Search result for

gift

(128 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gift-, *gift*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gift[N] ของขวัญ, See also: ของกำนัล, ของฝาก, ของเยี่ยม, Syn. present
gift[N] พรสวรรค์, See also: ความสามารถพิเศษ, Syn. talent
gifted[ADJ] ซึ่งมีพรสวรรค์, See also: ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, Syn. skillful, proficient, talented
gift-wrap[VT] ห่อเป็นของขวัญ, Syn. package

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gift(กิฟทฺ) n. ของขวัญ,พรสวรรค์ vt. ให้,มอบให้
gifted(กิฟ'ทิด) adj. มีพรสวรรค์, See also: giftedly adv. giftedness n, Syn. talented,able

English-Thai: Nontri Dictionary
gift(n) ของขวัญ,ของกำนัล,ของชำร่วย,ปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์
gifted(adj) สามารถ,มีพรสวรรค์,เก่ง,หลักแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
giftการให้, การให้โดยเสน่หา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gift causa mortisการให้ที่มีผลเมื่อตายแล้ว [ดู donatio mortis causa] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gift inter vivosการให้ที่มีผลระหว่างมีชีวิต [ดู donatio inter vivos] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gift taxภาษีการให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gift, imperfectการให้ที่ไม่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Giftวัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค
Gift คือ วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค การบริจาควัสดุสารนิเทศให้กับห้องสมุด อาจเป็นการบริจาคให้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือห้องสมุดอื่น ๆ วัสดุที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ห้องสมุดไม่ได้ร้องขอและห้องสมุดได้รับโดยไม่คาดคิด แต่ทรัพยากรสารสนเทศที่ขอรับบริจาคอาจเป็นทรัพยากรที่ห้องสมุดร้องขอ ทั้งนี้วัสดุที่ได้รับบริจาคจะถูกคัดเลือกเพื่อพิจารณานำเข้าห้องสมุด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรของห้องสมุด หรือจำหน่ายออกไปโดยการขายหรือแลกเปลี่ยนกับกับห้องสมุดอื่น สำหรับการรับบริจาคหนังสือและวัสดุการศึกษาของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องมีเกณฑ์การรับบริจาคที่ต้องรับรู้ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้วัสดุสารนิเทศที่ได้รับมาสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ได้ตรงตามหลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หากห้องสมุดไม่สามารถนำทรัพยากรห้องสมุดดังกล่าวออกให้บริการได้ ห้องสมุดควรมีนโยบายส่งต่อหรือนำหนังสือและวัสดุการศึกษาที่ได้รับบริจาคไปทำประโยชน์อย่างอื่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Gift booksหนังสือที่ระลึก [TU Subject Heading]
Gift shopsกิ๊ฟชอพ [TU Subject Heading]
Gift wrappingการห่อของขวัญ [TU Subject Heading]
Gifted childrenเด็กปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Gifted personsบุคคลปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Giftsของขวัญ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
GIFT (n abbrev) Gamete Intrafallopian Transfer เป็นกระบวนการช่วยให้มีบุตรสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยการนำไข่และอสุจิไปใส่ไว้ในท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิหรือรวมตัวกันตามธรรมชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a gift.มันเป็น พรสวรรค์ New Haven Can Wait (2008)
I was just shopping for wedding gifts for Chloe and Jimmy.ฉันจะไปหาซื้อของขวัญแต่งงานให้จิมมี่กับโคลอี้ Committed (2008)
Your mom had a real gift for making people do anything against their will.แม่ของคุณมีพรสวรรค์ที่ทำให้คนทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำ Odyssey (2008)
Then again, she is handing you a giant gift that you don't think you deserve.อีกครั้งเธอให้ของขวัญชิ้นใหญ่\ ที่คุณไม่เคยคิดอยากได้กับคุณ Adverse Events (2008)
Shh--My gift,ของขวัญของฉัน Adverse Events (2008)
Draw her blood, let's find out which genetic gift her genetic parents gave her.เอาเลือดเธอมาตรวจ ดูซิ ว่าเป็นของขวัญจากพันธุกรรม หรือพ่อแม่เธอให้เธอมา Birthmarks (2008)
So give her a gift, lie!ฉันจะให้ของขวัญเธอ ไม่ใช่คำโกหก Birthmarks (2008)
A man who would lie about a gift from a dead girlfriend...ชายคนหนึ่งที่โกหกเกี่ยวกับของขวัญ\ ของแฟนสาวที่ตายไปแล้ว Birthmarks (2008)
So either you're buying this as a gift or this is some kind of weird "if you build it, they will come" moment.หรือนายซื้อของพวกนี้ เป็นของขวัญ หรือนี่เป็นบางอย่างที่น่าขนลุก "ถ้าคุณทำมัน พวกเขาจะมา" Lucky Thirteen (2008)
there is no choice. You can't let Arthur know about your gift. Why not?เพราะฉะนั้น ข้าไม่มีทางเลือกเลย \ ลูกจะให้อาเธอร์รู้ไม่ได้ \ ทำไมละ The Moment of Truth (2008)
You can't let Arthur know about you gift!เจ้าต้องไม่ให้อาเธอร์รู้ Excalibur (2008)
In the meantime, I have a gift for youในขณะเดียวกัน ข้าก็มีของขวัญสำหรับท่าน Cloak of Darkness (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giftJapanese people exchange gifts in order to communicate.
giftThis doll is a gift from my aunt.
giftHe accepted her gift.
giftShe had wonderful food and, what was more, she was given a New year's gift.
giftThis necklace of Jane's is a gift from her grandmother.
giftWould you mind wrapping it up as a gift?
giftThank you for the wonderful gift.
giftMany ethnic groups traditionally give money as a wedding gift.
giftThey scraped up enough money to buy a gift for their mother.
giftHe turned his artistic gifts to good account by becoming a painter.
giftIf those little brats of sisters are good enough I'll make a gift of them to you!
giftSecret gifts are openly reward.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสามารถพิเศษ[N] talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Example: ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษเนื่องจากจิตใจจะละเอียดอ่อนกว่าคนปกติ, Count unit: อย่าง
ส่วย[N] tribute, See also: gift, present, Syn. เครื่องบรรณาการ, ของกำนัล, Thai definition: ของที่เรียกเก็บจากพื้นเมืองส่งเป็นภาคหลวงตามวิธีการเรียกเก็บภาษีอากรสมัยโบราณ
เครื่องบรรณาการ[N] tribute, See also: gift, present, Syn. ของขวัญ, ส่วย, ของกำนัล, Example: พระมหากษัตริย์ไทยทรงส่งเครื่องบรรณาการไปพระราชทานประธานาธิบดีอเมริกันหลายครั้ง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี, ในบทประพันธ์ใช้ว่า บรรณา ก็มี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เงินบริจาค[N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พรสวรรค์[N] gift, See also: talent, genius, Syn. คุณสมบัติพิเศษ, ความสามารถพิเศษ, Example: ความอดทนในการบินนับเป็นพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้กับนกพิราบ, Thai definition: ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด
ทักขิณา[N] gift, See also: alms given to Buddhist monks, Syn. ทักษิณา, Thai definition: ทานเพื่อผลอันเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทักษิณา[N] gift, See also: alms given to Buddhist monks, Thai definition: ของทำบุญ, Notes: (สันสกฤต)
ทาน[N] alms, See also: gift, donation, charity, Syn. การให้, การบริจาค, การแจก, Example: การให้ทานไม่เคยทำให้ใครจน, Thai definition: สิ่งที่ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กำนัล[N] present, See also: gift, Syn. ของขวัญ, ของกำนัล, Example: เขามอบเพชรเม็ดหนึ่งให้เป็นกำนัลแก่เธอ, Thai definition: ของที่ให้กันด้วยความนับถือ
กัณฑ์เทศน์[N] gifts of the Buddhist priests, Syn. เครื่องกัณฑ์, Example: ฉันทำบุญติดกัณฑ์เทศน์, Count unit: กัณฑ์, Thai definition: เครื่องไทยธรรมถวายพระเทศน์, สิ่งของสำหรับถวายพระเทศน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift   FR: cadeau [m] ; présent [m]
บัตรสมนาคุณ[n. exp.] (bat sommanākhun) EN: gift coupon ; gift certificate   
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour   FR: demander la charité
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
ชำร่วย[n.] (chamrūay) EN: gift ; present   FR: présent [m] ; cadeau [m]
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: gift presents to   
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted   FR: doué ; habile ; expérimenté

CMU English Pronouncing Dictionary
GIFT    G IH1 F T
GIFTS    G IH1 F T S
GIFTS    G IH1 F S
GIFTED    G IH1 F T AH0 D
GIFTING    G IH1 F T IH0 NG
GIFTRUST    G IH1 F T R AH2 S T
GIFTWARE    G IH1 F T W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gift    (v) (g i1 f t)
gifts    (v) (g i1 f t s)
gifted    (v) (g i1 f t i d)
gifting    (v) (g i1 f t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gift(n) |das, pl. Gifte| พิษ, สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย
Giftpilz|der, pl. Giftpilze| เห็ดที่เป็นพิษ
vergiften(vt) |vergiftete, hat vergiftet| วางยาพิษ
etw./jmd. vergiften etw.คนนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิษ เช่น Der Müll von dieser Fabrik hat das Wasser im Fluß vergiftet. ของเสียจากโรงงานนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเสีย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschenk {n}; Gabe {f} | Geschenke {pl}; Gaben {pl} | trügerisches Geschenkgift | gifts | Greek gift [Add to Longdo]
Geschenkpackung {f} | Geschenkpackungen {pl}gift box | gift boxes [Add to Longdo]
Gift {n} | Gifte {pl}poison | poisons [Add to Longdo]
Gift {n} | Gifte {pl}venom | venoms [Add to Longdo]
Gift und Galle spuckento breathe fire and brimstone [Add to Longdo]
Gifthauch {m}; Pesthauch {m}blight [Add to Longdo]
Giftigkeit {f}poisonousness [Add to Longdo]
Giftigkeit {f}venomousness [Add to Longdo]
Giftigkeit {f} | Giftigkeiten {pl}virulence | virulency [Add to Longdo]
Giftmörder {m}poisoner [Add to Longdo]
Giftpflanze {f}poisonous plant [Add to Longdo]
Giftpilz {m} | Giftpilze {pl}toadstool | toadstools [Add to Longdo]
Giftschlange {f}poisonous snake [Add to Longdo]
Giftstoff {m} | Giftstoffe {pl}toxicity | toxicities [Add to Longdo]
Giftsumach {m} [bot.]poison ivy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お歳暮(P);御歳暮[おせいぼ, oseibo] (n) (See 歳暮) end of the year; year-end gift; (P) [Add to Longdo]
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お中元(P);御中元[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中元・2) Bon Festival gifts; (P) [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts) [Add to Longdo]
のしを付ける;熨斗を付ける[のしをつける, noshiwotsukeru] (exp,v1) (uk) to make a gift of [Add to Longdo]
ギフト[, gifuto] (n) gift; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天赋[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, / ] gift; innate skill [Add to Longdo]
才子[cái zǐ, ㄘㄞˊ ㄗˇ, ] gifted scholar [Add to Longdo]
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction) [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] gift; propriety; rite [Add to Longdo]
礼品[lǐ pǐn, ㄌㄧˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] gift; present [Add to Longdo]
礼物[lǐ wù, ㄌㄧˇ ˋ, / ] gift; present [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, ] gift to the dead [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] gifts to superiors [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
有毒[ゆうどく, yuudoku] giftig [Add to Longdo]
[どく, doku] GIFT [Add to Longdo]
毒殺[どくさつ, dokusatsu] Giftmord, Vergiftung [Add to Longdo]
毒舌[どくぜつ, dokuzetsu] giftige_Zunge, boese_Zunge [Add to Longdo]
毒草[どくそう, dokusou] giftige_Pflanze [Add to Longdo]
毒薬[どくやく, dokuyaku] Gift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gift \Gift\, n. [OE. gift, yift, yeft, AS. gift, fr. gifan to
   give; akin to D. & G. gift, Icel. gift, gipt, Goth. gifts (in
   comp.). See {Give}, v. t.]
   1. Anything given; anything voluntarily transferred by one
    person to another without compensation; a present; an
    offering.
    [1913 Webster]
 
       Shall I receive by gift, what of my own, . . .
       I can command ?            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The act, right, or power of giving or bestowing; as, the
    office is in the gift of the President.
    [1913 Webster]
 
   3. A bribe; anything given to corrupt.
    [1913 Webster]
 
       Neither take a gift, for a gift doth blind the eyes
       of the wise.             --Deut. xvi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   4. Some exceptional inborn quality or characteristic; a
    striking or special talent or aptitude; power; faculty;
    as, the gift of wit; a gift for speaking.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A voluntary transfer of real or personal property,
    without any consideration. It can be perfected only by
    deed, or in case of personal property, by an actual
    delivery of possession. --Bouvier. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {Gift rope} (Naut), a rope extended to a boat for towing it;
    a guest rope.
 
   Syn: Present; donation; grant; largess; benefaction; boon;
     bounty; gratuity; endowment; talent; faculty.
 
   Usage: {Gift}, {Present}, {Donation}. These words, as here
      compared, denote something gratuitously imparted to
      another out of one's property. A gift is something
      given whether by a superior or an inferior, and is
      usually designed for the relief or benefit of him who
      receives it. A present is ordinarly from an equal or
      inferior, and is always intended as a compliment or
      expression of kindness. Donation is a word of more
      dignity, denoting, properly, a gift of considerable
      value, and ordinarly a gift made either to some public
      institution, or to an individual on account of his
      services to the public; as, a donation to a hospital,
      a charitable society, or a minister.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gift \Gift\, v. t. [imp. & p. p. {Gifted}; p. pr. & vb. n.
   {Gifting}.]
   To endow with some power or faculty. See {gift}[4].
   [1913 Webster]
 
      He was gifted . . . with philosophical sagacity. --I.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gift
   n 1: something acquired without compensation
   2: natural abilities or qualities [syn: {endowment}, {gift},
     {talent}, {natural endowment}]
   3: the act of giving [syn: {giving}, {gift}]
   v 1: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
      {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]
   2: give as a present; make a gift of; "What will you give her
     for her birthday?" [syn: {give}, {gift}, {present}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GIFT
     GNU Image Finding Tool (GNU)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 gift
   married
   poison
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 gift
   married
   poison
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gift [xift]
   gift; present
   gift
   poison
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gift [gift] (n) , s.(n )
   poison; toxin; venom
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top