ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dishonesty

D IH0 S AA1 N AH0 S T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishonesty-, *dishonesty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่สุจริต, การกระทำที่ไม่สุจริต, การหลอก, การลวง, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
dishonesty(n) ความไม่สุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, ความหลอกลวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
A dishonesty that poisons everything.ไม่ยุติธรรมอยู่ในทุกๆสิ่ง Mission: Impossible III (2006)
Dishonesty is food to a marriage. It will die without it.การโกหก คืออาหารของชีวิตคู่ ถ้าไม่ได้กินมันก็ตาย Preggers (2009)
Dishonesty may help some make a few good amends... ♪ all dangers start ♪ความไม่ซื่อสัตย์อาจช่วยให้บางคน รู้สึกว่าเป็นการแก้ตัวที่ดี #all dangers start# The Kids Are Not All Right (2011)
Even as a young man he was prone to dishonesty - Who knows what path he is on now.ตอนเขายังหนุ่มมีแนวโน้มว่าจะไม่ซื่อสัตย์ ใครจะไปรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นคนยังไง Aithusa (2011)
Dishonesty eats away at a marriage.ความไม่ซื้อสัตย์จะทำลาย ชีวิตคู่ The Role You Were Born to Play (2012)
I mean, no offense, but you have no dishonesty in you.เพียงแต่คุณตีสีหน้าไม่เป็น Red John's Rules (2013)
I have dishonesty in me. I can put on a front.ฉันตีได้ ฉันตีสีหน้าเป็น Red John's Rules (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dishonestyHe charged me with dishonesty.
dishonestyI can't answer for his dishonesty.
dishonestyI expostulated with him on his dishonesty.
dishonestyShe changed me with dishonesty.
dishonestyYou can be dismissed for dishonesty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอรัปชั่น(n) corruption, See also: dishonesty, defraudation, swindle, Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน, Example: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในวงการรัฐบาลระหว่างมีการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
ความทุจริต(n) dishonesty, See also: corruption, Syn. การคดโกง, การฉ้อฉล, Ant. ความสุจริต, ความซื่อสัตย์, Example: รัฐบาลกำลังถอนรากความทุจริตในวงราชการ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISHONESTY D IH0 S AA1 N AH0 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dishonesty (n) dˈɪsˈɒnɪstiː (d i1 s o1 n i s t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na, n, vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na, n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na, n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na, n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na, n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na, n) immorality; dishonesty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dishonesty \Dis*hon"es*ty\, n. [Cf. OF. deshonest['e], F.
   d['e]shonn[^e]tet['e].]
   1. Dishonor; dishonorableness; shame. [Obs.] "The hidden
    things of dishonesty." --2 Cor. iv. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Want of honesty, probity, or integrity in principle; want
    of fairness and straightforwardness; a disposition to
    defraud, deceive, or betray; faithlessness.
    [1913 Webster]
 
   3. Violation of trust or of justice; fraud; any deviation
    from probity; a dishonest act.
    [1913 Webster]
 
   4. Lewdness; unchastity. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dishonesty
   n 1: the quality of being dishonest [ant: {honestness},
      {honesty}]
   2: lack of honesty; acts of lying or cheating or stealing [syn:
     {dishonesty}, {knavery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top