ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordinary

AO1 R D AH0 N EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordinary-, *ordinary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, See also: partnership, limited partnership

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordinary(adj) ปกติ, See also: ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ, Syn. common, regular, Ant. uncommon, unusual
ordinary(adj) เรียบๆ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น, Syn. plain, unremarkable, Ant. remarkable
ordinary level(n) ระดับ O level
ordinary share(n) หุ้นส่วนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, พื้น ๆ , ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย, ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ, สิ่งที่ปกติ, ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม, เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing

English-Thai: Nontri Dictionary
ordinary(adj) สามัญ, ปกติ, ธรรมดา, พื้นๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordinaryสามัญ, ปรกติ, ธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary differential equationสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinary discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่องสามัญ [ มีความหมายเหมือนกับ jump discontinuity ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinary freightค่าระวางปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary insuranceการประกันชีวิตประเภทสามัญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary life policyกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary meetingการประชุมสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ ดู universal partnership ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary pointจุดสามัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinary rayรังสีแสงปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, Example: กฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is no ordinary apple.นี่คือแอปเปิ้ลไม่ธรรมดา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส Night and Fog (1956)
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด 12 Angry Men (1957)
I could understand the feelings of ordinary chaps like them.ความรู้สึกของคนธรรมดา เหมือนพวกเขา How I Won the War (1967)
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed.ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น The Road Warrior (1981)
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย Gandhi (1982)
But this is not a gift for an ordinary girl... who takes care of a screaming baby.แต่นี่ก็ไม่ใช่ของขวัญ สำหรับเด็กสาวธรรมดา ที่ต้องมาดูแล เด็กทารกขี้แยนะ Labyrinth (1986)
They seem to be an ordinary bike gang, sir.ดูเหมือนจะเป็น แก๊งมอเตอร์ไซค์ธรรมดาครับท่าน Akira (1988)
This is no ordinary lamp! It once changed the course of a young man's life.มันเคยเปลี่ยนวิถีชีวิตหนุ่มคนหนึ่งมาแล้วนะท่าน Aladdin (1992)
Don't touch it. It's no ordinary wound.ดอนเว็บไซต์นั้นทีสัมผัสมัน มันไม่แผลสามัญ Princess Mononoke (1997)
They're not ordinary hunters. They're special scouts.พวกเขาจะไม่ล่าสามัญ พวกเขาเป็นลูกเสือพิเศษ Princess Mononoke (1997)
Or have they given you reserves of strength unlike ordinary men?หรือมันได้หลอมเจ้าให้แกร่งผิดมนุษย่ The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ordinaryAlex is for the most part just an ordinary bird.
ordinaryA protagonist as plain and ordinary as him is rare indeed.
ordinaryAs it is, ordinary people cannot afford to purchase such luxuries.
ordinaryDon't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.
ordinaryEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
ordinaryHe is above the ordinary type of student.
ordinaryHe is just an ordinary man.
ordinaryHe is just an ordinary person.
ordinaryHe is just an ordinary student.
ordinaryHe is no ordinary man.
ordinaryHe is no ordinary student.
ordinaryHe is nothing but an ordinary man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัญ(adj) ordinary, See also: common, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. วิสามัญ
สามัญ(adj) common, See also: ordinary, normal, usual, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. พิเศษ, Example: บุคคลสามัญย่อมไม่อาจจะระลึกรู้ถึงอดีตชาติของตนได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปุถุชน(n) ordinary people, See also: commoner, common people, Syn. มนุษย์, สามัญชน, บุคคล, คน, Example: ครูก็คือปุถุชนธรรมดาไม่ใช่เครื่องจักร ย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายและผิดพลาดกันบ้าง, Count Unit: คน
ของธรรมดา(n) ordinary, See also: natural thing, common, Syn. เรื่องธรรมดา, เรื่องปกติ, Example: การตายเป็นของธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคน
ดาดๆ(adv) common, See also: ordinary, Syn. ธรรมดาๆ, Example: ตัวร้ายในหนังเรื่องนี้ถูกวางอย่างดาดๆ
ธรรมดา(adj) ordinary, See also: common, usual, regular, Syn. สามัญ, ปกติ, Example: การถอดรองเท้าในบ้านเป็นสิ่งธรรมดาในประเทศไทย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมดาๆ(adj) ordinary, See also: common, usual, regular, Syn. สามัญ, ปกติ
สามัญชน(n) ordinary people, See also: folk, commoner, people, common people, Syn. คนธรรมดา, Example: คนที่เป็นทั้งสามัญชนย่อมสามารถเป็นอัจฉริยบุคคลพร้อมๆ กันไปด้วย ถ้าปฏิบัติได้ดังถ้อยคำที่กล่าวไว้, Thai Definition: คนที่ไม่ใช่เจ้านาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านธรรมดา[bān thammadā] (n, exp) EN: ordinary house
ชาวบ้าน[chāobān] (n) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots  FR: villageois [ mpl ] ; voisins [ mpl ] ; gens [ fpl ] ; personnes [ fpl ] ; laïcs [ mpl ]
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[hānghunsuan sāman] (n, exp) EN: ordinary partnership
หุ้นสามัญ[hun sāman] (n, exp) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares
หุ้นส่วนสามัญ[hunsuan sāman] (n, exp) EN: ordinary partnership
การประชุมพิเศษ[kān prachum phisēt] (n, exp) EN: special session ; extraordinary meeting  FR: réunion spéciale [ f ]
การประชุมสามัญ[kān prachum sāman] (n, exp) EN: ordinary meeting  FR: réunion ordinaire [ f ] ; assemblée ordinaire [ f ]
การประชุมวิสามัญ[kān prachum wisāman] (n, exp) EN: special session ; extraordinary meeting  FR: réuinion extraordinaire [ f ]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[kān prachum wisāman phūtheū hun] (n, exp) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders
การประชุมใหญ่สามัญ[kān prachum yai sāman] (n, exp) EN: ordinary general meeting  FR: réunion générale ordinaire [ f ] ; assemblée générale ordinaire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORDINARY AO1 R D AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordinary (j) ˈɔːdɪnriː (oo1 d i n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself #403 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] ordinary; every; all; whatever; worldly #3,159 [Add to Longdo]
老百姓[lǎo bǎi xìng, ㄌㄠˇ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ordinary people; the "person in the street" #3,167 [Add to Longdo]
平常[píng cháng, ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ, ] ordinary; common; usually; ordinarily #5,156 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] ordinary person; classifier for horses, mules etc; classifier for cloth: bolt #5,677 [Add to Longdo]
普通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] ordinary person; private citizen; people; the person in the street #9,153 [Add to Longdo]
常人[cháng rén, ㄔㄤˊ ㄖㄣˊ, ] ordinary person #12,386 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] ordinary; to use #17,271 [Add to Longdo]
凡人[fán rén, ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ, ] ordinary person; mortal; earthling #17,900 [Add to Longdo]
班底[bān dǐ, ㄅㄢ ㄉㄧˇ, ] ordinary members of theatrical troupe #25,929 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
当たり前[あたりまえ, atarimae] TH: ปกติ  EN: ordinary
一般[いっぱん, ippan] TH: ปกติ  EN: ordinary

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewöhnlich; alltäglich { adj } | gewöhnlicher | am gewöhnlichstenordinary | more ordinary | most ordinary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般[いっぱん, ippan] (n, adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) #409 [Add to Longdo]
列車[れっしゃ, ressha] (n) train (ordinary); (P) #750 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) (hon) one person; (adj-na) (2) (often in negative form) ordinary; common #802 [Add to Longdo]
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private #1,054 [Add to Longdo]
非常[ひじょう, hijou] (n, adj-na, adj-no) (1) emergency; (adj-na, adj-no) (2) extraordinary; unusual; (P) #1,080 [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na) (1) (arch) (See 真直・まなお, 直直・なおなお) straight; (2) ordinary; common; (3) doing nothing #1,785 [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u, vi) (1) to differ; to be different; (2) to run counter to; (3) to change (into something out of the ordinary) #2,504 [Add to Longdo]
臨時[りんじ, rinji] (n, adj-no) temporary; special; extraordinary; (P) #2,511 [Add to Longdo]
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n, adj-na, n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary #2,859 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top