ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airstrip

EH1 R S T R IH2 P   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airstrip-, *airstrip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airstrip[N] ทางวิ่งของเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airstrip(แอร์' สทริพ) n. ทางวิ่งเครื่องบิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll see you at the airstrip in an hour. ? Oh, come on.ไว้เจอกันที่ลานบินในอีก ชม. โอ้ ไม่เอาน่า ผม... Bad Day at Black Rock (2007)
Ortega's at an airstrip at the edge of the Glades.ออร์เตกาอยู่ที่สนามบิน ตรงขอบทุ่งโล่งนั่น Resurrection (2008)
Hairy little airstrip in the middle of nowhere.ลานบินเล็กๆกลางป่าที่ไหนก็ไม่รู้ RED (2010)
Airstrip by the Hudson, hangar four.ลานบินริมแม่น้ำฮัดสัน โรงเก็บเครื่องบินหมายเลขสี่ Withdrawal (2010)
According to this, he's scheduled to sky-dive from Dillingham Airstrip right now.เขากำลังจะดิ่งเวหาที่สนามบินดิลลิงแฮม ตอนนี้ Kame'e (2011)
Most of the airstrips are so short.ช่องรันเวย์เกือบทั้งหมดมันสั้นมาก Intrigue (2011)
From Hilton Head to an airstrip outside Philadelphia.จากฮิลตันเฮไปสนามบินฟิลาเดลด้านนอก Eye of the Beholder (2012)
It's a tiny airstrip off of Highway 30.มันเป็นทางวิ่งเครื่องบินเล็กๆ นอกถนนหมายเลข 30 unmAsked (2012)
An airstrip outside Milan. She was on her way to Ravello in the Italian riviera.เครื่องอยู่ระหว่างบินไปราเวลโล ในหมู่บ้านริเวียร่าของอิตาลี่ Ice Queen (2012)
I think Yao Fei sent you because he knows I cannot take the airstrip alone.ฉันคิดว่าเหยาเฟยส่งนายมา เพราะเขารู้ว่าฉันไม่สามารถ ใช้ลานบินได้ตามลำพัง Betrayal (2013)
I think Yao Fei sent you because he knows I cannot take the airstrip alone.ผมคิดว่าเหยาเฟยส่งคุณมา เพราะเขาคิดว่าผมไม่สามารถ ไปสนามบินได้คนเดียว The Odyssey (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRSTRIP EH1 R S T R IH2 P
AIRSTRIPS EH1 R S T R IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airstrip (n) ˈɛəʳstrɪp (e@1 s t r i p)
airstrips (n) ˈɛəʳstrɪps (e@1 s t r i p s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 airstrip \air"strip`\ n.
   1. 1 an airfield without normal airport facilities.
 
   Syn: flight strip, landing strip, strip
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airstrip
   n 1: an airfield without normal airport facilities [syn:
      {airstrip}, {flight strip}, {landing strip}, {strip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top