ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airfield

EH1 R F IY2 L D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airfield-, *airfield*, airfiel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airfield[N] ลานบิน, Syn. landing field

English-Thai: Nontri Dictionary
airfield(n) สนามบิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They operate flights from small airfields across the Midwest, like the one ten miles from here.พวกนั้นมีเที่ยวบินจากสนามบินเล็กๆทางตะวันตก ห่างจากนี่ 10 ไมล์ Cell Test (2005)
Currently the enemy front extends... between Suribachi and the south landing... and Chidori airfield south.ขณะนี้ แนวหน้าข้าศึกกำลังรุกมา... ระหว่างเขา ซึริบาชิ และหาดยกพลขึ้นบก ทางฝั่งใต้... กับสนามบิน ชิโอริ ด้านใต้ Letters from Iwo Jima (2006)
From a small airfield near the water.จากสนามบินเล็ก ๆ ริมน้ำ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Then maybe limit that to airfields that are within range of us and then maybe limit that by if there's activity on the ground.ให้หาเฉพาะสนามบินในแถบนี้... แล้วหาเฉพาะจุด ที่มีการเคลื่อนไหนบนพื้นดิน Chuck Versus the Helicopter (2007)
I need a car to the airfield and a driver.ฉันต้องการรถและคนขับพาไปที่สนามบิน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Look, my source managed to stall their surveillance team for a while, but you need to get to the airfield immediately.ฟังนะ สายของผมจัดการ ถ่วงเวลาพวกทีมไล่ล่า คงได้สักพักนึง แต่คุณต้องไปที่ลานบินโดยด่วนเลย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Keep our people at every private airfield in Florida and in Georgia.ให้คนของเรา ประจำอยู่ทุกสนามบินเอกชน ทั้งในฟรอลิด้า และ จอร์เจีย Cowboys and Indians (2009)
If we can get to the airfield where we took Hong Seung Ryong, we should be able to make it out.ถ้าพวกเราไปที่สนามบิน ที่ๆพวกเราไปส่งฮองซึงยองได้ เราอาจจะหาทางออกไปจากที่นี่ได้ Iris (2009)
We can use the airfield we used for Hong Seung-ryong.เราสามารถใช้สนามบินที่เราเคยไปส่ง ฮง ซึงยอง Airiseu: Deo mubi (2010)
There's a boat waiting for Jimmy, to take him to an airfield in County Down.มีเรือจอดรอจิมมี่อยู่ที่นั่น เพื่อไปส่งเขาที่สนามบินทางตอนใต้ของประเทศ Bainne (2010)
The main objective was to capture two military airfields on the western tip of New Britainเป้าหมายของภารกิจนี้.. เป็นไปเพื่อยึดครองฐานบิน 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ปลายสุดไปทางตะวันตก.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I was coming back from the airfield with a work party.ฉันกลับมาจากฐานบิน.. ก็ฉลองกันเล็กน้อย.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airfieldThe airfield on the island is now covered with weeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามบิน[N] airport, See also: airfield, landing strip, landing ground, Syn. ท่าอากาศยาน, Example: ใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆ สนามบินก็ต้องชินกับเสียงดังของเครื่องบินอยู่ตลอด, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลง ประกอบด้วยลานจอดเครื่องบิน ลู่เครื่องบินขึ้นลง โรงเก็บอุปกรณ์การบิน หอบังคับการบิน ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ และที่พักผู้โดยสารเข้าออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field   FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
สนามบิน[n.] (sanāmbin) EN: airport ; airfield ; landing field   FR: aéroport [m] ; aérodrome [m] ; terrain d'atterrissage [m]
ยืดขยายลานบินออกไป[v. exp.] (yeūt khayāi lānbin øk pai) EN: prolong the runway of an airfield   FR: allonger la piste d'atterissage

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRFIELD EH1 R F IY2 L D
AIRFIELDS EH1 R F IY2 L D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airfield (n) ˈɛəʳfiːld (e@1 f ii l d)
airfields (n) ˈɛəʳfiːldz (e@1 f ii l d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航空港[háng kōng gǎng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄤˇ, ] airfield; aerodrome, #49,286 [Add to Longdo]
起落场[qǐ luò chǎng, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄔㄤˇ, / ] airfield; take-off and landing strip [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugplatz {m} | Flugplätze {pl}airfield | airfields [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアフィールド[, eafi-rudo] (n) airfield [Add to Longdo]
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] (n) airfield; airport; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 airfield \air"field`\ ([^a]r"f[=e]ld`), n.
   1. 1 a place where planes take off and land; an airport; --
    usually used of airports other than those with regularly
    sheduled commercial flights, such as those at military
    bases or small fields for private aircraft.
 
   Syn: landing field, flying field, field
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airfield
   n 1: a place where planes take off and land [syn: {airfield},
      {landing field}, {flying field}, {field}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top