ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kindly

K AY1 N D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kindly-, *kindly*, kind
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindly(adv) ด้วยจิตใจที่ดี, See also: ด้วยใจกรุณา, ด้วยใจเมตตากรุณา, Syn. please
kindly(adj) อ่อนโยน, See also: อย่างนุ่มนวล, Syn. pleasant, mild, tender, Ant. aggressive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindly(ไคดฺ'ลี) adj., adv. เมตตา, กรุณา, ปรานี, ใจดี, หวังดี, มีใจเป็นมิตร, อ่อน, โยน., Syn. kind-hearted, benign
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj., adv. ไม่เมตตา, ไม่ปรานี, เหี้ยม, See also: unkindliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
kindly(adv) อย่างกรุณา, อย่างเมตตา, อย่างจริงใจ, อย่างอ่อนโยน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you ask her, with my compliments, if she'd very kindly come up and see me in my room?ช่วยไปบอกว่าผมขอเรียนเชิญ ให้ขึ้นมาที่ห้องของผม Rebecca (1940)
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว Oh, God! (1977)
The boys have kindly offered to help, พวกเด็กๆจะช่วยขน, Suspiria (1977)
May she wake as kindly in the next world.ขอให้หล่อนได้ ตื่นอย่างสดใสในโลกหน้า Wuthering Heights (1992)
We are just three kindly old spinster ladies!พวกเราเป็นแค่คนแก่ โสด ผู้มีความกรุณา! Hocus Pocus (1993)
Now if you'd kindly remove your luggage and push me.เพียงแต่ช่วยเอากระเป๋าลง และเข็นรถ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
So would you kindly inform the authorities that we will cooperate in any way although we can't tolerate a major disruption.ช่วยไปบอก จนท. ด้วย ว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือ - แม้เราไม่เต็มใจก็ตาม Gattaca (1997)
And we don´t take kindly to any unauthorized criminal activities.และเราไม่ขายช่วงลิขสิทธิ์โหดให้ใคร คุณเข้าใจผิดมั้ง Nothing to Lose (1997)
I put my faith in you, good sir. Now, kindly see my man.ขอมอบศรัทธาไว้กับคุณ นี่คนของผม Titanic (1997)
They're gonna have to call the kindly doctor.ไม่ครับ. Fight Club (1999)
Kindly tell them to leave, please, Ghita.ช่วยบอกให้เขาไปเถอะ คีธา The Constant Gardener (2005)
Whoever you are, I don't take kindly to being blackmailed.ไม่ว่าแกจะเป็นใคร ฉันไม่ยอมโดนแบลคเมล์ง่ายๆ นะ The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindlyAt first he didn't take kindly to his new house.
kindlyExcuse me but, would you kindly lift that box for me?
kindlyGenerally the Americans are a kindly people.
kindlyHe kindly answered questions.
kindlyHe kindly drove me to the station.
kindlyHe kindly took the trouble to see me home.
kindlyHe kindly took the trouble to send me home.
kindlyHe responded kindly to the question.
kindlyHer nature takes more kindly to acting than to any other kind of job.
kindlyIf your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.
kindlyI'm glad your book was received kindly by the press.
kindlyI'm sorry that I wasn't home when you so kindly dropped by.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุณา(adv) please, See also: kindly, Syn. โปรด, ช่วย, Example: กรุณาเปิดประตูให้ด้วยครับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วย[dūay] (x) EN: please ; kindly  FR: s'il vous plaît
กรุณาใส่ใจ[karunā saijai] (v, exp) EN: take a kindly interest
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KINDLY K AY1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kindly (j) kˈaɪndliː (k ai1 n d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慈祥[cí xiáng, ㄘˊ ㄒㄧㄤˊ, ] kindly; benevolent (often of older person) #24,761 [Add to Longdo]
和蔼[hé ǎi, ㄏㄜˊ ㄞˇ, / ] kindly; nice; amiable #25,311 [Add to Longdo]
可亲[kě qīn, ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, / ] kindly; nice; amiable #41,195 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freundlich; nett; liebenswürdig; gütig { adj } | freundlicher | am freundlichstenkindly | kindlier | kindliest [Add to Longdo]
Bitte belasten Sie unser Konto mit ...Kindly debit our account with ... [Add to Longdo]
Sagen Sie mir bitte ...Kindly tell me ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうぞ[douzo] (adv) (1) (Was written 何卒 once) (See 何卒) please; kindly; (2) by all means; (P) #2,699 [Add to Longdo]
温顔[おんがん, ongan] (n) kindly face [Add to Longdo]
温容[おんよう, onyou] (n) kindly face [Add to Longdo]
何卒(P);何とぞ(P)[なにとぞ, nanitozo] (adv) (1) (hum) (See どうぞ) please; kindly; I beg of you; if it pleases you; (2) by all means; without fail; (P) [Add to Longdo]
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men [Add to Longdo]
妄言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.) [Add to Longdo]
優しくする[やさしくする, yasashikusuru] (exp, vs-i) to be kind to; to treat kindly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kindly \Kind"ly\ (k[imac]nd"l[y^]), a. [Compar. {Kindlier}
   (k[imac]nd"l[i^]*[~e]r); superl. {Kindliest}.] [AS. cyndelic.
   See {Kind}, n. ]
   [1913 Webster]
   1. According to the kind or nature; natural. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The kindly fruits of the earth.    --Book of Com.
                          Prayer.
    [1913 Webster]
 
       An herd of bulls whom kindly rage doth sting.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever as the Son of God he may do, it is kindly
       for
       Him as the Son of Man to save the sons of men. --L.
                          Andrews.
    [1913 Webster]
 
   2. Humane; congenial; sympathetic; hence, disposed to do good
    to; benevolent; gracious; kind; helpful; as, kindly
    affections, words, acts, etc.
    [1913 Webster]
 
       The shade by which my life was crossed, . . .
       Has made me kindly with my kind.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. Favorable; mild; gentle; auspicious; beneficent.
    [1913 Webster]
 
       In soft silence shed the kindly shower. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Should e'er a kindlier time ensue.  --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Nothing ethical was connoted in kindly once: it was
      simply the adjective of kind. But it is God's ordinance
      that kind should be kindly, in our modern sense of the
      word as well; and thus the word has attained this
      meaning." --Trench.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kindly \Kind"ly\, adv.
   1. Naturally; fitly. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Examine how kindly the Hebrew manners of speech mix
       and incorporate with the English language --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. In a kind manner; congenially; with good will; with a
    disposition to make others happy, or to oblige.
    [1913 Webster]
 
       Be kindly affectioned one to another, with brotherly
       love.                 --Rom. xii.
                          10.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kindly
   adv 1: in a kind manner or out of kindness; "He spoke kindly to
       the boy"; "she kindly overlooked the mistake" [ant:
       {unkindly}]
   adj 1: showing or motivated by sympathy and understanding and
       generosity; "was charitable in his opinions of others";
       "kindly criticism"; "a kindly act"; "sympathetic words";
       "a large-hearted mentor" [syn: {charitable},
       {benevolent}, {kindly}, {sympathetic}, {good-hearted},
       {openhearted}, {large-hearted}]
   2: pleasant and agreeable; "a kindly climate"; "kindly breeze"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top