ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nevertheless

N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nevertheless-, *nevertheless*, nevertheles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nevertheless(adv) แต่อย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Syn. nonetheless, notwithstanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv., conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม, แต่ทว่า, ยังคง, แม้ว่า, ถึงแม้, Syn. nonetheless

English-Thai: Nontri Dictionary
nevertheless(con) แม้กระนั้น, ถึงแม้ว่า, แต่กระนั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, but I would nevertheless have liked he see it first.ได้ครับ... แต่จะดีกว่า ถ้าให้ท่านฮาเดสเห็นมันก่อน Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Nevertheless the government of the United States has deemed that you are seriously breaking the law, and is determined to immediately and definitively deport you.ไม่น่าเชื่อนะ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา กำลังคิดว่าคุณทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรง และได้ทำการตัดสินในทันที และสุดท้ายจะส่งคุณกลับประเทศ Babel (2006)
And I'm about three years late in telling you this but nevertheless I need to say it.ฉันบอกคุณช้าไปสามปี แต่ฉันต้องพูดล่ะ แจสเปอร์... The Holiday (2006)
- But it nevertheless is a fine time.-เราว่ามันออกจะเท่ดีนะ Paranormal Activity (2007)
Nevertheless had uncovered important information about... –George Merchant.ขอมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้สำคัญอะไรกับ -จอร์ช เมอร์แชนส์ Hot Fuzz (2007)
Although the power cut was not of my doing I nevertheless plunged the night into darkness.แต่ฉันก็ทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
So even if the words are defamatory, they are still nevertheless true.ดังนั้นแม้ว่าคำที่ถูกหมิ่นประมาท พวกเขาจะยังคงเป็นจริงอย่างไรก็ ตาม Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neverthelessI am tired, nevertheless, I must finish my homework.
neverthelessI was very tired, but I was nevertheless unable to sleep.
neverthelessNevertheless, devout conversation on spiritual things helps no little with spiritual progress.
neverthelessNevertheless, many are choosing early retirement.
neverthelessNevertheless, the topic is worth discussing.
neverthelessWe thought it would rain; nevertheless, we started on our trip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างไรก็ตาม(conj) however, See also: nevertheless, but, Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่, Example: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
แม้กระนั้น(conj) nevertheless, See also: notwithstanding, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น, Example: ้รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ถึงกระนั้นก็ตาม(conj) nevertheless, See also: although, though, even though, Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Example: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน
กระนั้น(conj) nevertheless, See also: so thus, thus, if so, in that case, then, therefore, well then, now that, Example: แม้เครื่องยนต์ของรถไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่ดี กระนั้นคนขับรถยังกล้าขับไปต่างจังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระนั้น[kranan] (adv) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless  FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
แม้กระนั้น[maēkranan] (conj) EN: nevertheless ; notwithstanding  FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
เพียงแต่[phīeng tāe] (conj) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless
อย่างไรก็ดี[yāngraikødī] (x) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless  FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[yāngraikøtām] (adv) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless  FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NEVERTHELESS N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nevertheless (a) nˌɛvəðəlˈɛs (n e2 v @ dh @ l e1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虽则[suī zé, ㄙㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] nevertheless; although, #59,311 [Add to Longdo]
总要[zǒng yào, ㄗㄨㄥˇ ㄧㄠˋ, / ] nevertheless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
それなのに[sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それにしても[sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
だからって[dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
なのに[nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
にも関わらず(P);にも拘らず(P);にも拘わらず;にも関らず;にも掛かわらず(iK)[にもかかわらず, nimokakawarazu] (exp, conj) (uk) in spite of; nevertheless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nevertheless \Nev`er*the*less"\, adv. & conj. [Never + the (see
   {The} by that) + less.]
   Not the less; notwithstanding; in spite of that; yet.
   [1913 Webster]
 
      No chastening for the present seemeth to be joyous, but
      grievous; nevertheless, afterward it yieldeth the
      peaceable fruit of righteousness.    --Heb. xii.
                          11.
   [1913 Webster]
 
   Syn: However; at least; yet; still. See {However}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nevertheless
   adv 1: despite anything to the contrary (usually following a
       concession); "although I'm a little afraid, however I'd
       like to try it"; "while we disliked each other,
       nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair
       master"; "granted that it is dangerous, all the same I
       still want to go" [syn: {however}, {nevertheless},
       {withal}, {still}, {yet}, {all the same}, {even so},
       {nonetheless}, {notwithstanding}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top