Search result for

airfield

(30 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airfield-, *airfield*, airfiel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airfield[N] ลานบิน, Syn. landing field

English-Thai: Nontri Dictionary
airfield(n) สนามบิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bond, we have your location as approaching an airfield.บอนด์ , เป้าหมายกำลังมุ่งหน้าไปสนามบิน Quantum of Solace (2008)
A Hawker-Siddley 748 is fueling at Taft Airfield.เครื่องบิน ฮอว์กเกอร์ ซิดเลย์ 748 จอดเติมน้ำมันอยู่ที่สนามบินทาฟฟ์ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I need a car to the airfield and a driver.ฉันต้องการรถและคนขับพาไปที่สนามบิน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Look, my source managed to stall their surveillance team for a while, but you need to get to the airfield immediately.ฟังนะ สายของผมจัดการ ถ่วงเวลาพวกทีมไล่ล่า คงได้สักพักนึง แต่คุณต้องไปที่ลานบินโดยด่วนเลย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
We're ten minutes from the airfield. Is my plane ready?เราอยู่ห่างจากสนามบินราวสิบนาที เครื่องบินพร้อมยัง Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Dubaku hasn't arrived at the airfield, and he's not answering his cell phone.ดูบากูไม่ได้ไปสนามบิน ผมโทรไปเขาก็ไม่รับ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Captain, Cho Ming Airfield's been hit.กัปตันครับ สนามบินชูหมิงโดนปะทะแล้ว 2012 (2009)
Keep our people at every private airfield in Florida and in Georgia.ให้คนของเรา ประจำอยู่ทุกสนามบินเอกชน ทั้งในฟรอลิด้า และ จอร์เจีย Cowboys and Indians (2009)
If we can get to the airfield where we took Hong Seung Ryong, we should be able to make it out.ถ้าพวกเราไปที่สนามบิน ที่ๆพวกเราไปส่งฮองซึงยองได้ เราอาจจะหาทางออกไปจากที่นี่ได้ Iris (2009)
We can use the airfield we used for Hong Seung-ryong.เราสามารถใช้สนามบินที่เราเคยไปส่ง ฮง ซึงยอง Airiseu: Deo mubi (2010)
There's a boat waiting for Jimmy, to take him to an airfield in County Down.มีเรือจอดรอจิมมี่อยู่ที่นั่น เพื่อไปส่งเขาที่สนามบินทางตอนใต้ของประเทศ Bainne (2010)
After enduring more than a month of jungle warfare, the Marines faced the Japanese offensive to retake their lost airfield.หลังจากต้องทนสู้รบในสมรภูมิป่าดงดิบ มานานนับเดือน.. เหล่านาวิกโยธินก็ได้พบกับการรุกจากญี่ปุ่น.. ที่ต้องการยึดเอาฐานทัพอากาศคืน Basilone (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airfieldThe airfield on the island is now covered with weeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามบิน[N] airport, See also: airfield, landing strip, landing ground, Syn. ท่าอากาศยาน, Example: ใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆ สนามบินก็ต้องชินกับเสียงดังของเครื่องบินอยู่ตลอด, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลง ประกอบด้วยลานจอดเครื่องบิน ลู่เครื่องบินขึ้นลง โรงเก็บอุปกรณ์การบิน หอบังคับการบิน ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ และที่พักผู้โดยสารเข้าออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field   FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
สนามบิน[n.] (sanāmbin) EN: airport ; airfield ; landing field   FR: aéroport [m] ; aérodrome [m] ; terrain d'atterrissage [m]
ยืดขยายลานบินออกไป[v. exp.] (yeūt khayāi lānbin øk pai) EN: prolong the runway of an airfield   FR: allonger la piste d'atterissage

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRFIELD    EH1 R F IY2 L D
AIRFIELDS    EH1 R F IY2 L D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airfield    (n) (e@1 f ii l d)
airfields    (n) (e@1 f ii l d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugplatz {m} | Flugplätze {pl}airfield | airfields [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアフィールド[, eafi-rudo] (n) airfield [Add to Longdo]
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] (n) airfield; airport; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航空港[háng kōng gǎng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄤˇ, ] airfield; aerodrome [Add to Longdo]
起落场[qǐ luò chǎng, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄔㄤˇ, / ] airfield; take-off and landing strip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 airfield \air"field`\ ([^a]r"f[=e]ld`), n.
   1. 1 a place where planes take off and land; an airport; --
    usually used of airports other than those with regularly
    sheduled commercial flights, such as those at military
    bases or small fields for private aircraft.
 
   Syn: landing field, flying field, field
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airfield
   n 1: a place where planes take off and land [syn: {airfield},
      {landing field}, {flying field}, {field}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top