Search result for

expanding

(34 entries)
(0.1014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expanding-, *expanding*, expand
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expandingค่อนข้างรวดเร็ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Around the clock, officer. Expanding our storage.ทั้งวันแหละครับ คุณตำรวจ กำลังขยายที่เก็บของ The Bank Job (2008)
I'm planning on expanding.ฉันอยากจะขยายร้านพอดี The Ramen Girl (2008)
Water expanding as it gets warmer caused, in the 20th century alone, a rise of 20 centimeters.น้ำจะขยายตัว เมื่อมันอุ่นขึ้น แค่ในศตวรรษที่ 20 อย่างเดียว ระดับน้ำที่สูงขั้น 20 เซนติเมตร Home (2009)
There are those that fear that what you're really talking about is taking away civil liberties, relaxing FISA policies, expanding the reach of the Patriot Act.มีความกลัวกันว่า ในเรื่องที่ท่านพูดมานั้น จะมีการริดรอนเสรีภาพประชาชน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
We're expanding, and, well, between you and me the whole department's pretty much of a mess.เอ่อ แผนกบัญชีเต็ม นั่นคงจะเป็นเรื่องผิดพลาด แล้วถ้า... Negro Y Azul (2009)
I mean, why don't you try expanding that pea-sized brain of yoursฉันหมายถึงว่า ทำไมคุณไม่ลองขยาย สมองขี้เรื่อยของคุณนั่นซะ The Pickle Jar (2009)
And you can feel your insides expanding, but there's also this...รู้สึกเหมือนข้างในขยายออก แต่มันก็มี... Frenzy (2009)
I'm not saying I wouldn't love to rail back and kick it but with a thesis looming and a waistline expanding...แต่การปรากฎขึ้นลางๆ ของข้อวินิจฉัย และรอบเอวที่ขยายขึ้น The Night of the Comet (2009)
Then they're expanding their business.งั้นพวกเขา ก็ขยายสายงานธุรกิจสิ Snakehead (2009)
The black hole's expanding.หลุมดำขยายวง Star Trek (2009)
Okay, we are expanding to Yale and Columbia.โอเค เราจะขยายไปมหาลัย เยลกับโคลัมเบียด้วย The Social Network (2010)
He's expanding.มันขยายไปอีกแล้ว The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expandingGlobal agricultural output was expanding.
expandingThat market has been rapidly expanding.
expandingTheir business is expanding.
expandingThe world population is expanding at the rate of nearly 90 million people a year.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPANDING    IH0 K S P AE1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expanding    (v) (i1 k s p a1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerbolzen {m} [techn.]expanding type foundation bolt [Add to Longdo]
Aufweitdorn {m} [techn.]expanding mandrel [Add to Longdo]
Spreizkonus {m}expanding cone [Add to Longdo]
Spreizmutter {f}expanding nut [Add to Longdo]
Spreizniet {m}expanding rivet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring [Add to Longdo]
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring [Add to Longdo]
拡大管[かくだいかん, kakudaikan] (n) expanding pipe; diffuser; expander; reducer [Add to Longdo]
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P) [Add to Longdo]
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence [Add to Longdo]
自己展開ファイル[じこてんかいファイル, jikotenkai fairu] (n) {comp} self-expanding file [Add to Longdo]
進出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) advance (into a new market or stage of progress); launching (a new career or venture); expanding (into a new market); stepping forward; emerging; (P) [Add to Longdo]
膨張宇宙[ぼうちょううちゅう, bouchouuchuu] (n) expanding universe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expand \Ex*pand"\, v. t. [imp. & p. p. {Expanded}; p. pr. & vb.
   n. {Expanding}.] [L. expandere, expansum; ex out + pandere to
   spread out, to throw open; perh. akin to E. patent. Cf.
   {Spawn}.]
   1. To lay open by extending; to open wide; to spread out; to
    diffuse; as, a flower expands its leaves.
    [1913 Webster]
 
       Then with expanded wings he steers his flight.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause the particles or parts of to spread themselves or
    stand apart, thus increasing bulk without addition of
    substance; to make to occupy more space; to dilate; to
    distend; to extend every way; to enlarge; -- opposed to
    {contract}; as, to expand the chest; heat expands all
    bodies; to expand the sphere of benevolence.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) To state in enlarged form; to develop; as, to
    expand an equation. See {Expansion}, 5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expanding \Ex*pand"ing\, a.
   That expands, or may be expanded; extending; spreading;
   enlarging.
   [1913 Webster]
 
   {Expanding bit}, {Expanding drill} (Mech.), a bit or drill
    made adjustable for holes of various sizes; one which can
    be expanded in diameter while boring.
 
   {Expanding pulley} (Mach.), a pulley so made, as in sections,
    that its diameter can be increased or diminished.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top