หรือคุณหมายถึง nevertheleß?
Search result for

nevertheless

(46 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nevertheless-, *nevertheless*, nevertheles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nevertheless[ADV] แต่อย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Syn. nonetheless, notwithstanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless

English-Thai: Nontri Dictionary
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nevertheless, it was you he blamed.แต่ทรัสตันโทษว่าเป็นความผิดของท่าน Excalibur (2008)
Nevertheless, continue your medication for a while.ยังไงก็ตาม ทายยานี้ต่อสักพัก Heartbreak Library (2008)
Well, nevertheless, we will get him.ไม่ว่ายังไง เราจับเขาได้แน่ Public Enemies (2009)
Never on time, usually looking like shit, but, nevertheless, you're there or thereabouts.แต่อย่างน้อย พวกนายก็อยู่ด้วยเสมอ Nowhere Boy (2009)
Nevertheless, you must promise, or Camelot will fall.ยังไงก็ตามแต่, เจ้าก็ต้องสัญญาอยู่ดี ไม่ชะนั้นคาเมลอทต้องพินาศแน่ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Nevertheless, I didn't say it.ยังไงก็ถือว่าฉันไม่ได้พูด The Pirate Solution (2009)
Nevertheless, good luck to you all.นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนโชคดี Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I can't see subatomic particles, but nevertheless, they're there.ไม่ว่าแ่ม่จะเห็นความสัมพันธ์หรือไม่ก็ตาม ผมไม่เห็นนิวเคลียส The Zazzy Substitution (2010)
Nevertheless, I've hurt you, and whether you forgive me or not,แต่กระนั้น ฉันก็ทำร้ายนาย ซึ่งก็แล้วแต่นายว่าจะให้อภัยหรือไม่ The Apology Insufficiency (2010)
Nevertheless, I'd like to get one on the record so you can understand why I did what I did.ถึงงั้นผมอยากบอกให้รู้ไว้ คุณจะได้เข้าใจว่าทำไมผมถึงทำลงไป The Plimpton Stimulation (2010)
But in fact, in modern physics, we know examples of negative energy that are created in the laboratory every day -- small l amounts of negative energy, often just transient, but nevertheless, negative energy.แต่ในความเป็นจริง ในฟิสิกส์สมัยใหม่ เรารู้ว่าตัวอย่างของ พลังงานเชิงลบ ที่สร้างขึ้นในห้อง ปฏิบัติการทุกวัน Is Time Travel Possible? (2010)
Nevertheless, as general inแม้กระนั้นในฐานะ Clone Cadets (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neverthelessI am tired, nevertheless, I must finish my homework.
neverthelessI was very tired, but I was nevertheless unable to sleep.
neverthelessNevertheless, devout conversation on spiritual things helps no little with spiritual progress.
neverthelessNevertheless, many are choosing early retirement.
neverthelessNevertheless, the topic is worth discussing.
neverthelessWe thought it would rain; nevertheless, we started on our trip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างไรก็ตาม[CONJ] however, See also: nevertheless, but, Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่, Example: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
แม้กระนั้น[CONJ] nevertheless, See also: notwithstanding, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น, Example: ้รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่, Thai definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ถึงกระนั้นก็ตาม[CONJ] nevertheless, See also: although, though, even though, Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Example: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน
กระนั้น[CONJ] nevertheless, See also: so thus, thus, if so, in that case, then, therefore, well then, now that, Example: แม้เครื่องยนต์ของรถไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่ดี กระนั้นคนขับรถยังกล้าขับไปต่างจังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless   FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding   FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless   
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless   FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtām) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless   FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

CMU English Pronouncing Dictionary
NEVERTHELESS    N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nevertheless    (a) (n e2 v @ dh @ l e1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
にも関わらず(P);にも拘らず(P);にも拘わらず;にも関らず;にも掛かわらず(iK)[にもかかわらず, nimokakawarazu] (exp,conj) (uk) in spite of; nevertheless; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总要[zǒng yào, ㄗㄨㄥˇ ㄧㄠˋ, / ] nevertheless [Add to Longdo]
虽则[suī zé, ㄙㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] nevertheless; although [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nevertheless \Nev`er*the*less"\, adv. & conj. [Never + the (see
   {The} by that) + less.]
   Not the less; notwithstanding; in spite of that; yet.
   [1913 Webster]
 
      No chastening for the present seemeth to be joyous, but
      grievous; nevertheless, afterward it yieldeth the
      peaceable fruit of righteousness.    --Heb. xii.
                          11.
   [1913 Webster]
 
   Syn: However; at least; yet; still. See {However}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nevertheless
   adv 1: despite anything to the contrary (usually following a
       concession); "although I'm a little afraid, however I'd
       like to try it"; "while we disliked each other,
       nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair
       master"; "granted that it is dangerous, all the same I
       still want to go" [syn: {however}, {nevertheless},
       {withal}, {still}, {yet}, {all the same}, {even so},
       {nonetheless}, {notwithstanding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top