ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distinguished

D IH0 S T IH1 NG G W IH0 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distinguished-, *distinguished*, distinguish, distinguishe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinguished(adj) มีชื่อเสียง, See also: โดดเด่น, Syn. characterized, labeled, marked, famous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น, พิเศษ, มีชื่อเสียง, ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
undistinguished(อัน'ดิสทิง'กวิ?ดฺ) adj. ไม่ได้แยกแยะ, ไม่ได้ทำให้แตกต่าง, ธรรมดา, ไม่ชัดเจน, Syn. indistinguishable, undetected

English-Thai: Nontri Dictionary
distinguished(adj) เด่น, พิเศษ, มีชื่อเสียง, ยอดเยี่ยม
undistinguished(adj) สามัญ, ธรรมดา, ไม่ได้แยกแยะ, ไม่เด่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distinguished, Easilyที่แยกได้ชัดเจน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส Night and Fog (1956)
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์ Punchline (1988)
We'll wait for five minutes while this distinguished panel of judges makes up its mind.พวกเราต้องรอ... ...ขณะที่คณะกรรมการ ทำการตัดสินใจ Punchline (1988)
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ปีของการสำรวจ โดยบางส่วนของโลกที่นัก วิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด Contact (1997)
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น Seven Years in Tibet (1997)
And in honor of our most distinguished guests a waltz, as is European custom of dancing after dinner.And in honor of our most distinguished guests a waltz, as is European custom of dancing after dinner. Anna and the King (1999)
Distinguished guests and, of course, members of the media, it is my great pleasure to welcome you to my... whoops... our science convention.แขกผู้มีเกียรติ... และแน่นอน เหล่าสื่อมวลชนทั้งหลาย... เป็นความยินดีอย่างยิ่งจะ ขอต้อนรับพวกคุณ... Inspector Gadget 2 (2003)
I would like to award inspectors gadget and g2 these distinguished conduct medals for their service to this city.ฉันขอมอบรางวัลให้กับ สารวัตรแก็ดเจ็ทและจี2... เหรียญกล้าหาญเหล่านี้.. Inspector Gadget 2 (2003)
And now, I would like to introduce to you our most distinguished clinical subject Tom.ถึงตอนนี้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายหมอขอแนะนำให้รู้จัก ตัวอย่างที่มีความแตกต่างจากคนอื่นที่สุด ทอม 50 First Dates (2004)
Here's our distinguished panel of judgesและนี่ก็คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ Rice Rhapsody (2004)
"ln her acceptance speech, the distinguished scientist..."ตอนกล่าวสุนทรพจน์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง..." Imagine Me & You (2005)
Ladies and gentlemen, it is my honor at this time to present to you... the distinguished Dr. Richard Nemur... and his colleague, Dr. Anna Straus... who are responsible for the Algernon-Gordon effect.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมันเป็นเกียรติ ของฉันในเวลานี้ที่จะนำเสนอให้คุณ โดดเด่นริชาร์ด เนเมอ และเพื่อนร่วมงานของ ดรแอนนาเตราสส์ของเขา Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distinguishedBeside the mayor, many other distinguished guests were present.
distinguishedHe distinguished himself in the contest.
distinguishedHis career as a journalist was full of distinguished achievements.
distinguishedOur family has some distinguished ancestors.
distinguishedPhysicians are usually distinguished from surgeons.
distinguishedThe general cut a distinguished figure in his dress uniform.
distinguishedThe original and the copy are easily distinguished.
distinguishedThe original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.
distinguishedThe rest of the show was not particularly distinguished.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีเกียรติ(n) honorable person, See also: distinguished personage, honoured guest, Example: ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาในงานแต่งงานต่างก็อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีชื่อเสียง, ผู้ที่ได้รับความยกย่องนับถือ, ผู้มีหน้ามีตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีเกียรติ[phū mī kīet] (n, exp) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISTINGUISHED D IH0 S T IH1 NG G W IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinguished (v) dˈɪstˈɪŋgwɪʃt (d i1 s t i1 ng g w i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, / ] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose, #14,924 [Add to Longdo]
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] distinguished gathering; a meeting of heroes, #44,282 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vornehm; distinguiert { adj } | vornehmer | am vornehmstendistinguished | more distinguished | most distinguished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
英武[えいぶ, eibu] (adj-na, n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]
貴顕[きけん, kiken] (n) distinguished person [Add to Longdo]
勲;功[いさお, isao] (n) distinguished service; meritorious service [Add to Longdo]
勲功[くんこう, kunkou] (n) merits; distinguished services [Add to Longdo]
御曹司;御曹子[おんぞうし, onzoushi] (n) son of a distinguished family; son of a noble [Add to Longdo]
功労者[こうろうしゃ, kourousha] (n) person who has rendered distinguished service [Add to Longdo]
国士[こくし, kokushi] (n) distinguished citizen; patriot; (P) [Add to Longdo]
国士無双[こくしむそう, kokushimusou] (n) (1) distinguished person; (2) Thirteen Orphans (high-scoring mahjong hand) [Add to Longdo]
識別名[しきべつめい, shikibetsumei] (n) (1) { comp } identifier; (2) { comp } distinguished name; DN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinguish \Dis*tin"guish\, v. t. [imp. & p. p.
   {Distinguished}; p. pr. & vb. n. {Distinguishing}.] [F.
   distinguer, L. distinguere, distinctum; di- = dis- +
   stinguere to quench, extinguish; prob. orig., to prick, and
   so akin to G. stechen, E. stick, and perh. sting. Cf.
   {Extinguish}.]
   1. Not set apart from others by visible marks; to make
    distinctive or discernible by exhibiting differences; to
    mark off by some characteristic.
    [1913 Webster]
 
       Not more distinguished by her purple vest,
       Than by the charming features of her face. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Milton has distinguished the sweetbrier and the
       eglantine.              --Nares.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate by definition of terms or logical division of
    a subject with regard to difference; as, to distinguish
    sounds into high and low.
    [1913 Webster]
 
       Moses distinguished the causes of the flood into
       those that belong to the heavens, and those that
       belong to the earth.         --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To recognize or discern by marks, signs, or characteristic
    quality or qualities; to know and discriminate (anything)
    from other things with which it might be confounded; as,
    to distinguish the sound of a drum.
    [1913 Webster]
 
       We are enabled to distinguish good from evil, as
       well as truth from falsehood.     --Watts.
    [1913 Webster]
 
       Nor more can you distinguish of a man,
       Than of his outward show.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To constitute a difference; to make to differ.
    [1913 Webster]
 
       Who distinguisheth thee?       --1 Cor. iv.
                          7. (Douay
                          version).
    [1913 Webster]
 
   5. To separate from others by a mark of honor; to make
    eminent or known; to confer distinction upon; -- with by
    or for."To distinguish themselves by means never tried
    before." --Johnson.
 
   Syn: To mark; discriminate; differentiate; characterize;
     discern; perceive; signalize; honor; glorify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinguished \Dis*tin"guished\, a.
   1. Marked; special.
    [1913 Webster]
 
       The most distinguished politeness.  --Mad. D'
                          Arblay.
    [1913 Webster]
 
   2. Separated from others by distinct difference; having, or
    indicating, superiority; eminent or known; illustrious; --
    applied to persons and deeds.
 
   Syn: Marked; noted; famous; conspicuous; celebrated;
     transcendent; eminent; illustrious; extraordinary;
     prominent. -- {Distinguished}, {Eminent}, {Conspicuous},
     {Celebrated}, {Illustrious}. A man is eminent, when he
     stands high as compared with those around him;
     conspicuous, when he is so elevated as to be seen and
     observed; distinguished, when he has something which
     makes him stand apart from others in the public view;
     celebrated, when he is widely spoken of with honor and
     respect; illustrious, when a splendor is thrown around
     him which confers the highest dignity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distinguished
   adj 1: (used of persons) standing above others in character or
       attainment or reputation; "our distinguished professor"
   2: used of a person's appearance or behavior; befitting an
     eminent person; "his distinguished bearing"; "the monarch's
     imposing presence"; "she reigned in magisterial beauty" [syn:
     {distinguished}, {grand}, {imposing}, {magisterial}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top