ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rationality

R AE2 SH AH0 N AE1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rationality-, *rationality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rationality(n) ความมีเหตุผล, See also: ความมีสติ, Syn. sanity, reasonableness, Ant. insanity, madness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rationality(แรช'เชินแนล'ลิที) n. ความมีเหตุผล, See also: rationalism n.
irrationality(อิแรชชะแนล'ลิที) n. ความไม่สมเหตุสมผล, การกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล

English-Thai: Nontri Dictionary
rationality(n) ความชอบธรรม, ความมีเหตุผล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, you handle that knowledge by imposing this... gossamer web of rationality over the ugliness.ทีนี้ คุณจัดการองค์ความรู้เหล่านั้นโดยกำหนดจาก... โครงข่ายใยบางๆของความเป็นเหตุและผล เหนือความน่าชังทั้งหลาย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นเหตุเป็นผล[khwām pen hēt pen phon] (n, exp) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality
หลักเหตุผล[lak hētphon] (n, exp) EN: principle of rationality ; logic

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RATIONALITY R AE2 SH AH0 N AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rationality (n) rˌæʃənˈælɪtiː (r a2 sh @ n a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合理性[ごうりせい, gourisei] (n) rationality; reasonableness [Add to Longdo]
背理[はいり, hairi] (n, vs) absurdity; irrationality [Add to Longdo]
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P) [Add to Longdo]
不条理[ふじょうり, fujouri] (adj-na, n) absurdity; irrationality; inconsistency; (P) [Add to Longdo]
不道理[ふどうり, fudouri] (n) unreasonableness; absurdity; irrationality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rationality \Ra`tion*al"i*ty\ (r[a^]sh"[u^]n*[a^]l"[i^]*t[y^];
   277), n.; pl. {-ties} (-t[i^]z). [F. rationalit['e], or L.
   rationalitas.]
   The quality or state of being rational; agreement with
   reason; possession of reason; due exercise of reason;
   reasonableness.
   [1913 Webster]
 
      When God has made rationality the common portion of
      mankind, how came it to be thy inclosure? --Gov. of
                          Tongue.
   [1913 Webster]
 
      Well-directed intentions, whose rationalities will
      never bear a rigid examination.     --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rationality
   n 1: the state of having good sense and sound judgment; "his
      rationality may have been impaired"; "he had to rely less
      on reason than on rousing their emotions" [syn:
      {rationality}, {reason}, {reasonableness}]
   2: the quality of being consistent with or based on logic [syn:
     {rationality}, {rationalness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top