to find out exactly what was causing the strange noise at the center of the Milky Way.เหมาะสำหรับการเจาะม่าน แต่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัว ที่ได้รับผ่านไอน้ำในชั้น บรรยากาศของโลก The Riddle of Black Holes (2010)
I had the good fortune of saving his life, which means that he is now enduringly indebted to me.ข้าโชคดีที่เคยช่วยชีวิตเขา นั่นหมายถึงชีวิตที่รอดของเขาเป็นหนี้ข้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Jacobs survived despite enduring 11 hours of exposure to the gas cloud...เจค็อบรอด แม้เผชิญแก๊ซพิษ ถึง 11 ชั่วโมง Take Shelter (2011)
Everyone's well aware of your enduring fondness for Lord Stark's wife.ทุกคนต่างรู้ดีถึง ความรักใคร่ที่ท่านมีต่อ ภรรยาของลอร์ดสตาร์ค The Wolf and the Lion (2011)
Well, I think it's really something how those feelings turned into such an enduring friendship.นั่นสิ ฉันว่ามันมีบางอย่าง ที่ทำให้ความรู้สึกเหล่านั้น มันกลายเป็นความเป็นเพื่อนที่ยาวนาน Riding in Town Cars with Boys (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enduringThere are various ways of enduring the pain.
enduringThis film is indeed an enduring masterpiece.
enduringThis is so enduring as to make even the most diligent worker give up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนนาน[ADV] for long, See also: enduringly, , Syn. lastingly, Ant. จิรัง, ยั่งยืน, Thai definition: ขอให้คุณสองคนรักกันยืนนาน, Notes: ระยะเวลาที่ยาวนาน
ความคงทน[N] durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent   FR: durable ; permanent
มีมาตลอด[X] (mī mā taløt) EN: enduring   
ถาวร[adj.] (thāwøn) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual   FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel
ทน[adj.] (thon) EN: enduring ; durable ; lasting   
เยื้อ[X] (yeūa) EN: enduring ; lasting ; protracted   
ยืน[adj.] (yeūn) EN: long-lasting ; durable ; long ; lasting ; enduring   
ยืนนาน[adv.] (yeūnnān) EN: for long ; enduringly ; lastingly   FR: durablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDURING    EH0 N D Y UH1 R IH0 NG
ENDURING    AH0 N D UH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enduring    (v) (i1 n d y u@1 r i ng)
enduringly    (a) (i1 n d y u@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships [Add to Longdo]
根の良い[こんのよい, konnoyoi] (n) enduring; persevering [Add to Longdo]
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endure \En*dure"\, v. i. [imp. & p. p. {Endured}; p. pr. & vb.
   n. {Enduring}.] [F. endurer; pref. en- (L. in) + durer to
   last. See {Dure}, v. i., and cf. {Indurate}.]
   1. To continue in the same state without perishing; to last;
    to remain.
    [1913 Webster]
 
       Their verdure still endure.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He shall hold it [his house] fast, but it shall not
       endure.                --Job viii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. To remain firm, as under trial or suffering; to suffer
    patiently or without yielding; to bear up under adversity;
    to hold out.
    [1913 Webster]
 
       Can thine heart endure, or can thine hands be strong
       in the days that I shall deal with thee? --Ezek.
                          xxii. 14.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enduring \En*dur"ing\, a.
   Lasting; durable; long-suffering; as, an enduring
   disposition. "A better and enduring substance." --Heb. x. 34.
   -- {En*dur"ing*ly}, adv. --T. Arnold. -- {En*dur"ing*ness},
   n.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enduring
   adj 1: unceasing; "an abiding belief"; "imperishable truths"
       [syn: {abiding}, {enduring}, {imperishable}]
   2: patiently bearing continual wrongs or trouble; "an enduring
     disposition"; "a long-suffering and uncomplaining wife" [syn:
     {enduring}, {long-suffering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top